منابع تحقیق درمورد استان اصفهان، نرخ بیکاری، بخش کشاورزی، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه صورت پذیرد تا جریان سرمایهگذاری در این مناطق را سرعت بخشد. کاهش هزینههای سرمایهگذاری و استفاده از سرمایه در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا از راههای زیر عملی است:
الف) تخصیص سهم بیشتری از تسهیلات بانکی ارزان قیمت؛
ب) اعطای معافیت از پرداخت حقوق و عوارض دولتی برای سرمایهگذاران؛
ج) اعطای اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری؛
د) برقراری نرخهای استهلاک شتابی (تصاعدی) به منظور تشویق سرمایهگذاری.
علاوه بر موارد فوق، از راههای زیر میتوان سرمایهگذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا را تشویق نمود:
الف) ارائه کمکهای فنی و اعتباری و بازاریابی؛
ب) پرداخت بخشی از هزینههای حمل و نقل مواد اولیه، کالاهای واسطهای و نهایی،
ج)حمایتهای مالی و غیر مالی از صادرکنندگان.
بنابراین، با توجه به سیاستهای مذکور میتوان از طریق کاهش نرخ رشد جمعیت فعال و افزایش نرخ رشد اشتغال در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا، موجبات کاهش فاصله نرخهای بیکاری بین مناطق کشور را فراهم نمود. شایان ذکر است، قابلیت اجرای هر یک از سیاستهای فوق به مقتضیات و شرایط هر کشور بستگی دارد و برخی از آنها ممکن است در بعضی از کشورها قابل اجرا نباشد.

2-3 پیشینه پژوهش
2-3-1 پیشینه خارجی
مولنار و چالاکس2 (2015) در پژوهشی با استفاده از روش انتقال سهم تغییرات بهرهوری در چین را طی دوره 2000-2011 مورد بررسی قرار داده است و همچنین شکاف بهرهوری را بین چین و آمریکا بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهند که طی دوره کشور چین به علت وجود اثر ساختاری مثبت و بزرگ که بر اثر رقابتی منفی فایق آمده، رشد بهرهوری بالایی داشته است، اما کشور آمریکا به علت وجود اثرات ساختاری و رقابتی منفی رشد بهرهوری کمتر از حد انتظاری داشته است.
نجرا رویز 3(2013) در مقالهای با عنوان تغییرات اشتغال و رقابتپذیری مناطق مکزیک با روش انتقال-سهم به تجزیه تغییرات اشتغال به سه بخش، رشد ملی، ترکیب صنعت و رقابتپذیری در دوره 1999 تا 2009 پرداخته است. نتایج نشان میدهند که ایالتهای هم‌مرز با آمریکا کاهش رشد اشتغال معمولی را نشان میدهد، در حالی که دو ایالت با بالاترین رشد در جنوب کشور واقع شده‌اند.
کلاین و همکاران4 (2009) در مقالهای به بررسی روند توسعه اشتغال در صنایع وابسته به چوب در جنگلهای آلمان طی سالهای 1990 تا 2006 پرداختهاند. با توجه به نتایج تحقیق، دلایل روند مثبت اشتغال در صنایع وابسته به چوب در شرق آلمان را این گونه بیان میکنند: یارانههای نسبی بالاتر برای سرمایهگذاریهای جدید، هزینه کمتر نیروی انسانی، ارزشهای پایینتر زمین و ویژگیهای خاص زیربنایی.
مائورس و همکاران5 (2008) در تحقیقی با عنوان توضیح شکاف بهرهوری رشد در آمریکا و اروپا به استفاده از روش انتقال- سهم پرداختهاند. بر اساس نتایج، استراتژی کشورهای اروپایی در کاهش شکاف موجود بین این کشورها و آمریکا باید بر اساس رشد بیشتر بهرهوری از طریق صنایعشان باشد.
آی و پرنتیلا6 (2007) در موضوعی با عنوان تجزیه و تحلیل تغییر سهم روی روند رشد اشتغال منطقهای ( دوازده منطقه) به بررسی رشد اشتغال گروههای صنعتی کشور فیلیپین پرداختهاند. آنان در نهایت سهم رشد ملی و ترکیب صنعتی در تمام مناطق و اثر رقابتی آن را محاسبه نمودهاند.
کوینترو7 (2007) در پژوهشی به بررسی توسعه منطقهای شهرستان هیز در تگزاس طی دوره 1990-2005 به روش انتقال سهم پرداختهاند. نتایج نشان میدهد که شهرستان هیز یک منطقه به‌سرعت در حال رشد هست که اساساً به بخش‌های خرده‌فروشی، مراقبتهای پزشکی و کمکهای اجتماعی و بخش تولید برای حفظ و گسترش توسعه وابسته است. در مقایسه با اقتصاد امریکا، بخش تولید به‌صورت محلی درحال‌توسعه است درحالی‌که این بخش به‌صورت همزمان در بازار ملی در حال کاهش یافتن است.
چونیون و همکاران8 (2007) در مقالهای به بررسی رقابتپذیری توریسم بینالمللی در استان جیانگ سو با روش انتقال سهم طی دوره 1995-2004 پرداختهاند. نتایج نشان میدهد رشد ایجاد شده در گردشگری جیانگ سو اساسا به جز ملی و جز رقابتی مربوط میشود و در طول دوره مذکور ژیجیانگ مهم‌ترین رقیب جیانگ سو در جذب توریسم بینالمللی بوده است.
گب9 (2006) در مطالعهای با استفاده از روش انتقال- سهم به بررسی رشد مشاغل خلاق در کلان شهرها طی دهه 1990 پرداخته است. نتایج نشان دادند بیشترین نرخهای رشد رقابتی در زمینه نیروی کار خلاق در مناطق کوه راکی، جنوب شرقی و جنوب غربی رخ داده است.
رینولدز10 (1979) در پژوهشی تغییرات بهرهوری کل را بین بخش‌ها و مناطق مختلف طی دوره زمانی 1940-1970 در کشور مکزیک مورد مطالعه قرار داد. او با استفاده از روش انتقال سهم به این نتیجه رسید که در ابتدای دورهی با تحرک نیروی کار بین بخش‌ها و مناطق بهرهوری به میزان قابل توجهی افزایش یافت، اما هر چه به انتهای دوره نزدیک شویم بهرهوری با آهنگ کندتری افزایش مییابد.
2-3-2 پیشینه داخلی
مصطفوی و همکاران (1392) در مقالهای به بررسی زلزله و اثرات آن بر ساختار اشتغال بم پرداخته است. بنا بر نتایج طی سالهای 1375 و 1385 رشد شاغلان شهرستان بیشتر از سهم شهرستان بیشتر از سهم شهرستان از رشد ملی بوده است. دلیل این رشد نامتناسب، رشد رقابتی مثبت و بزرگ موجود علیرغم منفی بودن رشد ساختاری است، یعنی طی دوره مذکور با وجود نامناسب بودن ترکیب فعالیتها در این شهرستان، نسبت به کشور مزایای رقابتی وجود داشته است.
زنگی آبادی و آهنگری (1391) در پژوهشی به بررسی اشتغال بخش‌های اقتصادی مراکز شهرستانهای استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل تغییر سهم و ضریب مکانی طی سالهای 75-1385 پرداخته است. نتایج حاصل نشان میدهد که بخش‌های کشاورزی و صنعت کاهش رشد داشتهاند و بخش خدمات در استان بر بخش‌های دیگر مسلط شده است. نرخ بیکاری در استان 10.85 و نرخ رشد در کل اقتصاد استان برابر 0.568 بوده است. ساختار بخش‌های اقتصادی استان طی دوره مثبت و دارای صعود بوده است. تمامی بخش‌های اقتصادی به جز بخش صنعت که تا حدودی نزول داشته، از مرتبه بالایی برخوردار بودهاند.
مهرگان و همکاران (1390) در پژوهشی به بررسی تحولات اشتغال زنان در ایران با استفاده از تحلیل انتقال – سهم پرداختهاند. بنا بر نتایج طی دورههای مورد بررسی رشد شاغلان زن کشور بیشتر از سهم کشور از رشد منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) بوده است. این رشد نامتناسب به دلیل رشد رقابتی و ساختاری مثبت موجود است.
میرکی و خسروانی (1390) در تحقیقی با عنوان بررسی مزیت رقابتی بورس منطقهای اوراق بهادار استان اصفهان با به‌کارگیری مدل انتقال-سهم، تغییرات ارزش معاملات در یک دوره پنج ساله (1384-1388) در بورس منطقهای اصفهان را با آمار کل بورس تهران در همین دوره مقایسه کرده است. مشخص شد که بورس استان اصفهان در صنعتهایی همچون “بانکها”، “منسوجات”، “پیمانکاری صنعتی” و “مواد غذایی” دارای مزیت رقابتی است و در صنعتهایی مانند “ابزار پزشکی”، ” حمل و نقل” و استخراج زغال‌سنگ” مزیت رقابتی نداشته است.
فرشاد فر و اصغر پور (1389) در مقالهای با عنوان بررسی مزیت نسبی اشتغالزایی بخش‌های عمده اقتصادی در استان کرمانشاه با استفاده از دو مدل اقتصاد پایه و تغییر سهم به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان کرمانشاه نسبت به کل کشور پرداختهاند نتایج حاکی از رشد سریع و نامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش صنعت و افزایش مزیت بخش کشاورزی در جذب شاغلان است.
حائری (1388) در مقالهای با عنوان بررسی اشتغال در استان تهران و شهرستانهای آن بر پایه مدل تغییر – سهم با استفاده از مدل انتقال-سهم مزیتهای استان تهران و شهرستانهای تابعه آن را طی سالهای 1365-1355 و 1379-1375 بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که طی دوره زمانی 65-1355 استان تهران فقط در فعالیتهای خدمات و سایر، دارای رشد بالاتر از رشد مورد انتظار بوده است. طی این دوره فعالیتهای کشاورزی، معدن، صنعت و ساختمان دارای تغییرات ساختاری منفی بودهاند که نشان دهنده آن است که ترکیب فعالیتهای مذکور مطلوب نبوده است، اما فعالیتهای دیگر از ترکیب مطلوبی برخوردار بوده است.
مهرگان و صنعت خانی (1386) به تحلیل تغییرات صادرات غیرنفتی طی برنامههای اول تا سوم توسعه پرداختهاند. نتایج نشان میدهد که در هر سه برنامه تغییرات ملی و ساختاری بخش‌ها مثبت بوده است. ولی تغییرات رقابتی که نشان دهنده مزیت نسبی هست، در برنامه اول و دوم تنها در کالاهای صنعتی مثبت بوده و در برنامه سوم علاوه بر کالاهای صنعتی، کلوخههای کانی فلزی نیز تغییرات رقابتی مثبتی داشتهاند.
فرهودی و محمدی (1385) در مقاله‌ای با عنوان تحلیل و پیش‌بینی وضعیت اشتغال در شهر سنندج با استفاده از مدل تغییر سهم، ضریب مکانی و ضریب جینی نشان دادند که غلبه بخش خدمات در تمام دوره‌های مورد مطالعه مشهود است و با توجه به جمعیت و نیز تعداد شاغلین پیش‌بینی شده، لازم است فرصت‌های شغلی به سمت گروه‌های دیگر از جمله کشاورزی و صنعت سوق داده شود. همچنین نظر به نتایج مدل ضریب مکانی بخش‌های اقتصادی، ضعف‌های اساسی در بخش‌های حیاتی اقتصاد استان از جمله صنعت و معدن و کشاورزی مشهود است.
سبحانی و درویشی (1384) با استفاده از دو مدل اقتصاد پایه و انتقال-سهم به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور پرداختهاند.نتایج حاصل، بیانگر رشد نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور در هر دو دوره مورد بررسی(65-1355 و 75-1365) است.
مصری نژاد و ترکی (1383) در تحقیقاتی به تجزیه و تحلیل ساختار اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی مناطق شهری ایران در طی دوره 1372-1382 با استفاده از روش تغییر سهم و شاخص ضریب مکانی پرداختهاند. نتایج حاکی از آن است که بخش‌های معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده فروشی، حمل و نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت میباشند و در این فعالیتها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. در سال 72 به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش‌ها در گروه فعالیتهای پایه قرار داشتند. در حالی که در سال ۸۲ بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیتهای غیر پایه جای گرفتند.
اکبری و مصری نژاد (1382) در مقاله‌ای با عنوان بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی استان اصفهان در طی دوره (75-1365) با رهیافت تغییر سهم و شاخص LQ و با هدف تعیین وضعیت اشتغال بخش‌ها و گروه‌های عمده فعالیت نشان دادند که بخش‌های معدن، ساختمان و خدمات مالی از میان 10 بخش عمده فعالیت استان اصفهان دارای اثر رقابتی مثبت می‌باشند و در این فعالیت‌ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش‌ها نقش بسیار مهمی در اشتغال منطقه خواهند داشت. در سال 65 به غیر از بخش صنعت، آب و برق و گاز، عمده فروشی و خدمات اجتماعی، سایر بخش‌ها در گروه فعالیت‌های غیر پایه قرار داشتند و در سال 75 بخش خدمات اجتماعی نیز به گروه فعالیت‌های غیر پایه تعلق یافته است.
عسگری و گلی(1378) در تحقیقاتی با عنوان بررسی تحولات رشد اقتصادی استان همدان و شهرستانهای تابعه طی دوره 1355-1375 برای فعالیتهای عمده اقتصادی از روش انتقال-سهم استفاده کردهاند. نتایج حاصل از این تحقیق، بیانگر آن است که اشتغال ایجاد شده طی سالهای 65-1355 در استان همدان و شهرستانهای آن (به جز نهاوند) بیش از حد انتظار بوده، ولی در دوره بعد (75-1365) به جز شهرستان نهاوند که رشدی فراتر از انتظار داشته، استان و شهرستانهای دیگر کمتر از حد انتظار رشد پیدا کردهاند.

2-4 نتیجهگیری
مطالعات تجربی پیش به منظور تأییدی بر صحت روش و کاربردی بودن آن ذکر شدند. از بررسی مطالعات تجربی میتوان نتیجه گرفته که روش انتقال-سهم روشی بر کاربرد در بررسی نقاط ضعف و قوت مناطق است. هرچند به دلیل ساده بودن این روش انتقاداتی بر آن وارد است اما به دلیل همین سادگی روش، استفاده از آمارهای ساده و داشتن نتایج مفید و کاربردی این روش جایگاه ویژهای در مطالعات

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد نیروی کار، بازار کار، نرخ بیکاری، فرصتهای شغلی Next Entries منابع تحقیق درمورد نرخ بیکاری، سیستان و بلوچستان، خوداشتغالی، خراسان جنوبی