منابع تحقیق درمورد اثرات ثابت، ارزش دفتری، سهامداران نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

ویژگی کلیدی زیر می باشد :
سهامدارانی که بیش از5در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره میباشند .
بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند ، 1385،8)1 .
تمرکز مالکیت :
عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف هرچه تعداد سهامداران کمتر باشد مالکیت متمرکزترخواهد بود.درمالکیت متمرکز عمده سهام شرکت درمالکیت تعداد محدودسهام داران است (نمازی وشمس الدینی ،1388). منظور ازتمرکز مالکیت تعداد سهامداران نهادی است.
بازده سرمایه گذاری:
که بیانگر میزان نسبت سود خالص شرکت تقسیم بر حقوق صاحبان سهام در شرکت خواهد بود (شریعت پناهی، 1376).
3-13) خلاصه فصل سوم
در اين فصل به شرح نوع پژوهش، جامعة آماري مورد استفاده، نمونه گيري، روش گردآوري اطلاعات، متغيرهاي پژوهش و روشهاي مورد استفادة تجزيه و تحليل دادهها، اشاره شده است.
با توجه به توضيحات داده شدهدر این تحقیقدر اين فصل، آزمونها و فرضيههاي تحقیق بيان شده و نحوة رد يا تاييد فرضيهها ارائه شده است.
در ادامه و در فصل چهارم نیز از رگرسیون چند متغیره با به كارگيري داده‌هاي تركيبي استفاده گردیده است. براي تجزيه و تحليل دادههاي تحقيق و آزمون فرضيات تحقيق نیز از روشهاي آماري به دو شكل توصيفي و استنباطي استفاده شده است كه در ابتدا با استفاده از آمار توصيفي به تبيين و توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي دادهها پرداخته شده و سپس براي برآورد پارامترها و بررسي آزمون فرضيات تحقيقاز نرم افزارEviews وSPSSاستفاده شده است. برای تصریح مدلهای تحقیق نیز کلیه فروض کلاسیک رگرسیون آزمون و اقسام آن تشریح گردید و برای انتخاب نوع مدل قابل استفاده در داده های ترکیبی از آزمونهای تعیین مدل چاو و هاسمن استفاده شده است.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

4-1) مقدمه
در این فصل براي تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده از روشهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است. استفاده از آمار توصيفي با هدف تلخيص اطلاعات جمع آوري شده و شناخت بيشتر جامعه مورد بررسي صورت پذيرفته است زیرا هدف آمار توصيفي، توصيف، استخراج نكات اساسي و تركيب اطلاعات به كمك زبان اعداد است. هدف آمار استنباطي، به طور كلي انجام استنباط دربارة پارامترهای جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده‌هاي نمونه و همچنين سنجش عدم اطمینانی است كه در اين استنباطها وجود دارد. در این فصل در فرایند اجرای مدل در وهله نخست با استفاده از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با استفاده از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لين و لوين پایایی متغیرها بررسی شده است. در ادامه، فروض کلاسیک رگرسیون121 شامل استقلال توزیع خطاها122، نرمال بودن توزیع خطاها123 ، ناهمسانی واریانس ها124 و استقلال متغیرهای مستقل125 بررسی شده است. و در انتها با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی جهت تجزیه و تحلیل استخراج گردیده است.پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است که هر یک به ترتیب برازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام (فرضیه اول)، تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت ( فرضیه دوم) و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی (فرضیه سوم) می باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.
از فرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود.

4-2) توصیف نمونه آماری
جامعه آماریپژوهش حاضر شامل کلية شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشند که تا پایان سال 1391 بر پایه نرم‌افزار ره‌آورد نوین بورس برابر با 470 شرکت بوده که با توجه به روش غربالگري( بر اساس معیارهای جدول 4-1) 122 شرکت باقی ماند.
جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری
شـــــــــــــــــرح
تعداد
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1391
470
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند
(105)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند
(38)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به 29/12ختم نمی شوند
(69)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش به امور سرمایه گذاری و واسطه گری مالی اشتغال دارند
(30)
تعدا شرکتهایی که دارای اطلاعات ناقص بوده اند وداده های مربوط به متغیرها دردسترس نبوده است
(106)
تعداد شركت هاي مورد بررسی
122

بر اساس محاسبات انجام شده تعداد نمونه، 122= n شرکت می باشد که نمونه ها بطور هدفمندانتخاب شده اند.

4-3) آمار توصیفی داده ها
در جدول (4-2) ، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد. آمار توصیفی متغیر‌ها تحقیق که با استفاده از داده‌های شرکت ها طی دوره آزمون (سال‌های 91-1385) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده است.
جدول 4-2. آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
نماد متغیرها
شرح متغیرها
تعریف عملیاتی
میانگین
میانه
انحراف معیار
بیشینه
کمینه
SI
متغیر وابسته (سهام عادی)
نسبت سهام عادی به ارزش دفتری
0.201
0.179
0.155
0.872
0.024
BI
متغیر وابسته (اوراق مشارکت)
نسبت اوراق مشارکت به ارزش دفتری
0.047
0.001
0.093
0.574
0.000
LI
متغیر وابسته (تسهیلات بانکی)
نسبت تسهیلات دریافتی به ارزش دفتری
0.211
0.192
0.161
0.858
0.000
Inst

متغیر مستقل (سهامداران نهادی)
میزان مالکیت سهامداران نهادی
0.653
0.710
0.218
0.970
0.050
Iown
متغیر مستقل (سهامداران حقیقی)
درصد مالکیت سهامداران حقیقی

0.421
0.330
0.277
1.000
0.040
Cown
متغیر مستقل (تمرکز مالکیت)
تعداد سهامداران نهادی
2.715
2.000
1.533
8.000
1.000
Size
متغیر کنترلی (اندازه شرکت)
لگاریتم جمع دارایی ها
13.704
13.328
1.803
20.237
9.880
ROA
متغیر کنترلی (بازده دارایی ها)
نسبت سود خالص شرکت به سرمایه
0.105
0.091
0.126
0.726
-0.340
LEV
متغیر کنترلی (اهرم مالی)
نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام
0.646
0.649
0.216
2.078
0.089

4-4) آمار استنباطی
4-4 -1-آزمون پایایی متغیرها
در این قسمت به بررسی ایستایی یا پایایی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. به منظور بررسی پایایی، از آزمون ایم، پسران و شین126 (1997)، لين و لوين127(1992؛ 2003) استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 4-3 و 4-4 نشان داده شده است.با توجه به نتایج آزمون IPS (جدول 4-3)، چون مقدار p-value برای تمامی متغیرها کمتر از 05/0 است، در نتیجه این متغیرهای پژوهش در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند.
جدول 4-3. آزمون ایم، پسران و شین (IPS)
متغیر
SI
BI
LI
Inst
Iown
Cown
Size
RoA
LEV
W-stat
-0.770
-6.260
-2.754
14.121
2.908
1.543
2.695
-0.656
-0.948
p-value
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.02
0.03
0.02
0.01
جدول 4-4. آزمون لين و لوين (LL)
متغیر
SI
BI
LI
Inst
Iown
Cown
Size
RoA
LEV
T-stat
11.568
3.912
1.426
18.653
3.080
2.495
13.398
-0.017
-0.002
p-value
0.00
0.00
0.02
0.02
0.03
0.01
0.02
0.00
0.00
با توجه به نتایج آزمون LL (جدول 4-4)، چون مقدار p-value کمتر از 05/0 است، کل متغیرهای در طی دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند. در نتیجه نتایج آزمون IPS و LL نشان میدهد که، میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث بوجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
4-4-2) تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون
با توجه به ادبیات تحقیق موجود و نیز ماهیت فرضیه های تحقیق در این پژوهش از داده‌های ترکیبی استفاده شده است. بمنظور پولد یا پانل بودن (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است.
الف) آزمون چاو
نتايج مربوط به آزمون برای مدلهای‌ رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول 4-5 نشان داده شده است.
جدول 4-5. آزمون چاو
مدل رگرسیونی
آزمون F
آماره F
احتمال
نتيجه آزمون
مدل اول
مقدار
9.2949
0000/0
رد فرض صفر
مدل دوم
مقدار
9.467
0000/0
رد فرض صفر
مدل سوم
مقدار
10.6448
0000/0
رد فرض صفر
در مورد مدل اولبا توجه به سطح معناداری نتايجآزمون چاو نشانميدهدفرض0H(مدلتلفيقي) تاييدنميشود.بهبيانديگر،آثارفرديياگروهيوجودداردوبايدازروشدادههايتابلويي(پانل)برايبرآوردمدل رگرسیونی تحقیقاستفادهشود که در ادامه برای تعیین نوع مدل پانل (با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن استفاده می شود.
ب) آزمون هاسمن
پس از مشخص شدن اينکه عرض از مبدأ براي سال‌هاي مختلف يکسان نيست، بايد روش استفاده در برآورد مدل (اثرات ثابت يا تصادفي) تعيين گردد که بدين منظور از آزمون هاسمن استفاده مي گردد.
در آزمون هاسمن فرضيه مبني بر سازگاري تخمين هاي اثر تصادفي را در مقابل فرضيه مبني بر ناسازگاري تخمين هاي اثر تصادفي آزمون مي نمايد.
جدول4-6. آزمون هاسمن
مدل رگرسیونی
آزمون هاسمن
آماره
احتمال
نتيجه آزمون
مدل اول
مقدار
9.071
0.099
رد فرض یک (تایید تخمین مدل با اثرات تصادفی)
مدل دوم
مقدار
12.916
0.044
رد فرض صفر (تایید تخمین مدل با اثرات ثابت)
مدل سوم
مقدار
28.118
0.000
رد فرض صفر (تایید تخمین مدل با اثرات ثابت)
*** معني‌داري در سطح 95 درصد
نتايج مربوط به آزمون هاسمن برای مدلهای تحقیق در جدول 4-6 نشان داده شده است. نتايج نشان داده که آماره آزمون هاسمن برای مدل اول برابر با 071/9 بدست آمده است که در سطح اطمينان 95 درصد معني دار نمي باشند که حاکی از رد فرضیه می باشد، لذا با توجه به آزمون هاسمن برازش مدل‌ های رگرسیونی اول این تحقیق با استفاده از مدل داده‌های پانل به روش اثرات تصادفی مناسب خواهد بود. همچنین در مدلهای دوم و سوم با توجه به آماره آزمون هاسمن به ترتیب 12.916 و 28.1183 و سطوح معنی داری کمتر از 5 درصد مشاهده می شود که در سطح اطمينان 95 درصد فرضیه برای هر دو مدل تایید شده و لذا برای برازش مدلهای رگرسیونی دوم و سوم باید از مدل داده های پانل به روش اثرات ثابت استفاده نمود.
4-4-3) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون
همان طور که در فصل 3 اشاره شد، پیش از برازش مدل‌های رگرسیون لازم است ابتدا مفروضات رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گیرد.
4-4-3-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته و مستقل از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. این آزمون برای متغیرهای وابسته و کنترل در هریک از مدل های رگرسیونی زیر انجام شده است. جدول خروجی آزمون K-S در نرم‌افزار SPSS برای این متغیر به شرح جدول 4-7 است. با توجه به جدول فوق و آماره Z کولموگروف اسمیرنوف از آنجائیکه سطح معناداری برای تمامی متغیرها بیشتر از 05/0 است فرضیه H0 تایید شده لذا با اطمینان 95% می توان گفت متغیر هایحاصل از مدل اول و دوم نرمال هستند ولی متغیر وابسته مدل سوم از توزیع نرمال پیروی نمی نماید.
جدول 4-7 .آزمون کولموگروف اسمیرنوف
نام متغیر
Z کولموگروف اسمیرنوف
سطح معناداری
نتیجه
SI
نسبت ارزش سهام به ارزش دفتری
751/3
308/0
توزیع نرمال است
BI
نسبت اوراق مشارکت منتشره به ارزش دفتری
011/9
222/0
توزیع نرمال است
LI
نسبت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد ساختار سرمایه، مدل رگرسیون، پیش‌فرض‌ها Next Entries منابع تحقیق درمورد تسهیلات مالی، ارزش دفتری، سهامداران نهادی