منابع تحقیق درمورد ، سونداژهاي، پراكنش، (ب)

دانلود پایان نامه ارشد

عمق حدود 350 متر مي باشد. مقطع ´BB با راستاي شمالشرقي- جنوبغربي در حد فاصل بين كوه جفتان و محل ورود رودخانه چاري به ابتداي دشت باغين قرار گرفته است . در اين مقطع حداكثر ضخامت آبرفت در نقطهاي با مختصات 515000 طول شرقي و 3335000 عرض شمالي(زون40) به ميزان حدود 170 متر مي باشد.

شكل (4-59) (الف) پراكنش سونداژهاي ژئوالكتريك و (ب) نقشه خطوط هم عمق، سنگ كف دشت كرمان براساس سونداژهاي كمپاني جنرال ژئوفيزيك دردشت كرمان، (امينيزاده و همکاران، 1391)

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد تشعشات، سازي، شبيه، مشاهدهاي Next Entries دانلود پایان نامه درباره دوره صفوی، دوره قاجار، کریم خان زند، سفرنامه ها