منابع تحقیق درباره کدگذاری باز، کدگذاری محوری، تحلیل داده، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

مقولهبندی شده پس از کدگذاری باید تحلیل و تفسیر شوند. و نهایتاً نظریه ی نهایی محقق با استفاده ازکدگذاری های گزینشی و نظری صورت گرفته، تدوین می شود.

3-4 گردآوری داده ها
یکی از روش های گردآوری داده ها در روش داده بنیاد، استفاده از مصاحبه است. در این رساله با توجه به اینکه بیشترین اطلاعات و داده های مورد نظر تحقیق نزد افراد متخصص در این حوزه است از روش مصاحبه ی عمیق استفاده می شود. در تدوین سوالات در مصاحبه ی عمیق تلاش محقق بهره گرفتن از مصاحبه های نیمه ساخت یافته است. به شکلی که چند سوال مشخص که از مرور ادبیات پژوهش بدست آمده است و راهگشای تحقیق است مد نظر محقق قرار میگیرد و با استفاده از این روش مصاحبه با متخصصان آغاز می شود. نکته ی مهم در گردآوری داده ها در روش داده بنیاد این است که محقق می تواند از هر طریقی داده های مورد نظر خود را بدست آورد(فلیک،1391).
برای گردآوری داده های تحقیق به پنج دسته از اسناد رجوع شده است.
اسناد مکتوب: در فضای مجازی و نیز در رسانه های نوشتاری، کتاب، …
اسناد تصویری: که در فضای اینترنت یا در تلویزیون مشاهده و جمع آوری شده است.
داده های حاصل از مصاحبه با متخصصان
داده های حاصل از مصاحبه با مخاطبان.
یاداشت های شخصی پژوهشگر در حین فرایند پژوهش.
3-4-1 مصاحبه نیمه استاندارد
شیله و گروبن در روش شان برای بازسازی نظریه های شخصی شکل بسط یافته ای از مصاحبه نیمه ساخت یافته پیشنهاد می کنند. این دو روانشناسانی بودند که رویکردی برای مطالعه نظریه های شخصی به مثابه الگویی ویژه برا ی مطالعه دانش روزمره به وجود آوردند.(همان)
اصطلاح نظریه شخصی به این واقعیت اشاره دارد که مصاحبه شوندگان مخزن پیچیده ای از دانش درباره موضوع مورد مطالعه دارند. این دانش مفروضاتی صریح و بی واسطه دارد و مصاحبه شونده می تواند به طور خودانگیخته ای در پاسخ به یک سوال باز واکنش نشان دهد. مفروضاتی ضمنی این مجموعه را تکمیل می کنند. برای مفصل بندی کردن این دانش ها مصاحبه شوندگان باید از راهنمایی های روش شناسانه برخوردار باشند، یعنی بدانند که چرا انواع مختلف سوالات به کار گرفته شده اند. از این سوالات برای بازسازی نظریه های شخصی درباره موضوع مورد مطالعه استفاده می شود. تکنیک های بازنمایی تصویری موسوم به تکنیک ساختارگذاری مصاحبه اصلی را تکمیل می کند.
مولفه های مصاحبه نیمه استاندارد
محتوای نظریه شخصی در طول مصاحبه ها بازسازی می شود. راهنمای مصاحبه به چند موضوع مختلف اشاره دارد. هریک از این موضوعات با طرح یک سوال باز مطرح می شود وبا یک سوال مواجه ای پایان می یابد. در ادامه سوال های ماخوذ از نظریه و متاثر از فرضیات مطرح می شوند. این سوال ها بر ادبیات عملی درباره موضوع یا بر پیش فرض های نظری محقق مبتنی هستند. در این مصاحبه روابط بین سوال ها کمک می کنند تا دانش ضمنی مصاحبه شوندگان صورت صریح تری بیابد. مفروض های موجود در این سوال ها به صورت یک پیشنهاد در اختیار مصاحبه شونده قرار می گیرد، که ممکن است بر اساس تناظر یا عدم تناظر با نظریه های شخصی شان پذیرفته یا رد شود.
سوال های نوع سوم یعنی سوال های مواجهه ای، به نظریه ها و روابطی که مصاحبه شونده تا آن لحظه مطرح کرده است واکنش نشان می دهد تا بدین طریق این تصورات را در پرتو بدیل های رقیب شان مورد بازنگری انتقادی قرار دهد.

3-4-2 مصاحبه با متخصصان
موزر و ناگل مصاحبه با متخصصان را نوعی مصاحبه نیمه استاندارد می دانند. در این جا برخلاف مصاحبه های زندگینامه نگارانه به مصاحبه شونده نه به عنوان یک شخص، بلکه به عنوان متخصص در یک حوزه خاص توجه می شود. متخصصان نه به عنوان یک مورد منفرد بلکه به منزله نمایندگان یک گروه در نمونه گنجانده می شوند. دامنه اطلاعاتی که از طریق این نوع مصاحبه ها به دست می آید به مراتب محدودتر از سایر انواع مصاحبه ها است.
مهمترین مشکلات این نوع مصاحبه در عمل مشاهده می شود. مشکل هدایت در اینجا خود را بیشتر نشان می دهد، چون فردی که با او مصاحبه می شود بیشتر به منزله صاحب توانایی و قابلیت های خاصی مورد توجه است تا به منزله یک شخص. در کل، یکی از شرط های اجرای موفقیت آمیز چنین مصاحبه ای آن است که مصاحبه گر طی مصاحبه روشن سازد که آنها نیز با موضوع گفتگو آشنایی دارند. در تفسیر مصاحبه با متخصصان هدف عمدتا تحلیل و مقایسه محتویات دانش متخصصان است. نمونه ها در این مصاحبه بر اساس نمونه گیری تدریجی انتخاب می شوند.

3-5 روش نمونه گیری پژوهش
پژوهشگران کیفی به ندرت برای مطالعه ی عمیق موردهای نمونه گیری خود، اقدام به گرفتن یک نمونه معرف از میان تعداد زیادی از موردها- هدف پژوهش کمی- می کنند. از نظر پژوهشگران کیفی « تناسب افراد با موضوع پژوهش است که شیوه ی انتخاب افراد مورد مطالعه را تعیین می کند نه معرف بودن آنها(فلیک،41:1998) .
پژوهشگران کیفی متمایل به استفاده از نمونه های غیر احتمالی یا غیر تصادفی هستند. پژوهشگرکیفی، موردها را به تدریج انتخاب می کند و محتوا(اطلاعات، داشته ها) ی خاص یک مورد است که انتخاب شدن آن را رقم می زند.
3-6 تحلیل داده ها
3-6-1 کدگذاری نظری
کد گذاری نظری روشی است برای تحلیل داده هایی که به منظور تدوین یک نظریه به روش نظریه پردازی داده محور گردآوری شده اند. این روش را گلیزر و اشتراوس(1967) مطرح کردند و بعد ها توسط گلیزر(1978)، اشتراوس(1987) و اشتراوس و کربین(1990/1998) بسط پیدا کرد. در این رویکرد تفسیر داده ها نمی تواند مستقل از گردآوری یا نمونه گیری از آنها انجام شود.تفسیر همان مرجعی است که تصمیم می گیریم که کدام داده یا مورد را در مرحله ی بعد در نمونه بگنجانیم و این داده ها چگونه یا با چه روش هایی باید گرداوری شوند. روش های مختلفی برای کار با متن در فرایِند تفسیر وجود دارند. نام آن ها عبارت است از کدگذاری باز، کد گذاری محوری و کدگذاری گزینشی.
3-6-2 کدگذاری
برای اینکه ما به تفسیر و تحلیلهای صحیح برسیم، باید اطلاعات حاصله از روش تحقیق را کدگذاری و مقولهبندی و دستهبندی کنیم. هدف کدگذاری دادهها، تدوین یک نظریه است. یعنی کدگذاری نظری روشی است برای تحلیل دادههایی که به منظور تدوین یک نظریه گردآوری شدهاند. برای کدگذاری دادهها میتوان از روشهایی مانند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی استفاده کرد.
به طور کلی کدگذاری عبارت است از عملیاتی که طی آن دادهها، تجزیه، مفهومسازی و به شکل تازهای در کنار هم قرار میگیرند و سپس نظریه تدوین میشود. در اصل این فرآیند از دادهها آغاز میشود و به تدوین نظریه میانجامد.
در کدگذاری باز ابتدا کلمات و مفاهیم کلیدی جدا شده و تعلیقات و به هر مقوله یک عدد اختصاص داده میشود و سپس تعلیقات و مفاهیم مربوط به هر کلمه و کد به آن اضافه میشود.
در اثر کدگذاری باز گاهی دهها کد به دست میآید. سپس از این مرحله باید کدها بر اساس پدیدهها و پاسخهای بدست آمده دستهبندی شود.
روش کدگذاری باز میخواهد دادهها و پدیدهها را در قالب مفاهیم در آورد و سایر دادهها که در قالب هیچ یک از مفاهیم کلیدی یا کدها قرار نمیگیرند، حذف میشوند و به این ترتیب هر یک از کدها و مقولات ما، ابعاد پدیدهی مورد نظر را مشخص میکنند. مثلاً دربارهی موضوع مورد مطالعه مقولات مربوط به:
1. چه چیز؟
2. چه کسی؟
3. چگونه؟
4. کی؟ چه مدت؟ کجا؟
5. چقدر؟ با چه شدتی؟
6. چرا؟
7. به چه منظور؟
8. با چه وسیلهای؟
همهی ابعاد پدیده را مورد مطالعه قرار میدهند و سپس مفاهیم مربوط به هر کدام جلوی آنها دستهبندی میشوند. در نوع بعدی یعنی کدگذاری محوری به مقولات به دست آمده از کدگذاری باز، پالایش و تفکیک میشود و مقولاتی که بیشتر از سایر مقولات در طول تحقیق به کار میآیند انتخاب میشوند و روابط آنها با یکدیگر مشخص میشود و مطابق تفکر استقرایی، بارها مقولات در مقابل کلمات کلیدی و کدها قرار داده شده و ارتباط آنها با یکدیگر مورد بازنگری و سنجش قرار میگیرد. در این قسمت با کدگذاری محوری، محورهای اصلی و مورد نیاز در تحقیق، از محورهای فرعی و غیر قابل استفاده جدا میشود. در واقع هدف در اینجا این است که آن دسته از مقولاتی که بیشترین ارتباط را با پرسش تحقیق دارند از سایر مقولات جدا و مشخص شوند.
مرحلهی سوم: کدگذاری گزینشی است که در آن کدگذاری محوری در سطحی انتزاعیتر ادامه مییابد و شکلگیری و پیوند هر دستهبندی با سایر گروهها مشخص میشود. در اینجا شاید چند کد محوری با یکدیگر تلفیق شوند و چند کد اصلی از میان سایر کدها گزینش و مقولات مرتبط با آن در کنار آن نوشته میشود. گاهی ممکن است حتی تمام کدها و مقولات، در دو کد اصلی قرار بگیرند. این فرایند در نهایت به شکل مبسوطتری فرمولبندی و توسط دادهها کنترل میشود و با تفسیر دادهها، در نقطهی اشباع نظری پایان مییابد.
هدف این روش در اصل، خرد کردن متوالی متن است تا کاملاً محتوا و معنای متن تحلیل و درک شود. در این روش چون دادهها به شیوهی نمونهگیری نظری انتخاب و گردآوری میشوند و مراحل تحقیق را تا رسیدن به نظریهای که قابل آزمون باشد طی میکند با فرآیند تحقیق منطبق است.
نکته ای که فلیک(1390) در مورد کد گذاری به آن اشاره می کند، ملزم نبودن محقق به رعایت توالی این روش ها یا کدگذاری است و به نظر وی محقق می تواند در صورت نیاز آن ها را جابجا یا با یکدیگر تلفیق نماید.

3-7 تحلیل محتوای کیفی:
تحلیل محتوا یکی از روش های کلاسیک تحلیل داده های متنی است بی آنکه به این توجه داشته باشد که از کجا آمده اند. و در مورد محصولات رسانه ای تا داده های مصاحبه ای کاربرد دارد. یکی از ویژگی های برجسته ی این روش استفاده از مقوله هایی است که غالباً از الگوی نظری اخذ شده اند؛ مقوله های روی داده ها اعمال می شوند. مقوله ها ضرورتاً بر اساس این داده ها تدوین نشده اند. البته این مقولات بارها بر اساس داده ها ارزیابی و در صورت نیاز اصلاح می شوند. نکته ی مهم در این روش این است که در این جا بر خلاف سایر رویکرد ها هدف تقلیل داده هاست.

3-8. روش انجام پژوهش:
در مصاحبه ها متخصصان را به دو گروه اصلی تقسیم کردیم:
1-متخصصانی که خود در تولید یک اثر نقشی را بر عهده دارند. مانند خواننده، آهنگساز، نوازنده و ترانه سرا. در مصاحبه با تولید کنندگان آنهایی را مد نظر داریم که مضامین دینی در آثار آنها غلبه دارد؛ دلیل این امر این است، که به نظر می رسد تولید موسیقی پاپ مذهبی از الگوی مشابهی در وجه مردمی و سازمانی استفاده می کند. البته اگر به توان برای آن وجه سازمانی قائل شد زیرا سازمان ها به دلایل مختلف در تولید این نوع موسیقی چندان قدرتمند عمل نمی کنند.
2- متخصصانی که در حوزه ی موسیقی و سفارش موسیقی فعالیت دارند. این افراد با توجه به شرکت یا سازمانی که در آن مسئولیت دارند، عهده دار انجام سیاست های کلان سازمان خود در حوزه ی تولید موسیقی هستند. این افراد به صورت عمده در سازمان صدا و سیما، حوزه ی هنری و سازمان های فرهنگی هنری وابسته به شهرداری فعالیت می کنند.
با توجه به اهداف تحقیق و پرسش های تحقیق در پی کشف بعضی از معانی و دریافت های مخاطبان هستیم، برای این منظور از روش مصاحبه ی های نیمه استاندارد و مصاحبه گروهی استفاده می کنیم تا از مزایای آن نیز برخوردار شویم.
3-8-1 داده های بدست آمده از مصاحبه ها
1- داده های بدست آمده از مصاحبه هایی که توسط پژوهشگر صورت گرفته است.
2- داده هایی که به شکل مصاحبه با متخصصان از قبل در رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری موجود بوده است و محقق سعی کرده تا با توجه به موضوع پژوهش و سوال های آن با کد گذاری نظری بخش هایی را که به انجام مراحل تحقیق کمک می کند را مشخص سازد. این داده ها عبارتند از:
الف: تمام برنامه های “دستان” که در حوزه موسیقی مذهبی، موسیقی انقلاب اسلامی و موسیقی پاپ پخش شده است، که به صورت مصاحبه با متخصصان اعم از خوانندگان، ترانه سرایان و آهنگسازان انجام گرفته است، ضبط و بررسی شدند و از درون آن کدهایی نظری استخراج شد.
ب: مصاحبه هایی که برنامه “ساعت 25”

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تحقیق کیفی، روش شناسی، نظریه پردازی، روش شناسی پژوهش Next Entries منابع تحقیق درباره تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کیفی، مصرف کننده، بازاریابی الکترونیکی