منابع تحقیق درباره کارشناسی ارشد، فضای سایبری، علوم انسانی، فضای سایبر

دانلود پایان نامه ارشد

سیاسی تهران،1387،ص110
78 .cyber law simplified, indian information technology Act(2000) , p 128.
79.www.cyberimes.net
80 .www.okokrim.no
81 . OECD, DSTI/CP/ICCP/SPAM(2005)10/FINAL, P20.
82 . Reliability or Trustworthiness
83 . validity
84 .validiti
85 . truth
86 .Genuineness
87 رباطی،زیبا،اعتبار اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا،پایان نامه دوره فوق لیسانس، به راهنمایی ستار زرکلام،دانشگاه ادبیات و علوم انسانی تهران،1390،ص96
88 – كيسي؛ اوئن، ديجيتالي و جرم رايانه اي 0علم قانوني، رايانه ها و اينترنت، مترجمان اميرحسين جلالي فراهاني و علي شايان ، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه(مركز مطالعات توسعه قضايي) ،نشر سلسبيل ،1386،ص20.
89 .message digest
90 . Deletion.
91 slack space
92 . unspecified space
93 .process
94 .M.Gahtan, Alan ,Electronic Evidence, Caeswell,1999,p158.

96 – محمد حسن دزبانی , منبع پیشین،ص3
97 – جمعی از نویسندگان, بررسی صحنه جرم الکترونیکی , ترجمه رضا پرویزی،تهران شورای عالی توسعه قضایی,1380،ص 2
98 -Document headers logs files.
99 -در موردی که کارمند شرکت اوراکل (oracle)اولین لی علیه شرکت خود به خاطر اخراج اشتباه وی اقامه دعوی کرد او ادعا کرد که اخراج وی به این دلیل بوده است که قرار معامله ای را با رئیس شرکت به هم زده است البته این دعوا در خارج از دادگاه با پرداخت 100هزار دلار حل و فصل شد اما بعداً معلوم شد که پست الکترونیکی اتهام برانگیزی که وی به عنوان دلیل ارائه کرده است. اصیل نمی باشد و خودش انرا جعل کرده است(بررسی صحنه جرم الکترونیگی ترجمه رضا پرویزی شورای عالی توسعه قضایی,ص5.)
100 -آلن گاتن, پیشین ,ص 7
101 -اوگان کیسی. پیشین ,ص14 و 12
102 – همان ,ص15
103 – اولريش زيبر، جرايم نقدي رايانه اي ، ترجمه محمد علي نوري و ديگران ،تهران ،كتابخانه گنج دانش ،1383، ص 233
104 – همان ؛ ص234
105 – براي مطالعه بيشتر در اينخصوص ر.ك هرا خداقلي ؛ جرايم كامژيوتري (تهران انتشارات آريانة 1383)
106 -اولريش زيبر، پیشین، ص 235
107 مصطفوی،امیر،ادله اثبات دعاوی کیفری در فضای سایبری، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی عباس منصوری،دانشگاه حقوق و علوم سیاسی شیراز،1387،ص99

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هوش هیجانی، توانایی ها، پردازش اطلاعات، کنترل تکانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع هوش هیجانی، فشار روانی، استرس شغلی، توسعه حرفه ای