منابع تحقیق درباره پازل، آموزشگر، ، چیدن

دانلود پایان نامه ارشد

من من-توتو هر کدام برای خود یک تیم انتخاب کردند.(اکثرا دوستان صمیمیتر سرگروه به عنوان هم تیمی انتخاب شدند و باقی بیشتر نظارهگر بودند) در نهایت 4 نفر از دانشآموزان که انتخاب نشده بودند به صورت تصادفی در گروهها قرار گرفتند.(البته روال انتخاب گروه فقط در روز اول به این صورت بود تا دانشآموزان با احساس اجبار در گروه قرار نگیرند و انگیزه بیشتری برای بازی داشته باشند؛ و در روزهای بعد آموزشگر گروهها را تعیین کرد).
بعد از انتخاب و تعیین هرگروه مسابقهای برای انتخاب شکل پازل انجام شد، به این صورت که گروهها به شکل دایره ایستاده و یک کلاف را در دست داشتند، کلاف با صدای دست آموزشگر و دانشآموزان دست به دست چرخید تا زمانی که صدای دستها قطع شد. هنگام قطع صدا کلاف در دست هریک از اعضای گروهها میماند پازل اول به آنها تعلق میگرفت و سپس پازل دوم وسوم.
بعد از این بازی هرگروهی برسر میز خود نشست و شروع به چیدن پازل نمودند.بعد از چیدن پازل آموزشگر از دانشآموزان میخواهد داستان را برای آموزشگر تعریف کنند و بگویند که در تصاویر چه اتفاقی افتاده است و سپس از ت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تاثیرپذیری، تحلیل داده، قابلیت اعتماد، مطالعه موردی Next Entries منبع مقاله درباره عین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، اسناد بین الملل