منابع تحقیق درباره وجود خداوند، فصوص الحکم، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

intuitive knowledge is worth to be called knowledge. In the intuitive knowledge, there is no dichotomy between the knower and the known and we should not seek to connect them. In many books and treatises Avicenna has also talked about mystics’ intuition and the intuitive knowledge. Therefore, one can take this as another way to escape the dichotomy between the object known by essence and the object known by accident (Subjective form and the known object).
The final point is that in Avicenna’s philosophy there is a relationship between truth and justice, and in the thoughts of Mhyyaldyn, manifestations of truth in a perfect human (a just divine guardian) has beed discussed completely.
Keywords: Truth, Reality, Verity, Conformity, Manifestion, Empirical Knowledge, Intuitive Knowledge, Theoretical Reason and Practical Reason

1 . معاني سه‌گانة “حقّ”: 1. وجود دائم (وجود خداوند باري تعالي) 2. مطلقِ وجودِ بالفعل 3. مطابقت
2. شهرام پازوکي، خردنامه صدرا، شمار? بيستم، تابستان 79 ، ص 38
3 . محسن جهانگيري؛ مجموعه مقالات؛ ج 2 (عرفان و فلسفه اسلامي)؛ ص 200
البته به موضوع هم بايد اشاره کرد که درست است ابن‌سينا فيلسوفي تابع استدلال عقلي محسوب مي‌شود ولي در برخي از آثار خود هم‌چون نمط‌هاي پاياني الاشارات و التنبيهات و يا برخي داستان‌هاي رمزي خود راه دل و كشف باطني را نيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد. اين موضوع به تفصيل در بخش‌هاي پاياني فصل مربوط به ابن‌سينا مورد بررسي قرار گرفته است.
4 . شايان ذکر است هرچند ارسطو به معاني مختلف “حق” اشاره‌اي نکرده است اما در کتاب “مابعد الطبيعه” براي وجود چهار معنا ذکر کرده که متناظر با مبحث حقيقت در فلاسفه مسلمان محسوب مي‌شود: 1. وجود به معناي جوهر (مقولات) 2. وجود به معناي بالعرض 3. وجود به معناي حقيقي (يا راست) و ناموجود به معناي دروغين يا دروغ 4. وجود به معناي بالقوه و بالفعل (مابعد الطبيعه؛ ص 89 و 197) توضيحات تکميلي درخصوص نظر ارسطو و ارتباط آن با رأي فارابي و ابن‌سينا در ابتداي فصل سوم همين رساله خواهد آمد.
5 . همو؛ محيي الدين ابن عربي چهره برجسته عرفان اسلامي؛ ص 21 و 106 و 216
6. قرآن؛ سوره عنکبوت؛ آيه 69 “و الذين جاهدوا فينا لَنَهديَنّهم سُبُلنا”
7. ابن‌سينا؛ الالهيات من کتاب الشفاء؛ الفصل الثامن من المقاله الاولي؛ ص62
8. قيصري، شرح فصوص الحکم؛ ج 1؛ ص 21
9. ريچارد رورتي، اولويت دموكراسي بر فلسفه، ترجمه خشايار ديهيمي، چاپ 1382، طرح نو، ص 51 / همو، مقدمه كتاب “رورتي و منتقداتش”. نقل از مجله كتاب ماه فلسفه و ادبيات؛ ش 64؛ ترجمة مرتضي كارآموز؛ ص 72 / عبدالحسين آذرنگ؛ ريچارد رورتي فيلسوف فلسفه گريز، همبستگي؛ شماره 302
10. Heidegger, M; Being and Time ; tr.John Macqarrie & Edward Robinson ; 1962 ; oxford, p 259.
11 . همان
12 . از يک سو با متفکّراني استدلالي و برهاني مواجهيم که بهترين راه رسيدن به حقيقت را حکم يقيني برهاني ميدانند و در سوي ديگر عارفاني شيدا که راه وصول به حقيقت را تنها در مکاشفه سالک آن هم تنها از طريق تزکيه باطن و سلوک معنوي ممکن مي‌دانند.
13 . جهانگيري ، محسن؛ محيي الدين ابن عربي چهره برجسته عرفان اسلامي؛ ص 273
14 . همان؛ ص 232 و 233
15 . همو؛ ممجموعه مقالات، جلد 2؛ (مقاله) ابن عربي؛ ص205 و 206
16. محسن جهانگيري؛ مجموعه مقالات؛ ج 2 ؛ عرفان و فلسفه اسلامي؛ ص 283
17. همان
18 . همان ؛ ابن عربي؛ ص 206 و 207
19. ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج 12؛ ص 140 – 143.
20. قرآن؛ سوره بقره؛ آيه 269
21. ارسطو؛ متافيزيک؛ ترجمه شرف الدين خراساني؛ ص 3 – 8
22 . ارسطو؛ اخلاق نيکوماخوس؛ ترجمه دکتر سيد ابوالقاسم پور حسيني؛ ج 2؛ ص 17 و 18
23 . همان؛ ص 16
24 . همان؛ ص 18
25 . همان؛ ص 15

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد استقلال عمل، سهم بازار Next Entries دانلود تحقیق در مورد طرح پژوهش، اعتماد متقابل