منابع تحقیق درباره موفقیت کارآفرینان، عوامل فرهنگی، روش تحقیق، عوامل اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

اين فرد بايد با استفاده از دانش خويش، انجام مطالعات تكميلي، تحقيقات ميداني و مصاحبه اقدامات لازم را در اين زمينه به انجام رساند و در نهايت مجموعه معيارها و جايگزينها مرتبط با هدف را گردآوري و به صورت دقيق و قابل توجيه دسته بندي و در نهايت تعريف نمايد.

3 – 10-3-2- استاندارد كردن معيارها، زير معيارها و جايگزينها
در اين مرحله با استفاده از روش دلفاي، مجموعه معيارها، زير معيارها و جايگزينها كه در بخش قبلي شناسايي و دستهبندي شده اند، استاندارد مي گردند. براي اين منظور چهار مرحله طراحي و اجرا خواهد شد.
تعيين گروه قضاوت كارشناسي: در اين مرحله بايد مجموعهاي از كارشناساني را كه درگير فعاليت هاي اجرايي در زمينه هدف مورد نظر مي باشند براي تشكيل گروه قضاوت كننده، دعوت نمايند. اين افراد در خصوص ارتباط يا عدم ارتباط معيارها، زير معيارها و جايگزينها با هدف، قضاوت خواهند كرد.
طراحي پرسشنامه: پرسشنامه دلفاي داراي چهار قسمت مي باشد كه شامل جدول مقياس ١٠ درجهاي، پرسش هاي پرسشنامه دلفاي، جدول پيشنهادها در خصوص حذف، اصلاح يا اضافه كردن معيارها و زيرمعيارها، جدول ثبت امتيازات مقايسه زيرمعيارها و جايگزينها مي شود.
– جدول مقياس ١٠ درجه اي: در اين بخش جدولي با مقياس ١٠ درجه براي سنجش اهميت هر يك از معيارها و زيرمعيارها طراحي ميشود. اين جدول وسيله اي است كه به گروه قضاوت كارشناسي كمك ميكند تا ارزش عددي اهميت هر يك از معيارها و زيرمعيارها را نسبت به يكديگر مشخص نمايند. جدول از سه بخش امتياز، نشانگر و جمله اظهاري تشكيل شده است.
– پرسشهاي پرسشنامه دلفاي: در اين بخش پرسشهاي پرسشنامه دلفاي براساس معيارها، زيرمعيارها و جايگزينهاي پيشنهاد شده توسط گروه تحقيق طراحي خواهد شد.
شايسته است بر اي نزديك كردن تصاوير و برداشتهاي ذهني گروه قضاوت كننده شاخص هاي مناسبي براي هر يك از معيارها و زيرمعيارها تدارك ديده شود تا گروه قضاوت كارشناسي نسبت به همه معيارها ذهنيت مشتركي پيدا نمايند و بر اساس آن قضاوت كنند.
– جدول ثبت پيشنهادها در خصوص حذف، اصلاح يا اضافه كردن: در اين بخش جداولي طراحي خواهد شدكه به قضاوت كننده اين امكان را ميدهد تا پيشنهادهاي اصلاحي خود را در خصوص معيارها و زيرمعيارها ارائه دهد.
– جدول ثبت امتياز معيارها، زيرمعيارها و جايگزينها: در اين بخش جداولي طراحي خواهد شد كه در آنها امتياز داده شده توسط گروه قضاوت كننده به هر يك از معيارها و زيرمعيارها ثبت خواهد شد. اعداد اين جداول بستگي به تعداد سطوح معيارها و زيرمعيارها دارد. به گونه اي كه براي سطح اول معيارها يك جدول و براي سطوح بعدي كه شامل زيرمعيارها مي شود به تناسب هر يك از زيرمجموعه ها يك جدول در نظر گرفته خواهد شد . بنابراين در مرحله اول اهميت هر يك از معيارها سنجيده خواهد شد و در صورتي كه معيارها توسط تيم قضاوت كننده حائز شرايط استاندارد تشخيص داده شد، اهميت زيرمجموعه هر يك از اين معيارها بررسي خواهد گرديد.

3-10-3-3 – محاسبه اعتبار معيارها، زيرمعيارها و جايگزينها
پس از تعيين ارزش عددي اهميت هر يك از معيارها، زير معيارها و جايگزين ها توسط گروه قضاوت كارشناسي، عمليات محاسبه اعتبار براي استاندارد كردن آنها آغاز مي شود .در اين مرحله با استفاده از ميانگين حسابي، ميانگين هر يك از معيارها و سپس زيرمعيارهاي مربوط به هر معيار محاسبه شده و در نهايت مجموعه معيارها و زيرمعيارهايي كه ارزش عددي ٧ و بالاتر را از روي جدول مقياس انداز ه گيري كسب كرده اند به عنوان معيارها، زيرمعيارها و جايگزين هاي استاندارد شده انتخاب خواهد شد.
3-10-3-4- جدول معيارها، زيرمعيارها و جايگزينهاي نهايي و استاندارد شده
در اين مرحله مجموعه معيارها و جايگزينهايي كه توانسته اند امتياز ٧ از ١٠ را كسب كنند به عنوان معيارها، زيرمعيارها و جايگزين هاي نهايي در جداول جداگانه ثبت خواهند شد. اين مجموعه پايه و اساس گردآوري دادههاي AHP را تشكيل مي دهند و با پايان اين مرحله، بخش ترسيم درخت سلسله مراتبي پايان خواهد پذيرفت.
3-11- جمعبندی
متدولوژی هر تحقیق اساسیترین بخش آن پژوهش به شمار میرود. بدون داشتن متدلوژی مشخص و دارای اعتبار علمی، نتایج بررسیها و تحلیلهای مربوطه معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از اینرو، متدلوژی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی میگردد. در این راستا، فصل حاضر به تفصیل روش تحقیق، نحوه جمعآوری دادهها، جامعه و نمونه آماری بیان گردید. همچنین در پایان به بررسی ابزارها، روشها و تکنیکهای استفاده در پژوهش پرداخته شد.

فصل چهارم

4-1- مقدمه
از مهمترین بخش هر تحقیق، تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی میتواند به نتیجهگیریهای نادرستی منجر گردد. انتخاب یک روش تحقیق مناسب، تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر تحقیق یاری میرساند.
در فصل سوم، راجع به روش انجام پژوهش بحث شد. در این فصل، در راستای اهداف پژوهش با تجزیه و تحلیل دادهها سعی بر آن است عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان استان هرمزگان مورد شناسایی و اولویتبندی قرار گیرند. بنابراین به کارگیری تکنیکهای متناسب با روش اتخاذ شده، به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج بهدست آمده نیز کمک مینماید.
در اين فصل در تلاش هستیم با بررسي نتايج حاصل از کار ميداني و انجام آزمونهاي آماري و در نهايت رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان با استفاده از تکنيکهاي تصميم گيري چند معياره نتايج کاربردي اين تحقيق را در اختيار مسئولين امر قرار دهيم.
4-2- متغيرهاي توصيفي جمعیتشناختی پاسخدهندگان
همانطور که در فصل سوم بیان شد جهت دريافت نظرات جامعه مورد پژوهش در خصوص عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان، پرسشنامهاي در اختيار آنها قرار گرفت. سوالات اين پرسشنامه در دو بخش 1) سؤالات جمعیتشناختی 2) سؤالات عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان؛ طراحي گرديده است. بخش اول شامل سوالاتي در مورد مشخصات مصاحبه شونده و مشخصات عمومي شرکتکنندگان ميباشد و بخش دوم شامل سؤالات مرتبط با عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان ميباشد. در قسمت ذیل به توصیف متغیرهای جمعیتشناختی پرداخته شده است:
1- میزان تحصيلات پاسخدهندگان
جدول 4-1: میزان تحصيلات پاسخدهندگان
شرح
تعداد
درصد
ديپلم
فوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و بالاتر
3
4
19
5
9.1
12.1
57.6
15.2
6.1
نامعلوم
2

جمع
33
100

نمودار4-1: سطح تحصيلات مصاحبه شوندگان
2- سابقه مديريت مصاحبه شوندگان

جدول 4-2: سابقه مديريت مصاحبه شوندگان
شرح
تعداد
درصد
کمتر از 5 سال
5 تا 10 سال
10 تا 15 سال
15 سال و بالاتر
3
8
13
9
9.1
24.2
39.4
27.3
0
نامعلوم
0

جمع
33
100

نمودار4-2: سابقه مديريت مصاحبه شوندگان
3- تعداد کارکنان شرکتهاي مصاحبه شوندگان

جدول 4-3: تعداد کارکنان شرکتهاي مصاحبه شوندگان
شرح
تعداد
درصد
کمتر از 50 نفر
بيشتر از 50 نفر
7
26
21
79
نامعلوم
0
0
جمع
33
100

نمودار 4-3: تعداد کارکنان شرکتهاي مصاحبه شوندگان

4-3- تجزيه و تحليل دادهها
اين بخش به تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده اختصاص دارد. براي پاسخ به فرضيات تحقيق، با بهرهگيري از تحليلهاي آماري تاثير دسته عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان مشخص خواهد شد. سپس در مرحلهي بعد با استفاده از تکنيک TOPSIS مهمترين دسته عوامل و مولفههاي موثر بر موفقيت کارآفرينان شناسايي ميشوند.
در ادامه، به تحليلهاي آماري به ترتيبي که در فصل سوم در مورد ضرورت انجام آنها سخن به ميان آمد، پرداخته خواهد شد.
4-3-1- آزمون قابليت اعتماد پرسشنامه و تحليل آماري دادههاي تحقيق
آزمون آلفاي کرونباخ براي اندازهگيري ميزان پايايي پرسشنامه پژوهش صورت گرفته است. نتايج حاصل از به کارگیری آزمون آلفاي کرونباخ به کمک نرم افزار SPSS در جدول (4-4) آمده است.

جدول 4-4: آزمون آلفاي کرونباخ (قابليت اعتماد پرسشنامه)
سؤال
آيا پرسشنامه پژوهش داراي قابليت اطمينان قابل قبولي بوده است؟
فرضيات پژوهشي
فرض صفر:
قابليت اعتماد پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبولي است.

فرض يک:
قابليت اعتماد پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبولي نيست.
فرضيات آماري
فرض صفر:

فرض يک:

آزمون انجام شده

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
59
100

Excluded(a)
0
1.1

Total
59
100.0
a Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha
N of Items
شرح ابعاد پرسشنامه
.934
59
کل پرسشنامه
0.875
10
عوامل فرهنگي- اجتماعي
0.901
8
عوامل اداري
0.795
9
عوامل قانوني و حقوقي
0.837
8
عوامل اقتصادی
0.766
5
عوامل تکنولوژيکي و فني
0.823
9
عوامل شخصیتی

نتيجه آزمون
با توجه به اينکه ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه و ابعاد آن بيشتر از 0.65 ميباشد، ميتوان نتيجه گرفت که فرض صفر تاييد ميشود و اين امر بدين معناست که قابليت اعتماد پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبولي است.

4-3-2- آزمون فرضيات پژوهش
در پژوهش حاضر براي آزمون فرضيههاي اول تا ششم از آزمون يك‌طرفه تي-استيودنت با استفاده از نرمافزار SPSS، جهت تعيين معناداري يا عدم معناداري ميانگين دسته عوامل استفاده شده است.
اگر فرضيهاي در خصوص ميانگين يک جامعه آماري طراحي شود با استفاده از مراحل آزمون فرض آماري ميتوان صحت يا سقم فرضيه را در سطح معنيداري تعيين کرد. مراحل چهارگانه آزمون فرض آماري براي به شرح زير است:
1- فرض ها: بر اساس قواعد بيان شده، فرضيههاي آماري براي ميانگين جامعه، صرف نظر از فرضيه پژوهشي يکي از اين تعاريف را خواهد داشت:

در رابطههاي فوق نشاندهنده ادعا و يا نقيض ادعا باشد. همچنين همان ميانگين مورد آزمون است.
2- آماره آزمون: توزيع بر اساس شرايط تخمين، يکي از توزيعهاي يا را خواهد داشت. حال بر اساس هريک از حالتهاي تخمين، آماره آزمون به اين شرح تعريف ميشود:
1- وقتي که نمونه از جامعه نرمال با انحراف معيار معلوم انتخاب شود، توزيع صرف نظر از حجم نمونه نرمال است و در نتيجه آماره آزمون، خواهد بود که چنين تعريف ميشود:

2- هرگاه نمونه از جامعهاي نرمال با انحراف معيار نامعلوم انتخاب شود، توزيع نمونهگيري بر اساس حجم نمونه به اين شرح تعيين ميشود:
الف: اگر حجم نمونه کوچک باشد ()، توزيع از استيودنت برخوردار است و آماره آزمون عبارت است از:

ب: در صورتي که حجم نمونه بزرگ باشد()، ، توزيع بر اساس قضيه حد مرکزي از تقريب نرمال برخوردار است و آماره آزمون آن عبارت است از:

در اين حالت همچنين ميتوان بر اساس تعريف رابطه و، از رابطه قسمت الف نيز استفاده کرد.
3- مقدار بحراني: در اين مرحله محقق پس از تعيين مقدار و سطح اطمينان، آزمون خود را از نظر يک دنباله و دو دنباله بودن مشخص خواهد کرد. اگرچه نوع آزمون بر اساس حالتهاي مرحله اول تعريف ميشود، تعيين مقدار بحراني (مرز و) بر اساس و نوع آماره آزمون صورت ميگيرد.
4- تصميمگيري: در اين مرحله، مقدار آماره آزمون محاسبه شده با مقدار بحراني مرحله سوم مقايسه ميشود.اگر آماره آزمون در ناحيه پذيرش قرار گيرد، فرض در سطح اطمينان(-1)100 درصد پذيرفته ميشود. در غير اينصورت دادههاي نمونه دليل محکمي بر تأیيد ارائه نداده و آن را رد ميکنند.
براساس توضيحات فوق در ادامه به بررسي صحت يا سقم هريک از فرضيات تحقيق خواهيم پرداخت.
4-3-2-1- فرضيه اول: عوامل فرهنگي- اجتماعي بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
براي بررسي اين فرضيه، فرض آماري به شکل زير طراحي گرديد .

عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقيت کارآفرينان تاثير گذار نميباشند. 3
عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقيت کارآفرينان تاثير گذار ميباشند. 3
جهت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره سلسله مراتب، موفقیت کارآفرینان، تحلیل داده، کارآفرینان برتر Next Entries منابع تحقیق درباره موفقیت کارآفرینان، سطح معنادار، تکنیک AHP، تحلیل واریانس