منابع تحقیق درباره موفقیت کارآفرینان، سطح معنادار، تکنیک AHP، تحلیل واریانس

دانلود پایان نامه ارشد

دسته عوامل مورد بررسی قرار گیرد. در صورتیکه این فرضیه و شرط تأیید شود، میتوان ادعا کرد که واریانسهای دسته عوامل تحت بررسی همگن و برابر بوده و میتوان از آزمون فرض تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین این عوامل استفاده نمود. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده ابتدا به بررسی همگنی و برابری واریانسهای شش دسته عوامل میپردازیم. بنابراین برای این بررسی فرضیهای به صورت زیر تعریف میکنیم:

بین واریانس عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان، اختلاف معناداري وجود ندارد.

بین واریانس حداقل یک زوج از عوامل مؤثر موفقیت کارآفرینان، تفاوت معناداری وجود دارد.

جدول (4-16): یافتههای حاصل از بررسی آزمون برابری و همگنی واریانس
دستهها و عوامل کلی
آمارهی لون (Levene )
سطح معناداری
عوامل فرهنگی اجتماعی
1.265
0.204
عوامل اداري

عوامل قانونی و حقوقی

عوامل اقتصادی

عوامل تکنولوژيکي و فنی

عوامل شخصیتی

همانطوریکه نتایج حاصل از بررسی آزمون برابری واریانسهای نشان میدهد (جدول 4-15)، مقدار سطح معناداری برآورد شده برابر با 0.298 است. بنابراین چون مقدار سطح معنادار (sig) بیشتر از 0.05 میباشد، فرضیه در سطح اطمینان 95% تأیید میشود. این امر بدین معناست که بین واریانسهای شش دسته عوامل اختلاف معناداری وجود ندارد و شرط برابری و همگنی واریانسهای جهت استفاده از آزمون تحلیل واریانس برقرار است. بنابراین، جهت بررسی فرضیه هفتم پژوهش میتوان آزمون تحلیل واریانس به کار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در جدول (4-17) نمایش داده شده است.
جدول4-17: یافتههای حاصل از بررسي آزمون تحليل واريانس
گروه مولفههاي اصلي
آماره آزمون (F)
درجه آزادي1
سطح معنيداري
عوامل فرهنگی اجتماعی
7.932
5
0.000
عوامل اداري

عوامل قانونی و حقوقی

عوامل اقتصادی

عوامل تکنولوژيکي و فنی

عوامل شخصیتی

مقدار سطح معناداری برآورد شده طبق جدول(4-17) برابر با صفر ميباشد. بنابراين در سطح اطمينان 95%، چون مقدار sig کمتر از 05/0 ميباشد، ميتوان ادعا کرد که بين ميانگين نمرات عوامل مؤثر بر موفقيت کارآفرينان، اختلاف معناداري وجود دارد. اين بدين معنا است كه عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان از اولويت يکسان برخوردار نمي باشند و مي توان اين عوامل را براساس ميزان تاثيرگذاري آنها رتبه بندي نمود. بنابراين در ادامه با استفاده از روش هاي MCDM، اين دسته عوامل را رتبه بندي مي کنيم.
4-4- رتبه بندي و تعیین درجه اهمیت عوامل و مؤلفههای عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان با روشهاي MCDM
از آنجاییکه نتایج نشان داد که تأثیر هریک از شش دسته عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان هرمزگان با یکدیگر یکسان نیست، لذا میتوان این دسته عوامل را اولویتبندی نمود.
به منظور تعیین درجه اهمیت و رتبهبندی عوامل و مؤلفههای مؤثر بر موفقیت کارآفرینان از تکینک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (نظیر AHP و TOPSIS) استفاده گردید. در اين پژوهش براي رتبه بندي عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان، با نگرش به شرايط مساله و مطالعات مشابه این دو تکنیک گزيده شد. به طوریکه در سطح دوم نمودار 4-4 (شش دسته کلی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان) با استفاده از مقایسات زوجی و تکنیک AHP فازی مورد اولویتبندی قرار گرفت. سپس با استفاده از تکینک TOPSIS ، وزن هریک از مؤلفههای مؤثر بر موفقیت کارآفرینان استان هرمزگان نیز به تفکیک ابعاد کلی تعیین گردید.
در ادامه به نتايج حاصل از رتبه بندي ابعاد و مولفههاي موثر بر موفقيت کارآفرينان از ديدگاه کارآفرينان برتر استان هرمزگان ميپردازيم.
4-4-1- اولویتبندی عوامل شش گانه مؤثر بر موفقیت کارآفرینان با استفاده از تکنیک AHP
در این پژوهش، به منظور تعیین درجه اهمیت هر یک از عوامل و دستههای کلی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان، تکنیک AHP گروهی به کار گرفته شد. درخت فرایند سلسله مراتبی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت کارآفرینان با توجه به رویکرد AHP در نمودار (4-4) نمایش داده شده است.

نمودار 4-4: درخت فرایند سلسله مراتبی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت کارآفرینان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عوامل اقتصادی، عوامل شخصیتی، کسب و کار، عوامل شخصی Next Entries مقاله رایگان درباره انتخاب بازار، بازاریابی، بازار هدف، صنعت خودرو