منابع تحقیق درباره مواد غذایی، آبهای زیرزمینی، نفوذپذیری

دانلود پایان نامه ارشد

خاک رسی لای که داری آنیونها و کاتیونهای بیشتری نسبت به خاک لومی شنی میباشد بسیار کمتر است (نادری، 1375). آخرین آزمایش انجام شده در این زمینه پروژه تحقیقاتی است که در دانشکده کشاورزی تربیت مدرس انجام گرفت و محقق پلیمر تاثیر جاذب رطوبت PR3005A را روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک مانند ظرفیت نگهداری آب، تخلخل و آبگذری مورد بررسی قرار داد (گنجی، 1378). استفاده از مواد جذاب رطوبت در دیگر کشورهای جهان از جمله آلمان، آمریکا و استرالیا دارای دیرینه زیاد است و سابقه تحقیق در این مورد به سالهای 1960 برمی- گردد (کیخانی، 1381). در طول سالهای 1960 تا 1974 استفاده از نشاسته و پلی اکریلونیتریت برای تسریع در استقرار و جوانه زنی بذر گیاهان مرتعی مورد بررسی قرار گرفت (کیخانی، 1381). پژوهشی درمورد احتمال افزایش دور آبیاری در درختان میوه دار با کمک پلی آکریل آمید ژلهای انجام دادند. در این طرح از نشاهای لیمو ترش (Citrus jambhivi) استفاده شد. نشاهای این درخت به محیطی که بستر آن پوست درخت کاج به همراه آکوازورب ABI ژلهای با غلظتهای 3 ، 5 یا 8 گرم در لیتر بود، منتقل شد و به مدت 3 هفته آبیاری به صورت روزانه انجام شد. پس از آن سه دور آبیاری روزانه، دوروز یک بار و 4 روز یکبار اعمال شد.تیمارهای شاهد بدون پلیمر بودند. دوره رشد نشاها و برداشت داده ها تا 210 روز پس از انتقال ادامه داشت. در نشاهای تیمار شده با تغییر دور آبیاری از یک روز به دور روز تفاوت چندانی در رشد نشاء ها دیده نشد. افزایش دوره آبیاری به 4 روز صرف نظر از غلظت آکوزورب میسر نبود (تایلور و همکاران، 1986).
پلیمرهای سوپرجاذب ضمن بالابردن ظرفیت نگهداری آب در خاکهای سنگین رسی نفوذپذیری را افزایش داده وسله بندی خاک جلوگیری به عمل میآورند. در خاکهای شنی از نفوذ آب به اعماق و درنتیجه از خشک شدن سریع خاک جلوگیری به عمل میآورند. مواد سوپرجاذب تقریبا 500-200 برابر وزن خود آب جذب میکنند پس از آبگیری دانههای خشک، مواد سوپرجاذب ژل دانهای بوجود میآورند با استفاده از این پلیمر میتوان دور آبیاری را افزایش داد. استوکوزورب سوپرجاذبی است که از پلی اکریلات پتاسیم و کوپلیمر و پلی اکریلامید ساخته شده ویژیگی آن بالابودن ظرفیت جذب آب و حفظ آن است. این سوپر- جاذبها از نظرpH خنثی بوده و از این نظر قابل توجه بوده که درpH خاک پس از استفاده مستمر هیچگونه تغییری ایجاد نمینماید (روشن، 1381). مواد غذایی خاک در محدوده ریشه در خاک شنی به دلیل پایین بودن ظرفیت حفظ و نگهداری آب و مواد غذایی شسته شده و از دسترس گیاه خارج میگردند که این خود عاملی است تا کشاورزان در این نوع خاک دوره آبیاری را افزایش داده و کودهای شیمیایی بیشتری مصرف نمایند و بانفوذ پذیری بالای خاک آب و کودها، شسته شده و در آبهای زیرزمینی ذخیره میشوند که این امر عاملی برای آلوده شدن آبهای زیرزمینی به نیترات میشود. اغلب در دوره ای طولانی خشکسالی میزان رطوبت خاک به کمتر از احتیاج گیاه کاهش یافته و باعث ضعف یا نابود شدن گیاه میشود و در محصولات کشاورزی عملکرد را به شدت کاهش میدهد (روشن، 1381).
از آنجا که افزایش دورههای آبیاری برای یک محصول، موجبات افزایش هزینه آب بها میگردد و همچنین عملکرد و کیفیت محصول پارامتر وابسته به میزان و نظم آبیاری است، به همین دلیل تمام تلاش محققان بر آن است که میزان مصرف آب در واحد سطح کاهش یافته و اتلاف آب و مواد غذایی را از طریق شسته شدن و تبخیر به حداقل برسانیم و از آلوده شدن آبهای زیرزمینی جلوگیری به عمل آوردند در ضمن بتوانیم رشد مطلوب را داشته و آب و مواد غذایی محلول در ناحیه ریشه گیاه را برای ذخیره نمائیم (روشن، 1381). یکی دیگر از خصوصیات سوپرجاذبها این است که حداکثر گنجایش پذیری خود را در برابر خاکهای لایههای زیر و کود ترکیبی حفظ میکند. باتوجه به این که قدرت جذب بالای سوپرجاذبها یکی از خصوصیات ویژه این مواد است همچنین پتاسیل مرطوب کردن خاکهای شنی نیز یکی از ویژگیهای این مواد است، اثر سوپرجاذب بر ویژگیهای حفظ آب خاک های شنی را کاملا مشخص میکند (روشن، 1381).
استفاده از سوپرجاذبها تبخیر را تا 20 درصد کاهش میدهد. گیاه به صورت موثری از آب استفاده میکند و از آنجا که شدت گرما باعث افزایش تبخیر میشود لذا ایجاد رطوبت بیشتر در خاک جبران ناپذیر خواهد بود. سوپرجاذبها دارای ظرفیت حفظ بالای آب بوده و مصرف آب را به آسانی برای گیاه فراهم میسازد. آب موجود عبارت است از آبی که بین گنجایش زراعی و نقطه پژمردگی یا بین 1/3- و 15- بار میباشد در ظرفیت آب زراعی فضای منافذ با آب پوشیده شده است. بنابراین پتاسیل خاک بالا رفته و آب به سادگی توسط تارهای کشنده ریشه جذب میشود با افزایش جذب آب پتاسیل آن کاهش مییابد. به منظور برقراری تعادل پتانسیل آب در نزدیک به تارهای کشنده ریشه جذب شده و به سوی ریشه جریان می یابد بنابراین تارهای کشنده تا زمانیکه آب اطراف آنها کم میشود میتوانند آب مورد نیاز خود را فراهم سازند تا سرانجام گیاه پژمرده شود. سوپرجاذب مورد نظر در این سیستم طبیعی حفظ آب بسیار موثر بوده و مصرف یکنواخت آن را برای گیاهان فراهم میکند به همین دلایل مصرف سوپرجاذبها از هدر رفتن آب جلوگیری کرده و آب مورد نیاز گیاه را به آسانی در دسترس آن قرار میدهد (روشن، 1381). این تبادل یونی باعث میشود که مواد غذایی یکنواختتر برای گیاهان تامین شود و از آبشویی مواد غذایی می توان جلوگیری کرد. نتایج حاصل از دانشگاه گیسن آلمان نشان میدهد که مصرف این هیدروژل ها 50 درصد فرسایش خاکهای شنی را کاهش میدهد با بکاربردن 3 گرم از این هیدروژلها سوپرجاذب در هر لیتر خاک شنی فرسایش به 50 درصد کاهش یافت. نتایج این آزمایش نشان میدهد که مصرف هیدروژل فشردگی خاک را کاهش داده و میزان نفوذپذیری آب درخاک را افزایش میدهد اگر آب باران به سرعت در خاک نفوذ کند آب کمتری به هدر میرود. کاهش فرسایش به معنی حفظ خاک مرغوب است. خاک مرغوب بهترین محیط برای رشد گیاهان به بهترین ساختار است. سوپرجاذبها زمانی را که گیاه به نقطه پژمردگی کامل برسد را طولانی میکند. براساس اندازهگیریهای انجام شده خاکهای شنی پس از 4 روز بدون آبیاری دارای یک لیتر آب هستند. درصورتی که در این گونه خاکها از سوپرجاذبها استفاده شود پس از 8 روز بدون آبیاری دارای یک لیتر آب هستند، پس میتوان با مصرف این نوع مواد رطوبت خاک را برای مدت زمان طولانیتری در سطح بالایی درخاک و محدوده ریشه نگه داشت (روشن، 1381). سوپرجاذبها تخلخل خاک و نفوذ پذیری آن را بهبود مییابد. براساس آزمایش انجام شده با به کار بردن 3 گرم استوکوزورب در یک لیتر خاک خلل و فرج خاک شنی از 37/0 تا50/0 افزایش مییابد، حجم خاک به طور مساوی بین هوا و آب تقسیم می شود هوادهی و ظرفیت بالای نگهداری آب در خاک باعث رشد بهینه گیاه میشود. بایستی که هیدروژلهای سوپرجاذب به صورت یک مبادله کننده یونی عمل کنند، هیدروژلهای سوپرجاذب قادر به جذب مقدار محدودی مواد غذایی به وسیله تبادل کاتیونی (پتاسیم) در برابر مواد غذایی دیگر موجود در خاک (کلسیم و منیزیم) هستند. این کاتیونها براساس فرآیند اسمزی به خاک پس داده میشوند. بنابراین همیشه تعادلی بین غلظت یونها در داخل شبکه پلیمر و خاک بوسیله تبادل یونی بدست میآید (روشن، 1381).
همچنین نتایج دیگری که دانشگاه گیسن آلمان بر روی این نوع هیدروژل سوپرجاذب انجام شده نشان میدهند که مصرف آن باعث میشود گیاهان دوام بیشتری تحت شرایط فشار آب داشته باشد. این آزمایش ها نشان میدهد که مصرف هیدروژل سوپرجاذب باعث میشود که محصول به دست آمده از گیاهان با همان میزان آب آبیاری شده 20 درصد افزایش یابد. کارایی نیترات را بهبود میبخشد، با مصرف نیترات کمتر بازده بیشتری از مصرف نیترات خواهیم داشت. در آزمایش انجام شده مشخص شد که مصرف هیدروژل سوپرجاذب بطور قابل ملاحظهای ادامه حیات و ارتفاع جوانهها را افزایش می دهد افزایش ارتفاع جوانهها شرایط ساختاری خوب جوانههاست. مقدار افزایش در سرعت های بقا زیستی که از مصرف هیدروژل سوپرجاذب برای کشت در توده شن حاصل می شود بدلیل ظرفیت نگهداری بالای آب در شن وآبیاریهای مکرر بودهاست (روشن، 1381).

2-2- جاذبهای طبیعی رطوبت
سلمانی زاده و همکاران (1389) 4 سطح زئوليت 0، 5، 10، 20 درصد (كه به صورت حجمي با ماسه پر شده بودند) و دو نوع قلمه چوبي و نيمه چوبي مورد استفاده قرار گرفت كه به صورت آزمايش فاكتوريل و در قالب طرح كاملاً تصادفي با 4 تكرار انجام شد. قلمهها از نظر طولي يكسان و از شاخه هاي مياني گياه مادري سالم و شاداب از شهرستان جيرفت تهيه شده بودند و در گلدان كشت شدند. از سيستم آبياري مهپاش جهت قلمهها استفاده شد و تمام شرايط محيطي لازم جهت ريشه دار شدن قلمهها مهيا شد. پس از 105 روز قلمههاي ريشه دار شده را به آرامي از محيط كشت بيرون آورده و قطر ريشه، درصد ريشهزائي، وزن تر و خشك ريشه اندازه گيري شدند.
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مشخص گرديد كه اثرات زئوليت بر روي قطر ريشه، درصد ريشه زائي، وزن تر و خشك ريشه در سطح احتمال 1 درصد معني دار شد. افزايش قطر ريشه و درصد ريشه زايي در زئوليت 20 درصد ممكن است به اين دليل باشد كه زئوليت مي تواند ويژگي هاي فيزيكي خاك را بهبود بخشد كه تخلخل بيشتر خاك را در پي دارد كه با نتايج وخوف و همكاران (1999) مطابقت دارد. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين مربوط اثر تركيب حجمي بر وزن تر ريشه نشان داد كه حداكثر وزن تر ريشه g132/2 در تركيب حجمي زئوليت 20 درصد بود و حداقل در تيمار شاهد با g 719/0 بود. شايد بتوان گفت كه تأثير زئوليت در افزايش وزن تر ريشه به خاطر خصوصيت زئوليت در جذب و نگهداري آب و عناصر غذائي در منطقه ريشهزائي باشد. همچنين نتايج مربوط به اثر تركيب حجمي زئوليت بر وزن خشك ريشه نشان داد كه حداكثر وزن خشك ريشه در تيمار 20 درصد با 08/0 میلیگرم و حداقل وزن خشك ريشه با 27/0 میلیگرم در تيمار شاهد بود. كه ميتوان تأثير زئوليت بر وزن خشك ريشه را به ويژگي مهم زئوليت در جذب و نگهداري آب و مواد غذائي در منطقه ريشه زائي دانست. همچنين نتايج به دست آمده از اثر نوع قلمه بر صفات اندازه گيري شده در سطح 1 درصد معني دار شد و قلمه نيمه چوبي بر وزن تر و خشك ريشه و قلمه چوبي بر قطر ريشه و درصد ريشه زايي بيشتر اثر معني دار را نشان دادند.
مطالعات پرز و همکاران (2008) روي گیاه زیتون، تاثیر مثبت زئولیت را در کاهش آبشویی نیترات، افزایش قدرت نگهداري آب در خاك، راندمان بالاي مصرف آب و کاهش نیاز کود دهی نشان داد. البسایدي و همکاران2008) ) به بررسی اثر زئولیت بر خصوصیات خاك و عملکرد جو تحت استفاده از دو شوري مختلف آب آبیاري 3 و 16 دسی زیمنس بر متر پرداختند. کاربرد زئولیت در شوريهاي 3 و 16 دسی زیمنس بر متر به 23 درصد افزایش عملکرد محصول به ترتیب باعث 9 و 3 کیلوگرم شد. همچنین آنها گزارش کردند، کاربرد زئولیت همچنین آنها گزارش کردند، کاربرد زئولیت ظرفیت نگهداري آب و نمک را در خاك افزایش می دهد و باعث حفظ مواد غذایی در منطقه توسعه ریشه میگردد.

2-3- جاذبهای مصنوعی رطوبت
پاتيل و همكاران (2010) اثرات بيوپليمرهاي مختلف مانند آگار سلولز و پلي ساكاريدهاي باكتريايي به عنوان اصلاح كنندههاي خاك براي افزايش نگهداري آب خاك و اثرات آنها بر نقطه پژمردگي دايم، جوانهزني و رشد نشاهاي پنبه در يك مقياس آزمايشگاهي را بررسی کردند. مقادير 2/0 تا 2 درصد از هر يك از پليمرها در يك خاك لوم شني در ظروف گلداني به كار رفت. نتايج نشان داد كه بيوپليمرها، 233 تا 242 درصد ظرفيت نگه داري آب خاك را افزايش دادند و از 84 تا 108 ساعت در دماي 37 درجه سانتيگراد در نقطه پژمردگي تأخير ايجاد شد.
گوگلاني (1382) با کاربرد 30 تا 50 گرم پودر هيدروژل براي هر درخت در باغهاي زيتون گنبد نشان داد که حداقل 50% در مقدار آب آبياري صرفه جويي شد. الله دادي (1384) در بررسي اثر مقادير سوپر جاذب آب از نوع  A200 بر رشد و عملکرد سويا گزارش نمود که بيشترين عملکرد و اجزاء

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره مواد غذایی، شبکه بندی، محیط زیست Next Entries منابع تحقیق درباره شهرستان رودبار، استان گیلان، اطلاعات هواشناسی