منابع تحقیق درباره معماری ایران، شاه عباس اول، نقوش تزیینی

دانلود پایان نامه ارشد

92
تصویر 4 – 77 : رو دسته ی نبت کاری شده 92
تصویر 4 – 78: تمیز کردن رو دسته با دستگاه توپی 93
تصویر 4 – 79 : نمونه ماشین کاری 93
تصویر 4 – 80 : تمیز کاری قطعه ماشین کاری شده 94
تصویر 4 – 81 : نصب تکیه گاه به تاج مبل 94
تصویر 4 – 82 : الگوی فیبری برای دوبل 95
تصویر 4 – 83 : بستن قیدها لای گیره 95
تصویر 4 – 84 : چسباندن میخ چوبی در سوراخ ها 95
تصویر 4 – 85 : مراحل چسباندن و جاسازی قیدها جلویی و عقبی 96
تصویر 4 – 86 : مراحل چسباندن قیدهای کناری 97
تصویر 4 – 87 : بستن کلاف قید و پایه های عقب کاناپه با اشکنجه 98
تصویر 4 – 88 : بستن کلاف قیدهای کناری کاناپه 98
تصویر 4 – 89 : اضافه کردن لقمه ها ی چوب گردو بر سر رو دسته ها 98
تصویر 4 – 90 : مشخص کردن جای نصب زیر دسته ها 99
تصویر 4 – 91 : چسباندن زیر دسته 99
تصویر 4 – 92 : بستن زیر دسته ها با پیچ دستی 99
تصویر 4 – 93 : نصب رو دسته به زیر دسته 99
تصویر 4 – 94 : همرو سازی زیر دسته به رو دسته 100
تصویر 4 – 95 : دوبل زیر دسته به قید 100
تصویر 4 – 96 : نقش گره هشت و صابونک 101
تصویر 4 – 97 : طرح کامل شده بر روی سطح مورد نظر 103
تصویر 4 – 98 : اندازه گیری برای ساخت پایه پروژه شماره 2 103
تصویر 4 – 99 : رنده کردن چوب برای ساخت پایه پروژه شماره 2 103
تصویر 4 – 100 : برش داخلی لبه داخلی با عمود بُر 104
تصویر 4 – 101 : ایجاد کام در تکیه گاه صندلی 104
تصویر 4 – 102 : چسباندن قطعات 104
تصویر 4 – 103 : چیدن نقش گره 105
تصویر 4 – 104 : تکمیل نقش گره هشت و صابونک 105
تصویر 4 – 105 : منبت کاری لبه های صندلی 105
تصویر 4 – 106 : برش قیدهای صندلی 106
تصویر 4 – 107 : چسباندن قیدها به یکدیگر 106
تصویر 4 – 108 : اتصال لبه های تکیه گاه به یکدیگر 106
تصویر 4 – 109 : اتصال شاسی به تکیه گاه 106
تصویر 4 – 110 : کاناپه پروژه شماره 1 107
تصویر 4 – 111 : مبل پروژه ی شماره ی 1 107
تصویر 4 – 112 : صندلی پروژه ی شماره 1 108
تصویر 4 – 113 : صندلی پروژه شماره 2 108
تصویر 4 – 114 : کاناپه ی پروژه ی شماره 1، بعد از پوشش نهایی رنگ و رویه کوبی 109
تصویر 4 – 115 : مبل پروژه ی شماره 1، بعد از پوشش نهایی رنگ و رویه کوبی 109
تصویر 4 – 116 : صندلی پروژه ی شماره 1، بعد از پوشش نهایی رنگ و رویه کوبی 110
تصویر 4 – 117 : چیدمان نهایی پروژه ی شماره 1 110
تصویر 4 – 118 :صندلی پروژه ی شماره 2، بعد از پوشش نهایی رنگ و رویه کوبی 111

پیشگفتار
نقوش تزئینی از جمله اسلیمی ها، ختایی ها و هندسی بر روی آثار به جای مانده چه معماری و چه صنایع دستی از گذشته تا کنون تأثیر بسیار زیادی گذاشته است. اسلیمی و ختایی هر دو نمایانگر نقوش گیاهی و طبیعت می باشند که به صورت انتزاعی در آمده اند. تکرار این نقوش در آثار بیانگر زمینه ی نعمت و برکت می باشد و در واقع گل و بوته ها تأکیدی بر علاقه ی ایرانیان به دوام زندگی می باشد. این نقوش گیاهی در واقع شکل تکامل یافته ی همان نقوش تزئینی قبل از اسلام می باشد، که اسلام به آن ظرافتی روحانی بخشیده است. هنرمند ایرانی در نقوش گیاهی به کمال رسیده و این نقوش در دستانش بیش از سبک های هنری دیگر به اوج خود رسیده است.
نقوش تزیینی مسجد جامع عباسی که از آثار دوره صفوی است، دارای ویژگی هایی از جمله تناسبات، ترکیب، کاربرد صحیح و به جا از قرینه سازی و رعایت فضای مثبت و منفی بین نقوش می باشد به همین دلیل برای این پروژه مناسب دیده شد. تحقیق پیش رو به دو بخش نظری و عملی تقسیم می شود در بخش نظری پژوهش سعی بر شناخت ویژگی ها و مفاهیم نقوش مورد استفاده در مسجد جامع عباسی شده است. بخش عملی پروژه نیز سعی بر بیان صحیح کلاف بندی و اصول ساخت صندلی داشته است و همچنین تلاش به رسیدن برای طرح های تازه ای جهت ساخت صندلی و مبلمان معاصر داشته است. بر همین اساس تحقیق مذکور در چهار فصل تنظیم شده است.
فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد که به شرح بیان مسأله، اهداف، ضرورت و پیشینه ی تحقیق می پردازد. فصل دوم با عنوان زمینه ی تحقیق، مطالب تاریخی و فرهنگی عصر صفویه را ارائه می کند و پس از آن تأکید بر مسجد جامع عباسی و نقوش تزئینی به کار رفته در این بنا دارد.
فصل سوم با عنوان مروری بر تاریخچه ی استفاده از چوب در ایران، به پیشینه ی مبل سازی در ایران، ویژگی چوب و اصول طراحی مبلمان پرداخته است. فصل چهارم به بخش عملی پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل نقوش تزئینی مسجد جامع عباسی تحلیل شده، سپس بر اساس طراحی های انجام شده بر اساس این نقوش، پروژه ی عملی به انجام رسیده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

1 – 1 . بیان مسئله
صندلی یکی از وسایل کاربردی می باشد که انسان در طول روز با توجه به نوع کاربردش دائماً با آن سر و کار دارد و از دیر باز تا کنون نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان بر عهده داشته است و همواره مورد توجه صنعتگران و طراحان بوده است. از همین رو اکثر صندلی هایی طراحی و ساخته می شده که به نظر می رسد طراحی موجود در آن فاقد طراحی نمادین ایرانی بوده و هیچ گونه اصالت ایرانی نداشته است. همچنین تا حدودی دارای ریشه های غربی، شرقی و بیگانه می باشد.
به همین دلیل ضرورت انجام پژوهش هایی در این راستا پر رنگ و با اهمیت جلوه می کند. در واقع با شناخت ویژگی های نمادین طراحی سنتی ایران می توان به بررسی این پرسش پرداخت که چگونه می توان به صندلی هویت بخشی کرد؟ آثار طراحی و ساخته شده در حوزه صندلی تا چه حدی کاربردشان می تواند با نقوش به کار رفته در اثر ارتباط داشته باشد. از این رو محقق سعی بر آن دارد تا با شناخت ویژگی های بصری موجود در عناصر تزئینی مسجد جامع عباسی اصفهان، به خصوص با نگاهی پر رنگ تر به تزئینات کاشی کاری انجام شده در این بنا، به شناختی اجمالی از نقوش تزئینی مکتب اصفهان دست یابد و هدف غایی در این پژوهش استفاده صحیح و شایسته این نقوش در طراحی و ساخت صندلی چوبی می باشد.
” با ظهور شاه عباس اول (1589 – 1627 ) عصر زرین معماری صفوی آغاز شد. به خاطر بلند پروازی های پی گیر، استعداد چشم گیر، ذوق هنری او و با کمک ثروتی که حکومت شایسته اش پدید آورده بود، دوران تازه ای را در معماری ایران آغاز کرد. گرچه مسلماً در خشان ترین عصر معماری ایران نبوده، ولی عصر اعتلا و آخرین نمایش معماری اسلامی ایران است. در دوران پادشاهی شاه عباس اول، نقشه کشی و طرح یک پارچه هم چنان اهمیت خود را حفظ کرد و اجزاء چنان در خود جذب می کرد که تزئینات در داخل ساختمان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ایوان غرب، هنرهای زیبا، شمال غرب ایران Next Entries منابع تحقیق درباره دوره صفوی، هنر اسلامی، هنر ایران