منابع تحقیق درباره مشرق زمین، امر به معروف، جنبه های اجتماعی، نهی از منکر

دانلود پایان نامه ارشد

راه دوم را انتخاب کرده اند. کشورهای غربی در انتقال دادن کامیابی های جنسی از کانون خانوادگی به محیط اجتماعی بیداد کرده اند و جریمه اش را هم می دهند، فریاد متفکرینشان بلند است، آنها وقتی که می بینند برخی کشورهای کمونیستی جلو این کارها را گرفته و مانع هدر دادن نیروهای جوانان در اجتماع شده اند، به چشم غبطه به آنها می نگرند.
اگر زندگی و خوشی و مسرت در زندگی را مساوی با اعمال شهوت بدانیم و چنین فرض کنیم که هر کس بیشتر می خورد و می خوابد و عمل آمیزش انجام می دهد او از مسرت و خوشی بیشتری بهره مند است و به عبارت دیگر اگر استعدادهای بهجت زای انسانی و موجبات ناراحتیهای او را محدود بدانیم به آنچه حیوانات دارند، البته انتقال کامیابی های جنسی از کانون خانوادگی به اجتماع بزرگ لذت و مسرت بیشتری خواهد داشت. اما اگر بتوانیم تصور کنیم که اتحاد روح زن و شوهر و عواطف صمیمانه ای که احیاناً تا آخرین روزهای پیری که غریزه جنسی فعالیتی ندارد باقی است، برای زندگی ارزش بیشتر و بالاتری دارد، اگر بتوانیم تصور کنیم که لذتی که از یک مرد از مصاحبت همسر مشروع و وفادارش با لذتی که یک مرد از مصاحبت یک زن هر جائی می برد تفاوت دارد کوچکترین تردیدی در این جهت نخواهیم کرد که به خاطر بهره مند شدن از مسرت بیشتر و آرامش بیشتر، لازم است عواطف جنسی افراد را محدود به همسر قانونی کرده است و محیط و کانون خانوادگی به این کار و اجتماع بزرگ را به کار و فعالیت اختصاص دهیم. مطلب مهمتر جنبه های اجتماعی مسئله ازدواج است، تنها برای این نیست که زن و مرد از مصاحبت یکدیگر لذت بیشتری ببرند، ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی ایجاد کانون پذیرائی نسل آینده است، سعادت نسلهای آینده بستگی کامل دارد به وضع اجتماع خانوادگی. دست توانای خلقت برای ایجاد و بقاء و تربیت نسلهای آینده علائق نیرومند زن و شوهری را از یک طرف و علائق پدر و فرزندی را از طرف دیگر به وجود آورده است.
عواطف اجتماعی و انسانی، در محیط زندگی رشد می کنند، روح کودک را حرارت محیط فطری و طبیعی چند صد درجه پدر و مادر نرم و ملایم می کند. ما وقتی که می خواهیم عواطف دو نفر را نسبت به یکدیگر تحریک کنیم، می گوئیم افراد یک ملت برادر یکدیگرند، یا می گوئیم افراد بشر همه برادر یکدیگر و عضو یک خانواده هستند، قرآن کریم عواطف پاک ایمانی مؤمنین را به عواطف برادری تشبیه می کند: «انما المؤمنون اخوة »34؛ به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند». عواطف برادری تنها از خویشاوندی و هم خونی پیدا نمی شود، عمده این است که دو برادر در یک کانون محبت بزرگ می شوند، راستی اگر عواطف برادری که ناشی از کانون با صفا و پر مهر خانوادگی است از میان برود، آیا افراد اجتماع می توانند کوچکترین عواطفی نسبت به یکدیگر داشته باشند؟
می گویند در اروپا تا حدود زیادی عدالت هست اما عواطف بسیار کم است، حتی در میان برادران و پدران و فرزندان عواطف کمی مشاهده می شود. بر خلاف مردم مشرق زمین چرا؟ برای اینکه این گونه عواطف در کانونهای با صفا و صمیمی و پر مهر خانوادگی رشد می کند، اما در اروپا چنین صفا و صمیمیت و وحدت و یگانگی میان زنان و شوهران وجود ندارد. چرا این یگانگی که معمولاً در مشرق زمین میان زنان و شوهران وجود دارد، در آنجا وجود ندارد؟ برای اینکه در آنجا عواطف جنسی زن و مرد به یکدیگر اختصاص ندارد، هر کدام به طور نامحدود می توانند لااقل از تمتعات نظری و لمسی در اجتماع بزرگ بهره مند شوند35.

اهمیت ازدواج در دین یهود
2-2- از دواج در آئین یهود
یکى از وظایفى که انجام آن بر عهده هر مرد یهودى گذاشته شده ازدواج کردن و بچه دار شدن است. یهودى اى که براى تشکیل خانواده تلاشى نمى کند مانند کسى دانسته شده است که خونى ریخته باشد، یا صورت خدا را که همه انسان ها به شکل آن آفریده مى شوند بى ارج بداند، و یا باعث شود که حضور خدا از اسرائیل رخت بربندد. گرچه پسر از 13سالگى شأنیت ازدواج دارد، و درنسل هایى پیشین سن و سال هاى کمتر ترجیح داشته اما سن معمول ازدواج 18 سال بوده است. حداکثر سن ازدواج 20 سالگى بود و تأخیر نمى بایست از آن فراتر رود. مقامات دینى هم معمولاً بر مرد مجردى که از این سن گذشته بود فشار مى آوردند تا خود همسرى برگزیند. تنها دلیل قابل قبول براى مجرد ماندن در تمام عمر اشتیاق فرد به وقف کردن زندگى اش براى آموختن تورات بود؛ البته این امر مى بایست با این اطمینان همراه باشد که وى قادر به تسلط به هوس هاى جنسى اش هست. اما حتى در چنین موردى تجرد نامطلوب انگاشته مى شد؛ زیرا داشتن بچه، و «پر ثمر بودن و زیاد شدن» از وظایفى بود که باید انجام مى گرفت. این وظیفه به محض آنکه فرد پسر یا دخترى پیدا مى کند انجام گرفته است اما فرزندان برکتى از جانب خدا به شمار مى آیند و در نتیجه، خانواده بزرگ در میان یهودیان ارتدکس هم به لحاظ دینى مطلوب است و هم واقعیت اجتماعى آن مطرح است36.
2-2-1- معنای ازدواج در آئین یهود
در یهودیت، ازدواج عقدی است میان دو نفر که براساس آن برکت خدا را طلب می کنند. این قرارداد کتبی، که از طرف شوهر به زن داده می شود، کتوبه نام دارد. مقصود از ازدواج، تقلید رابطه ی میان آدم وحواست، که هر یک در جهت ایجاد خانه و کاشانه – وجهانی- هماهنگ از یکدیگر پشتیبانی کردند. تلمود بابلی مقرر می دارد که مرد باید همسرش را چون خود دوست داشته باشد و بیش از خود او را محترم بدارد، و برکت ازدواج در این دعاست که زوج جدید باید یکدیگر را در شادی خود سهیم سازند همان طور که خدا مخلوقات خود را از باغ عدن برخوردار ساخت. اگرچه داشتن فرزند مطلوب است (بیشتر مراجع در این نکته توافق دارند که حداقل یک فرزند از هر دو جنس وجود داشته باشد)، ولی نبود فرزند نیاز به ازدواج را مرتفع نمی کند، زیرا خاخام ها تأهل را وضعیت آرمانی مردان تلقی می کنند؛ جالب است بدانیم، که در مورد زنان چنین برداشتی وجود ندارد. زنان مکلف به ازدواج نیستند، زیرا وظیفه داشتن فرزند تنها برعهده مردان است. خاخام ها می کوشند که بگویند حوا از دنده ی آدم بیرون آمد، که نشان می دهد که حوا در کنار و نزدیک قلب آدم، و نه در زیرپا یا بالای سر او، قرار دارد. اجرای سنتی مراسم ازدواج در زیر یک سایبان تأکیدی است بصری بر این تلمیح که ازدواج بیشتر ایجاد یک خانه و کاشانه است تا برقراری یک رابطه. از نظر سنتی، ازدواج تنها به دو نفر ذیربط مربوط نمی شود، بلکه اتحادی است که در میان دو خانواده به وجود می آید. بنابراین، جشن ازدواج مستلزم حضور خانواده ی گسترده دو طرف است37.
2-2-2- شرایط ازدواج در آئین یهود
از آن جا که به طور کلى، ازدواج یک قرارداد دو جانبه میان دو انسان است، عقد ازدواج که در تلمود کتوبا نامیده مى شود، اهمیت زیادى پیدا کرده است. ایده قرارداد نوشتارى میان زن و شوهر، بسیار قدیمى است و سال ها پیش از آن که تورات نوشته شود، در قوانین حمورابى ذکر شده است؛ اما شکل و محتواى این قرارداد در هر عصر و مکانى تغییر کرده است. حکیمان یهودى بر تنظیم چنین قراردادى پاى مى فشردند و نگهدارى همس، بدون کتوبا (قباله ازدواج) یا بدون تعیین شرایط عادلانه را فاحشه گرى مى دانستند. کتوبا ماهیتاً فهرستى از شرایط و ضمانت هاى مالى و مانند آن بود که شوهر، اجراى آن را در حق همسرش تضمین مى کرد. این قرارداد حاوى حد معینى از شرایط الزام آور نیز بود (و در نتیجه، در زمانى که تدوین کتوبا ممکن نبود یا وقتى که یهودیان از نوشتن کتوبا منع شده بودند، این شرایط استاندارد مراعات مى شد). با این همه، اضافه کردن یا تغییر بعضى از جزئیات، از طریق یک توافق خاص میان زن و شوهر نیز مجاز بود. یکى از شرایط اساسى کتوبا تعهد شوهر به پرداخت مبلغى معین است که به هنگام طلاق، یا در صورتى که شوهر قبل از همسر بمیرد، به زن پرداخت مى شود. کمترین مبلغ قابل پرداخت مطابق احکام مذکور، در تورات تعیین شده است. در زمان هاى قدیم، مبلغى پول یا چیز با ارزشى برابر با آن مبلغ، براى این منظور کنار گذاشته مى شد و استفاده شوهر از آن ممنوع بود. شیمعون بن شاطح بر آن بود که این مسئله باعث ترغیب شوهران به طلاق دادن همسرانشان، بدون این که عوض مناسبى بپردازند، مى شود؛ چون کتوبا چنین قابلیتى را در هر زمان در خود داشت. بر این اساس وى این مقررات را به نحوى اصلاح کرد که مبلغ مذکور کتوبا به عنوان بخشى از دارایى شوهر به حساب آید و بر این اساس، هر مرد متقاضى طلاق ابتدا مى بایست این مبلغ را تهیه کند. درنتیجه، فرصت مى یافت تا در این کار تجدیدنظر نماید. این اصلاحیه جوانان را نیز قادر ساخت تا بدون این که در انتظار جمع آورى و تأمین مبلغ مورد نیاز بمانند، ازدواج کنند.38 
2-2-3- مراسم واقعی ازدواج
پس از آن و در ادامه اروسین سند کتوبا با صداى بلند به زبان آرامى خوانده مى شود؛ در برخى جوامع غربى توضیح مختصرى نیز به انگلیسى در کنار آن مى آورند. سپس کتوبا به دست عروس داده مى شود و بخش دوم مراسم، یعنى مراسم ازدواج به معناى واقعى کلمه، آغاز مى شود. حاخام جام شراب دیگرى مى گیرد و بر آن دعاى برکت مى خواند و سپس برکت هاى هفت گانه ازدواج را که با کلمات زیر خاتمه مى پذیرند به آواز مى خواند: خداوندا ! اى خدا ! زود بادا که در شهرهاى یهودا، و در دشت هاى اورشلیم فریاد شادى و خوشى، صداى عروسان و صداى دامادان، غریو سرور تازه دامادان از قبه هاى عروسى ایشان و فریاد شادى جوانان از جشن هاى پرآواز آنان شنیده شود. خداوندا! متبارکى تو که داماد را با عروس خوشدل مى کنى.39 
2-2-4- رسم شکستن شیشه و مراسم ییحود
یک بار دیگر داماد و عروس از جام شراب مى نوشند و آنگاه داماد لیوانى شیشه اى را با پا مى شکند و فریاد مزال طوو میهمانان به آسمان مى رود. شکستن شیشه، همانند شکستن بشقاب در مراسم تنائیم، در عین حال که اقدامى پیشگیرانه درمقابل شیاطین است نوعى سوگوارى براى خرابى معبد اورشلیم است که حتى در شادى هاى بزرگ نیز گویى فراموش نمى شود (مزمور 137). حالت سوگوارى مذکور همچنین در رسم خاکستر زدن به پیشانى داماد مشهود است. این رسم پیش از شروع مراسم ازدواج انجام مى گیرد. بلافاصله پس از حوپا داماد و عروس را به اتاقى راهنمایى مى کنند تا در آنجا با یکدیگر خلوت کنند ــ ییحود. از آنجا که خلوت کردن داماد و عروس نشان دهنده وضعیت جدید ازدواجى آنها است، چرا که ییحود در حال عادى ممنوع است، دو شاهد ازدواج باید اطمینان پیدا کنند که آنها واقعاً تنها هستند. عروس و داماد از این فرصت معمولاً براى پایان روزه خود استفاده مى کنند. مطابق رأى برخى مراجع هلاخایى ییحود بخشى اساسى از ازدواج است و بدون آن حوپا ناقص است.40 
1-2- 1- ازدواج در اسلام
اسلام با در نظر گرفتن نیازهاى واقعى و طبیعى انسان از یک سو و با عنایت به مصالح فرد و اجتماع از دیگر سو، ازدواج را به عنوان بهترین راه و مناسب ترین شیوه برگزید. اسلام، آدمى را از تنهایى و تجرد نهى مى کند و براى تأمین و ارضاى غریزه جنسى او، ازدواج را راهکار عملى مى داند و حتى در مواردى که خطر انحراف و فساد وجود دارد، ازدواج را بر او واجب و ضرورى مى داند. در اهمیت ازدواج که پیامبر (ص) فرمود: «من تزوج احرز نصف دینه »41کسى که ازدواج کند نیمى از دین خود را حفظ کرده است و نیز فرمود: «النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى»42؛ ازدواج سنت من است، پس هر کس از سنت من روى گردان شود از من نیست. وقتى که غریزه جنسى از راه صحیح و شرعى ارضاء شود و روح پر اضطراب انسان اعتدال و آرامش یابد، حقایق زندگى را بهتر درک مى کند و به سوى دین و سعادت خود، گام هاى بزرگ ترى برمى دارد.43
اسلام از راههای متعددی با پیدایش گناه مبارزه می کند: موعظه، امر به معروف و نهی از منکر، و خود تربیت که اصلاً مردم را این طور باید تربیت کرد، در جای خود (راههای مناسبی)، است. یکی دیگر این است که اصول زندگی را بر اساسی قرار می دهد که موجبات غوایت و گمراهی و موجبات تشویق و تهییج به گناه پیدا نشود. مسأله عفاف از همین قبیل است، که اسلام از طرفی کوشش می کند غریزه از طریق ازدواج مشروع اشباع شود، با عزوبت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره پیامبر (ص)، آداب و رسوم، انتخاب همسر، زنان مطلقه Next Entries منابع تحقیق درباره پیامبر (ص)، اعراب جاهلی، فقهای امامیه، زنان مسلمان