منابع تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمان، سیستم کار

دانلود پایان نامه ارشد

باشند در این مدل شیوه های مدیریت منابع انسانی (مثل استخدام ، پاداش و جبران خدمت و آموزش) خروجی هایی همچون انگیزش و رضایت کارکنان را در پی دارند و این خروجی ها خود بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار هستند.این محققان همزمان به دنبال اندازه گیری شیوه های مدیریت منابع انسانی در شهرداری های هلند و همچنین سنجش رضایت 4392 شهروند متعلق به بخش های مختلف شهرداری ها بودند، آنها پس از سنجش و اندازه گیری متغیر های مستقل و وابسته تحقیق خود به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر سازمانی که توجه بیشتری به شیوه های مدیریت منابع انسانی داشته است کارکنان آن نگرش مثبت تری به کار داشته، رضایت شغلی بالاتری دارند و در نهایت رضایت کارکنان به رضایت شهروندان و مشتریان ختم شده است.
سیدو138(2011) در پژوهش خود در بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی به تجزیه و تحلیل تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد فردی و گروهی ودر نهایت در سطح سازمانی پرداخته است این محقق در انتها به این نتیجه رسید که سیستم کاری عملکرد بالا به صورت دسته جمعی بر عملکرد گروهی و فردی تاثیر گذار می باشد. همچنان که تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد شعبه بانک نیز به طور قابل توجهی به اثبات رسیده و تایید می شود.
بوسیلی،دیتز و بون139(2005) پژوهشی را سامان دادند که نام آن را اشتراکات و تناقضات پژوهشهای صورت گرفته در زمینه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد گذاشتند، آنها 104 پژوهش صورت گرفته بین سالهای 1994 تا 2003 میلادی را مورد بررسی قرار داده و به دنبال دو بعد در تحقیق خود بودند اول آنکه بیابند هر پژوهشی در این زمینه به چه نتیجه ای دست یافته است ، یعنی آنکه نتایج پژوهش ها را دسته بندی نموده و از آن نتیجه ای فرای نتیجه ها به دست آورند و دوم آنکه به دنبال آن بودند که روش شناسی پژوهش های مختلف را بررسی کنند.آنها کار خود را پژوهشی در پژوهش ها140 معرفی کردند.آنها در ابتدا چارچوبی مفهومی را به نقل از پائووه و ریچاردسون(1997) جهت نشان دادن شمای کلی پژوهش در این زمینه معرفی می نمایند.
آنها سپس بر اساس این چارچوب 6 سوال کلی را مطرح می نمایند و در طول تحقیق خود بدنبال پاسخ های آن می باشند، جواب های آنان در طول پژوهش حاضر (پایان نامه مورد مطالعه) به کرات مورد استفاده قرا گرفته و بدان استناد شده است. سوالات پژوهش بوسیلی و همکاران به قرار زیر می باشد:
مطالعه چگونه باید تنظیم گردد؟به طور خاص تر آنکه سطح تحلیل اولیه و ابتدایی کجاست؟ پاسخ دهندگان چه کسانی هستند؟
پارادیم و نظریه غالب در پژوهش چه باید باشد و یا آنکه منشا نگرش به منابع انسانی از کجاست؟
مدیریت منابع انسانی مفهومی و عملیاتی شده از چه مولفه هایی تشکیل شده است؟
عملکرد سازمانی با چه رویکردی اندازه گیری شود و یا آنکه عملکرد در سطح فردی ، سازمانی یا هر دو باشد؟
چه متغیر هایی بر رابطه تاثیر گذارند یعنی آنکه آیا الزامی دارد که متغیر مداخله گر یا تعدیل کننده ای در فرآیند پژوهش به کار گرفته شود؟
چه چیزی از جعبه سیاه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی دانسته ایم؟

شکل 4- وظایف ، نتایج و عملکرد- بوسیلی و همکاران(2005) به نقل از پائووه و ریچارد سون(1997)
بوسیلی و همکارانش (2005) خلاصه ای از رویکرد ها و نتایج تحقیق خود را ارائه کرده اند که عینا نقل می شود.
جدول 1- بوسیلی و همکاران(2005: 25)- خلاصه ای از عملکرد تحقیق
نویسنده و سال نشر
سطح تجزیه و تحلیل
(رک: رایت و بوسول(2002))
چارچوب تئوریک
(رک:رایت و مک ماهان(1999))
شیوه های مدیریت منابع انسانی
(رک: گست و همکاران(2004))
عملکرد/ نتیجه

جعبه سیاه
متغیرهای کنترل و اقتضایی
پاسخ گویان و بخش ها
در خلال سالهای 1994 تا 2003

صنعت
تناسب اقتضایی
سیستم گردآوری: با استفاده از آنالیز عوامل، آنالیز رگرسیون،آنالیز خوشه ای،آنالیز درختی
نتیجه های سازمانی
آیا نتایج بدست آمده حاکی از یک
اثر تعاملی است؟
آیا متغیر تعدیل کننده جستجو شده است؟
متغیر های کنترل سطح سازمان
چه کسی داده های مورد نیاز برای تحقیق را فراهم میکند ؟

شرکت مادر یا سطح کسب و کار
دیدگاه منبع محور
آموزش و توسعه
نتیجه های منابع انسانی

متغیر های کنترل سطح فرد

سازمان
سیستم کاری عملکرد بالا
پاداش متغیر و اقتضایی

متغیر های کنترل سطح محیط سازمان

تیم و گروه
کیفیت زندگی کاری
مدیریت عملکرد

سطح شغل
تئوری های مختلف انگیزشی کارکنان
گزینش و استخدام

سطح فرد
تئوری ذینفعان/کارت امتیازی متوازن
همکاری و کار تیمی

نهادگرایی
مشارکت مستقیم

رتبه سنج منفرد یا چندگانه

وابستگی به منابع
حقوق مناسب و بالا

نظریه ویژگی های شغلی
ارتباطات و تسهیم اطلاعات

فرآیندهای کاری
فرصت های رشد و ارتقا

نظریه جمعیت شناختی
اختیار و تمرکز زدایی

امنیت کارمندان

بخشی که مطالعه در آن صورت گرفته است

بسته های حمایتی

رویه های رسمی

برنامه ریزی نیروی انسانی

مشارکت های مالی

مساوات

پایش نگرشی

مشارکت غیر مستقیم

تنوع و فرصت های برابر

تجزیه و تحلیل شغل

اجتماعی سازی

سیاست های منطبق بر خانواده

حرفه ای سازی منابع انسانی

در انتهای بخش پیشینه تحقیات خارجی در مورد متغیر های مستقل و وابسته ، نگاهی گذرا به عمده پژوهش های صورت گرفته در این زمینه انداخته شده است که جدول شماره2 به بررسی آن پرداخته است.
جدول 2-خلاصه ای از پژوهش های صورت گرفته در زمینه سیستم کاری عملکرد بالا-( سیدو ،2011: 63-54 به نقل از گیبسون ، پوراث ، و لاولر(2007))
محقق
انگیزه مطالعه
شیوه های منابع انسانی اندازه گیری شده
منطق انتخاب شیوه های مدیریت منابع انسانی
چگونگی اندازه گیری شیوه های منابع انسانی
متغیر وابسته
چگونگی اندازه گیری متغیر های وابسته
یافته های اساسی
هاسلید(1995)
از آنجا که شواهد تجربی اندکی دردست بوده محقق به دنبال نظریه ای می باشد که رابطه قابل توجه و اقتصادی بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی تبیین نماید
13 شیوه که در دو دسته متفاوت اندازه گیری شده است
الف)مهارت های کارکنان و ساختار سازمانی
ب) ارزیابی های عملکرد کارکنان
10 شیوه از 13 شیوه را از تحقیقات دلانی،لوین و ایچنوفسکی (1989) ، اقتباس نموده و 3 شیوه راکه شامل : تلاش جهت استخدام، میانگین ساعت آموزش به ازای هرکارمند در هر سال وملاک های ارتقا را خود اضافه نموده است

داده های اندازه گیری شده در سطح هر سازمان به سطح مدیران منابع انسانی هر سارمان فرستاده می شود
جابجایی، بهره وری، عملکرد مالی موسسه
پرسش جابجایی با توجه به نرخ سالانه ،
بهره وری بر پایه لگاریتم فروش به ازای هر نفر،
عملکرد مالی موسسه
سرمایه گذاری بر روی شیوه های مدیریت منابع انسانی با نرخ جابجایی کمتر، بهره وری بالاتر و عملکرد بهتر مالی قرین می باشد
نیشی141، لپاک142 و اشنایدر143 (2008)
آزمایش تاثیر اسناد های منابع انسانی برعملکرد سازمان
5 شاخص منابع انسانی اسنادشده برای هر کدام از 5 وظیفه منابع انسانی
توسعه موارد و شاخص ها براساس 5 کارکرد منابع انسانی
سطح تحلیل بر اساس هر دپارتمان و کارمندان هر بخش می باشد ، مشتریان هر دپارتمان نیز بر اساس هر دپارتمان دسته بندی شده اند
رضایت مشتریان با مردم
کارمندان هر دپارتمان درجه بندی شده با مشتریان آن
شاخص های مرتبط شده به وسیله شیوه های مدیریت منابع انسانی جهت بهبود کیفیت خدمات سازمانی با نگرش کارکنان رابطه دارد.
شاخص های متمرکز بر کاهش هزینه ها رابطه منفی با نگرش کارکنان دارد و در انتها آنکه شاخص های بیرونی هیچ گونه رابطه ای با نگرش کارکنان ندارد
گنگ144، لاو145، چانگ146 و زین147 (2009)
بررسی چگونگی ارتباط شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی براساس دیدگاه منبع محور و دیدگاه مبادله اجتماعی
8 شیوه که در د.گروه دسته بندی شده اند
دسته ای براساس نگهداری زیر سیستم های منابع انسانی و دسته دیگر براساس عملکرد زیر سیستم منابع انسانی
برگرفته از 8 شیوه ، که این هشت شیوه منتج از مظالعه 48 پژوهش منتشر شده در 9 مجله علمی ،پژوهشی
(دلری و دوتی، 1996)
از سطح سازمانی که بین مدیران ، مدیران منابع انسانی و کارکنان داده ها جمع آوری شده است
سود،
رشد فروش کل،
سهم بازار ،
رشد سرمایه کل،
نرخ بازگشت دارایی پس از کسر مالیات ،
نرخ برگشت از فروش پس از کسر مالیات ،
بهره وری نیروی انسانی
گزارش مدیر عامل یا هیئت مدیره در مورد نرخ بازگشت سرمایه ، سود ، فروش،
سهم بازار،

رابطه مثبت بین سیوه هالی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی به وسیله تعهتد مدیریت میانی تعدیل می شود.
کمبس148، لیو149، هال 150وکچن151 (2006)
آنها با استفاده از فرا تحلیل به دنبال بررسی
الف) بررسی تاثیر سیستم کاری عملکرد بالا بر سیستم و افراد
ب) اندازه گیری عملکرد عملیاتی در مقابل اندازه گیری عملکرد غیر مالی
ج) اندازه گیری شیوه هادر سازمانهای خدماتی و تولیدی بوده اند
13 شیوه مدیریت سیستم های با عملکرد بالا شامل:
جبران خدمت محرک، آموزش، گزینش، ارتقا از داخل، برنامه ریزی نیروی انسانی، کار انعطاف پذیر، ارزیابی عملکرد، رویه های شکایت ،
تیم ها،
تسیم اطلاعات،
امنیت کارمندان
این شیوه ها با بررسی 92 تحقیق گردآوری و استنباط شده است.

این مطالعه یک پژوهش یکپارچه درون یک فرا تحلیل بوده که جهت هم بستگی درونی مطاله نیز میانگین گیری شده است
عملکرد عملیاتی، رشد بازار، عملکرد مالی ،
عملکرد شرکت به 5 حوزه تقسیم شده است :
بهره وری،
نگهداری ، برگشت حسابداری،
رشد و بازگشت بازار
اول آنکه سیستم کاری عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی تاثیر گذار است.
دوم آنکه سیستم کاری عملکرد بالای سیستمی تاثیر بیشتری بر عملکرد سازمانی دارد تا سیستم کاری انفرادی .
تاثیر سیستم عملکرد بالا در کارخانه ها بیشتر بود
تاکیوچی152، چن 153و لپاک 154(2009)
آزمون مکانیسم اجتماعی که از طریق آن سیستم کاری عملکردبالابه کارکنان و رفتارهای آنان مرتبط میشود و استفاده از چشم انداز نظریه ای چند سطحی
سیزده شیوه که در دوشاخه دسته بندی شده اند
الف)مهارت های کارکنان و ساختار سازمانی
ب) ارزیابی های عملکرد کارکنان
سیزده شیوه هاسلید (1995).
داده های اندازه گیری شده در سطح هر سازمان.
رضایت کاری کارمندان و تعهد موثر کارمندان
جمع آوری اثرات تبعی و ارزیابی رضایت و تعهد موثر کارمندان
نتایج حاصل از سطح متقاطع تجزیه و تحلیل نشان از رابطه بین سطح بکارگیری سیستم کاری عملکرد بالا و رضایت کاری کارمندان و تعهد موثرآنها وجود دارد ناگفته نماند که این رابطه با جو کارمندان تعدیل خواهد شد.
کهویی155 و رایت156
(2010)
تعدادی از مطالعات بدنبال بررسی تاثیر درک کارمندان از سیستم عملکرد بالا و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی هستند این محققان نیز بدنبال آن هستند تا درک کارکنان از سیستم کاری عملکرد بالا را به وسیله تعهد انها به سازمان تعدیل نموده و تاثیرآنها بر عملکرد سطح فردی و سازمانی بسنجند
15 شیوه برگرفته از ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی
این شیوه ها از مطالعات تجربی در این زمینه اقتباس شده است.
به صورت تصادفی از بین مسئولان اداره بخش منابع انسانی شرکت های فعال در بخش صنایع غذایی
رفتار شهروندی سازمانی ،
علاقه به ماندن در سازمان ،
غیبت
گزارش ارزیابی کارکنان از رفتار شهروندی سازمانی و نرخ غیبت
ادراک کارمندان از سیستم کاری عملکرد باا به طور مثبتی بر متغیر های وابسته تاثیر گذار بوده و این تاثیر گذاری به وسیله تعهد اثر بخش افراد به سازمان تعدیل شده

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی Next Entries منابع تحقیق درباره مدیریت منابع انسانی، شیوه های مدیریت، عملکرد سازمان