منابع تحقیق درباره مجلس شورای اسلامی، ثبت اسناد، سند رسمی

دانلود پایان نامه ارشد

به سازمان ها تاکید دارد و از مصوبه ثبت آنی معاملات ضرورت ثبت تمام اطلاعات اسناد در سامانه ثبت آنی استنتاج نمی شود .

بند 69مجموع بخشنامه های ثبتی57 در مورد اصلاح عبارات مندرج در ثبت و سند نتایج ارزشمندی در امر قضا زدایی داشته است که درسیستم ثبت آنی پس از ثبت سند و دریافت شناسه یکتا سردفتر دیگر قادر به اصلاح مفاد سند نخواهد بود فلذا تنظیم سند اصلاحی نادیده گرفته شده است .
هرگونه الزامی در حوزه سردفتری آن هم به منظور تغییر بنیادین ثبت اسناد قطعا نیاز به تصویب قانون خاص دارد و تا تصویب قانون خاص از سوی مجلس شورای اسلامی ازعمومات قانونی و صرفا بخشنامه ها و دستور العمل ها نمی توان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را نتیجه گرفت .
4-2-4-2-2-ایراداتی که در نرم افزار سامانه ثبت آنی مشهود است:
1-مفاد نامرتب و جدولهای مکرر با اطلاعات بعضا اضافه یا خط تیره دار (عناوینی که تکمیل آنها بعلت دسترس نبودن این بخش از اطلاغات یا ضروری نبودن آن اطلاعات وارد جدولهای برنامه نشده است و با علامت: – در جدول نهایی سند نمایانده می شوند) محتویات سند رسمی را به سوی عبث بودن پیش می برد.

2-جداول پراکنده تنظیمی و تکرار مکررات و بی نظمی حقوقی حاکم بر این برگهای آچهار و اصرار بر یکنوا

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، اسناد و املاک، قصد استفاده Next Entries پایان نامه با کلید واژه های املاك، صدوراسنادمالكيت، 4-1-2-1-2