منابع تحقیق درباره قیمت سهام، افزایش سرمایه، سود سهام، جریان نقدی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی تغییرات شاخص صنعتی داو جونز.
2-استفاده از میانگین‌های متحرک:در این شیوه میانگین قیمت در یک چهارچوب مشخص محاسبه می‌شود وبرای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
3-استفاده از شاخص‌های فنی: معیاری است که توسط تحلیل‌گران فنی به منظور پیش‌بینی تغییرات آتی قیمت سهام به کار می‌رود دو نوع اساسی آن‌ها ، شاخص‌های گستردگی وگرایش بازار می‌باشد. شاخص‌های گستردگی بازار به منظور اندازه‌گیری حجم و دامنه مبادلات بازار به کار می‌روند. شاخص‌های تمایلی برای بررسی بعد روانشناختی بازار، استفاده می‌شوند ( راعی و پوریان‌پور، 1391، ص 103).
2-10.مفهوم بازده سهام
بازده عبارتست از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایه گذاری در یک دوره معین به سرمایه‌ای که برای بدست آوردن این عایدی در ابتدای دوره،مصرف گردیده است.
در حقیقت بازده متغیر اصلی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. بازده عاملی برای مقایسه منفعت واقعی که توسط سرمایه‌گذاریهای مختلف ایجاد می‌گردد با بازده لازم جهت جبران ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. از دیدگاه دیگر بازده سرمایه گذاری شامل بازده کمی و کیفی می‌باشد که به صورت زیر تشریح می‌گردد(اسماعیلی،1391).
*بازده کمی شامل:
الف . سود حسابداری ب. منفعت سرمایه
*بازده کیفی:
الف. اعتبار شرکت ب. امتیازات اجتماعی
ج. توان تاثیرگذاری در جریانات اجتماعی- اقتصادی
از جهت دیگر می‌توان بازده را بر حسب زمان به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:
الف. بازده‌های گذشتهب. بازده‌های آینده
2-11. اجزای بازده سهام
نرخ بازده یک اوراق بهادار عامل اصلی در ارتباط و انتخاب یک سرمایه‌‍ گذاری محسوب می‌شود. بازده یا پاداش سرمایه‌گذاری شامل دو قسمت است.
الف. درآمد جاری
ب. بازده ناشی از منفعت یا ضرر سرمایه
الف. درآمد جاری:
درآمد جاری ممکن است شامل سود نقدی ، سود سهمی ، بهره دریافتی از اوراق‌قرضه و… باشد . سود سهام به سه نوع مختلف می‌باشد که شامل سود سهام نقدی ، سود سهام غیر نقدی و سود سهمی یا سهام جایزه است.
ب. بازده ناشی از منفعت یا ضرر سرمایه
منفعت یا ضرر سرمایه بخشی از بازده‌ای است که سرمایه‌گذار بر اثر سرمایه‌گذاری در سهام بدست می‌آورد که براساس تغییر در قیمت سهام محاسبه می‌شود.ضمن اینکه تغییرات قیمت سهام تا زمانی که سهامداران اقدام به فروش سهام خود نکنند امری ذهنی می‌باشد. به هر حال چنانچه قیمت سهام در پایان دوره بیشتر از قیمت سهام در اول دوره باشد. اصطلاحا آن را منفعت سرمایه و اگر قیمت سهام در پایان دوره کمتر از اول دوره باشد به آن ضرر سرمایه می‌گویند (اسماعیلی، 1391).
برای اندازه‌گیری نرخ بازده سرمایه‌گذاری، عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری را بر مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری تقسیم می‌کنند. عایدی حاصل از سرمایه‌گذاری، از دو بخش تشکیل می‌شود:
1-مبلغ دریافتی، بابت سود سهام یا بهره اوراق قرضه؛
2-منفعت و یا ضرر سرمایه ناشی از تغییر قیمت اوراق‌بهادار در طی دوره سرمایه‌گذاری.
به دیگر سخن حاصل تفاضل جریان نقدی ورودی از جریان نقدی خروجی، تقسیم بر جریان نقدی خروجی، «نرخ بازده سرمایه‌گذاری» را مشخص خواهد نمود. یعنی:
(ورودی نقدی جریان-خروجی نقدی جریان)/(خروجی نقدی جریان)=نرخ بازده
بازده سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت به دست می‌آید. منافع حاصل از مالکیت در دوره‌هایی که شرکت،مجمع برگزار کرده باشد به سهام‌دار تعلق می‌گیرد و در دوره‌هایی که مجمع ،برگزار نشده باشد منافع مالکیت؛ برابر صفر خواهد بود. بازده سرمایه گذاری در سهام،با استفاده از رابطه زیر قابل محاسبه است:
100 ×Ri,t =(P_(i,t)-P_(i,t-1)+D_(i,t))/P_(i,t-1)
Pi,t= قیمت سهام در پایان دوره t ،Pi,t-1= قیمت سهام در پایان دوره t-1
Di,t=منافع حاصل از مالکیت سهام که در دورهtبه سهام‌دار تعلق گرفته است.
منافع حاصل از مالکیت ممکن است به شکل‌های مختلفی به سهام‌داران پرداخت شود که عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از:
1-سود نقدی؛
2-افزایش سرمایه از محل اندوخته (سهام جایزه)؛
3-افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی؛
4-تجزیه سهام؛
5-تجمیع سهام.
برای حالت «1»با استفاده از فرمول بالا می‌توان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. برای حالت«2 و3» فرمول محاسبه نرخ بازده به صورت زیر خواهد بود:
100 ×Ri,t =(P_(i,t) (1+α+β)-〖(P〗_(i,t-1)+ Cα)+D_(i,t))/(p_(i,t-1) + Cα )

Pi,tوPi,t-1 قیمت سهام در پایان و ابتدای دوره t، α درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات آورده نقدی ، β درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته،Cقیمت پذیره نویسی یک سهم جدید
Di,tسود نقدی سهام عادی در طی دوره t
البته ، چنانچه مجمع عمومی فوق العاده ( در رابطه با افزایش سرمایه) قبل از بر گزاری مجمع عمومی عادی ( در رابطه با تقسیم سود) باشد، در آن صورت فرمول، به صورت زیر خواهد بود:

100× Ri,t= ([(D_t+ P_t )( 1+α +β )]–(P_(t-1)+ Cα ))/(P_(t-1) +Cα )
هنگام تجزیه سهام، شرکت تصمیم به کاهش ارزش اسمی سهم می‌گیرد؛ که در این صورت تعداد سهام در دست سهام‌داران به نسبتی که سهام، تجزیه شده است افزایش می‌یابد و قیمت سهام در بازار نیز به همان نسبت، کاهش خواهد یافت. بازده سهم در چنین شرایطی از رابطه زیر به دست می‌آید؛
Ri,t =( SP_t – P_(t-1))/P_(t-1)
که در آن : S= تعداد سهام جدید می‌باشد.
تجمیع یا ترکیب سهام، از یک سو باعث کاهش تعداد سهام شرکت و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت سهام در بازار می‌شود. با توجه به اینکه افزایش قیمت سهام ، در چنین شرایطی واقعی نبوده و از تجمیع سهام، ناشی شده است؛ لذا، عامل تعدیل بازده ، با«علامت منفی» در رابطه ظاهر می‌شود:(راعی، 1391،ص 109).
Ri,t= ([(1-1/Z)(P_t )]- P_(t-1))/P_(t-1)
که در آن : Z= تعداد سهامی است که طبق مصوبه شرکت، تبدیل به یک سهم شده است
2-12. عوامل موثر بر بازدهی
سرمایه‌گذاری در سهام تابع عواملی مثل؛ میزان بازدهی و ریسک و مقای

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره سود حسابداری، بهای تمام شده، بازده سهام، رشد شرکت Next Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، اوراق قرضه، شبکه عصبی، وجوه نقد