منابع تحقیق درباره قانون مدنی، عقد ازدواج، عقد نکاح، روابط جنسی

دانلود پایان نامه ارشد

همیشه ممنوع می باشد در مقابل افرادی هستند که رابطه خویشاوندی میان آن ها چندان عمیق و ریشه دار نبوده و در تحت شرائط و روابط خاصی برگذار شده و اگر آن شرائط به کلی از بین برود آن رابطه نیز خود به خود زائل شده و از طبقات ممنوعه بیرون می رود .
روابطی که موجب حرمت ازدواج ابدی می باشد به قرار ذیل است :
1- روابط همخونی
2- ارتباط های ناشی از ازدواج و یا قرابت سببی (مصاهره)
3- رابطه و خویشاوندی که از راه شیرخوردن موجب حرمت ازدواج می گردد (قرابت رضاعی)در رابطه هم خونی ازدواج با مادر و مادر مادر و…ومادر پدر و خواهر ودختر خواهر و دختر برادر و عمه و خاله در اسلام ممنوع می باشد .
و در ارتباط های ناشی از ازدواج ،برقراری روابط جنسی با مادر زن و مادر مادرزن و همسران اولاد و همسران اجداد (البته با شرائطی که در کتب فقه عنوان شده است ) در اسلام شمرده شده و ایجاد روابط جنسی با طبقات نامبرده بعنوان روابط غیر مشروع نهی شده است و در قرآن مجید نیز در سوره نساء آیه 23 به تفصیل از این طبقات ممنوعه اسم برده شده است .
این قانونی است جهانی؛ ناگفته پیدا است که این قوانین محکم اسلامی که تمامیت خانواده ها را از هر جهت حفظ می نماید و ضمناً موجب توسعه پیوند مسلمانان با یکدیگر می شود و در رأس آنها نهی از ازدواج با محارم می باشد غیر از قوانین مربوط به قرابت رضاعی که از امتیازات اسلام است کم و بیش در ادیان دیگر و در آداب و رسوم ملی اقوام مختلف بشری نیز معمول می باشد .
موضوع تحریم ازدواج با «مادر و خواهر رضاعی، و نیز حرمت ازدواج دائی با خواهرزاده خود و یا عمو با برادرزاده خود، در متن صریح تورات وجود ندارد و از این رو یهودیان بخود اجازه می دهند با محارم نام برده ازدواج کنند اما در انجیل در این مورد دستور صریحی وجود ندارد و کاتولیک ها و پروتستات ها از دستورات تورات در این مورد پیروی می کنند و در عین حال از ازدواج با دخترخواهر و دختر برادر هم خود داری می کنند و اما ارتدوکس ها ترجیح می دهند ازدواج تا هفت پشت از طرف پدر و مادر انجام نگیرد چنانکه یکی ازآیات تورات دلالت بر آن دارد 104.
3-5- در بیان موانع نکاح
موانع نکاح اصولاً بر دو قسم است:
قسم اول عبارت از موانعی است که فقط ضمانت اجرائی آن بطلان نکاح است.
قسم دوم موانعی است که موجب بطلان عقد نبوده تنها ضامن اجرای آن مجازات مرتکب است .
به عبارت اُخری قسمت اول موانعی است که قوانین و مقررات آن ها را اساساً مانع ازدواج شمرده و اگر کسی به این اعمال ممنوعه اقدام کرد قانون آن عقد را کان لم یکن و باطل دانسته و هیچ یک از آثار عقد قانونی را مترتب بر آن نمی داند و چون عقد را فاسد می داند برای کسی هم که اقدام به انجام چنین عمل ممنوعی نموده مجازاتی هم در نظر نگرفته فقط به بطلان و فساد عقد اکتفاء و قناعت کرده است .
ولی قسم دوم موانعی است که اقدام به آن ها بطلان و فساد عقد ازدواج را به هیچ وجه ایجاب نمی کند و با وجود اقدام به آن مانع عقد ازدواج صحیح و درست بوده و تمام آثار قانونی ازدواج را می توان از آن انتظار داشت – و چون اینگونه عقد ازدوج ازنظر بطلان و فساد راهی برای محو آثار آن نیست لذا مقنن برای کسانی که اقدام تیان این موانع قسم دوم می ماند مجازاتی قائل شده که اشخاص به واسطه توجه به مجازات مزبوره به انجام آن ها اقدام نمایند .
موانع قسم اول و دوم هم هر یک به چند قسم تقسیم می شود بنابراین مقاله ما هم به دو بخش و هر بخشی به چند بحث و هر بحثی به چند فصل تقسیم می شود:
بخش اول
در بیان موانعی که فقط موجب بطلان عقد است (فصل سوم از کتاب هفتم قانون مدنی)
بحث اول
در بیان اقارب نسبی که ازدواج با آن ها ممنوع است
قسم اول
در بیان معنی قرابت نسبی و اقسام اقارب نسبی قانون مدنی میگوید[ نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است قرابت نسبی قرابتی است که ناشی از همخونی می شود و مراتب[اگرچه قرابت حاصل از شبهه با زنا باشد،
و درجات آن زیاد است و این قرابت ممکن است از خط مستقیم بوده و اشخاص به واسطه خط مستقیم صعودی(مثل قرابت اولاد با پدر و جد) یا در خط مستقیم نزولی(مثل قرابت پدر با فرزندان و نوگان خود ) به یکدیگر نزدیک و با هم دیگر قرابت داشته باشند و ممکن است قرابت اشخاص با یک دیگر از خط غیر مستقیم و خط اطراف بوده باشد که بالاخره قرابت آنها به واسطه کسی که نسب مجموع آن ها به او منتهی می شود صورت گیرد مثل قرابت برادرزاده با عمو و عمو با برادرزاده یا قرابت خواهرزاده با دائی خود و امثال این ها.
چنانکه گفته شد افراد قرابت نسبی بسیار است و البته مزاوجت و نکاح همه افراد آن با یکدیگر ممنوع و غیر قانونی نیست فقط پنج صنف از آن ها هستند که قانون-ازدواج آن هارا با یکدیگر ممنوع و در صورت وجود یکی از این قرابت های پنجگانه در میان دو زن و مردان زن و مرد را از ازدواج با همدیگر محروم و آن قرابت را مانع ازدواج قرار داده است.
اگر چه در قرابت حاصله از زنا و شبهه اقوال متعدد است ولی قانون مدنی ایران تنها قرابت نسبی حاصله از نسب صحیح را مؤثر در حرمت و مانعیت نکاح دانسته بلکه می گوید قرابت و او این که از نسب صحیح پیدا نشده و بلکه از زنا یا وطی به شبهه نیز ایجاد شده باشد در موارد پنج گانه موجب ممنوعیت نکاح و حرمت آن خواهد بود.
بنابر این اگر کسی با زنی مرتکب زنا گردید یا به شبهه و اشتباه و به خیال این که آن زن، زن خود او است با او نزدیکی نمود و آن زن دختری به وجود آمد گرچه آن دختر با عقد ازدواج موجود نشده و از نسب صحیح فرزند او محسوب نمی شود ولی طبق نظر قانون مدنی ایران این دختر دختر آن مرد به شمار می رود و ازدواج او با آن دختر حرام و ممنوع و محکوم به بطلان است گرچه ممکن است از آثار قانونی دیگر از حیث ارث و جهات دیگرقانون قرابتی در میان آن ها منظور ننموده و این شخص را نسبت به آن دختر اجنبی و دختر را نسبت به او بیگانه محض فرض نمود.
از اقربای نسبی اصناف پنجگانه که ازدواج با آن ها ممنوع است عبارت است از :
1- مادران و جده ها هرچه بالا بروند-پدران و جده ها هرچه بالا روند.
2- پسران و دختران هرچه پائین بروند .
3- خواهران و برادران و فرزندان آن ها هرچه پایین بروند .
4- عموها و عمه ها
5- دائی ها و خاله ها
منشأ و مبنای حرمت ازدواج اصناف مزبوره آیه شریفه«حرمت علیکم امهاتکم و بنائکم الخ» میباشد که تمام فقهاء اسلامی آن را تبعیت و پیروی نموده و در تمام کتب فقهیه معترض آن شده اند و یکی از دانشمندان هم آن هارا به نظم عربی در آورده و می گوید «و حرمت بالنسب الامات –ثم بنات الاخ و العمات –والاخوان بعدهاالبنات-کذابنات لاخت و الخالات » و البته نظر آیه و نظم فوق به صنف اناث از اصناف نامبرده است نه ذکور و حرمت ذکور به اناث ملازم حرمت ارث به ذکور است زیرا وقتی گفته شد ازدواج با خواهر ممنوع است معین است که ازدواج خواهر با برادر نیز حرام است –یا اگر گفتیم مزاوجت با مادران غیر قانونی است مسلم است نکاح مادران با فرزند هم غیر مجاز است و قس علیهذا و باهم در این جا به شرح صنف اناث می پردازیم.
قسم دوم:
مادر و جده ها چه بالا بروند چنان که خود مادر از جمله محرمات بوده و ازدواج با او برای فرزندش ممنوع است همین طور ازدواج شخص با جده های مادری و جده های پدری یعنی با مادر مادر و مادر پدر-مادر مادر مادر-مادر مادر پدر –مادر پدر مادر –مادر پدر نیز ممنوع است به عبارت اخری هر زنی که شخص از او متولد شده و یا نسب او به واسطه ولادت از طرف پدر یا مادر به طور تصاعد به آن زن منتهی می شود آن زن به او حرام بوده و جزء محرمات نسبی او محسوب می شود.
قسم سوم:
دختران هر چه پایین بروند
نظر مقنن بر این است که نه تنها ازدواج دختر برای پدر حرام است و هم دخترانی که که از آن دختر یا از پسر او به وجود آمده و نسب آن ها ولو به واسطه چندی هم به علت تولد به خود شخص برسد از قبیل «دختر دختر یا دختر پسر-یا دختر پسرپسر –یا دختر دختر دختر»برای شخص حرام و ازدواج با آن ها ممنوع است –بالاخره کلیه دخترانی که برای انسان دختر یا نوه یا نتیجه به شمار می روند ازدواج او با آن ها صورت قانونی ندارد.
قسم چهارم
خواهران و دختران آن ها هرچه پایین بروند نسبت خواهری یکی از موانع ازدواج است ولی تنها خود خواهر نیست که ازدواج او برای شخص ممنوع است بلکه کسانی هم هستند که ازدواج با آن ها در حکم ازدواج با خواهر است و آن ها دختر ها و زن هائی هستند که نسبت آن ها به واسطه تولد مع الواسطه به پدر و مادر یا به یکی از پدر و مادر شخص منتهی می شود –مثل خواهر پدری و مادری یا خواهر پدری –خواهر مادری دختر یکی از آن ها- دختر پسر یکی از آن ها و غیره که همه این ها مانند خواهر بوده و ازدواج با آن ها ممنوع می باشد.
قسم پنجم
از محرمات نسبی عمه ها هر چی بالا بروند و آن ها عبارت از خواهران مرد هائی هستند که شخص از او به وجود آمده خواه بلا واسطه مثل خواهر بلا فاصله پدر که عمه بلاواسطه شخص است یا مع الواسطه مانند عمه پدر خواه از طرف پدر و مادر بوده که آن را عمه تنی و پدر و مادری می گویند و خواه از طرف یکی از آن ها که آن را عمه پدری و یا عمه مادری می نامند بنابر این عمه خود پدر و عمه خود مادر و همچنین عمه های اجداد و جدها نیز عمه مع الواسطه محسوب و جزء محرمات نسبی خواهند بود به خلاف عمه عمه ها که آن ها در بعضی از فروض جزء محرمات نبوده و عمه شخص نمی باشد.
قسم ششم:
خاله ها هر چه بالا بروند جزء محرمات نسبی هستند و به خواهران زن هائی اطلاق می شوند که شخص از آن ها متولد شده و یا به وجود آمده باشد اعم از این که بلا واسطه باشد مثل خاله خود شخص یعنی خواهر مادرش و یا مع الواسطه مانند خاله پدر و خاله مادر –و خاله خاله جد و جده و غیره گاهی خاله خاله پدری است مثل خواهر مادر پدر و گاهی خاله مادری است مثل خواهر مادر مادر –خاله خاله ها هم گرچه ممکن است بعضی اوقات جزء محرمات نسبی باشند ولی این ها جزء خاله ها نبوده و داخل این صنف نمی باشند. قانونی که راجع به حرمت اناث به ذکور بیان شد عیناً برای حرمت ذکور به اناث نیز مقرر است – همینطور که پدر نمی تواند دختر خود را ازدواج کند دختر نیز بالملازمه نخواهد توانست با پدرش ازدواج نماید و کما این که هیچ برادری به ازدواج خواهرش نمی تواند اقدام نماید خواهر نیز نمی تواند مبادرت به مزاوجت با برادر خود نماید – قانون کلی اساسی که برای حرمت اقربای نسبی در نظر گرفته شده این است که ازدواج با کلیه اقربای نسبی حرام و ممنوع است غیر از اولاد عمو و دائی و خاله که نکاح با آن ها جایز و ممنوعیت قانونی ندارد این بود خلاصه این حرمت ازدواج با اقربای نسبی
بحث دوم-در رضاع
(ماده 1042قانون مدنی)
قسم اول- در رضاع و معنای آن
رضاع در لغت به معنی شیر دادن و شیر خوردن است ولی ارضاع تنها به معنی شیر دادن است و در اصطلاح حقوقی رضاع عبارت از این است زنی طفل غیر را شیر دهد و این شیر دادن ایجاد قرابت و خویشاوندی میان زن شیرده و طفل شیر خوار و اقربای طرفین نماید که نتیجه ازدواج آن ها با یک دیگر ممنوع می شود. در صورتی که قبل از این که این زن به آن طفل شیر داده باشد هیچ گونه علتی برای حرمت ازدواج میان این زن و طفل و اقربای این دو نبوده است و ازدواج آن ها با یک دیگر مباح و مجاز بوده است.
قسم دوم –در قانون کلی حرمت رضاع
قانون کلی و اساسی حرمت رضاع این است:
هر سببی که در قرابت نسبی موجب حرمت ازدواج طرفین بوده در قرابت رضاعی هم همان رابطه و سبب ایجاد حرمت می نماید. چنانکه در قرابت نسبی ازدواج با مادر و جده ها وخواهر زادگان و برادر زادگان و عمه ها و خاله ها ممنوع است در قرابت رضاعی هم ازدواج با مادر و جده ها و خواهر و خواهر زادگان و برادر زادگان و عمه ها و خاله های رضاعی حرام و غیر مجاز است .عقد نکاح واقع میان اقربای رضاعی مزبوره مثل عقد نکاحی است که در میان اقربای نسبی نام برده واقع می شود و هر دو از حیث بطلان و فساد و از جهت این که هیچ یک از آن ها دارای هیچ گونه آثار قانونی نیستند مساوی و در حکم واحد می باشند مثلاً

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره سن ازدواج، عقد نکاح، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع تحقیق درباره حرمت نکاح، محدودیت ها، زنان مسلمان، آیات و روایات