منابع تحقیق درباره فرهنگ مردم پسند، تبلیغات رسانه، تبلیغات شفاهی، میان رشته ای

دانلود پایان نامه ارشد

( امری که در پژوهش های کمی رایج است). زیرا غرض از آن آزمون فرضیه نیست.
باید اضافه نمود که به فراخور نیاز پژوهشگر به استفاده از سایر روش های کیفی، که مکمل روش اصلی تحقیق باشند، از روش تحلیل محتوای کیفی نیز استفاده شده است.

1-6 چارچوب نظری
در روش تحقیق کیفی با رویکرد داده بنیاد محقق در پی تدوین نظریه در مورد موضوع پژوهش است و این رویکرد در مورد تحقیقاتی اتخاذ می شود که هدف محقق در آن پیش از آنکه تعمیم یک نظریه و آزمون یک فرضیه باشد ساختن نظریه است. از آنجایی که تحقیق قبلی و یا دقیقاً مشابه درباره آن وجود ندارد، محقق رویکرد ساختن نظریه را در روش پژوهش خود به کار می گیرد. بنابراین می توان گفت این پژوهش بدون در نظر گرفتن چارچوب نظری پیش می رود و محقق در حین گردآوری داده ها نظریه خود را استخراج می کند، بنابراین، فرض یک چارچوب نظری برای آن صحیح نیست و مفاهیم و مبانی نظری بیشتر به عنوان عواملی حساسیت زا در این نوع پژوهش کاربرد دارند. از آنجایی که گردآوری برخی از داده های تحقیق با به کار بستن بعضی از نظریه ها امکان پذیر می شود، می توان از برخی نظریه ها استفاده نمود که به جمع آوری برخی از داده های تحقیق و دست یافتن به شناختی نسبی از موضوع تحقیق کمک خواهد نمود.
درباره موسیقی مردم پسند تقریباً همه ی صاحب نظران بر این باورند که تاکنون چارچوب نظری مشخصی برای مطالعات موسیقی مردم پسند شکل نگرفته است(نگوس وهسموندحق، 2002) و محققان هر کدام با دیدگاهی خاص و با روش هایی میان رشته ای به مطالعه ی ابعادی از این پدیده پرداخته اند.
در این رساله در بخشی که می خواهیم ظرفیت های موسیقی مردم پسند در تبلیغ دین را بشناسیم با استفاده از رویکرد داده بنیاد بر تعاریف موسیقی مردم پسند، دین و رسانه تمرکز می کنیم و با استفاده از مصاحبه هایی که بر مبنای این تعاریف و تعامل این حوزه ها با یکدیگر، ساخت می یابند به پرسش تحقیق در این بخش پاسخ می دهیم.
اما در جایی که دریافت مخاطبان از موسیقی مردم پسند دینی را مد نظر داریم بر مبنای پارادیم دریافت، دریافت مخاطبان از این نوع موسیقی را مطالعه خواهیم کرد.
در بررسی ارتباط تبلیغ دین، موسیقی مردم پسند و رسانه نیز با مطالعه ی پژوهش های صورت گرفته و بررسی دیدگاه های مختلف در ضمن مصاحبه با متخصصان و مخاطبان سعی خواهیم کرد دیدگاهی درباره تعامل این سه حوزه نظری پیدا نماییم. پرسش این بخش با تحلیل داده های استخراج شده از مجموعه ی مصاحبه با متخصصان و مصاحبه با مخاطبان پاسخ داده خواهد شد.
بنابراین، بررسی دریافت مخاطبان و مطالعه ی تعامل موسیقی مردم پسند، دین و رسانه بخشی از گردآوری داده ها را شامل می شود،که به همراه اطلاعاتی که از مصاحبه با متخصصان استخراج می شود، مجموعه داده های پژوهش را شکل می دهند؛ در نهایت نظریه ی کلی ما درباره استفاده از موسیقی مردم پسند در تبلیغ دین با تحلیل مجموعه ی این داده ها به روش داده بنیاد تدوین می شود.
1-7 مفاهیم
1-7-1 دین11
از آنجایی که از واژه دین و امر دینی تلقی های متفاوتی در فرهنگ های گوناگون وجود دارد، ابتدا اصطلاح دین به معنای عام آن تعریف می شود و سپس دین در اسلام را تعریف خواهیم کرد.
در این تحقیق واژه های دین و مذهب به یک معنا مورد استفاده قرار می گیرند.
هیلنز(302:1386) دین را اینگونه تعریف می کند:
اصطلاحی کلی که در بیش تر زبان های جدید اروپایی برای مشخص کردن همه ی مفهوم های مربوط به اعتقاد به خدا(یان) و بانوخدا(یان) و نیز سایر موجوات معنوی یا دلبستگی های فرجامین فرارونده به کار برده می شود. اصطلاح همچنین مخرج مشترکی است برای نهاد ها یا هیات های نماینده ی این مفهوم ها و یا مرتبط با تبلیغات آن ها، از جمله نحوه های خاص رفتار آدمی به منزله تجربه یا پیامدی از این اعتقاد. به همین سبب است که بر مسیحیت در این مفهوم جدید برچسب دین زده می شود و اصطلاح توسعاً به سایر سنت های دینی انسان ها از قبیل اسلام، هندوییسم، و آیین بودا نیز اطلاق می شود. پیش فرض نهفته در این برچسب ها آن است که در همه ی سنت های فرهنگی همه ی دوران ها امر مشترکی وجود دارد که سخن گفتن از آن ها را به عنوان دین(ها) موجه جلوه می دهد. این پیش فرض در حقیقت سه لایه دارد: بر این فکر استوار است که این اصطلاح فقط به دوران جدید محدود نمی شود بلکه می توان آن را برای دوران های پیشین تاریخ دینی اروپا هم به کار برد؛ بر این نکته اشاره دارد که «دین» قابل اطلاق به سنت های غیر اروپایی نیز است؛ و نظام ارجاع مشترکی را در مورد همه ی آن ها به ذهن القا می کند.

1-7-1-2 دین در اسلام
اصطلاح دین در اسلام بر «دین» religion به طور کلی هم اطلاق می شود،[نه آنکه فقط بر دین اسلام اطلاق شود.] به طوری که شخص می تواند دین اسلام را دارا باشد یا یکی از دین های کهن تر پیش از وحی اسلام [مثلاً دین یهودیت یا دین مسیحیت] را.(هیلنز،304:1386)

1-7-2 تبلیغات
تبلیغات امروزه از حالت گذشته ی خود بیرون آمده و به جریانی رسانه ای در همه جای جهان تبدیل شده است. تعریف تبلیغات در منابع موجود چنین آمده است:
«تبلیغات» تلاش آگاهانه جهت اعمال سلطه یا ایجاد تغییر در نگرش ها و رفتار یک گروه از طریق کاربرد ابزارهای ارتباطی( یا در حوزه اطلاعات یا در حوزه تصویر) است. کوالتر(1985؛1962) چندین ویژگی تبلیغات را مشخص می کند: تبلیغات آگاهانه و حساب شده است، و هدف آن تاثیر گذاری بر مخاطب است؛ تبلیغات می کوشد به جای اعمال خشونت یا تهدید یا تطمیع، با تغییر نگرش افراد بر رفتار آن ها تاثیر بگذارد؛ تبلیغات اساساً نخبه گراست و به واسطه ی گروهی کوچک می خواهد بر رفتار گروهی پر شمار تاثیر بگذارد؛ تبلیغات از تمامی اشکال نمادین، از جمله زبان گفتاری، موسیقی و تصاویر دیداری، بهره می برد.(ادگاروسیج،1387: 93).
زورق تعریف تبلیغ را در تبادل با آموزش می داند:
هر تبلیغ در سالم ترین و طبیعی ترین و اصولی ترین شکل آن نوعی فعالیت آموزشی است که به منظور نشر دانش و آگاهی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نشر ارزشها و سجایای اخلاقی صورت می گیرد.(زورق،39:1368)
تبلیغ در غرب را نیز اینگونه تعریف می کند:
تبلیغ در غرب عبارت است از ایجاد تغییرات مطلوب در افکار عمومی به منظور رسیدن به اهداف مشخص. این تغییرات به هر وسیله که صورت پذیرد، یک اقدام تبلیغی- از دیدگاه غرب – به شمار می رود.(زورق،44:1368)
1-7-2-1 تبلیغات دینی
تبلیغات دینی با پیدایش هر دینی آغاز می گردد. در واقع آنچه به گسترش یک دین در بدو پیدایش کمک می کند و دین بدون آن امری معنوی با ابعاد شخصی خواهد بود، تبلیغات دینی است. در گذشته با توجه به ابزار های ارتباطی محدود تبلیغات دینی غالباً به صورت شفاهی و در شکل ارتباطات سنتی و انسانی صورت می پذیرفت. باید این نکته را در نظر داشت که تبلیغات دینی همواره با پشتوانه های عمیق فکری و با الزاماتی حساب شده صورت می گرفت که دستورالعمل های آن در هر یک از ادیان متفاوت و اختصاصی بود. تبلیغات دینی در مسیحیت دارای تاریخچه مفصلی است. این تبلیغات توسط افرادی خاصی که منتسب به کلیسا بودند صورت می گرفت که تحت عنوان ایوانجلیست12 فعالیت می کردند. در اسلام هم تبلیغ دین از اهیت بالایی برخوردار است به گونه ای که تبلیغ دین وظیفه ی هر مسلمان مکلفی است و مسلمان وظیفه دارد تا در هر زمان و مکان با استفاده از ابزار های مادی و معنوی دین اسلام را به نحوی شایسته معرفی کند. بنابراین چرخه ی تبلیغات دینی در اسلام از فرد مسلمان آغاز و به نهاد های دینی و دستگاه های حاکمیتی بسط پیدا می کند.
1-7-1-2 تبلیغات رسانه ای دین
شیوه های تبلیغات در جوامع کنونی متحول شده است و مقصود محققان از واژه ی تبلیغات بیشتر بر بررسی ابعاد رسانه ای تبلیغات دلالت دارد تا به شکل های ابتدایی و انسانی آن مانند تبلیغات شفاهی و رو در رو. با گسترش حضور و استفاده از رسانه های جمعی حوزه دین نیز از تاثیرات رسانه مصون نمانده است. استفاده دوسویه صاحبان رسانه از محتوای دینی و نهاد های دینی از رسانه به چالشی جدی در عرصه ی رسانه ها در آمده و در برخی موارد تا آنجا پیش می رود که از «دین جانشین» یاد می شود.(کوثری، 1386). ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎن دﻳﻦ و رﺳﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪﻳـﺸﻤﻨﺪان ﻣﻄـﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن دﻳﻦ و رﺳـﺎﻧﻪ ، ﻣﺎﻫﻴـﺖ وﻳـﮋه اي داشته باشد(راودراد، 208:1386). از طرفی با گسترش ظهور ارزش های مردم پسند در رسانه ها که بر گرفته از ارزش های موجود در فرهنگ مردم پسند بوده است مثلثی سه ضلعی از رسانه، دین و فرهنگ مردم پسند به وجود آمده است،که تاثیر و تاثرات این سه حوزه به تازگی مورد تامل اندیشمندانی مانند استوارت هوور و ﭘﻴﺘﺮ ﻫﻮرﺳﻔﻴﻠﺪ قرار گرفته است. ﻫﻮور و ﻫﻤﻜﺎران(1382) در کتاب مشهورشان به خوبی به این نکته پرداخته اند ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ رابطه ی ﺳﻪ گانه ی دﻳﻦ، رﺳﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﺎن، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﻘﺸﻲ ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺨﺶ و ﮔﺴﺘﺮش آن دارﻧﺪ، درك درﺳﺘﻲ از راﺑﻄﺔ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ. رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ درآﻣﺪه اﻧﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ دﻳﻦ و دﻳﻨﺪاران در وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﺑﺎرة رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن دﻳﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ در اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .دان ﺑﺎر(2002) نشان ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺑﻪ وﻳﮋه در دوران اوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺶ، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ دﻳﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺣﺮﻛﺎت ﻛﻴﺶ ﮔﻮﻧﻪ راك اﻧﺪ رول در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﻚ دﻳﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻮادار راك اﻧﺪ رول ﺑﻮد. ﻛﺎﺗﺎﻟﺪو(2005) به انتقاد از برخی ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﺎپ از ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻌﺎر اﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﺸﺤﻮن از ﻧﻘﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪا ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درس ﻋﺸﻖ و ﭘﺬﻳﺮش دﻳﮕﺮي را ﺑﺪﻫﺪ. در اﻳﻦ آﺛﺎر ﻧﻮﻋﻲ ﭘﻴﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﻋﺸﻖ ورزي ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺎي ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﻮﻣﺎ(2006) ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ژاﻧﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻧﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﺘﺮﻧﻴﺘﻴﻮ ﻛﺎﻧﺘﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻧﺘﺮي ﺳﻨﺘﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺣﺎوي ﻧﻮﻋﻲ (اﻟﻬﻴﺎت رﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻌﺼﺐ ها) است .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻣﺎ اﺷﻌﺎر آﻟﺘﺮﻧﻴﺘﻴﻮ راك ﺣﺎوي ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ در ﺑﺎرة زﻧﺪﮔﻲ(اینجا واکنون) اﺳﺖ و رﻫﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن را از درد ﻛﺸﻴﺪن در دﻧﻴﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺗﺎ آن را ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد و دور از دﺳﺘﺮس واﮔﺬار ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﺷﻌﺎر ﮔﺮوه دراﻳﻮ ﺑﺎي ﺗﺮاﻛﺮزﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻛﻠﻴﺴﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﺗﻮان از ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ وﺿﻊ ﺑﺸﺮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ یک «دین جانشین» پاسخ های معنوی لازم را، اگرچه به صورت بداهه، فراهم سازد(کوثری6:1386).
1-7-3 فرهنگ مردم پسند13
از مطالعه اندیشه های نظریه پردازان بر می آید قبل از هر تعریفی در حوزه مطالعات فرهنگی باید به تعریف فرهنگ مردم پسند پرداخت. فرهنگ مردم پسند یا عامه پسند عموماً در برابر آنچه فرهنگ نخبه یا فرهنگ مورد نظر نخبگان و روشنفکران تعریف می شود قرار می گیرد و در واقع از راه تقابل با نگاه نخبگان به فرهنگ تعریف می شود. در بیان دیگر فرهنگ مردم پسند آن فرهنگی است که عامه به آن اقبال دارند و در تولید و مصرف آن عموم مردم بیشترین نقش را ایفا می کنند. مطالعه موسیقی مردم پسند و ابعاد آن ارتباط نزدیکی با مطالعه ی فرهنگ مردم پسند دارد، چنانکه روی شوکر14(1998) می گوید:
مطالعه ی موسیقی مردم پسند، مطالعه فرهنگ مردم پسند است. در حالی که ممکن است که این یک ادعای بدیهی به نظر برسد، اما بسیاری از پژوهش ها درباره موسیقی مردم پسند سعی دارند از دریچه ای جدا از ادبیات عمومی ای که در آن جای گرفته نگاه کنند. اولین مسئله در اینجا در مورد طبیعت عمومی و نقش فرهنگ مردم پسند به عنوان پدیده ای اجتماعی است ، ابتداً در جامعه معاصر و همچنین در دوره پیشرفت تاریخی آن. در این مرز بندی سوال ما از طبیعت و تولید فرهنگ مردم پسند است ، دریافت اجتماعی آن و مصرف آن.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره پژوهش کیفی، علوم اجتماعی، مطالعات فرهنگی، تحقیق کیفی Next Entries منابع تحقیق درباره فرهنگ مردم پسند، هویت سازی، مصرف موسیقایی، کالای فرهنگی