منابع تحقیق درباره فرق و مذاهب، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

زياد
31
9/0
9/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 33) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان ناآشنايي با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد» تنها 9 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 1/17 درصدگزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 8/25 درصد در حد متوسط، 3/24 درصد در حد کم، 1/17 درصد در حد خيلي‌کم با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي مردم يزد، آشنايي نداشتند و 7/6 درصد نيز بيان کردند که اصلاً با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد، ناآشنايي احساس نمي‌کنند.

شکل(4- 33)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ناآشنايي با ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي ساکنان شهر يزد

جدول(4- 34) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
118
34/2
34/2
34/2

خيلي کم
97
28/1
28/1
62/3

کم
77
22/3
22/3
84/6

متوسط
35
10/1
10/1
94/8

زياد
7
2/0
2/0
96/8

خيلي زياد
11
3/2
3/2
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 34) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها» تنها 2/3 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 2 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 1/10 درصد در حد متوسط، 3/22 درصد در حد کم، 1/28 درصد در حد خيلي‌کم، در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها دچار مشکل بودند و 2/34 درصد نيز بيان کردند که اصلاً در برقراري رابطه تکلمي با هم اتاقي‌ها مشکلي نداشتند.

شکل(4- 34) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها

جدول(4- 35) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي(جهت خريد و …)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
58
16/8
16/8
16/8

خيلي کم
88
25/5
25/5
42/3

کم
79
22/9
22/9
65/2

متوسط
57
16/5
16/5
81/7

زياد
35
10/1
10/1
91/9

خيلي زياد
28
8/1
8/1
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 35) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي(جهت خريد و…)» تنها 1/8 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 1/10 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 5/16 درصد در حد متوسط، 9/22 درصد در حد کم، 5/25 درصد در حد خيلي‌کم، در برقراري رابطه تکلمي با شهروندان يزدي دچارمشکل بودند و 8/16 درصد نيز بيان کردند که اصلاً در برقراري رابطه تکلمي با شهروندان يزدي مشکلي نداشتند.

شکل(4- 35) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي(جهت خريد و …)

جدول (4- 36) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درگيري‌هاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
123
35/7
35/8
35/8

خيلي کم
89
25/8
25/9
61/6

کم
55
15/9
16/0
77/6

متوسط
41
11/9
11/9
89/5

زياد
17
4/9
4/9
94/5

خيلي زياد
19
5/5
5/5
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 36) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان درگيري‌هاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر» تنها 5/5 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 9/4 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 9/11 درصد در حد متوسط، 16 درصد در حد کم، 9/25 درصد در حد خيلي‌کم، با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر درگيري‌هاي لفظي داشتند و 8/35 درصد نيز بيان کردند که اصلاً با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر درگيري‌هاي لفظي نداشتند.

شکل (4- 36) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درگيري‌هاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر

جدول(4-37) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر (اختلاف شيعه و سني)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
195
56/5
56/7
56/7

خيلي کم
70
20/3
20/3
77/0

کم
41
11/9
11/9
89/0

متوسط
24
7/0
7/0
95/9

زياد
3
0/9
9/0
96/8

خيلي زياد
11
3/2
3/2
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-37) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر (اختلاف شيعه و سني)» تنها 2/3 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 9/0 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 7 درصد در حد متوسط، 9/11 درصد در حد کم، 3/20 درصد در حد خيلي‌کم، با فرق و مذاهب ديگر درگيري ‌و نزاع داشتند و 7/56 درصد(بيش از نيمي از پاسخگويان) نيز بيان کردند که اصلاً با فرق و مذاهب ديگر درگيري ‌و نزاع نداشتند.

شکل(4-37) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر (اختلاف شيعه و سني)

جدول(4- 38) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نفوذ عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
152
44/1
44/2
44/2

خيلي کم
67
19/4
19/5
63/7

کم
52
15/1
15/1
78/8

متوسط
45
13/0
13/1
91/9

زياد
14
4/1
4/1
95/9

خيلي زياد
14
4/1
4/1
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 38) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نفوذ عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه» تنها 1/4 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 1/4 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 1/13 درصد گزينه متوسط، 1/15 درصد گزينه کم، 5/19 درصد گزينه خيلي‌کم، را انتخاب کردند و 2/44 درصد نيز بيان کردند که اصلاً عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه وجود ندارد.

شکل(4- 38) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نفوذ عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه

جدول(4- 39) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني (نماز، روزه و…)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
115
33/3
33/3
33/3

خيلي کم
80
23/2
23/2
56/5

کم
57
16/5
16/5
73/0

متوسط
41
11/9
11/9
84/9

زياد
23
6/7
6/7
91/6

خيلي زياد
29
8/4
8/4
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 39) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني (نماز، روزه و…)» تنها 4/8 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 7/6 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 9/11 درصد گزينه متوسط، 5/16 درصد گزينه کم، 2/23 درصد گزينه خيلي‌کم، را انتخاب کردند و3/33 درصد نيز بيان کردند که اصلاً در محيط خوابگاه، تبليغات سوء در مورد واجبات ديني وجود ندارد.

شکل(4- 39) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني (نماز، روزه و…)

جدول(4-40) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
121
35/1
35/1
35/1

خيلي کم
93
27/0
27/0
62/0

کم
52
15/1
15/1
77/1

متوسط
41
11/9
11/9
89/0

زياد
18
5/2
5/2
94/2

خيلي زياد
20
5/8
5/8
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-40) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان» 8/5 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 2/5 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 9/11 درصد در حد متوسط، 1/15 درصد در حد کم، 27 درصد در حد خيلي‌کم، به دليل مزاحمت هم‌اتاقي‌ها، در برنامه‌هاي شخصي و خوابشان اختلال ايجاد شده و 1/35 درصد نيز بيان کردند که اصلاً برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان برايشان مزاحمتي ايجاد نکرده است.

شکل(4-40) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان

جدول(4- 41) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌اتاقيها
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
49
14/2
14/2
14/2

خيلي کم
58
16/8
16/9
31/1

کم
69
20/0
20/1
51/2

متوسط
55
15/9
16/0
67/2

زياد
53
15/4
15/4
82/6

خيلي زياد
60
17/4
17/4
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول(4- 41) نشان ميدهداز دانشجويان در مورد «اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌اتاقي‌ها» سؤال شد که 4/17 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 4/15 درصد گزينه زياد، 16 درصد گزينه متوسط، 1/20 درصد گزينه کم و 9/16 درصد گزينه خيلي کم و 2/14 درصد گزينه اصلاً را انتخاب نمودند.

شکل(4- 41) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌اتاقيها

جدول (4- 42) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مزاحمت‌هاي ناشي از گوش‌دادن به ضبط و مواردي از اين قيبل توسط دانشجويان ديگر
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
63
18/3
18/3
18/3

خيلي کم
59
17/1
17/1
35/4

کم
60
17/4
17/4
52/8

متوسط
68
19/7
19/7
72/5

زياد
57
16/5
16/5
89/0

خيلي زياد
38
11/0
11/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 42) نشان مي‌دهد دانشجويان در پاسخ به گويه «ميزان مزاحمت‌هاي ناشي از گوش‌دادن به ضبط و مواردي از اين قيبل توسط دانشجويان ديگر» 11 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 5/16 درصد گزينه زياد، 7/19 درصد گزينه متوسط، 4/17 درصد گزينه کم و 1/17 درصد گزينه خيلي‌کم را انتخاب کردند و 3/18 درصد نيز بيان کردند که گوش‌دادن به ضبط و… توسط دانشجويان ديگر اصلاً براي آنها مزاحمتي ايجاد نکرده است.

شکل (4- 42)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مزاحمت‌هاي ناشي از گوش‌دادن به ضبط و مواردي از اين قيبل توسط دانشجويان ديگر

جدول (4-43) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
111
32/2
32/2
32/2

خيلي کم
59
17/1
17/1
49/3

کم
45
13/0
13/0
62/3

متوسط
50
14/5
14/5
76/8

زياد
56
16/2
16/2
93/0

خيلي زياد
24
7/0
7/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4-43) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه» تنها 7 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 2/16 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 5/14 درصد در حد متوسط، 13 درصد در حد کم، 1/17 درصد در حد خيلي‌کم، از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه نگران بودند و 2/32 درصد نيز بيان کردند که اصلاً از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه، نگراني احساس نمي‌شود.

شکل (4-43) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل درخوابگاه

جدول (4-44) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
99
28/7
28/7
28/7

خيلي

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره جنس مخالف، مواد مخدر Next Entries منابع تحقیق درباره اعتقادات دینی، فرهنگ قومی، ارزشهای فرهنگی، جمعیت شناختی