منابع تحقیق درباره عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل شخصی، عوامل شخصیتی

دانلود پایان نامه ارشد

موفقيت کارآفريني ……………………………………………. 39
جدول 2-6: رتبه بندي محدوديت هاي توسعه SMEs در بنگلادش ………………………………………………………………………………. 63
جدول3-1: ماتريس تصميم گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81
جدول 4-1: میزان تحصيلات پاسخدهندگان ……………………………………………………………………………………………………………………….90
جدول 4-2: سابقه مديريت مصاحبه شوندگان ……………………………………………………………………………………………………………………91
جدول 4-3: تعداد کارکنان شرکتهاي مصاحبه شوندگان ………………………………………………………………………………………………… 92
جدول 4-4: آزمون آلفاي کرونباخ (قابليت اعتماد پرسشنامه) ………………………………………………………………………………………. 94
جدول4-5 : یافتههای حاصل از بررسي فرضيه1 ………………………………………………………………………………………………………………. 97
جدول4-6: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل فرهنگی- اجتماعی …………………………………………………………….. 98
جدول 4-7: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل اداري …………………………………………………………………………………. 99
جدول4-8: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه3 ………………………………………………………………………………………………………………. 100
جدول4-9: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل قانونی و حقوقی ………………………………………………………………. 100
جدول4-10: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه4 ……………………………………………………………………………………………………………..101
جدول4-11: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل اقتصادی ………………………………………………………………………… 101
جدول4-12: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه5 …………………………………………………………………………………………………………….102
جدول4-13: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل فنی و تکنولوژيکي ………………………………………………………… 102
جدول4-14: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه6 …………………………………………………………………………………………………………….103
جدول4-15: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل شخصیتی ………………………………………………………………………..103
جدول (4-16): یافتههای حاصل از بررسی آزمون برابری و همگنی واریانس ………………………………………………………………… 104
جدول4-17: یافتههای حاصل از بررسي آزمون تحليل واريانس ……………………………………………………………………………………. 105
جدول4-18: رتبه بندي دسته عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان با استفاده از AHP ………………………………………………….. 107
جدول4-19: رتبه بندي مولفههاي عوامل اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………………. 108
جدول4-20: رتبه بندي مولفههاي عوامل تکنولوژی و فنی ……………………………………………………………………………………………………… 109
جدول4-21: رتبه بندي مولفههاي عوامل اداري ………………………………………………………………………………………………………………………….. 109
جدول4-22: رتبه بندي مولفههاي عوامل فرهنگی- اجتماعی ………………………………………………………………………………………………… 109
جدول4-23: رتبه بندي مولفههاي عوامل شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 110
جدول4-24: رتبه بندي مولفههاي عوامل قانونی و حقوقی …………………………………………………………………………………………………….. 110

فصل اول
1-1- مقدمه
کارآفريني به عنوان يک پديده نوين در اقتصاد نقش مؤثري را در توسعه و پيشرفت اقتصادي کشورها يافته است. بهطوریکه ميتوان گفت امروزه کارآفريني در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار نقش کليدي و بسزایی داراست. به عبارت ديگر در يک اقتصاد پويا، ايدهها، محصولات و خدمات همواره در حال تغيير ميباشند و در اين ميان کارآفرين است که الگويي براي مقابله و سازگاري با شرايط جديد را به ارمغان ميآورد. با توجه به اهميت روزافزون اين پديده و نقش فزاينده آن در اقتصاد جهاني شناسايي عوامل موفقيت کارآفرينان و تسهيل امر کارآفريني ضرورت دو چندان پیدا میکند.
این فصل به بررسی کلیات پژوهش اختصاص یافته است. ابتدا مسأله تحقیق و ضرورت انجام تحقیق بیان میگردد. سپس بهطور مختصر به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و سؤالات پژوهشی پرداخته شده، و در ادامه بهطور خلاصه به نوع تحقیق، روش انجام تحقیق، جامعه آماری تحقیق، ابزار گردآوری دادهها و به روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره میشود.
1-2- بیان مسأله تحقیق
اين امر مسلمي است كه پژوهشهاي كاربردي مسألهمدار هستند، بدين معني كه تمام فرايند پژوهش از اولين گامهاي مشاهده تا آخرين مراحل نتيجه‌گيري مي‌بايد حول محور يك يا چند مسأله دور بزند. بنابراين روشن كردن مسأله در يك تحقيق علمي كاربردي يكي از ضروري‌ترين و اولين گامهاي پژوهش است. اگر مسأله خوب روشن یا تبيين نشود، تمام مراحل بعدي فرايند تحقيق از جمله جمع‌آوري اطلاعات و نتيجه‌گيري دچار اشكالات و نواقصي خواهند شد كه ناشي از خود آن مراحل نيست، بلكه ناشي از روشن نبودن و بيان نادرست مسأله است. بنابراين شايد اغراق نباشد كه بعضي محققان معتقدند كه خوب و درست روشن كردن مسأله معادل نيمي از فعاليتهاي پژوهشي است (ميرزايي اهرنجاني، 1371،ص5).
از طرف دیگر، نخستين گام جهت شناخت و تبيين درست هر مفهوم يا پديده، ارائه تعريف روشني از آن است. به طور کلي در تعاريفي که از کارآفريني ارائه شده است، تناقضها و مغايرتهايي به چشم مي خورد. وجود تفاوت در تعاريف کارآفريني از سويي نشاندهنده گستردگي و اهميت و از سوي ديگر نشاندهنده پويايي آن است (پوردارياني، 1381). ژوزف شومپيتر3 ميگويد: کارآفرين نيروي محرکه اصلي در توسعه اقتصادي است و نقش کارآفرين نوآوري با ايجاد ترکيب هاي تازه اي از مواد مي باشد (خنيفر ، 1385).
در شرايطي که توسعه سريع اقتصادي اجتماعي، يک هدف کلان و آرزوي ديرينه براي تمامي کشورهاست، تحقق توسعه منوط به توليد انبوه و صادرات و به تبع آن افزايش درآمد ملي، توسعه عدالت اجتماعي و گسترش اشتغال مولد در کشورها ميباشد. دستيابي به اين هدف نيز در گرو ايجاد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و افزايش بهره وري و خلاقيت است. تجربه موفق کشورهاي صنعتي و کشورهاي شتابدار در توسعه اقتصادي، نشان ميدهد که مديران کارآفرين، خلاق و ريسکپذير در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ميتوانند هدف هاي فوق را محقق سازند (امور مشاورين وزارت صنايع، 1376).
ايدههاي مديران کارآفرين در صورتي بر توليد، اشتغال و بهره وري عوامل توليد بنگاه اثرگذار هستند که شرايط اجراي آنها نيز فراهم گردد. شرط اينکه يک بنگاه توليدي بتواند ايجاد و راهاندازي گردد و با اجراي ايدههاي کارآفريني فعاليت خود را تداوم بخشد و از اين طريق امکان رشد و توسعه را بيابد، فراهم بودن بسترهاي لازم در عرصه اقتصاد کشور است. از جمله نهادهايي که بر بسترسازي فعاليتهاي اقتصادي نقش بارز و بي چون و چرايي دارد، نهاد دولت ميباشد. دولت ميتواند با قانون گذاري بستر لازم را براي موفقيت فعاليتهاي توليدي فراهم نمايد و قوانين مصوب نيز ميتوانند نقشي متفاوت را در عرصه اقتصاد ايفا نمايند. اگر درست به کار گرفته شوند بسترها و شرايط فعاليت و رقابت در عرصه اقتصادي را تسهيل و مهيا مينمايند و در غير اين صورت به عنوان مانعي براي بازيگران اقتصاد عمل ميکنند. علاوه بر قوانين و مقررات، عواملي چون چگونگي شرايط اقتصادي، سياسي حاکم بر کشور، بوروکراسي اداري، عوامل فرهنگي چون: فرهنگ خانواده و نگرش جامعه به کار و توليد، نگرش مصرفکنندگان نسبت به محصولات داخلي، بالا بودن ميزان مخاطره پذيري براي ايجاد کسب و کار، سطح موفقيت طلبي در جامعه و عوامل آموزشي مانند: ارتباط بين دانشگاه و صنعت، تناسب بين آموزشهاي دانشگاهي بر حسب نيازهاي بازار کسب و کار، توانايي دانش آموختگان دانشگاهي، و … نيز بر موفقيت فعاليت کارآفرينان تأثيرگذار هستند که در فصل دوم به بررسي اين عوامل مي پردازيم.
اين پژوهش نيز يك تحقيق مسأله‌مدار كاربردي است كه درصدد شناسايي عوامل موفقيت کارآفرينان در صنايع توليدي استان هرمزگان ميباشد. شناسايي اين عوامل و ارائه راهکارهايي کاربردي در جهت توسعه آنها، ميتواند براي متوليان کارآفريني و صنعت در سطح استان و حتي در سطح کشور در امر برنامهريزي و قانونگذاري راهگشا باشد.

1-3- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
اهميت كارآفريني و ايجاد شغل جديد در اقتصاد، موضوعي مي باشد كه در سالهاي اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته است. به طور كلي اقتصاددانان كارآفريني را از منظر سودمحوري، سرمايه گذاري و ريسك وديدگاهي كه از گسترش اقتصاد حمايت مي كند، مورد توجه قرار داده اند، اما به نظر مي رسد در يك جامعه مدرن نقش كارآفريني فراتر از بعد اقتصادی است (Henry & et al, 2003).
وقتي از موفقيت و ماندگاري كسب و كار سخن به ميان مي آيد، پاسخ به اين سئوال كه موفقيت و معيار آن چيست، ضروري به نظر مي رسد. اما بايد توجه داشت هنگامي مي توان كارآفرين موفق را شناسايي كرد كه از شاخص هاي معتبري برخوردار باشد تا بتوان بر اساس اين شاخص ها موفقيت افراد كارآفرين را اندازه گيري كرد. متأسفانه موفقيت كار آفرينان همواره از نقطه نظر شاخصهای سنتی و مالی سنجيده شده و از ديدگاه خود كارآفرينان كم تر به موفقيت پرداخته شده است، در حالي كه مطالعات نشان مي دهد، موفقيت مي تواند تعاريف متعددي در كارآفريني داشته باشد. موفقيت كارآفرينان يك ساختار چند بعدي است كه مي تواند شامل عناصر شخصي، حرفه اي، محسوس و نامحسوس نيز باشد و بايد توجه داشت كارآفرينان ضرورتاٌ موفقيت كاريشان را با واژه هاي مالي ارزيابي نمي كنند. لذا چگونگي درك موفقيت از ديدگاه كارآفرينان مسأله مهمي است كه بايد در مطالعات كارآفريني به طور اساسي به آن توجه شود . از سوی دیگر توسعه و گسترش موفقيتهاي کارآفرينان يکي از راهکارهاي اساسي براي رسيدن به توسعه اقتصاد پايدار ميباشد. اولين گام براي اين منظور شناسايي عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان و سپس ارائه راهکارهايي در راستاي ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه اين عوامل، ميباشد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف کلي از اجراي اين تحقيق فراهم نمودن بسترهاي لازم براي تسريع رون

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره موفقیت کارآفرینان، کارآفرینی، استان هرمزگان، جامعه آماری Next Entries منابع تحقیق درباره استان هرمزگان، کسب و کار، کارآفرینی، جامعه آماری