منابع تحقیق درباره عوامل اقتصادی، عوامل شخصیتی، کسب و کار، عوامل شخصی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون اين فرضيه آزمون يك‌طرفه تي-استيودنت به کار رفت که يافتههاي آن در جدول (4-5) نشان داده شدهاست.
جدول4-5 : یافتههای حاصل از بررسي فرضيه1
فرضيه
آماره آزمون
سطح معني داري
تصميم گيري
1
18.965
0.000
تأیید فرضيه
همان طور که نتايج جدول (4-5) نشان ميدهد، در سطح اطمينان 95%، فرضيه 1 تائيد ميشود. اين امر بدين معناست که در سطح اطمينان 95%، عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. نتايج حاصل از بررسي زيرمولفههاي عوامل قانوني و حقوقي در جدول (4-6) نمايش داده شده است.
جدول4-6: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل فرهنگی- اجتماعی
شرح
آماره
آزمون
سطح
معني داري
تصميم گيري
بالا بودن سطح موفقيت طلبي در جامعه
5.895
0.000
تاثير گذار
میزان توجه و ارزش بالای نوآوری و خلاقیت در جامعه
6.011
0.000
تاثير گذار
نگرش منفی مصرفکنندگان به محصولات خارجی
5.046
0.000
تاثير گذار
وجود فرهنگ ثروتگرايي سازنده
4.775
0.000
تاثير گذار
برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن توسط جامعه
5.213
0.000
تاثير گذار
نقش خانواده، نوع تربیت، گرایشات کسب و کار در خانواده
4.131
0.000
تاثير گذار
بالا بودن ميزان مخاطرهپذيري براي ايجاد کسب و کار
3.754
0.000
تاثير گذار
جایگاه بالای کارآفرینان در جامعه و مقام و مرتبه اجتماعی کارآفرینان
4.421
0.000
تاثير گذار
فرهنگ کار جمعي و مشارکتپذيري اقتصادي
4.563
0.000
تاثير گذار
اهمیت کار در جامعه
5.562
0.000
تاثير گذار

نتايج حاصل از جدول (4-6) حاکي از آن است که کليه زير مولفههاي عوامل فرهنگی- اجتماعی در سطح اطمينان 95% بر موفقيت کارآفرينان تاثيرگذار ميباشند.

4-3-2-2- فرضيه دوم: عوامل اداري بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
براي بررسي اين فرضيه فرض آماري به شکل زير طراحي گرديد .
عوامل اداري بر موفقيت کارآفرينان موثر نميباشند. 3
عوامل اداري بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 3
جهت آزمون اين فرضيه آزمون يك‌طرفه تي-استيودنت به کار رفت که يافته هاي آن در جدول (4-6) نشان داده شدهاست.
جدول4-6: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه2
فرضيه
آماره آزمون
سطح معني داري
تصميم گيري
2
21.313
0.000
درستي فرضيه
يافتههاي جدول(4-6) حاکي از آن است که در سطح اطمينان 95% ، عوامل اداري بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. نتايج حاصل از بررسي زيرمولفههاي اداري، در جدول (4-7) نمايش داده شده است.
جدول 4-7: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل اداري
شرح
آماره
آزمون
سطح
معني داري
تصميم گيري
کاهش تداخل مسئوليتها
5.663
0.000
تاثير گذار
جلوگيري از انجام امور تکراري و استعلامهاي مجدد
4.965
0.000
تاثير گذار
جلوگيري از رشوهخواري
4.741
0.000
تاثير گذار
بوروکراسي کارآمد اداري
5.043
0.000
تاثير گذار
جلوگيري از اعمال نظر شخصي مسئولين
3.652
0.000
تاثير گذار
جلوگيري از تغييرات زود هنگام مديريت سازمانهاي دولتي
3.413
0.000
تاثير گذار
ايجاد هماهنگي لازم بين سازمانهاي ذيربط و بانکها
6.125
0.000
تاثير گذار
کاهش تعدد سازمانهاي مورد مراجعه
5.980
0.000
تاثير گذار

نتايج حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل اداري حاکي از آن است که کليه مولفههاي در نظر گرفته شده اين دسته عوامل، در سطح اطمينان 95%، بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.

4-3-2-3- فرضيه سوم: عوامل قانونی و حقوقی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
براي بررسي اين فرضيه فرض آماري به شکل زير طراحي گرديد .
عوامل قانونی و حقوقی بر موفقيت کارآفرينان موثر نميباشند. 3
عوامل قانونی و حقوقی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 3
جهت آزمون اين فرضيه آزمون يك‌طرفه تي-استيودنت به کار رفت که يافته هاي آن در جدول (4-7) نشان داده شدهاست.
جدول4-8: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه3
فرضيه
آماره آزمون
سطح معني داري
تصميم گيري
3
14.561
0.000
درستي فرضيه

همان طور که نتايج جدول (4-7) نشان ميدهد، در سطح اطمينان 95%، عوامل قانونی- حقوقی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. نتايج حاصل از بررسي زيرمولفههاي عوامل قانونی و حقوقی، در جدول (4-8) نمايش داده شده است.
جدول4-9: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل قانونی و حقوقی
شرح
آماره آزمون
سطح
معني داري
تصميم گيري
تسهيل نمودن مراحل اخذ جواز و تاسيس کارگاه
4.317
0.000
تاثير گذار
کاهش نقصان موجود در قوانين مالياتها و عوارض
4.734
0.000
تاثير گذار
داشتن تخصص کافي در متصديان امر صادرات
5.065
0.000
تاثير گذار
برقراري استانداردهاي جلوگيري اجباري مطابق با استانداردهای جهاني با در نظر گرفتن شرايط صنعتي کشور
3.211
0.000
تاثير گذار
قوانين پولي و بانکي
3.942
0.000
تاثير گذار
جلوگيري از حبس طولاني سرمايه در سيستم بانکي جهت واردات مواد اوليه و قطعات
3.470
0.000
تاثير گذار
حذف قوانين دست و پا گير براي ورود به صنعت
5.214
0.000
تاثير گذار
جلوگيري از تغيير دائمي ضوابط و شرايط صدور جواز
2.990
0.000
تاثير گذار
ايجاد ثبات در قوانين صادرات براي جلوگيري از بين رفتن اعتبار صادر کنندگان
4.551
0.000
تاثير گذار

نتايج حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل قانونی و حقوقی، حاکي از آن است که کليه مولفههاي در نظر گرفته شده، در سطح اطمينان 95%، بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
4-3-2-4- فرضيه چهارم: عوامل اقتصادی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
براي بررسي اين فرضيه فرض آماري به شکل زير طراحي گرديد .
عوامل اقتصادی بر موفقيت کارآفرينان موثر نميباشند. 3
عوامل اقتصادی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 3
جهت آزمون اين فرضيه آزمون يك‌طرفه تي-استيودنت به کار رفت که يافته هاي آن در جدول (4-9) نشان داده شدهاست.
جدول4-10: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه4
فرضيه
آماره آزمون
سطح معني داري
تصميم گيري
4
26.854
0.000
درستي فرضيه

همان طور که نتايج جدول (4-9) نشان ميدهد، در سطح اطمينان 95%، عوامل اقتصادی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. نتايج حاصل از بررسي زيرمولفههاي عوامل اقتصادی، در جدول (4-11) نمايش داده شده است.
جدول4-11: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل اقتصادی
شرح
آماره
آزمون
سطح
معني داري
تصميم گيري
نرخ پايين سود بانکي
6.872
0.000
تاثير گذار
نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور
6.348
0.000
تاثير گذار
وجود حمايتهاي مالي کنوني براي کسب و کارهاي مخاطرهپذير
7.435
0.000
تاثير گذار
وجود بازار سرمایه و نهادهای مالی کارا
5.631
0.000
تاثير گذار
حذف شرط انجام حدود 50 درصد از فعاليت توسط متقاضي براي گرفتن تسهيلات
3.665
0.000
تاثير گذار
تسهيل فرايند سرمايهگذاري
8.312
0.000
تاثير گذار
وجود سرمايه اوليه مناسب براي شروع کسب و کار
6.0121
0.000
تاثير گذار
سيستمهاي ساده و کوتاه مدت کمکهاي مالي
4.990
0.000
تاثير گذار

نتايج حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل اقتصادی، حاکي از آن است که کليه مولفههاي در نظر گرفته شده، در سطح اطمينان 95%، بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
4-3-2-5- فرضيه پنجم: عوامل تکنولوژيکي و فني بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
براي بررسي اين فرضيه فرض آماري به شکل زير طراحي گرديد .
عوامل تکنولوژی و فنی بر موفقيت کارآفرينان موثر نميباشند. 3
عوامل تکنولوژی و فنی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 3
جهت آزمون اين فرضيه آزمون يك‌طرفه تي-استيودنت به کار رفت که يافته هاي آن در جدول (4-12) نشان داده شدهاست.
جدول4-12: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه5
فرضيه
آماره آزمون
سطح معني داري
تصميم گيري
5
23.057
0.000
درستي فرضيه

همان طور که نتايج جدول (4-12) نشان ميدهد، در سطح اطمينان 95%، تکنولوژيکي و فنی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. نتايج حاصل از بررسي زيرمولفههاي اين دسته از عوامل در جدول (4-13) نمايش داده شده است.
جدول4-13: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل فنی و تکنولوژيکي
شرح
آماره
آزمون
سطح
معني داري
تصميم گيري
تربيت نيروي داخلي متخصص
4.875
0.000
تاثير گذار
ايجاد شرايط مناسب براي آشنايي دانش آموختگان دانشگاهي با صنعت
5.907
0.000
تاثير گذار
کاهش محدوديتهاي دسترسي به تکنولوژيهاي روز دنيا
6.431
0.000
تاثير گذار
ايجاد ارتباط مناسب بين دانشگاه و صنعت
4.346
0.000
تاثير گذار
به روز نمودن آموزشهاي دانشگاهي بر حسب نيازهاي بازار کسب و کار
6.054
0.000
تاثير گذار

نتايج حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل تکنولوژيکي و فنی، حاکي از آن است که کليه مولفههاي در نظر گرفته شده، در سطح اطمينان 95%، بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
4-3-2-6- فرضيه ششم: عوامل شخصیتی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
براي بررسي اين فرضيه فرض آماري به شکل زير طراحي گرديد .
عوامل شخصیتی بر موفقيت کارآفرينان موثر نميباشند. 3
عوامل شخصیتی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. 3

جهت آزمون اين فرضيه آزمون يك‌طرفه تي-استيودنت به کار رفت که يافته هاي آن در جدول (4-14) نشان داده شدهاست.
جدول4-14: یافتههای حاصل از بررسي فرضيه6
فرضيه
آماره آزمون
سطح معني داري
تصميم گيري
5
17.021
0.000
درستي فرضيه

همان طور که نتايج جدول (4-14) نشان ميدهد، در سطح اطمينان 95%، شحصیتی بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند. نتايج حاصل از بررسي زيرمولفههاي اين دسته از عوامل در جدول (4-15) نمايش داده شده است.
جدول4-15: یافتههای حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل شخصیتی
شرح
آماره
آزمون
سطح
معني داري
تصميم گيري
تحصیلات
3.582
0.000
تاثير گذار
تحمل ابهام
4.783
0.000
تاثير گذار
نواندیشی و نوگرایی ذهنی
4.638
0.000
تاثير گذار
پذیرش مسئولیت شخصی
4.112
0.000
تاثير گذار
حرکت در جهت موفقیت و پیشرفت
5.604
0.000
تاثير گذار
رعایت اصول اخلاقی
4.305
0.000
تاثير گذار
ریسکپذیری حساب شده و متوسط
5.231
0.000
تاثير گذار
پایداری و پشتکار در حل مشکلات
3.660
0.000
تاثير گذار
خود شناسی و خودباوری
5.875
0.000
تاثير گذار
نتايج حاصل از بررسي زير مولفههاي عوامل شخصیتی، حاکي از آن است که کليه مولفههاي در نظر گرفته شده، در سطح اطمينان 95%، بر موفقيت کارآفرينان موثر ميباشند.
همان طور که نتايج حاصل از بررسي فرضيههاي 1 تا 6 نشان داد، کليه فرضيات در سطح اطمينان 95% تائيد شدند. يا به عبارتي ديگر شش دسته عوامل در نظر گرفته شده بر موفقيت کارآفرينان تاثير گذار ميباشند. حال جاي اين پرسش باقي است که آيا ميان تاثير اين شش دسته عوامل تفاوت معناداري وجود دارد يا نه؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايستي فرضيه هفتم مورد آزمون قرار گيرد. در ادامه به بررسي اين فرضيه و تشريح نتايج آن ميپردازيم.
4-3-2-7- فرضيه هفتم: ميان تاثير دسته عوامل فوق بر موفقيت کارآفرينان، اختلاف معناداري وجود ندارد.
براي پاسخ‌گويي به اين پرسش، فرض آماري به شرح زير مورد بررسي قرار گرفت:

بين ميانگين نمرات عوامل مؤثر بر موفقيت کارآفرينان، اختلاف معناداري وجود ندارد.

بين ميانگين نمرات حداقل 2 زوج از عوامل مؤثر بر موفقيت کارآفرينان، تفاوت معنيداري وجود دارد.
برای آزمون این فرض آماری، از روش تحلیل واریانس (ANOVA) و آزمون Levene استفاده گردید. امّا شرط لازم برای استفاده از این آزمون این است که ابتدا فرضیه برابری واریانسهای شش

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره سلسله مراتب، موفقیت کارآفرینان، تحلیل داده، کارآفرینان برتر Next Entries منابع تحقیق درباره موفقیت کارآفرینان، سطح معنادار، تکنیک AHP، تحلیل واریانس