منابع تحقیق درباره عناصر فرهنگی، تبلیغات رسانه، فرهنگ مردم پسند، رخداد تاریخی

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخته می شود می توان گفت که این تحقیق پیشینه ی مربوطی در این زمینه ی خاص در داخل کشور ندارد؛ و باید به اندک مطالعاتی که در سایر کشور ها در این حوزه صورت گرفته است، اشاره نمود.
از آن جمله می توان به مقاله ی پژوهشی کیل دیواین(2011) اشاره کرد با عنوان «محبوبیت موسیقی مذهبی و ابعاد مذهبی موسیقی مردم پسند» که در آن با استفاده از روش های تلفیقی به بررسی ابعاد مذهبی موسیقی مردم پسند در یک گروه موسیقی اسکاتلندی می پردازد.
در این مقاله به یک رخداد تاریخی اشاره می شود- یعنی شکلی مذهبی از موسیقی جهانی که در کنار این موسیقی به عنوان یک ژانر تجاری به وجود آمد و در حوزه ی مطالعات موسیقی مردم پسند قرار داشت. بررسی موردی این مقاله درباره “گروه منبع قُوی وحشی”18 اسکاتلند، که یک نهاد مشهور است صورت گرفته است، که از زمان آغاز به کار در سال 1986، بر روی اصلاح و احیاء سنت های مراسم عبادی و به ویژه موسیقیِ کلیسای مسیحی غربی فعالیت کرده است. یکی از موثرترین فعالیت های آن ایجاد بدنه موسیقایی و مجموعه ای از باورها است که بر روی مناسب سازی موسیقی غیر غربی متمرکز است. محقق با استفاده از پژوهش اسنادی، مصاحبه ها و مشاهده ی مشارکتی، نهایتاً پیشنهاد می کند که موسیقی این گروه می تواند به عنوان یک نمونه منحصر به فرد از موسیقی جهانی در نظر گرفته شود، که طبقه بندی معمول موسیقی جهانی را پیچیده می سازد و برخی فرضیه ها در تحلیل موسیقی جهان را به چالش می کشد. این نکات منجر به در نظر گرفتن وسیع تر رابطه میان مطالعات موسیقی مردم پسند و موسیقی مذهبی می گردد.
در مطالعه ای دیگر با عنوان «ﻇﻬﻮر ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ دﻳﻨﻲ؛ ﻣﺠﻼت ﻣﺪ، ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮕﺮه، ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن» که توسط ﻟﻴﻦ اﺳﻜﺎﻓﻴﻠﺪ(1384) انجام گرفته است، به موسیقی پاپ و رپ اسلامی مسلمانان در امریکا اشاره شده است. وی در تلاش برای پاسخ گفتن به سوال هایی از این دست است که : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﭘﻮل ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ، ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، و ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﺎﻣـﻪ، در ﻣـﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ آﻛﻨـﺪه از ﻣﻌﻨـﺎ و ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ؟ در اﻳـﻦ دادوﺳﺘﺪﻫﺎ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮآورده ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻼش و ﭘﻴﻜـﺎر ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺮزﻫـﺎي ﻣﻴـﺎ ن دﻳـﻦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، و ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ در ﭼﻨـﻴﻦ ﺗـﻼشﻫـﺎﻳﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧـﺪ دﻳـﻦ رﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺎزار ﻛﺪام اﻧﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪﻧﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟ وی در پی آن است تا با بهره گرفتن از مفهوم “برچسب زنی19 ” این مفهوم سنتی را در عرصه تبلیغات رسانه های بزرگ مطالعه کند و همچنین نحوه ی تعامل عناصر دینی موجود در فرهنگ مردم پسند با رسانه ها را مورد بررسی قرار دهد. وی در جایی از این مقاله به یک نمونه ی موسیقایی اشاره می کند:
اوﻟﻴﻦ ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﺎپ و رپ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ، ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻧﻴﺘﻴـﻮ دﻳﻦ20 ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺧﻮدﺧﻮاﻧـﺪه ﺑـﺮاي ﺟـﺬب واﻟـﺪﻳﻦ و ﺧﻮدِ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ آوازﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدﻧﺸﺎن آﺳـﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ. آﻧﻬﺎ اﺑﺰار ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺧـﻮد را ﻃﺒـﻖ ﺧـﺮده ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ. ﻣﺮدان ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﻴﻮدﻳﻦ ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ از ﺑﺎرﻫﺎ و ﻛﻠﻮپ ﻫﺎ دوري ﻣﻲﮔﺰﻳﻨﻨﺪ زﻳـﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬﻫﺐ آﻧﻬﺎﺳـﺖ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﮔﺮاﻣﺎﻓﻮن و اﺑﺰار ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻫﻴﭗ ﻫﺎپ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ. آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺒﻞ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﻛﺎر اﺳـﻼﻣﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ(ص) اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزﻫﺎي ﺑﺎدي و دﻳﮕﺮ ﺳـﺎزﻫﺎ را ﻣﻤﻨـﻮع ﻛـﺮده اﺳﺖ، ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑـﺮاي ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻪ وﻳـﮋه ﺑﻌـﺪ از ﺣﻤﻠـﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ 11ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2001 قطعاً اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﻛﻨﺴﺮتﻫﺎي ﻧﻴﺘﻴﻮدﻳﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨـﺪه اي ﻧـﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮبﺗﺒﺎر آﻣﺮﻳﻜـﺎ و ﻛـﻞ ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﺬب ﺧﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻧﻴﺘﻴﻮدﻳﻦ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ زدن ﺑﺮﭼـﺴﺐ ﺧـﺮدهﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻴﺎهﭘﻮﺳﺖ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻫﻮﻳﺖﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ آﻧﻬﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺨـﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ. لین اﺳﻜﺎﻓﻴﻠﺪ می افزاید: “ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ آﻧﻬﺎ ﻃﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از رواﻳﺎت و ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺮﻳﻜـﺎ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺘﻴﻮدﻳﻦ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اش در راﺳـﺘﺎي ﺗـﻼش ﻫـﺎي ﺑﺮﭼـﺴﺐ زﻧـﻲ دﻳﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻼش ﻫﺎي وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ.”

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1 مقدمه
هنر یکی از ابزار های کارآمد برای انتقال پیام در همه اعصار زندگی بشر بوده است. و بسیاری از اعتقادات و ارزشهای هر قوم و قبیله ای در قالب های مختلف هنری بیان شده است. احساس، اندیشه و ادراک انسان از جهان پیرامون خود در مقاطع زمانی و مکانی متفاوت به اشکال مختلف هنری به منصه ظهور رسیده است.
هنر همواره با مناسک دینی ملت ها و اقوام آمیخته بوده و در انواع آن بازتاب داشته است. در این میان موسیقی یکی از هنر هایی است که با روح آدمی عجین بوده و در هر منطقه ای به انواع و شکل های مختلف مورد بهره بر داری قرار گرفته است.موسیقی یکی از هنرهایی است که به عنوان ابزاری برای بیان احساسات و اندیشه های بشری همواره مورد استفاده قرار گرفته است.
در جامعه کنونی با نوع جدیدی از موسیقی به عنوان موسیقی مردم پسند مواجه ایم که می تواند همان کارکرد های گذشته ی موسیقی را دارا باشد و علاوه بر آن به دلیل ماهیت خود توانسته است بسیاری از عناصر فرهنگی دیگر را نیز در درون خود جای دهد.
بنابراین آشنایی با موضوعات مطرح در این حوزه مطالعاتی و پژوهش های صورت گرفته، ضرورتی برای دستیابی به دیدگاهی نسبتاً کامل و اشراف به ابعاد مختلف این بحث است.

2-2 دین و موسیقی
برای افرادی که در حوزه تبلیغ یک اندیشه ی دینی یا سیاسی فعالیت می کرده اند موسیقی به خودی خود مورد نظر نبوده است، بلکه همواره کارکرد های چند گانه موسیقی مورد نظر این افراد بوده است. این کارکردها چندگانه و متنوع مورد دقت و مطالعه بوده است و دسته بندی هایی از این کارکردها توسط اندیشمندان مختلف بیان شده است. کار کردهایی که از استفاده موسیقی در رستوران ها تا بهره گرفتن از موسیقی در اعمال عبادی متنوع است. این وسعت بهره گیری خود باعث وسعت دایره اثر بخشی موسیقی شده است، که در این رساله تمرکز بر رابطه ی موسیقی مردم پسند و دین است.
بعضی از ادیان دیدگاه های مختلفی در قبال این موضوع داشته اند و سعی کرده اند با نگاهی فرا انسانی ابعادی از این پدیده را برای آدمی روشن سازند و حتی آن را در جهت مورد نظر خود مهار یا هدایت کنند. سیاست مداران در دوره های مختلف نیز از این امر غافل نبوده اند و همواره با شناخت ابعاد گوناگون آن سعی کرده اند که آن را محکوم کنند یا به نفع اهداف خود از آن بهره بگیرند. از اینجاست که می توان به موسیقی به عنوان ابزاری برای ترغیب و اقناع21 مردم در جهت اهداف سیاسی یا دینی استفاده کرد. دنورا(2007:3):
“تاریخ موسیقی در غرب با تلاش هایی برای به خدمت گرفتن موسیقی و از طرفی محکوم کردن قدرت های آن پیوند خورده است. جالب ترین این توجهات، خصوصیات ذاتی موسیقی است که از متن یک اپرا تا یک ترانه متفاوت است. حوزه موسیقی مذهبی شامل بسیاری از مثال هاست. باز آفرینی نغمات مذهبی، فراخوان پاپ گرگوری هشتم برای باز اندیشی و تصحیح موسیقی کلیسا و اظهار نظر رسمی سباستین باخ درباره موسیقی مذهبی، که مقصود موسیقی کلیسا را سامان دادن به عبادت کنندگان می دانست، بعضی از مثال های آشنا در این حوزه هستند.”
در عرصه سیاسی، موسیقی به دلیل تاثیرات خود یا محکوم شده است و یا مورد بهره برداری قرار گرفته است. فراخوان برای نوشتن سمفونی در سالگرد انقلاب روسیه و بعدتر حکم محکومیت آهنگساز آن، برای نوشتن موسیقی فاسد (منحط). محو موسیقی تونال در دوران نازی ها و در سالهای اخیر، سخت گیری در برابر اجرای سرود ملی(خدا پادشاه را نگه دارد)، همه تصدیق کننده این ایده است که موسیقی می تواند عقیده همگان را بر انگیزد یا در جهت براندازی تحریک کند.(همان:3)

2-2-1 موسیقی در اسلام
موسیقی اسلامی ثمره ی برخورد خجسته فرهنگ های موسیقایی متفاوتی بود. می توان گفت از ثمره ی این برخورد، موسیقی جدیدی ایجاد شد، که حاوی خصوصیات و مفاهیمی از همه ی آن ها بود، البته عنصر عربی نیز کمکی به ایجاد این ترکیب کرد، اگرچه این برخورد صرفاً در سطح موسیقی هنری صورت گرفت.(شیلوا، 11:1390)
موسیقی به آن اندازه که در آیین های عبادی برخی دین ها به کار می رود در اسلام مورد استفاده قرار نگرفته است، گرچه از آن بی بهره نیست. متألهان اسلامی( بالاخص فقیهان ) در خصوص شرعی و روا بودن گوش کردن به موسیقی (سماع) هم عقیده نیستند، طرفین هر کدام احادیثی را در تایید سخن خود ذکر می کنند ؛حقیقت این است که بسیاری از گروه های متدین بدبینانه به موسیقی نگاه کرده آن را امری بیهوده و عبث می دانستند. اما تلاوت موزون و آهنگین قرآن (تجوید) از همان ابتدا رایج بود، و در مسجد ها نیز با صوت موسیقایی اذان می گفتند. رقص، موسیقی سازی، و نغمه خوانی اشعار و سرود ها به زبان های بومی، بیش از همه از ویژگی های جلسات ذکر و دعای صوفیان بود، و آن را وسیله ی ایجاد وجد و تقرب به خدا می دانستند.(هیلنز،1390)
موسیقی دینی در اسلام و در تاریخ اسلام بیشتر بر کلام استوار است و در بدو امر کمتر از موسیقی سازی استفاده می شده است. چنان که شیلوا(شیلوا،35:1390) اظهار می کند، در استفاده از موسیقی سه کاربرد بسیار مهم وجود داشت: ترتیل قرآن، اذان و معدودی سرود های روحانی برای مناسبت های خاص و اعیاد. نیز با اشاره به کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی (284-357) که گنجینه ی اطلاعاتی راجع به موسیقی، مغنیان و حیات موسیقی طی چندین قرن ارائه می کند، می افزاید:
از این منابع و اقران آنها می توان به این استنباط رسید که «موسیقی نو» نتیجه ی امتزاج موفق عناصر گوناگون، هر چند دارای برخی صفات مشترک، بود. با وجود این به نظر می رسد عامل مسلطی که علت وجودی «موسیقی نو» را بدان ارزانی داشت سهم اعراب، یعنی زبان و شعر آنان بود. بنابراین تعجبی ندارد که موسیقی آوازی بر انواع دیگر ترجیح داده شد.(همان:12)
[در این نوع موسیقی] شخص اتحادی صمیمانه میان متن و موسیقی می یابد و موسیقی برای تاکید بر معنای متن به کار گرفته می شود. غالباً انحنای کلام و قواعد عروض، ساختار ضربی و ملودیک (نغمگی) را معین می کنند(همان:13)

2-2-1-1 غنا و موسیقی در اسلام
غنا و موسیقی در اسلام از دیر باز محل بحث فقهای دینی بوده است و نظریات متفاوتی در این زمینه وجود دارد. مسئله جواز موسیقی در همان قرن اول اسلام محل بحث قرار گرفت و دامنه ی آن تا امروز نیز کشانده شده و هزاران صفحه مطلب را پر کرده است. صرف نظر از مباحثات دینی به نظر می رسد مخالفت برخی مراجع دینی قدیم با موسیقی به سبب تاثیری است که بر جامعه نهاده بود. «موسیقی نو» بیش از پیش ملازم زندگی لذت طلبانه و تجمل خواهانه بود. موسیقی، مرادف شهوت رانی و لهو و لعب به حساب می آمد و آنچه موجب تشدید این وضعیت می شد مشارکت زنان در رقص و آواز بود که اغلب ناشایست شمرده می شد، و نیز باده پیمایی ملازم آن بود. حتی دو شهر مقدس مکه و مدینه مصون از این وسوسه ها نمانده و در واقع به سرعت مبدل به مراکز واقعی تفریح شده بودند.(شیلوا،34:1390).
با وجود اینکه تاکنون تحقیقات مفصلی به منظور تهیه ادبیاتی در این زمینه صورت گرفته است، تفاوت دیدگاه ها سبب می شود که جمع بندی آنها و ارائه راهکاری برای انجام تحقیقات با استفاده از آنها بسیار دشوار باشد. البته صاحب نظرانی مانند دکتر محمد حسین بهشتی دیدگاه های کاربردی و نوینی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره فرهنگ مردم پسند، هویت سازی، مصرف موسیقایی، کالای فرهنگی Next Entries منابع تحقیق درباره کتاب مقدس، تعلیم و تربیت، علم و تکنولوژی، دوران باستان