منابع تحقیق درباره عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

26)
جدول7- بعد عملیاتی عملکرد سازمانی
متغیر
تعریف و شیوه اندازه گیری
هزینه
هزینه هر واحد تولید سازمان
کیفیت
کیفیت خدمت ارائه شده سازمان
ارائه خدمت
ارائه به موقع خدمت در سازمان
انعطاف پذیری
انعطاف پذیری درمقابل نوسانات تقاضا
سرعت نوآوری
سرعت ارائه ساختار خدمت جدید
بعد عملیاتی عملکرد
عملیات= هزینه+ کیفیت+ ارائه خدمت+ انعطاف پذیری+ سرعت نوآوری
ب) معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد:
جهت ارزیابی عملکرد شاخص های 16 گانه ای انتخاب گردید که بر مبنای نفر شاغل در سازمان محاسبه گردید . این شاخص ها در مقایسه با 4 شرکت برق منطقه ای دیگر که از نظر اندازه و نوع کارکرد مشابهت داشته باشند اندازه گیری شد . در جدول (8) شرکت های مورد مقایسه بیان گردیده اند.
جدول 8- شرکت های مورد مقایسه
شرکت های مورد مقایسه
ردیف
آذربایجان
1
اصفهان
2
تهران
3
خراسان رضوی
4
فارس
5
جدول 9- شاخص های اندازه گیری شده
شاخص های کارایی عملکرد
واحد
شرح
ردیف
نفر
تعداد كل نيروي انساني شاغل
1
مگاولت آمپر
ظرفيت ترانسفورماتورهاي 400 كيلوولت
2
مگاولت آمپر
ظرفيت ترانسفورماتورهاي 230 كيلوولت
3
مگاولت آمپر
ظرفيت ترانسفورماتورهاي 132 كيلوولت
4
مگاولت آمپر
ظرفيت ترانسفورماتورهاي توزيع
5
مگاواتساعت
انرژي توليد خالص
6
كيلومتر مدار
طول خطوط 400 كيلوولت
7
كيلومتر مدار
طول خطوط 230 كيلوولت
8
كيلومتر مدار
طول خطوط 132 كيلوولت
9
كيلومتر مدار
طول خطوط 66 كيلوولت
10
كيلومتر
طول شبكه فشار متوسط هوايي
11
كيلومتر
طول شبكه فشار متوسط زمینی
12
كيلومتر
طول شبكه توزيع
13
كيلوكالري
سوخت به ازاء يك كيلووات ساعت توليد
14
دستگاه
تعداد ترانسفورماتورهاي 400 كيلوولت
15
دستگاه
تعداد ترانسفورماتورهاي 230 كيلوولت
16
دستگاه
تعداد ترانسفورماتورهاي توزيع
17

جهت مقایسه و استفاده از شاخص ها از فرمول زیر استفاده گردید200:
عملکرد کلی کارآیی=∑_(i=1)^16▒yi
ج)تعهد سازمانی:
بعد نامحسوس عملکرد سازمان با استفاده از متغیر به نام تعهد سازمانی ارزیابی گردیده است جهت این کار از پرسشنامه مودی و استیرز201(1979) استفاده شده است.
جدول 10- اندازه گیری بعد نا محسوس متغیر های وابسته (همان،41)
متغیر
پرسشهای مطروحه
تعهد89=α
مشتاقم که بیش از آنچه سازمان از من انتظار دارد تلاش نمایم تا سازمان موفق باشد.

من در بین دوستانم ، سازمان را به عنوان یک شرکت برتر و بزرگ یاد می کنم.

من هر نوع شرح شغلی را در سازمان قبول می کنم تا بتوانم در این سازمان بمانم.

ارزش های من و ارزش های سازمانی بسیار به هم شبیه هستند.

من افتخار می کنم که بیان کنم عضوی از این سازمان هستم.

بسیار خوشحالم که در مقایسه با سایر سازمانها ، این جا را برای کار انتخاب نموده ام

من نسبت به جایگاه و و وضعیتم در سازمان بسیار مراقبم چون یکی از بهترین سازمانها برای کار کردن می باشد.

سازمان به بهترین شکل ممکن مرا برمی انگیزد تا عملکرد شغلی مناسبی داشته باشم

ج) متغیر تعدیل کننده:
پاسخ دهندگان نسخه کوتاه شده پرسشنامه روآدس و آیزنبرگر(2002: 699) که شامل 8 مورد سوال بوده را جواب می دهند. این پرسشنامه نسخه کوتاه شده ای از پرسشنامه 36 موردی است که آیزنبرگر و همکاران (1986) آن را ارائه نموده اند.این پرسشنامه دو مولفه “سازمان ارزش ها و اهداف من را مورد توجه قرار می دهد”و “وقتی که با مسئله ای روبرو میشوم سازمان به من یاری می ساند ” را سنجش می نماید. پرسشها از کاملا مخالفم(1) تا کاملا موافقم(5) دسته بندی می شود.
مفهوم
بعد
شاخص ها
حمایت ادراک شده سازمانی
اهمیت به ارزش ها و اهداف کارکنان
پرسشهای انتخاب شده از پرسشنامه 36 گویه ای آیزنبرگر و همکاران(1986) که شماره این پرسشها بدین قرار می باشد.
(27،3،7،9،17،21،23)

یاری رساندن به کارکنان در موارد لزوم

پایایی کلی ابزار اندازه گیری:
از آنجا که ابزار اندازه گیری از پرسشنامه های استانداراد استفاده شده بود و هرکدام روایی مورد تایید خود را داشتند، اما باز هم محقق پایایی کلی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نمود که به شرح ذیل می باشد.
پایایی ابزار تحقیق
آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ اصلاح شده
تعداد مولفه های مورد ارزیابی
8/76
2/76
11

جامعه آماری:
جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آن بپردازد. (سکارن،1388: 295) کارکنان یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس به عنوان جامعه مورد بررسی این پژوهش انتخاب گردید.
روش و طرح نمونه برداري:
مسئله ضمنی که همه محققان با آن دست به گریبان هستند نمونه برداری ، روش نمونه برداری و مسائل مرتبط با آن است به طوری که روایی و پایایی پژوهششان مورد لطمه قرار نگیرد. این چالش در مورد محققان منابع انسانی بروز و نمود بیشتری دارد به خصوص زمانی که صحبت از عملکرد در بین باشد(سیدو، 2011: 18 به نقل از لیپاک و همکاران، 2011).
مسئله ای که در نمونه برداری مطرح می شود گروه های مرجع و یا همان گروههای مطمع نظر برای مراجعه جهت سنجش شیوه های منابع انسانی است این مسئله به چند دلیل مهم است. نخست آنکه همزمان در سازمان ممکن است چندین شیوه مختلف مدیریت برای گروههای مختلف منابع انسانی به کار گرفته شود.دوم آنکه به صراحت مشخص است که گروههای مختلف منابع انسانی و افراد سازمانی به یک اندازه در موفقیت سازمانی و عملکرد سازمانی مثمر ثمر نیستند یعنی آنکه کارکنان مختلف به راه های مختلف در سازمان نقش دارند.(سیدو،2011: 18)
به همین خاطر در این پژوهش جهت نمونه برداری از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده گردید .نمونه برداری تصادفی طبقه‌ای مستلزم طبقه بندی و سپس انتخاب تصادفی آزمودنی‌ها از هر طبقه است در این نوع نمونه گیری، جامعه آماری ابتدا به گروههای ناسازگاری که در بافت پژوهش مرتبط، متناسب و معنادار هستند تقسیم می‌شود. در این تحقیق جامعه آماری به سه طبقه مدیران ،کارشناسان وکارمندان تقسیم شده و نمونه گیری به تناسب میان آنها به عمل آمد.
حجم نمونه و روش محاسبه:
حجم نمونه مورد مطالعه يكي از مسائلي است كه محقق با آن مواجه است. در اين پژوهش براي تعيين حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.

كه در آن:
«n» نشان دهندة تعداد نمونة مورد نظر
«N» معرف حجم جامعة آماري
«t» برابر با 96/1 در سطح اطمينان 95 درصد
«p» نسبت دارندگان صفت مورد مطالعه= 5/0
«q» نسبت اعضايي از جامعة آماري كه صفت مورد مطالعه را ندارند= 5/0
و «d» نشانگر فاصلة اطمينان يا حداكثر خطاي مجاز (خطاي پذيرفته شده) = 05/0
n=(210.(〖1.96〗^2 ).(.5).(.5))/(210.(〖.05〗^2 )+〖1.96〗^2.(.5).(.5))⋍138
ودر مرحله بعد جهت اطمینان از محاسبه صحیح حجم نمونه از جدول کرجسی202 و مورگان 203(1970)استفاده گردید و با نتیجه بدست آمده از فرمول کوکران مقایسه شد که نتایج تقریبا یکسان بدست آمد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها204:
در این پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند.
جهت آزمون مدل پژوهش از مدل های معادلات ساختاری205 (SEM)یا مدل های متغیر های نهفته206 استفاده شده است. مدل های معادلات ساختاری زمانی اثر بخش خواهد بود که به دنبال آزمون مدل هایی با مسیر هایی تحلیلی بوده و مدل شامل متغیر های تعدیل گر و ساختار های مکنونی است که به وسیله چندین بخش قصد اندازه گیری آن را داریم. (کاتو، 2008: 129به نقل از لونا207، اروکاس208 وکمپس209،2008). به عبارت دیگر SEM یک رویکرد جامع آماری است جهت آزمون فرضیه ها و روابط بین متغیر های آشکار و پنهان و یکی از پرطرفدارترین روش های آماری در دسترس جهت پژوهش های کیفی مدیریت .(سیدو، 2011: 121؛ به نقل از هالی210، 1995).
ناگفته نماند که رویکرد SEM نسبت به دیگر روش های آماری مورد استفاده در علوم جامعه شناسی و مدیریت ، رویکردی جامع تر و انعطاف پذیر تر می باشد.(همان، 122)
چرایی استفاده از مدل معادلات ساختاری در پژوهش:
الف ) همان گونه که آبراهام سان (1991) بیان می کند تقلید یکی از روش هایی است که می توان بدان وسیله با پذیرفتن ریسک اندک مشروعیت به دست آورد و مورد قبول واقع شد(بامبرگر و مشولم، 1381: 21) . در سال های اخیر مدل معادلات ساختاری در بررسی تاثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته مورد قبول و استفاده محققان زیادی واقع شده است که از این بین می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد.
ورمیرن،کوییپرس واستیجن (2009) با استفاده از مدل معادلات ساختاری به دنبال آزمایش رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی درسازمانهای بخش عمومی می باشند.
سیدو (2011) در پژوهش خود در بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی.
سینگ وهمکاران (2012: 658) در راستای ارائه چارچوبی جهت بررسی شیوه های مدیریت منابع انسانی ، مدل معادلات ساختاری را پیشنهاد می نمایند.
لی211 و دیگران(2006) در بررسی تاثیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی پس از جمع آوری اطلاعات از 196سازمان با استفاده از مدل معادلات ساختاری به تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازند .
ب) گاهی اوقات پژوهشگران سعی می کنند بدون اجرای مطالعات تجربی ، از طریق برخی روش های آماری خاص همچون تحلیل مسیر بر روابط علی دست یابند(سکاران، 1388: 133). با استفاده از روش تحلیل مسیر میتوان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی ، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود.(آذر،1381: 60)
ج) تجزیه و تحلیل چند متغیره212 به یک سری روش های تجزیه و تحلیل اطلاق می شود که ویژگی اصلی آنها تجزیه و تحلیلk متغیر مستقل و n متغیر وابسته است (آذر، 1381: 61 ) به گفته سینگ(2012: 662) بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی بین بخشی بوده و به علت کثرت متغیرها باید به تجزیه و تحلیل چند متغیره روی آورد.

فصل چهارم

تجـزیـه و تـحـلـیـل داده هـا

مقدمه:
الف ) نتایج توصیفی پژوهش:
در این بخش به توصیف کلی از وضعیت پاسخگویان در جامعه آماری مورد بررسی پرداخته شده است.
جدول11: توزیع فراوانی مشخصات گروه نمونه
متغیر
فراوانی
درصد
سابقه ی کار

5 تا 10 سال
51
47
بیش از 10 سال
59
53
جنسیت

مرد
74
66.3
زن
36
33.7
تحصیلات

دیپلم
7
6
کاردانی
6
3.6
کارشناسی
64
61.4
کارشناسی ارشد
33
28.9
رده ی شغلی

مدیریت عالی
1
5.
مدیریت میانی
8
4.8
سرپرست عملیاتی
28
24.1
غیر مدیریتی(کارشناسان بخش ها)
73
69.9

ب) نتایج تحلیلی پژوهش:

فرضیه اول: امنیت استخدامی رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.
فرضیه دوم: استخدام گزینشی رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.
فرضیه سوم:تیم های خودگردان و تمرکز زدایی رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.
فرضیه چهارم:پرداخت بالا مبتنی بر عملکرد رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.
فرضیه پنجم: آموزش گسترده رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.
فرضیه ششم:کاهش در تفاوت مقام و موقعیت رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.
فرضیه هفتم: تسهیم اطلاعات رابطه مستقیم و مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.
فرضیه هشتم: به نظر می رسد بین شیوه های مدیریت منابع انسانی(7 متغیر مستقل) و حمایت ادراک شده سازمانی (میانجی) رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد.
فرضیه نهم: به نظر می رسد بین حمایت ادراک شده سازمانی و ابعاد عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیه دهم: رابطه بین ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی به میزان حمایت ادراک شده سازمانی بستگی دارد.

هدف از این پژوهش بررسی آماری برازش مدل فرض شده ی ذیل می باشد. در این مدل تاثیر هفت متغیرِ «امنیت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، شیوه های مدیریت Next Entries منابع تحقیق درباره تعهد سازمانی، میانجی گری، تحلیل مسیر