منابع تحقیق درباره عزت نفس، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

چائو153(2001)ومنشار(2006)نشان داد که بین سبک های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندانشان رابطه وجود دارد.
نتیجه تحقیقات مان، هوسمن، اسکالما و دوریز154( 2004) نشان داد عزت نفس نقش بارزی در ظهور مجموعه ای از اختلال های روانی و مشکلات اجتماعی از قبیل افسردگی، بی اشتهایی عصبی، جوع، اضطراب، خشونت، سوء مصرف مواد ورفتارهای مخاطره آمیز ایفا می کند.مشکلات ناشی از عزت نفس ضعیف نه تنها منجر به درد و رنج فردی می شود،بلکه بار گرانی نیز بر جامعه تحمیل می کند.
پژوهش ها آشکار کرده اند که نقش عزت نفس سلامت و بهزیستی و شاد کامی شناخته شده است(زیمرمن155،2000) عزت نفس ضعیف می تواند به نارزنده سازی شخصی ،ایجاد نگرش های مخرب ،آسیب پذیری روان پزشکی،مشکلات اجتماعی و رفتارهای پر خطر منجر شود(مان وهمکاران،2004).
لایوبومیرسکی156(2006)در تحقیقی ارتباط عزت نفس با سلامت روانی را نشان داده است.
مطالعه دی آگلی157 وهمکاران(2001) نیز نشان می دهد که سلامت روانی بیشتربا عزت نفس بالا مرتبط است.
پژوهش ها نشان داده اند که افراد با عزت نفس پایین هنگام مواجه با ناکامی ها در رویدادهای منفی ،بد خلق وافسرده می شوند(دیپولو وکمپل158،2002).
آلوز وهمکاران(2002)در مطالعه ای نشان دادند،اشخاصی که از عزت نفس بیشتری برخوردار هستند در مقایسه با اشخاص با عزت نفس کم،در برابر مسائل زندگی و مشکلات مقاومت بیشتری کرده ودر نتیجه احتمال موفقیتشان بیشتر است.
بک159 وهمکارانش(2001)بیان کردند که عزت نفس می تواند رابطه معکوس ومتضادی با مشکلات روانشناختی به ویژه سلامت روان داشته باشد.طوری که در برخی از این تحقیقات نمونه ها با داشتن مشکلات روانشناختی ازعزت نفس بالاتری برخوردار بودند.
همچنین در مطالعات فلای160 وهمکاران(2001)بین عزت نفس با مشکلات واختلالات سلامت روان روابط علی کاملا”واضح ومقتنی گزارش نشده است.
محققین سازه عزت نفس را با عملکرد تحصیلی مرتبط دانسته اند(پلگ161،2009؛والاس162،1999).
تحقیقات بنکستون وزو163(2002) لوکت وهارول164(2003)واشمیت وپادیلا165(2003) بیانگر رابطه مثبت بین عزت نفس وپیشرفت تحصیلی بود.
قلی زاده وامینی(2002) به این نتیجه رسیدندکه دانش آموزانی که عزت نفس بالاتری دارند،درتکالیف مدرسه وپیشرفت تحصیلی موفق ترهستند،دراجتماعات درون مدرسه واجتماع مشارکت بیشتری دارند.این دانش آموزان روابط بین فردی موفق تری دارند(تامپسون وباندی166، 1999).وازسازگاری عاطفی واجتماعی بالاتری برخوردارهستند(سوان167، 2007).
در مطالعه راس وهمکاران،(2000 )که به منظور بررسی تاثیر پیشرفت تحصیلی روی عزت نفس 64 دانشجو انجام گرفت،به یک گروه از دانشجویان نمره واقعی آنها در آزمون اعلام شد و به گروهی 10 نمره پایین تر از نمره واقعی اعلام گردید.نتایج نشان داد که عزت نفس و پیشرفت تحصیلی با یکدیگر ارتباط مستقیمی دارند.
نتایج تحقیقات الیوت ومک گریگور168(2001) هاراکی اویچ169 وهمکاران(2009) نشان داد بین عزت نفس وپیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
در مطالعه دیگری که توسط ال آنزی170(2005)انجام گرفت بین پیشرفت تحصیلی ،خوش بینی واعتماد به نفس ارتباط مشاهده شد.
بلوم171(1383)نیز به این نتیجه رسیدکه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی همبستگی بالایی دارد.اگر کودک از بیشتر تکلیف های آموزشگاهی تصوری موفقیت آمیزداشته باشدو اگر به خاطر یادگیری این تکالیف از سوی آموزگار، والدین، وهمسالان خود تشویق گردد،نگرش او به آموزشگاه و یادگیری آموزشگاهی مثبت خواهد شد واو مشناق خواهد بودتجارب بیشتری د رآنجا به دست آورد.
تحقیقات دوبویس172و همکاران(1999)،اشپیتز173(2006)، استیرنس174 وهمکاران(2007) حاکی از نقش خود ارزشمندی بالا وعزت نفس در پیشرفت تحصیلی است.
نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که هریک از سبک های فرزندپروری والدین وعزت نفس به طور گسترده ای بر سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است واین بیانگر اهمیت نحوه ی تعامل والدین وفرزندان وشیوه ها یی است که آنها درتربیت فرزندانشان به کا می گیرند.

فصل سوم
روش پژوهش

روش پژوهش
ازآنجا که تحقیق حاضر در صدد یافتن رابطه بین سبک های فرزندپروری وعزت نفس با سلامت روان وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه است.با توجه به ماهیت موضوع واهداف تحقیق ،روش این پژوهش کاربردی وشیوه اجرای آنهمبستگی است.
متغیرهای پژوهش
متغیرهای پیش بین: سبک های فرزندپروری والدین وعزت نفس.
متغیرهای ملاک : سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی.
متغیرهای کنترل: دوره متوسطه٬ نسیت.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شامل 13700 دانش آموز که در سال تحصیلی 92-1391 در دبیرستان های دولتی شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل بودند.
نمونه وروش نمونه گیری
تعداد آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش براساس جدول کرجسی ومورگان تعیین شده است: که شامل تعداد 378 نفر از دانش آموزانبودند.درپژوهش حاضر از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد.نمونه گیری به این صورت انجام گرفت که ابتدا لیست کلیه دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر کرمانشاه ازنواحی سه گانه آموزش وپرورش تهیه شد در مرحله بعد از 51 دبیرستان 8 دبیرستان(بنت الهدی٬آزرم٬چمران٬علامه جعفری٬حضرت فاطمه٬مائده٬شهیدباهنر٬جلال آل احمر) به صورت تصادفی ساده انتخاب شد ودر نهایت از میان این دبیرستانها 24 کلاس در سه پایه تحصیلی اول،دوم وسوم انتخاب شدند.

ابزار پژوهش
در این پژوهش از سه نوع ابزار پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند٬پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت وپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ استفاده شده است.
الف- پرسشنامه سبک های فرزندپروری
دیانابامریند در سال 1973،مجموعه بررسی هایی انجام داد که طی آن الگوهایی از سبک های فرزندپروری والدین مشخص شد.وی برای مطالعات خود پرسشنامه ای را طراحی کرد که این پرسشنامه ابتدابه صورت 48 سوالی تهیه شده بود.باوجود این از مقیاس 48 سوالی اول ،36 سوال به وسیله بیست ویک متخصص درحوزه روان شناسی وجامعه شناسی،برای بیان سه دیدگاه اولیه بامریند در مورد والدین انتخاب شد.در نهایت از 36 سوال 30 سوالدر مقیاس نهایی جای گرفت .این ابزار اقتباسی است ازنظریه اقتداروالدین که بر اساس نظریه بامریند،از سه الگوی سهل گیرانه،مستبدانه ومقتدرانه والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ وسبک های فرزندپروری،ساخته شده است.
روش نمره گذاری پرسشنامه
این پرسشنامه شامل 30 جمله می باشد که 10 جمله ی آن به شیوه سهل گیرانه(جملات شماره های 1،6،10،13،14، 17،19،21،24،28 ).و 10 جمله آن به شیوه ی مستبدانه(جملات شماره های 2،3،7،9،12،16،18،25،26،29).و 10 جمله ی دیگر آن به شیوه ی مقتدرانه(جملات شماره های 4،5،8،11،15،20،22،23،27،30) مربوط می شود.در این پرسشنامه،والدین آزمودنی ها با مطالعه هر سوال نظرخودرا برحسب یک مقیاس پنج درجه ای (لیکرت)مشخص می کنند.درمقابل هرعبارت 5 ستون باعناوین باعناوین(کاملا” موافقم)،(موافقم)،(مخالفم)،(تقریبا”مخالفم)،و(کاملا”مخالفم) قرار دارد.که به ترتیب از 0 تا4 نمره گذاری می شوندوباجمع نمرات ،3 نمره مجزابه دست می آید.(لیل آبادی،1375).

اعتبار وروایی175 پرسشنامه
میزان اعتباراین پرسشنامه به روش بازآزمایی 81/0،برای سهل گیرانه،85/0، برای مستبدانه،و92/0 برای مقتدرانه پدران گزارش شده است(بوری176،1991).بوری میزان اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی دربین گروه مادران،به شرح زیر گزارش نموده است.81/0 برای شیوه ی سهل گیرانه،86/0 برای شیوه ی مستبدانه و78/0 برای شیوه ی مقتدرانه، ومیزان اعتبار برای هرسه شیوه بالا بوده است.اوبرای بررسی بیشتر میزان اعتبارپرسشنامه از روش اعتبار افتراقی استفاده کرد.وی مشاهده کرد که مستبدبودن مادررابطه ی معکوس با سهل گیری (38/0-)واقتدارمنطقی مادر(48/0-)دارد.هم چنین مستبد بودن پدر رابطه معکوس با سهل گیری(50/0-)واقتدارمنطقی وی(52/0-)دارد.
در ایران برای اولین بار اسفندیاری(1374)فرم اصلی راترجمه نمودوبرای تعیین اعتبارآن اصلاحات لازم را به عمل آورده وجمله های دیگری نیز به آن اضافه نمود.سپس از 10 نفرازصاحبنظران درزمینه روانشناسی وروانپزشکی خواست تامیزان اعتبار هرجمله را مشخص نموده ودر صورت لزوم ،نظراصلاحی خود را بیان نمایند .نتیجه این بررسی نشان دادکه پرسشنامه دارای اعتبار خوبی است .وی برای تعیین پایایی پرسشنامه ازروش بازآزمایی استفاده کرد.میزان پایایی برای شیوه سهل گیر69/0،برای شیوه مستبدانه 77/0،وبرای شیوه مقتدرانه 73/0 به دست آمد(لیل آبادی،1375).
ب – پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت
پرسشنامه عزت نفس شامل 58 ماده است که احساسات،عقاید یا واکنش های فردرا توصیف می کندوآزمودنی باید با این مواد با علامت گذاری درستون«به من شبیه است(بلی) » یا«به من شبیه نیست(خیر)»پاسخ دهد.موادهریک از این مقیاس ها عبارتند از:مقیاس عمومی 26 ماده،مقیاس خانوادگی8 ماده،مقیاس آموزشگاهی 8 ماده،ومقیاس دروغ 8 ماده. نمرات زیرمقیاس ها وهمچنین نمره ی کلی ،امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی ازخود هستند،فراهم می سازند(کوپراسمیت،1967).
روش نمره گذاری
شیوه نمره گذاری این آزمون به صورت صفر و یک است به این معنی که در برخی از سوال ها پاسخ بلی یک نمره وپاسخ خیر صفر می گیرد وباقی سوالات به طور معکس نمره گذاری می شوند.نمره کلی عزت نفس با جمع کردن نمرات چهارمقیاس عمومی،خانوادگی،اجتماعی وشغلی یاتحصیلی به دست می آید.نمره مقیاس دروغ،درمجموع نمرات محاسبه نمی شود.حداکثر نمره در مقیاس عمومی مساوی 26 ودر هریک ازسه مقیاس دیگر مساوی 8 است.حداکثرنمره کلی عزت نفس مساوی 50 می باشد.
اعتباروروایی پرسشنامه
بررسی ها در ایران وخارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار وروایی قابل قبولی برخوردار است.هرز وگولن(1999)ضریب آلفای 88/0 را برای نمره کلی آزمون گزارش کرده اند.ادموندسون وهمکاران(2006)نیز ضریب همسانی درونی 86/0 تا90/0 را برای این آزمون گزارش کرده اند.کوپراسمیت ودیگران(1990)ضریب بازآزمایی را بعداز پنج هفته 88/0 وبعداز سه سال 70/0 گزارش کرده اند.
این پرسشنامه دارای پایایی با بازآمایی 86 درصد وپایایی دو نیمه کردن 82 درصد است وروایی ملاکی آن 85 درصد بدست آمده است(کوپر اسمیت،1967).
پورشافعی ،1370(به نقل ازفخر پور،1387)ابتدا این آزمون را روی یک گروه 30 نفری اجرا وسپس با روش دونیمه کردن ضریب اعتبار 87/0 را به دست آورد. (گلبرگی،1373 به نقل از فخرپور،1387)با اجرای مجدد آن روی 180 نفر ضریب اعتبار 80/0 را به دست آورد.
ج – پرسشنامه سلامت عمومی177
فرم پرسشنامه سلامت روانی عمومی توسط گلدبرگ (1979،به نقل از موسوی،1378)طراحی شده است.سوال های این پرسشنامه به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماهه اخیر می پردازد.این پرسشنامه 28 سوالی است که شناخته شده ترین ابزار غربالگری در روانپزشکی وارزیابی سلامت روانی است.فرم 28 سوالی گلد برگ و هیلیر(1979)در اقدامی به منظور افزایش میزان واریانس وبر اساس تحلیل عاملی روی فرم اصلی ساخته شد وتا کنون به 36 زبان زنده دنیا ترجمه شده است .فرم 28 سوالی این پرسشنامه که در پژوهش حاضر از آن استفاده شداز 4 خرده آزمون تشکیل شده است وهر مقیاس 7 پرسش دارد که 4 دسته از اختلالات غیر روانی شامل:
1- نشانگان جسمانی: نگرشي که فرد در اين پرسشنامه به وضعيت جسماني در ارتباط با سلامت يا عدم سلامت آن دارا مي باشد(اتکينسون ،1389).شامل مواردی درباره احساس افرادنسبت به وضع سلامت خود واحساس خستگی آنهاست.که سوالات،1 تا7 را در بر دارد.
2-اضطراب :هيجان ناخوشايندی است که با اصطلاحاتي مانند: مدل نگراني و دلشوره وحشت و ترس بيان مي شود(اتکينسون،1389) .شامل مواردی که با اضطراب وبی خوابی مرتبط است.وسوالات 8 تا 14 را دربر دارد.
3-کارکرد اجتماعي : طرز تفکر فرد در ارتباط با کارکرداجتماعي اش دراجتماع و در ارتباط با افراد ديگر(اتکينسون،1389) این مقیاس گستره توانایی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی Next Entries منابع تحقیق درباره سلامت روان، عزت نفس، فرزندپروری