منابع تحقیق درباره عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

امت روانی بالاتری برخوردار هستند لذا پرورش عزت نفس در کودکان ونوجوانان از مهمترین وظایف خانواده ودست اندرکاران تعلیم وتربیت ست.بررسی رابطه سلامت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزانکه نتایج ان درجدول (4-12)آمده است نشان داد که سلامت روانی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنهارابطه منفی ومعنادار (48/0 r=-)دارد.(01/0 >p ).یعنی هرچه سلامت روانی دانش آموزان بیشترباشد پیشرفت تحصیلی آنها بیشترخواهدبود وبرعکس.که با نتایج تحقیقات نامداروهمکاران(1391)، کهزایی وهمکاران(1384)،زارع پور(1384)همخوانی دارد.
نتیجه گیری
آنچه پژوهش کنونی بدان دست یافت هماهنگ با یافته های مورد اشاره دیگرپژوهش ها نشانگرجایگاه عزت نفس ونقش آن در سلامت روان وپیشرفت تحصیلی است.بایدخاطر نشان کرد که شکل گیری عزت نفس ازبدو تولد ودرجریان تحول ،تحت تاثیرخانواده ومحیط اجتماعی غیرقابل انکار است بدین دلیل والدین ومربیان می توانند نقش مهمی در ساماندهی این امر در افراد داشته باشند واین شکل دهی مثبت می تواند نه تنها موفقیت های فردی بلکه موفقیت های اجتماعی وخانوادگی وغیره را سبب شود.
محدودیت ها
1- گروه نمونه پژوهش حاضر را دانش آموزان دوره متوسطه تشکیل داده اند لذا برای تعمیم نتایج به سایر مقاطع باید با احتیاط عمل شود.
2- باتوجه به اینکه پژوهش فقط درسطح شهرکرمانشاه صورت گرفته است این محدودیت وجود دارد که قابلیت تعمیم نتایج به سایرشهرستان ها را با توجه به تفاوت فرهنگی وجود ندارد.
پیشنهادات
پیشنهادات پژوهشی
1-درپژوهش های بعدی از آزمودنی ها ی هردو جنس استفاده شود.
2-درپژوهش های آتی متغیرهایی مانند :سن ،تحصیلات وطبقه اجتماعی واقتصادی وشغل والدین مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهادات کاربردی
1- طراحی وبرنامه ریزی برای ارائه خدماتی که به نیازهای سلامت روانی دردانش آموزان متناسب با سن،منطقه جغرافیایی وفرهنگ پاسخ دهد،دراولویت کاربرنامه ریزان بهداشت وسلامت قرارگیرد.
2- دادن آموزش متناسب به دانش آموزان نسبت به مسائل روانشناختی که دراین سن آنها راتهدید می کندو ارائه مشاوره روانی در مراکزآموزشی.

فهرست منابع
احمدوند،محمدعلی.(1383).بهداشت روانی.انتشارات پیام نور.
اسفندیاری ،غلامرضا.(1374).بررسی ومقایسه سبک های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلال رفتاری ومادران کودکان بهنجار وتاثیرآموزش مادران براختلالات رفتاری فرزندان.پایان نامه کارشناسی ارشد،انستیتوروانپزشکی تهران.
اسلامی نسب علی.(1376).اعتمادبه نفس .انتشارات ذوقی.
انصاری جابری،علی وهمکاران.(1380).تاثیر روزه رمضان برعزت نفس دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.اندیشه ورفتار،ش 25 و26،ص 67-63.
باچر،ج؛سوزان،م؛جیل،ه.(1388).آسیب شناسی روانی(ترجمه یحیی سیدمحمدی،چاپ دوم،تهران:نشرارسباران.(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2007).
باقرپورکماچالی،صغری.(1384).بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری ،سلامت روان وموفقیت تحصیلی در فرزندان کارکنان نظامی وغیرنظامی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه تهران.
باقرزاده، فضل اله وهمکاران.(1384).بررسی اثربرد ئباخت وجهت گیری هدفی برمیزان عزت نفس درفوتبالیست های لیگ کشور.حرکت،ش23،ص50-41.
بخشایش،علیرضا.(1390).بررسی رابطه توکل برخدا،عزت نفس وپیشرفت تحصیلی در دانشآموزان.روانشناسی دین،سال4،ش2،ص98-79.
بشارتی فر،محمد.(1381).دانستنی های بهداشت روانی.ناشر:اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی.
برک، لورا.(1387).روانشناسی رشد(ازلقاح تا کودکی).ترجمه؛ یحیی سید محمدی،تهران؛ارسباران.(تاریخ انتشاربه زبان اصلی‚2001).
بلوم،بی،اس.(1383).ویژگی های آدمی ویادگیری آموزشگاهی.ترجمه:علی اکبرسیف.تهران.مرکزنشردانشگاهی.
بیابانگرد ،اسماعیل.(1382).روش های ارتقای عزت نفس در کودکان ونوجوانان،چاپ هفتم،تهران.انتشارات کارنگ.
بیابانگرد، اسماعیل (1386).رابطه میان عزت نفس انگیزه پیشرفت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای تهران.دانشکده علوم رفتاری وروانشناسی،دانشگاه الزهرا، 1( 4 و5 )، 144-131.
بیابانگرد، ا.(1380).روش های افزایش عزت نفس درکودکان ونوجوانان تهران:انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
بیابانگرد، ا.(1382).روش های پیشگیری از افت تحصیلی.تهران:انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
تقوی،محمدرضا.(1380).بررسی روایی واعتبار پرسشنامه سلامت عمومی.روان شناسی.ش20.ص 398-381.
حسینی، محمدعلی؛ دژکام ،محمود؛ میرلاشاری، ژیلا.(1386).همبستگی عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران.مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی، 7(1)، 142-137.
حسینی نسب، داوود؛وجدان پرست ،حسین.(1383).بررسی رابطه عزت نفس برپیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پایه وعلوم انسانی مراکز تربیت معلم.نشریه دانشکده دانشگاه علوم وادبیات تبریز، 45، 126-101.
خاکساری، زهرا ؛خسروی، زهره .(1391).خدا؛وتصورمثبت ومنفی از او ورابطه آن با عزت نفس وسلامت روانی دانش آموزان .روانشناسی دین، 5(2)، 98-83.

خسروی بابادی،علی اکبر;اعتماداهری،علاءالدین.(1381).مطالعه سبک های تفکر ورابطه ان با عزت نفس،کارایی،خلاقیت وپیشرفت تحصیلی وراهبردهای شناختی.خلاصه مقالات کنفرانس علوم شناختی.تهران:موسسه علوم شناختی.
ریتال، اتکینسون و دیگران.(1389). زمینه روانشناسی هیلگارد، جلد اول، ترجمه، محمد نقی براهنی و دیگران، تهران: انتشارات رشد.(تاریخ انتشاربه بان اصلی‚2000).
زارع پور،رضا.(1384).بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزندپروري و سلامت رواني والدين با پرخاشگري و عملكرد تحصيلي فرزندان شاهد شهرستان اهواز.کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاداهواز.

سادوک،بنیامین؛سادوک،ویرجینیا.(1388).خلاصه روانپزشکی کاپلان وسادوک،ترجمه فرزین رضایی،تهران:ارجمند.
ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز .(1389). آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش .
شاملو،سعید.(1382).بهداشت روانی.تهران:انتشارات رشد.
شریفیان، اکبر(1381)؛ عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، فصلنامه‌ي علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 15و 16..
شعاری نژاد ،علی اکبر.(1380).روان شناسی رشد.اطلاعات .تهران.
شعاری نژاد- علی اکبر.(1381). تعلیم و تربیت فرزندان . انتشارات نو بهار.تهران . 
شفیع آبادی،عبدالله وناصری،غلامرضا.(1384).نظریه های مشاوره ورواندرمانی.تهران:مرکزنشردانشگاهی.
شعبانی ،حسن(1386) .مهارت های آموزشی : روش ها و فنون تدریس ،تهران :سمت، چاپ پنجم. 
شعیری،محمدرضا،وچترچی،نوشین(1383).حرمت خود،ابعاد سلامت روان وموفقیت تحصیلی.دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد.سال یازدهم.ش 7.آبان 83.
شهرآرای،مهرناز.(1386).روانشناسی رشدنوجوان.تهران:نشرعلم.
شیهیان ،ایلین.(1384).عزت نفس.ترجمه ؛مهدی گنجی مقدم.تهران.
شهیدی،شهریارو حمدیه،مصطفی.(1381). اصول و مبانی بهداشت روانی، تهران، سمت.
صانعی، سید مهدی.(1382).بهداشت روان در اسلام.ناشر موسسه بوستان کتاب قم
صدرالسادات، سید جلال و همکاران.(1384). مقایسه شیوه‌های فرزندپروری و کارکرد خانواده در خانواده‌های بدسرپرست دارای اختلالات رفتاری و عادی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 7، شماره 2.
عارفی، مرضیه.(1383). شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زودهنگام دختران دوره‌ي راهنمایی تحصیلی، فصلنامه‌ي پژوهش زنان، دوره‌ي 2، ش 3.
عیدیان ،مریم.(1385).بررسي و مقايسه رابطه بين سازگاري و عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر دبيرستانهاي دولتي شهرستان اسفراين در سال تحصيلي 85-1384.کارشناسی ارشد.دانشگاه شهیدبهشتی.
فردانش، هاشم ( 1380 ) . مبانی نظری تکنولوژی آموزشی، تهران انتشارات سمت .
قاسم زاده،عزیزرضا.(1386). بررسي روابط عزت نفس، منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شهیدبهشتی.
کلمز،هریس وکلارک،امینه.(1383).روش های تقویت عزت نفس درنوجوانان.(ترجمه:پروین علیپور).مشهد.انتشارات:آستان قدس رضوی.
کهرزایی، فرهاد؛ خضری مقدم، نوشیروان؛ رفیعی پور، امین.(1384).بررسی بهداشت روانی دانشجویان دارای افت تحصیلی ومقایسه آن با دانشجویان عادی دانشگاه سیستان وبلوچستان.مجله علوم تربیتی وروانشناسی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، سال دوم.
گنجی،حمزه.(1380). بهداشت روانی، تهران، ارسباران.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عزت نفس، سلامت روان، فرزندپروری Next Entries منابع و ماخذ مقاله بازدارندگی، خاورمیانه، موشک بالستیک