منابع تحقیق درباره عزت نفس، سلامت روان، سلامت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

از بروز بسیاری از آسیب های روانی واجتماعی پیشگیری کند.سبک های فرزندپروری می تواند پیش بینی کننده رشد روانی –اجتماعی ٬عملکرد تحصیلی٬رفاه یاسلامت ٬سازگاری در دوره نوجوانی ویا حتی مشکلات رفتاری فرزندان در آینده باشد.ازسوی دیگرسازه عزت نفس نیز عامل مهم در رشد سالم شخص به حساب می آید وموجب پیشرفت تحصیلی ونیز مانع بروز اختلال وپریشانی است چنین پذیرش گسترده ای از اهمیت خودارزشمندی وتاثیرآن دررشد سالم شخص سبب گردیده تا در دهه های اخیر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته ونقش آن در ابعاد مختلف زندگی فردی واجتماعی فردمورد مطالعه قرار گیرد.
بیان مساله
ارتباط والدین وفرزندان از جمله موارد مهمی است که سال ها نظر صاحب نظران ومتخصصان تعلیم وتربیت را به خودجلب کرده است.خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک ومحیط اطراف اورا به وجود می آورد،کودک در خانواده پندارهای اولیه رادرباره ی جهان فرا می گیرد،ازلحاظ جسمی وذهنی رشد می یابد،شیوه های سخن گفتن را می آموزد،هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیردوسرانجام نگرش ها ،اخلاق وروحیاتش شکل می گیرد وبه عبارتی اجتماعی می شود(نقل از هیبتی،1381).ازاینرو خانواده بیش از تمام محیط های اجتماعی دیگر در رشد وتکامل فرد تاثیر دارد و کودک پیش از این که از اوضاع اجتماعی متاثر شود،تحت تاثیر شیوه های تربیتی خانوادهاست.درطول سده های گذشته دیدگاه های فلاسفه و شاعران و بسیاری دیگر از دیدگاهها موید این اصل بوده است که انسان نیاز دارد خود را خوب ومنطقی جلوه دهد.درصدسال گذشته بسیاری از روانشناسان پذیرفته اندکه انسان دارای نیاز به عزت نفس است. عزت نفس عبارتست از احساس ارزشمند بودن٬ عزت نفس وخودارزشمندی از اساسی ترین عوامل رشد مطلوب شخصیت دانش آموزان محسوب می شود.حس ارزشمند بودن هرفرد ازمجموع افکار٬احساس ها٬عواطف وتجربیات اودرطول زندگی ناشی می شود.اغلب پژوهشگران معتقدند که عزت نفس بر سایر متغیرهای شخصی و فعالیت های فرد تاثیرمی گذارد.یکی ازمهم ترین متغیرهاسلامت روانی است.کارشناسان بهداشت روانی سلامت فکر وروان را قابلیت ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران ،تغییر واصلاح محیط فردی واجتماعی ،حل تضادها وتمایلات شخصی به طورمنطقی وعادلانه ومناسب عنوان می کنند ومعتقدند سلامت روانی تنها نداشتن بیماری نیست بلکه توان واکنش در برابر انواع گوناگون تجربیات زندگی به صورت انعطاف پذیر ومعنی دار است. عزت نفس نازل معمولا” به آسیب های روانی منجرمی شود. بیشتر صاحب نظران برخورداری از عزت نفس رابعنوان عامل مرکز ی واساسی در سازگار ی عاطفی واجتماعی فرد می دانند وعزت نفس درسلامت روانی نقش بسزایی داردبراهمیت آن تاکید دارن.بدین روی ،برخی همچون براون در سال 1997 ادعامی کندکه عزت نفس ارزشمندترین نیاز روانشناختی ماست وپیش نیاز سلامت روانی به شمار می رود.ازدیگرعوامل مرتبط باعزت نفس پیشرفت تحصیلی است. پیشرفت تحصیلی موضوعی است که بخصوص درحال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است وهر ساله مقدرا زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان ونوجوانان می شود.محققان ازدیربازسعی در فهم مجموعه عوامل تعیین کننده وموثردر پیشرفت تحصیلی داشته اند.بدیهی است که شکل گیری ذهن علمی قوی ودستیابی به توانایی های لازم درجهت کسب موفقیت تحصیلی به صورت خلق الساعه تحقق نمی پذیرد وعوامل تشکیل دهنده این ظرفیت طی سالیان تحول شخصیت شکل می گیرد. وبه این ترتیب نقش کانون خانواده در ایجاد این ظرفیت ها برجسته می گردد.سبک های فرزندپروری می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم محیطی اثرات ویژه ای بر رشد عمومی وابعاد مختلف رفتارکودک٬بخصوص درزمینه سلامت روانی٬جسمانی وعملکردتحصیلی داشته باشد.روش های تربیتی والدین اثرات طولانی بررفتار ،عملکرد،انتظارات ودر نهایت برشخصیت افراد درآینده دارند.مثلا” والدین سختگیرو دیکتاتورمانع پیشرفت وخلاقیت کودک می شوند .والدینی که اجازه نمی دهند کودک ابراز وجود کند مانع بروز استعدادهای بالقوه او می شوند ودر نتیجه این قبیل کودکان در آینده افرادی روان آزرده وپرخاشگر خواهند شد(نقل از مهرابی زاده هنرمند وهمکاران،1379(.ارتباط وپیوند اعضای خانواده ورعایت احترام متقابل یکدیگر٬درسلامت روانی –جسمانی دانش آموزان تاثیربسزایی دارد٬به گونه ای که الگوهای رفتاری وی را دربزرگسالی بنیان نهاده وموجبات امنیت خاطر وعزت نفس را در وی فراهم می آورد.عزت نفس از مهمترین عوامل تعدیل کننده فشارروانی –اجتماعی بوده وبرزمینه های روابط خانوداگی،تعامل های اجتماعی ،موفقیت تحصیلی وسلامت روانی تاثیرگذاربوده ونحوه برخورد٬پذیرش٬دوست داشتن ومساعدت بادانش آموز وی را برای ایفای نقش های اجتماعی یاری می دهد. با توجه به اینکه سبک های فرزندپروری والدین که نحوه تربیت والدین به کودکان را منتقل می کندوبه شیوه غالب تربیت فرزندان از سوی والدین اشاره دارد وبرچگونگی رشد وتکوین شخصیت کودکان تاثیربسزایی داردو نیز با توجه به اهمیت عزت نفس درکشورهای غربی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است.هریک از سبک های فرزندپروری با بروزرفتارها وویژگی های خاص در فرزندان رابطه نشان داده اند؛برای مثال عزت نفس بالا،پیشرفت تحصیلی وکفایت های اجتماعی ازجمله متغیرهایی است که با فرزندپروری مرتبط اند.همچنین مشکلات رفتاری وسایر مشکلات روانشناختی با فرزندپروری رابطه دارند.واین امر در شکل گیری شخصیت فرد موثر است و نیز میتواند برسلامت روان تاثیرزیادی داشته باشد.با توجه به مطالب فوق این پژوهش به بررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس با سلامت روان وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه در شهرکرمانشاه پرداخته است.
اهمیت وضرورت پژوهش
حمايت و شيوه درست فرزند پروری به رفتارها يا اعمال محبت آميز،‌مساعدت و همياری كه والدين نسبت به فرزندان خود ابراز می‌دارند، اشاره دارد(بورن استین،2005) شيوه درست تربيت و فرزند پروری كه كودكان از والدين خود دريافت مي‌كنند منجر به سلامت پايدار قابل توجهي مي‌شود، زيرا رابطه والدين و فرزندان با فراهم آوردن شرايط افزايش سلامت موجب رشد و تحول رواني، اجتماعي و زيستي مي‌شود. در حقيقت شيوه‌های درست فرزند پروری والدين بر رشد و افزايش سلامت رواني فرد تاثیر مي‌گذارد. به ويژه در طول دوران اوليه زندگي، والدين يك كودك،‌اغلب منبع اصلي برای رشد احساس عزت نفس و يادگيری راههای موثر اعمال كنترل شخصي مي‌باشند آنها همچنين نحوه درست رابطه برقرار كردن با ديگران را فراهم مي‌كنند كه به دور از هر گونه كمروئي و اعتماد به نفس پايين است.سلامت روانی وعمومی حاصل این تربیت هم به نوع خودمهم وضروری است.چرا که عدم سلامت روانی باعث ایجادناراحتی های روحی وجسمی شود.یکی از وجوه قابل مطالعه ومهم شخصیت بررسی عزت نفس در افراد است.عزت نفس برای اولین بار توسط ویلیام جیمز موردبررسی قرار گرفت .سپس دانشمندان زیادی سعی به بررسی رابطه عزت نفس وتاثیر آن بر ابعاد زندگی فرد داشته اند.عزت نفس به مثابه یک سرمایه ارزشمند حیاتی از مهم ترین عوامل پیشرفت وشکوفایی استعدادها وخلاقیت هاست که در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان وپژوهشگران قرار گرفته است .اکثریت افراد هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارند.افرادی که عزت نفس آنها بالا است تمایل دارند که بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تابه نقاط ضعف خود.همچنین این افرادآماده تر هستند تاارزیابی های مثبت از خودشان راقبول کنند. بل معتقد است که اعتماد به نفس از نظر بهداشت روانی وتعادل شخصیت دارای اهمیت فراوان است وآن را یک نگرش مثبت به خود که اهمیت بسزایی در بهداشت جسمی-روانی دارد،می داند.آلیس وپاپ دریافته اند که بین عزت نفس ونمره های بالای مدرسه ها،رابطه مستقیمی وجود دارد،عزت نفس یک جنبه مهم درکارکرد یا کنش کلی فرد بوده وبا زمینه های دیگری چون؛سلامت روانی –اجتماعی وعملکردتحصیلی اودر ارتباط است.در هر صورت سعادت وموفقیت هرفرد در گرو احساس خودارزشمندی واحترامی است که به وی به خودقایل است(حسینی نسب ووجدان پرست،1383).بنابراین ازآنجایی که سبک های فرزندپروری والدین و عزت نفس برسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی تاثیر بسزایی داشته و سلامت روانی و یا آشفتگی روانی ٬برآموزش وپرورش ٬بهداشت روحی وروانی ورشد وتربیت نوجوانان تاثیر دارد.و سلامت وپیشرفت اجتماعی واقتصادی هر جامعه مرهون سلامت اعضای آن جامعه است. پژوهش حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که شناخت عمیق تری از شیوه های تربیتی والدین وتاثیرآن برابعادمختلف رشد فرزندان از جمله سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی و همچنین سازه عزت نفس به دست آوریم .بدیهی است با کسب این شناخت می توان گام هایی در جهت بالا بردن آگاهی والدین و دست اندر کاران تعلیم وتربیت برداشته تا با اعمال روش های مناسب تربیتی وبرخورد مناسب ومطلوب باعث افزایش اعتماد به نفس ،سلامت روان وپیشرفت تحصیلی فرزندان شان شوند.
اهداف
هدف کلی
هدف اصلی پژوهش حاضربررسی رابطه سبک های فرزندپروری وعزت نفس با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه است.
اهداف فرعی
1- بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین(مقتدرانه٬مستبدانه و سهل گیرانه)با سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه.
2- بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین(مقتدرانه٬مستبدانه و سهل گیرانه)با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه.
3- بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه.
4-بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه.
5- بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین(مقتدرانه٬مستبدانه و سهل گیرانه)با عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه.
6- بررسی رابطه سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره متوسطه
بیان فرضیه های پژوهش
فرضیه های اصلی تحقیق
سبک های فرزند پروری والدین وعزت نفس توان پیش بینی سلامت روانی دانش آموزا ن دختر دوره متوسطه را دارد.
سبک های فرزند پروری والدین وعزت نفس توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزا ن دختر دوره متوسطه را دارد.
سایر فرضيه‏های تحقیق عبارتند از:
1-سبک های فرزند پروری والدین(مقتدرانه،مستبدانه وسهل گیرانه ) با سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه رابطه دارد.
2-شیوه های فرزند پروری والدین(مقتدرانه،مستبدانه وسهل گیرانه ) با پیشرفت تحصیلی دختران دوره متوسطه رابطه دارد.
3-سبک های فرزند پروری والدین(مقتدرانه،مستبدانه وسهل گیرانه ) با عزت نفس دانش آموزان دختر دوره متوسطه رابطه دارد.
4-بین عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران دوره متوسطه رابطه وجود دارد.
5-بین عزت نفس با سلامت روانی دختران دوره متوسطه رابطه وجود دارد.
6-بین سلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه با پیشرفت تحصیلی آنها رابطه وجود دارد.

تعاریف مفهومی
سبک های فرزندپروری
شیوه های فرزند پروری را می توان مجموعه ای از رفتارها دانست که تعاملات والد-فرزند را در طول دامنه گسترده ای از موقعیت ها توصیف می کند(علیزاده واندرایس،2002).
عزت نفس
مور14(2003) عزت نفس را چنین تعریف کرده است:عزت نفس درجه وارزشی است که یک فرد برای خودقایل می شود.

سلامت روانی
از نظر سازمان بهداشت جهانی15(2013)سلامت روانی16 عبارتست از:«قابلیت فرد در برقراری ارتباط موزون وهماهنگ با دیگران،توانایی در تغییر واصلاح محیط اجتماعی خویش و حل مناسب ومنطقی تعارض های هیجانی وتمایلات شخصی خود».
پیشرفت تحصیلی
اتكينسون و همكاران ( 1389 ) ، پيشرفت تحصيلي را توانايي آموخته شده يااكتسابي حاصل از درس ارائه شده يا به عبارت ديگر ، توانايي آموخته شده يا اكتسابي فرد در موضوعات آموزشگاهی مي دانند كه به وسيله آزمون های استاندارد شده اندازه گيری مي شود.
تعاریف عملیاتی
سبک های فرزند پروری:نمره ای که آزمودنی در مقیاس پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند به دست آورده است.
عزت نفس:نمره ای که آزمودنی در مقیاس پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت(58 سوالی) به دست آورده است.
سلامت روانی:نمره ای که آزمودنی در مقیاس پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ(28 سوالی) به دست آورده است.
پیشرف

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عزت نفس، فرزندپروری، سلامت روان Next Entries منابع تحقیق درباره فرزندپروری، فرزند پروری، سبک های فرزندپروری