منابع تحقیق درباره شهرستان رودبار، استان گیلان، اطلاعات هواشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد سويا با اعمال آبياري کافي (دور آبياري 6 روز) و نيز کاربرد بالاترين مقدار پليمر سوپرجاذب 225 کيلوگرم در هکتار بدست ميآيد. در تحقيقي که شفيعي (1382) بر روي تأثير پليمر سوپرجاذب بر افزايش رطوبت خاک و بازدهي و استقرار گونه پانيکوم آنتيدوتيل داشت مشخص گرديد که استقرار گونه در تيمار شاهد 75 درصد و در تيمار پليمر 80 درصد و توليد ماده خشک هر گلدان در تيمار شاهد 71/1 و در تيمار پليمر 82/3 گرم بوده است. همچنين کارآيي مصرف آب در تيمار شاهد، 21/0 و در تيمار پليمر، 46/0 گرم در ليتر بود. طی یک مطالعه، اثر پليمر آبدوست تراکوتن11 بر دور آبياري خربزه در سال 1382 در منطقه شهرستان سمنان بررسی شد. نتايج نشان داد که استفاده از هيدروژل تاثير مثبت روي صفات مورد بررسي (بنيه گياه، وزن ميوه و بيوماس گياه) در شرايط تنش خشکي داشت. فاکتور اثرات متقابل صفات مذکور فقط در سطح 1 درصد براي صفت بيوماس گياه معنيدار شد، به طوري که تيمار با دور آبياري 6 روز و 15 گرم پليمر، بيشترين بيوماس را داشته است (سالار و همکاران، 1384).
هاترمن و همکاران (1999) اثر هیدروژل استوکوزورب با مقدار های 04/0، 08/0، 12/0 و 2/0 درصد بر زنده ماندن دانهالهایhalepensis Pinus در بخش خشکی مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که با افزایش مقادیر هیدروژل، نگهداری آب در خاک به طور فزاینده افزایش می یابد و پس از قطع آبیاری، مدت زمان زنده ماندن گیاهان تیمار شده با 04/0 درصد دو برابر تیمار شاهد است. در دوره خشکی، دانهالها رشد زیادی در شاخساره و ریشه نسبت به نمونه شاهد داشتند. بانج شفیعی (1379) تأثیر پلیمر ابر جاذب استوکوزورب را بر افزایش رطوبت خاک، بازدهی کود، رشد و استقرار گیاه Panicum مورد بررسی قرار داد. این پژوهش بر اساس 3/0درصد وزن از پلیمر یاد شده به سه نوع بافت خاک (سبک، متوسط، سنگین ) و در چهار تکرار و سه دور آبیاری (4 ، 8 و12 روز) در دو تیمار خاک با و بدون پلیمر انجام شد و نشان داد که در تمامی تیمارهای خاک و دور آبیاری تأثیر پلیمر بر ماده خشک به طور کامل دیده میشود.
مارتینز و همکاران (2001) در پژوهشی اثر پلی اکریل آمید را بر ویژگیهای فیزیکی ترکیب پیت- پرلایت بر رشد گیاه Coronopifolium (willd.) Humphr Argyranthemum را مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش، به تركيب پيت- پرلايت با نسبت حجمی 2:1 داراي يك كود كند رها، پلي اكریل آميد آلکوزورب12 در مقادير 1، 5/2، ۵ و ۱۰ گرم بر ليتر افزوده شد. ويژگيهاي فيزيكي تركيبهاي اوليه در مقادير كم و متوسط پلي اكريل آميد به طور معنيدار تحت اثر قرار نگرفت. افزودن هيدروژل در بالاترين مقدار (10 گرم بر لیتر)، جرم ويژه ظاهري خشك و محتوي هواي خاك را كاهش و كل فضاي خاك، نگهداشت آب در مكش 5/1 و 10 کیلو پاسكال را افزايش داد ولي آب سهلالوصول را افزايش نداد. پلیاکریل آميد بر مقدار آب قابل دسترس اثري نداشت. تجزيه محيط كشت پس از چهار ماه رشد گياه نشان داد كه اثرات اوليه روي ويژگیهاي فيزيكي از بين رفته است. محتوي آب گلدانها پس از آبياري و زهكشي با افزايش ميزان پلي اكريل آميد افزايش يافت. اين اثر به طور فزاينده نشان داد كه اثرهاي فيزيكي پلي اكريل آميد ناپايدار است. پتانسيل آب شاخساره، در گياهان تحت تيمار بيشتر از شاهد بود. توزيع زيست توده در انتهاي كشت اثرات قابل توجهي نشان داد. زيست توده گل و شاخساره و كل زيست توده به وسيله پلي اكريل آميد به طور معني داري تحت اثر قرار نگرفت و در گياهان تحت تيمار وزن خشك ريشه افزايش و نسبت شاخساره به ريشه کاهش یافت. اين واكنش مي‎تواند براي بهبود استعداد گياهان تيمار شده براي انتقال در نواحي با خاك خشك جالب توجه باشد.
در سال 1999 افزايش شاخص جوانهزني خيار توسط الحربي و همکاران در اثر استفاده از پلیمرهای آبدوست گزارش شده است. الحربی و همکاران (1999) نشان دادند افزودن مواد جاذب رطوبت به خاک باعث افزایش معنیدار در اجزای عملکرد گوجه فرنگی شد. الحربي (1994) اثر آبياري و افزودن مواد جاذب الرطوبه در خاک را بر روي رشد نهال گوجه فرنگي آزمايش نمود. نتايج نشان داد که افزودن آن به ميزان 6/0 درصد وزني باعث افزايش معنيدار در عملکرد ميگردد که اين افزايش ناشي از دسترسي بيشتر گياه به آب بوده است. اثر هيدروژل بر ذخيره آب در خاکهاي شني و لوم شني و تأثير آن بر رشد جو، گندم و نخود توسط اختر و همکارانش (2004) در کشور پاکستان بررسي گرديد. نتايج نشان داد با افزايش 1/0، 2/0 و 3/0 درصد هيدروژل به خاک ظرفيت نگهداري آب به طور خطي (R=0.988) افزايش يافت. افزودن هيدروژل به خاک باعث تأخير چهار تا پنج روزه در پژمردگي نهال در هر دو نوع خاک به کار رفته شد. اختر و همکاران (2004) نیز نشان دادند که اضافه کردن هیدروژل به بسترهای شنی و لوم شنی موجب افزایش رشد و بقای گیاهچه های جو، گندم و لوبیا چشم بلبلی شد.
خادم و همکاران (1388) به منظور بررسی تأثیر مصرف پلیمرهاي سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا در شرایط تنش خشکی این آزمایش را به صورت کرت هاي یک بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصاد فی با سه تکرار در شهرستان مرودشت و فاکتور فرعی 100 و 150 میلی متر تبخیر آب از تشتک تبخیر کلاسA ، انجام دادند. آنها نشان دادند با افزایش شدت تنش خشکی، از تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت کاسته شد. در مقابل با کاربرد پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک افزوده شد حداکثر عملکرد دانه (3/2148 کیلوگرم در هکتار) به تیمار آبیاري پس از 50 میلیمتر تبخیر تعلق داشت. کاربرد توأم کود دامی و پلیمر سوپر جاذب باعث افزایش عملکرد دانه، بیولوژیک، روغن و پروتئین نسبت به شاهد شد. درمجموع، جهت کسب حداکثر عملکرد دانه می توان از تلفیق کود دامی و پلیمر سوپر جاذب به نسبت 65 به 35 استفاده کرد.

فصل سوم
مواد و روش ها

3-1- ویژگیهای جغرافیایی منطقه
3-1-1-زمان و موقیعت محل اجرای تحقیق
این آزمایش در سال 1392 در استان گیلان در شهرستان رودبار در مختصات جغرافیایی ۳۶ درجه و ۳۲ دقیقه تا ۳۷ درجه و ۷ دقیقه ازخط استوا و ۴۹ درجه و ۱۱ دقیقه تا ۵۰ درجه ۵ دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبداء و با ارتفاع 250 متر از سطح دریای آزاد به اجرا درآمد.

3-1-2- ویژگیهای آب و هوای منطقه
براساس تقسیمات هواشناسی این منطقه، مدیترانهای گرم وخشک میباشد. اطلاعات مربوط به دادههای هواشناسی در جدول 3-1 آمده است.

جدول 3-1- برخی از اطلاعات هواشناسی منطقه اجرای آزمایش
ماه
میزان بارندگی (میلی متر)
حداکثردما (سانتی گراد)
حداقلدما (سانتی گراد)
حداکثر رطوبت (درصد)
حداقل رطوبت (درصد)
ساعات آفتابی (ساعت)
تبخیر
(میلی متر)
سرعتباد (متر برثانیه)
خرداد92
7/7
30
8/19
78
43
347
398
19/36
تیر92
1/0
3/31
23
71
41
363
467
22/36
مرداد 92
3/2
7/29
6/22
75
45
334
404
17/36
شهریور 92
8/4
9/30
7/21
80
42
300
308
17/36
مهر92
4/0
3/26
8/15
78
38
248
219
16/36
آبان92
6/87
4/18
5/10
92
56
136
9/71
17/35
آذر92
9/74
9/13
7/5
90
50
1/135
55
16/10
دی92
1/1
9/11
4/2
83
38
1/157
2/38
12/20
بهمن92
9/6
8/13
2/2
85
36
6/196
5/52
16/36
اسفند92
35
8/19
6/6
91
41
157
4/48
15/36
فروردین93
9/35
3/21
1/8
88
41
236
144
21/36
اردیبهشت93
28
3/29
3/16
79
36
263
243
17/36
خرداد93
3/12
8/31
4/20
78
37
297
1/344
19/36

3-1-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
بافت خاک از نوع سیلتی لومی بوده و بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جدول 3-2 ارائه شده است.

جدول3-2- برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک زراعی محل اجرای آزمایش

عمق
(سانتی متر)
رس
(%)
شن
(%)
سیلت
(%)
هدایت الکتریکی
(دسی زیمنس برمتر)
نیتروژن
کل(%)
فسفرخاک
(میلی گرم برکیلوگرم)
پتاسیم قابل جذب
(میلی گرم برکیلوگرم)
اسیدیته خاک
0-30
4/14
8/36
8/48
40/0
08/.
8
241
95/7
30-60
4/8
34
8/57
38/0
01/.
6
137
00/8

3-2- تهیه ضایعات آلی و سوپرجاذب ها
3-2-1- کمپوست زباله شهری
میزان زباله تولیدی شهر رشت روزانه 500 تا 600 تن میباشد و حدود 50 درصد آن به تنها کارخانه تولید کمپوست گیلان در شهر رشت منتقل میشود. این کارخانه روزانه 40 تن کمپوست زباله شهری تولید نموده که به مصارف گوناگونی میرسد. بهنظر میرسد اختلاط کمپوست با خاک علاوه بر افزایش حاصلخیزی، سبب افزایش مدت نگهداری رطوبت در خاک نیز بشود.

3-2-2- ضایعات فرآوری زیتون
زیتونکاری و توسعه باغهای زیتون در گیلان سبب به وجود آمدن صنایع تبدیلی نیز گردیده است. به طوری که هم اکنون هشت کارخانه روغنکشی در شهرستان رودبار فعال بوده که روغن زیتون بخش کوچکی از محصول اصلی کارخانه های روغن کشی را تشکیل میدهد و قسمت عمده آن تفاله و پساب است که معمولا در ایران دور ریخته میشوند. میانگین تولید 3 سال این کارخانهها 5/1484 تن تفاله زیتون میباشد. بخشی از این ضایعات پس از فرآوری مجدد به مصرف تغذیه دام رسانده میشود. در نظر است با اضافه کردن ضایعات به خاک قابلیت آن برای نگهداری آب در خاک بررسی شود.

3-2-3- کاه و کلش برنج
استان گیلان دارای 230000 هکتار شالیزار میباشد که از این مزارع، سالانه 4/1 هزار تن کاه و کلش و210 هزار تن سبوس به‎ دست میآید و تنها مقدار بسیار کمی از کاه وکلش به مصرف خوراک دام میرسد و بخش اعظم آن بوسیله کشاورزان در سطح مزارع سوزانده میشود. سوزاندن کاه و کلش در سطح مزرعه علاوه بر از بین بردن ماده آلی در سطح خاک باعث آلودگیهای شدید هوا نیز گردیده است به طوری که هم اکنون یکی از مشکلات اساسی مردم و مسئولین ذیربط در فصل برداشت برنج، مسئله سوزاندن کاه و کلش و دود ناشی از آن است که مشکلات تنفسی حادی را برای شهروندان به دنبال داشتهاست. حتی در مهر سال 1390 بنا به اعلام مقامات محلی تعداد 11 نفر از ساکنین رشت بدلیل استنشاق دود سمی کاه و کلش روانه بیمارستان شدهاند. اضافه کردن کاه و کلش برنج به خاک درصورت داشتن نتیجه مثبت یقیناً سبب استفاده مطلوبتر و کاهش آثار زیانبار آن خواهد شد.

3-3-طرح آزمایش
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 26 تیمار و دو فاکتور بستر کاشت (فاکتور a) و دور آبیاری (فاکتور b) در 3 تکرار با 78 پلات صورت پذیرفت.

3-4-اعمال تیمارها
اختلاط خاک با ضایعات آلی کشاورزی و سوپرجاذبها طبق تیمارهای جدول 3-3 انجام شد.
جدول 3-3- مشخصات تیمارهای خاک
تیمار
مشخصات
a1b1
100 درصد خاک + دور آبیاری 5 روز (شاهد)
a2b1
تیمار سوپرجاذب به میزان 5 گرم در کیلوگرم خاک + دور آبیاری 5 روز
a3b1
تیمار سوپرجاذب به میزان 10 گرم در کیلوگرم خاک + دور آبیاری 5 روز
a4b1
تیمار سوپرجاذب به میزان 5 گرم در کیلوگرم خاک (پلیمرهای مرطوب شده سوپرجاذب) + دور آبیاری 5 روز
a5b1
تیمار سوپرجاذب 10گرم در کیلوگرم خاک (پلیمرهای مرطوب شده سوپرجاذب) + دور آبیاری 5 روز
a6b1
تیمار زئولیت 5 گرم در کیلو گرم خاک + دور آبیاری 5 روز
a7b1
تیمار زئولیت 10 گرم در کیلو گرم خاک + دور آبیاری 5 روز
a8b1
تیمار70 درصد خاک + 10 درصد ضایعات برنج + 10 درصد تفاله زیتون + 10 درصد کود دامی + دور آبیاری 5 روز
a9b1
تیمار50 درصد خاک + 15 درصد ضایعات برنج + 20 درصد تفاله زیتون + 15 درصد کود دامی + دور آبیاری 5 روز
a10b1
تیمار70 درصد خاک + 10 درصد ضایعات برنج + 10 درصد ورمی کمپوست + 10 درصد کود دامی + دور آبیاری 5

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره مواد غذایی، آبهای زیرزمینی، نفوذپذیری Next Entries منابع تحقیق درباره تجزیه واریانس، تحلیل داده، مواد معدنی