منابع تحقیق درباره سود حسابداری، بهای تمام شده، بازده سهام، رشد شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

ی دوره
رشد شرکت :رشد شرکت از دید بازار سرمایه، متغیر مهمی است کهاز نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی رشد و توسعه یافتگی شرکت‌ها استفاده می‌گردد.
جريانهاينقديعملياتی :براساساستانداردهای حسابداریشماره(2)،جريان‌‌هاینقدیعملياتیشامل جريان‌هایورودیوخروجیناشیازفعاليت‌هایعملياتی وآندستهازجريان‌هاینقدیعملياتیاستكهماهيتاًبه طورمستقيم قابلارتباطباسايرطبقاتجريان‌هاینقدی صورتوجوهنقدنيست،كهايندادهازصورتمالی گردشوجوهنقدشركت‌هایموردنظراستخراجگرديده است.
1-‌11. خلاصه فصل
در این فصل مسأله پژوهش مبنی بر این که آیا تاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری بر بازده سهام وجریان‌های نقدی عملیاتی آتی و همچنینتاثیر اقلام‌تعهدی اختیاری مثبت بر بازده سهامدر شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های بار رشد پایین بیشتر است بیان شد. واهداف وفرضیه‌ها با تکیه بر سوال اصلی پژوهش عنوان گردید . در نهایت نیز با معرفی تحلیل رگرسیون به عنوان روش پژوهش وبورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری نمایی کلی از موضوع پژوهش ارا‌‌‌ئه شد.
1-‌12. چارچوب فصول بعد
فصل دوم در دو بخش ارائه می‌شود.که در بخش اول ادبیات موضوع ومبانی نظری ابتدا اقلام‌تعهدی و انواع آن وسپس بازده سهام و رشد شرکت مطرح می‌شود و در بخش دوم تحت عنوان (پیشینه تحقیق) سوابق تحقیقات خارجی وداخلی مرتبط با این موضوع ارائه می‌گردد.
در فصلسومروش اجرایی تحقیق تشریح می شود .روش تحقیق،جامعه آماری و نحوه نمونه‌گیری نیز در این فصل بیان می‌شود. فرضیه‌های تحقیق،متغیرهای تحقیق ونحوه اندازه‌گیری آن‌ها به تفضیل بیان می‌شوند. نحوه تجزیه و‌تحلیل وجمع‌آوری داده‌ها و روش‌های آماری که در این فصل ارائه گردیده‌اند.
در فصل چهارم یافته‌های تحقیق ونتایج پردازش داده‌ها ارائه گردیده‌اند با بیان فرضیه‌ها ومدل رگرسیون هر فرضیه وانجام آزمون‌های آماری ‌‌؛ نتایج آزمون‌ها در جداولی خلاصه و ارائه شده‌اند.
در فصلپنجمنتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه وتحلیل‌های انجام شده بیان گردیده. و در پایان محدودیت‌ها،پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاردبردیداده خواهد شد.
در قسمت پایانی نیز فهرست منابع و مآخذ قرار خواهد گرفت.

فصل دوم
مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1.مقدمه
سهام‌داران برای تصمیم گیری در مورد خرید وفروش سهام شرکت‌ها نیازمند اطلاعاتی جهت تعیین ارزش اوراق بهادار هستند.نقش اصلی حسابداری فراهم کردن اطلاعات مفید برای سهام‌داران است که با دادن اطلاعاتی درباره سود، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام،سود تقسیمی ونظایر آن به تعیین قیمت سهام کمک کند.این امر از طریق حسابداری تعهدی امکان‌پذیر می‌گردد.از آن‌جا که سود حسابداری را می‌توان براساس اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی عملیاتی محاسبه کرد. بنابراین می‌توان برای پیش‌بینی سود وجریان نقدی عملیاتی نیز از اقلام تعهدی استفاده کرد (خواجه‌پور، 1389).
اقلامتعهدینشاندهندهپیش‌بینیمنافعاقتصادیآتی،همچونورودياخروججريانوجوه نقدمی‌باشد. اقلامتعهديبهدودسته،غيرمنتظره(اختياريياغيرعادي)ومنتظره(غيراختياريياعادي)، تفكيكمي‌شوند.اقلامتعهدياختياريآن‌هايیهستندكهمديريتبرآن‌هاكنترل داشتهومی‌تواندآن‌هارابهتأخيربيندازد،حذفكندوياثبتوشناساييآن‌هاراتسريع كند.اقلامتعهديغيراختياري اقلاميهستندكهبراساستغييراتدرعملكردبنيادی اقتصادیشركتتخمينزدهمی‌شوندومديريتنمی‌تواندآن‌هاراكنترلكند (مهرانی، 1390).
زیرا یک دید کلی درباره عملکرد شرکت‌ها ارائه می‌دهند و در ارزشیابی شرکت به آن‌ها کمک می‌کند، و باید دارای چنین ویژگی باشد تا بتواند این اهداف را برآورده سازد که اصطلاحا گفته می‌شود سود(اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی) باید با بازده سهام مربوط باشد (حسین زاده، 1388).‌
اما سودهای حسابداری در صورتی با بازده مربوط خواهند بود که توان توضیح تغییرات بازده سهام را داشته باشند وبنابراین اغلب اعتقاد برآن است که انتشار صورت‌های مالی و اعلام سود حسابداری اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل می‌کند که از آن طریق تغییراتی در حجم و قیمت مبادلات سهام ایجاد می‌کند که این تغییرات بسته به سطح کارایی بازار متفاوت است(حسین زاده، 1388).
شرکت‌ها خالص دارایی‌ها را در عملیات شرکت به کار می‌گیرد تا ارزش سهام سهامداران افزایش یابد. یک روش منطقی برای مورد توجه قرار دادن رشد،که ارتباط تنگاتنگی با ایجاد ارزش برای سهامداران دارد، ملاحظه رشد سود باقیمانده می‌باشد. رشد شرکت یکی از عواملی است که موجب رشد سود باقیمانده می‌گردد. بنابراین ،یکشرکتدرحالرشد،درآمددرحالرشدوسودباقیماندهدرحالرشددارد . اما، اینتجزیهوتحلیلبراییافتندرآمد در حال رشد به عنوان شاخص رشد شرکت،بایدبسیاردقیقباشد،زیرایکشرکتمی‌تواندرشددرآمدازمحلسرمایه‌گذاریجدیدداشتهباشد،حتیاگردرسرمایه‌گذاریجدیدنرخبازدهسهامعادیمساویبازدهموردنیازباشد (قائمی،1393).
در ادامه در این فصل ابتدا درباره سود حسابداری، نقاط قوت و ضعف سود حسابداری و انواع اقلام تعهدی مطالبی بیان می‌شود و همچنین در مورد مفهوم بازده سهام، اجزای بازده سهام، عوامل موثر بر بازده سهام، رشد شرکت مطالبی ذکر شده و در پایان به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده اشاره می‌شود.
2-2.سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده‌اند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله‌های دوره وبهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی می‌باشد:
1-سود حسابداری مبتنی بر معامله‌های واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است بر مبنا حرفه حسابداری برای محاسبه سود از روش معاملاتی استفاده کرده است. این معامله یا داد وستد می‌تواند درون سازمانی و یا برون سازمانی باشد. معامله‌های آشکار یا برون سازمانی در نتیجه کالاها و خدماتی که شرکت از سایر واحدهای می‌خرد، انجام می‌شود؛ معامله‌های پنهان (درون سازمانی) به سبب استفاده یا تخصیص دارایی‌ها در درون شرکت انجام می‌شوند. معامله‌های برون سازمانی از آن جهت آشکار هستند که بر یک مدرک عینی استوارند؛ معامله‌های درون سازمانی از آن جهت پنهان هستند که برمبنای مدارکی قرار دارند که چندان عینی نمی‌باشد. مانند گذشت زمان و استفاده از اقلام
2-سود حسابداری بر مبنای فرض دوره مالی، به عنوان یک امر بدیهی، قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
3-سود حسابداری که برمبنای فرض تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می‌کند تا درآمد تعریف شود و مورد شناسایی و اندازه‌گیری قرار گیرد. به طور کلی، اصل تحقق درآمد تعریف شود و مورد شناسایی و اندازه‌گیری قرار گیرد. به طور کلی،اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی است برای شناسایی درآمد و در نتیجه شناسایی سود.
4-سود حسابداری ایجاب می‌کند که بهای جاری را برحسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد، یعنی باید اصل بهای تمام شده تاریخی را به صورت دقیق رعایت نبود. یک دارایی بر مبنای بهای تمام شده ثبت می‌شود، تا زمانی که فروش تحقق یابد. و در آن زمان هر نوع تغییری در ارزش شناسایی می‌شود. از این رو هزینه‌های جاری عبارتند از دارایی‌های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام خریداری شد، که منقضی شده‌اند.
5-سود حسابداری ایجاب می‌کند که درآمدهای تحقق یافته دوره، در رابطه با هزینه‌های مربوط،مورد توجه قرار گیرند. از این رو، سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد(پارسائیان،1381، 528).
2-3.نقاط قوت سود حسابداری
نخستین دیدگاه در تایید سود حسابداری این است که سود مزبور توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده‌کنندگان از داده‌های حسابداری براین باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه‌های عملی، روش‌های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است. کوهلر6 در تایید چنین دیدگاهی می‌گویند:” موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه و سوداگران است. اگر مبنای که درباره سرمایه گذاری‌ها و مدیریت تصمیم می‌گیرند به گزارش‌های مالی مبتنی به بهای تمام شده تاریخی که بر چندین سال سودمند است، دسترسی نداشتند،از مدت هایش تغییراتی در حسابداری به وجود آمده است”.
دوم، از آن‌جا که سود حسابداری مبتنی بر معامله‌های واقعی و حقیقی است، این سود به صورت عینی محاسبه وگزارش می‌شود، از این رو، اصولا قابل تایید می‌باشد. اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداری مبتنی بر اینکه حسابداری باید واقعیت‌ها را گزارش کند، باعث می‌شود که عینیت این سود مورد تایید قرار گیرد. به گفته کوهلر، حسابداری هیچ‌گاه وسیله یا ابزار مناسب برای محاسبه ارزش جاری، تغییر در ارزش یا ارزش فعلی یک قلم دارایی یا گروهی از دارایی‌ها نبوده است.
سوم، سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درآمد به شاخص محافظه‌کاری پایبند باقی ‌می‌‌ماند . به بیان دیگر، در محاسبه و گزارش سود دوراندیشی، به طور معقول، متجلی می‌شود.
چهارم، چنین پنداشته می‌شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است؛ سود حسابداری بیانگر داستانی درباره شیوه‌ای است که مدیریت بدان وسیله مسئولیت خود را پذیرفته و تعهدات خود را انجام داده است(پارسائیان، 1381، 529).
2-4.نقاط ضعف سود حسابداری
در ادبیات حسابداری، همان طور که به صورت بسیار قوی از سود حسابداری دفاع شده، از نظر نقاط ضعف متعدد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اصولا در دیدگاه‌های مخالف برای استفاده از سود حسابداری موضوع «مربوط بودن» این عدد در تصمیم‌گیری‌ها مورد پرسش قرار گرفته است. یک دیدگاه مخالف این است که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمی‌تواند افزایش ارزش تحقق نیافته دارایی‌هایی را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده‌اند را شناسایی کند. دیدگاه دیگر این است که با توجه به روش‌های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده (برای مثال روش‌های مختلف تعیین ارزش یا بهای تمام شده موجودی‌ها) و روش‌های مختلف پذیرفته شده برای تخصیص هزینه‌ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می‌سازد.
سومین دیدگاه مخالف، بیان می‌نماید تکیه بر سود حسابداری، مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه‌کاری باعث می‌گردد که داده‌ها گمراه کننده گردند یا اینکه برای استفاده کنند،نامربوط گردند نمونه قابل ذکر در این ارتباط، بی‌فایده بودن نسبت‌های مبتنی بر صورت‌های مالی است که با رعایت این اصول محاسبه می‌شوند(پارسائیان، 1381، 530).
2-5.طبقه بندی جریان‌های نقد
منابع نقدی در دسترس موسسه (نقد ومعادل‌های آن)در نتیجه فعالیت‌های ان افزایش یا کاهش می‌یابند. اگر این فعالیت‌ها به طور مناسب طبقه‌بندی شوند، نشان دادن اطلاعات مربوط به هر طبقه به طور جداگانه در صورت گردش وجه نقد منطقی می‌باشد. چرا که قابلیت مقایسه افزایش می‌یابد وارتباط میان طبقه‌ها نیز ارزیابی می‌گردد.به علاوه تدوین کنندگان استاندارد انتظار دارند اطلاعات جریانات نقدی طبقه‌بندی شود، برای استفاده‌کنندگان مفیدتر باشد. ازآن‌جا که ارائه صورت مزبور در قالب سرفصل‌های اصلی به قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح واحدهای تجاری مختلف کمک می‌کند، استاندارد حسابداری ایران طبقه‌بندی جریان‌های نقدی را تحت سرفصل‌های اصل مندرج در بند 14 استاندارد شماره 2 به شرح زیر ضروری می‌شمارد.
صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان‌های نقدی طی دوره تحت سرفصل‌های اصلی زیر باشد:
فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌هاو سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بردرآمد
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
فعالیت‌های تامین مالی ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1388)
2-5-1.جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
براساس بند 19 استاندارد

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده سهام، اقلام تعهدی اختیاری Next Entries منابع تحقیق درباره وجوه نقد، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، عرضه و تقاضا