منابع تحقیق درباره سلامت روان، عزت نفس، فرزندپروری

دانلود پایان نامه ارشد

افراد در مقابله با خواسته های حرفه ای ومسایل روزمره را می سنجد واحساسات آنها رادرباره چگونگی کنارآمدن با موقعیت های متداول زندگی را آشکارمی کند.وشامل سوالات 15 تا 21 است.

4-افسردگي : يک نوع اختلال خلقي که 2 مشخصه عمده آن نااميدي و غمگيني است ودرآن فرد علاوه براين 2 مشخصه احساس بي کفايتي و بي ارزشي مي نمايد. (اتکينسون، 1389)این مقیاس مواردی که با افسردگی وخیم وگرایش به خودکشی مرتبط اند ، را اندازه گیری می کند.وسوالات 22 تا 28 را دربر دارد.
روش نمره گذاری
تمام سوالات پرسشنامه سلامت عمومی دارای چهار گزینه هستند.پاسخ آزمودنی به هریک از پرسش ها در یک طیف 4 درجه ای «خیلی کم»،«کم»،«زیاد»و«خیلی زیاد»مشخص شده است.بهترین ومناسب ترین روش نمره گذاری برای این مقیاس ها استفاده از روش نمره گذاری لیکرت با نمره های 0،1،2 و3 برای گزینه هاست. درهمه ی گزینه هادرجه پایین نشان دهنده سلامتی ودرجات بالا حاکی از عدم سلامتی ووجود ناراحتی در فرد است. می توان گفت که نمره 17 به بالا در هر زیر مقیاس و نمره 41 به بالا در کل پرسشنامه ، وخامت وضع آزمودنی را نشان می دهد.
اعتبار وروایی پرسشنامه
ضریب اعتبار وروایی این آزمون درتحقیقات مختلف که توسط تقوی(1380،به نقل از مشهدی میقاتی،1384)انجام شد،اعتبار پرسشنامه از سه روش دوباره سنجی ،توصیفی وآلفای کرونباخ به ترتیب ضریب اعتبار70/0، 93/0 و 90/0 حاصل گردیده وروایی پرسشنامه با سه روش روایی همزمان،همبستگی خرده آزمو نها با نمره کل وتحلیل عوامل صورت گرفت که به ترتیب روایی 55/0، 72/0 و 87/0 به دست آمده است.یزدان پناه ومیر محتشمی(1375،به نقل از مشهدی میقاتی،1384)نیز در بررسی جداگانه به ترتیب ضریب اعتبار پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 84/0 و 92/0 گزارش کرده اند.یعقوبی وهمکاران ، در اعتبار یابی پرسش نامه 28 سوالی سلامت روانی ، نقطه برش 23 را با روش لیکرتی گزارش نمودند وضریب پایایی پرسش نامه (با روش باز آزمایی)88/0 گزارش شده است.در مطالعه پالاهنگ، بهترین نقطه برش در مردان نمره 22 با حساسیت وویژگی 88 و79/0 و بهترین نقطه برش در زنان نمره 21 با حساسیت وویژگی 88 و79/0 به دست آمد که در این بررسی ضریب پایایی این پرسشنامه 91/0 تعیین شد.
پیشرفت تحصیلی: که در این تحقیق به وسیله معدل نیمسال اول دانش آموزان سنجیده می شود.
روش اجرای پژوهش
در راستای موضوع پژوهش که بررسی رابطه سبک های فرزندپروری عزت نفس با سلامت روانی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختردوره متوسطه شهرکرمانشاه است طرح پژوهش مناسب انتخاب گردید ومنابع لازم جمع آوری شد وسپس با مراجعه به اداره آموزش وپرورش کل استان کرمانشاه واخذ مجوز لازم ازاین اداره وسپس مراجعه به نواحی سه گانه آموزش وپرورش شهر کرمانشاه لیست کلیه دبیرستانهای دولتی تهیه واز طریق روش نمونه گیری خوشه ای تعداد دبیرستانها وکلاس ها ودرنهایت تعدادآزمودنی ها انتخاب شدند.وپرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت وسلامت روانی درمورد دانش آموزان وپرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند نیز درمورد والدین دانش آموزان اجراشد.لازم به ذکر است برای اینکه مشخص شود که هرسه پرسشنامه به دانش آموز ووالدین همان دانش آموز مربوط می شود پرسشنامه ها شماره گذاری شدند به عنوان مثال پرسشنامه های عزت نفس وسلامت روان وسبک های فرزندپروری با شماره 1 شماره گذاری شدند سپس دوپرسشنامه عزت نفس وسلامت روان به دانش آموز وپرسشنامه سبک های فرزندپروری به والدین او داده شد ودر پایان برحسب این شماره گذاری مشخص شد که هریک از پرسشنامه والدین مربوط به دانش آموزخاصی است.دراین پژوهش دانش آموزان دختری مد نظر بودند که درهریک ازسه پایه دوره متوسطه دردبیرستان های دولتی دخترانه شهرکرمانشاه مشغول تحصیل بودند،سن آنها شامل 15 تا18 سالگی بود وهردو والدین آنها(پدر ومادر)درقیدحیات بودندونیز دارای معلولیت جسمی یاذهنی نبودند.بنابراین دانش آموزانی که دردبیرستان های غیردولتی مشغول تحصیل بودند،یا یکی ازوالدین ایشان درقیدحیات نبودونیز دانش آموزانی که سن آنها پایین تراز15 سال وبیشتراز18 سال بودوهمچنین دانش آموزانی که دارای معلولیت جسمی یاذهنی بودند درنمونه مورد نظرقرارنگرفته اند.
در زمان اجرای آزمون ها محقق با پاسخ به سوالات آزمودنی ها وتوضیحات لازم ونظارت وجلوگیری از دخالت سایرین در نحوه ی پاسخگویی آزمودنی ها وبیان اینکه نتایج آن محرمانه است درحد امکان ازحضورمتغیرهای مزاحم جلوگیری کرد.
روش تجزیه وتحلیل داده ها
پس ازجمع آوری کلیه پرسشنامه ها ازروش های آماری توصیفی واستنباطی(همبستگی پیرسون ورگرسیون چندمتغیره) درقالب نرم افزارآماری SPSS19 برای تحلیل داده ها استفاده شد.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

الف :یافته های توصيفي
جدول 4-1- فراوانی ودرصدفراوانی سبك هاي فرزندپروري
متغیر
فراوانی
درصدفراوانی
سبک مقتدرانه
242
64
سبک مستبدانه
93
6/24
سبک سهل گیرانه
43
4/11
مجموع
378
100
جدول 4-1 نشان مي دهد بيشترين سبك فرزندپروري در ميان خانواده ها سبك فرزندپروري مقتدرانه مي باشد كه در اين نمونه 242 نفر ( 64 درصد ) از كل آزمودني ها را تشكيل داده است.

جدول 4-2 داده هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ( سبكهاي فرزند پروري ، عزت نفس، سلامت روان، پيشرفت تحصيلي)
متغير
شاخص
سبك فرزندپروري مقتدرانه
سبك مستبدانه
سبك سهل گير
عزت نفس
سلامت روان
پيشرفت تحصيلي
ميانگين
62/33
22/32
06/32
60/28
39/32
93/15
انحراف معيار
40/4
62/4
32/4
19/9
29/17
53/2
تعداد
242
93
43
378
378
378

جدول 4-2 نشان مي دهد به طور كلي ميانگين سبك فرزند پروري مقتدرانه 62/33 ، مستبدانه، 22/32 ، سهل گير، 06/32 و ميانگين نمره عزت نفس 60/28 ، سلامت روان 39/32 و پيشرفت تحصيلي 93/15 مي باشد.

ب : آمار استنباطي
برای تعیین توزیع جامعه(نرمال بودن دادهها) از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف178 استفاده شد، در آزمون های انجام شده سطح 05/0P معنی دار در نظر گرفته شد.با توجه به اهداف پژوهش، جهت تحلیل دادهها از روشهای آماری همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون رگرسيون چند متغيره استفاده شد. یافتهها با توجه به فرضيات پژوهش در جدولهای (4-3) تا (4-12)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
فرضيه اصلي ) سبکهای فرزندپروری والدین و عزت نفس توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارد.
جدول 4-3- شاخص های تحلیل واریانس یک راهه(ANOVA)جهت بررسی معنا داری کل مدل رگرسیون
منبع واریانس
مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذورات
F
سطح معنادار
R
2R
SE
رگرسیون
482/64822
2
64/824
78/14
0001/0
52/0
27/0
86/6
باقیمانده
16/10282
239
68/48

کل
642/75104
241

متغیرپیش بینی کننده:سبک فرزندپروری مقتدر وعزت نفس.متغیرملاک:پیشرفت تحصیلی
براساس این نتایج میزان F مشاهده شده (78/14=F) معنادار است (01/0≥P) و 27% واریانس مربوط به پیشرفت تحصیلی توسط سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس تبیین می‌شود (27/0 = R2) با توجه به معنادار بودن رگرسیون پیشرفت تحصیلی بر سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس ضرایب مربوط به معادله پیش‌بینی در جدول 4-4 ارائه گردیده است.

جدول 4-4- نتایج به دست آمده ازضریب مربوط به رگرسیون پیشرفت تحصیلی ازروی سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس
مدل
ضرایب B
خطای استاندارد
ضرایب استاندارد بتا
T
سطح معنی‌دار
ثابت
26/76-
26/6

38/7
0001/0
عزت نفس
12/2
489/0
416/0
84/4
0001/0
سبک مقتدرانه
963/0
412/0
126/0
113/2
029/0

ضرایب ‌رگرسیون هر یک از دو متغیر پیش‌بینی نشان می‌دهد عزت نفس و سبک مقتدرانه (05/0≥P) ‌می‌تواند واریانس پیشرفت تحصیلی را به صورت معنی‌داری تبیین کند. ضریب تأثیر عزت نفس (416/0= B) با توجه به آماره t نشان می‌دهد که متغیر عزت نفس با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی کند. ضریب تاثیر سبک فرزندپروری مقتدرانه (126/0=B) با توجه به آماره t نشان می دهد که متغیر سبک فرزندپروری مقتدرانه با اطمینان 95/0 می تواند تغییرات مربوط به پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند.

سبکهای فرزندپروری والدین و عزت نفس توان پیش بینی سلامت روان دانش آموزان را دارد.
برای پیش بینی سلامت روان توسط متغیرهاي پیش بین سبك فرزندپروري مقتدروعزت نفس از تحلیل رگرسیون استفاده شد . خلاصه نتايج تحليل رگرسيون در جدول 4-5 آمده است.

جدول 4-5- تحلیل واریانس مربوط به پیش بینی سلامت روان ازروی سبک فرزند پروری مقتدرانه و عزت نفس
منبع واریانس
مجموع مجذورات
Df
میانگین مجذورات
F
سطح معنادار
R
2R
SE
رگرسیون
128/6592
2
73/941
98/16
0001/0
61/0
38/0
44/7
باقیمانده
74/10643
239
43/55

کل
87/17235
241

متغیرپیش بینی کننده:سبک فرزندپروری مقتدر وعزت نفس.متغیرملاک:سلامت روانی
براساس این نتایج میزان F مشاهده شده (98/16=F) معنادار است (01/0≥P) و 38% واریانس مربوط به سلامت روان توسط سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس تبیین می‌شود (38/0 = R2) با توجه به معنادار بودن رگرسیون سلامت روان بر سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس ضرایب مربوط به معادله پیش‌بینی در جدول 4-6 ارائه گردیده است.
جدول 4-6-نتایج به دست آمده ازضریب مربوط به رگرسیون سلامت روانی ازروی سبک فرزندپروری مقتدرانه و عزت نفس
مدل
ضرایب B
خطای استاندارد
ضرایب استاندارد بتا
T
سطح معنی‌دار
ثابت
21/140
39/7

46/7
0001/0
عزت نفس
84/2-
578/0
431/0-
92/4-
0001/0
سبک مقتدرانه
903/0-
424/0
141/0-
130/2-
034/0

ضرایب ‌رگرسیون هر یک از دو متغیر پیش‌بینی نشان می‌دهد عزت نفس و سبک مقتدرانه (01/0≥P) ‌می‌تواند واریانس سلامت روان را به صورت معنی‌داری تبیین کند. ضریب تأثیر عزت نفس (431/0- = B) با توجه به آماره t نشان می‌دهد که متغیر عزت نفس با اطمینان 99/0 می‌تواند تغییرات مربوط به سلامت روان را پیش‌بینی کند. اين ضريب تاثير منفي است و معناي آن اين است كه اگر يك واحد به ميزان عزت نفس اضافه شود مقدار 84/2 از نمره فرد در سلامت روان كاهش مي‌يابد( کاهش نمره سلامت روان نشانه بالا بودن سلامت روان فرد می باشد) . ضریب تاثیر سبک فرزندپروری مقتدرانه (141/0-=B) با توجه به آماره t نشان می دهد که متغیر سبک فرزندپروری مقتدرانه با اطمینان 95/0 می تواند تغییرات مربوط به سلامت روان را پیش بینی کند.
فرضيه اول) سبکهای فرزندپروری والدین(مقتدرانه،مستبدانه وسهل گیرانه) باسلامت روانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه رابطه دارد.‬‬‬‬‬‬
به منظور بررسی فرضيه اول پژوهش از روش آماری همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول (4-7) ارائه شده است.
جدول 4- 7 : رابطهی همبستگی بین سبکهای فرزندپروری والدین و سلامت روان دانشآموزان
متغیرها
ضریب همبستگیr
Vضریب تعیین
سطح معناداری P
سلامت روان- سبک مقتدرانه
**47/0-
22/0
001/0
سلامت روان – سبک استبدادی
**39/0
152/0
001/0
سلامت روان – سبک سهلگیرانه
05/0

49/0
05/0 p* ، 01/0 ** p

با توجه به نتایج حاصله، وجود رابطه منفي بین سبک فرزندپروری مقتدرانهی والدین و سلامت روان دانش آموزان (47/0-)، و نیز رابطهی مثبت بین سبک استبدادی والدین و نمره سلامت روان دانشآموزان تأیید شده (39/0)، و رابطهی معناداری بین سبک فرزندپروری سهلگیرانهی والدین و سلامت روان دانشآموزان مشاهده نشد.( لازم به ذكر است هر چه نمره سلامت بالا باشد فرد از سلامت روان پايين تري برخوردار است و بالعكس )‬‬‬‬‬
برای سبک مقتدرانه: (آزمون دو دامنه، 001/0p ،242n =، 47/0 r = -، 22/0v=).
برای سبک استبدادی: (آزمون دو دامنه، 001/0p ،93n =، 39/0 r =، 152/0v=).
برای سبک سهلگیرانه: (آزمون دو دامنه، 49/0p = ،43n =، 05/0 r =، 0v=).
فرضيه دوم ) سبک های فرزندپروری والدین(مقتدرانه،مستبدانه وسهل گیرانه) با پیشرفت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عزت نفس، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی Next Entries منابع تحقیق درباره عزت نفس، سلامت روان، فرزندپروری