منابع تحقیق درباره سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سرمایه اجتماعی a = تعداد عضویت در تشکل ها
W = وزن هر مؤلفه b = پیوند سرمایه اجتماعی
Xn = مقدار نرمال شده متغیر c = پل ارتباطی سرمایه اجتماعی

رابطه 3-4 فرمول شاخص سرمایه اجتماعی
یافته های جدول 35-4 نشان می دهد که میانگین سرمایه اجتماعی گندمکاران 55/0 می باشد. بنابراین میتوان گفت، سرمایه اجتماعی گندمکاران بالاتر از حد متوسط می باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی Next Entries منابع تحقیق با موضوع سبيل، ثلثين، سنة