منابع تحقیق درباره سابقه خدمت، تخلفات اداری، بازنشستگان، حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

نمیباشد، خاتمه میدهد و بازنشسته وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده میکند. (طباطبایی مؤتمنی، پیشین:201) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعریف بازنشستگی به ذکر شرایط آن پرداخته است. چون بازنشستگی موجب خاتمه خدمت و بیکاری گروهی از کارمندان و در نتیجه محروم شدن دولت از خدمت آنها و تحمیل آنان بر بودجه کشور می شود، دولت آن را تابع قواعدی قرار داده که به شرح آن می پردازیم.
برای اینکه دولت از وجود کارمندان با سابقه و مجرب که به سن بازنشستگی رسیدهاند، به طور ناگهانی محروم نگردد و در جریان امور دچار وقفه نشود، اصل بر این است که تصمیم بازنشستگی، یک عمل حقوقی یکجانبه تلقی میشود و بدین ترتیب در مواردی که کارمند پس از رسیدن به سن تقاعد، تقاضای بازنشستگی میکند، تصویب آن موکول به نظر مقام اداری است. مقامات مزبور حق دارند هر زمان که متقضی بدانند، بدون آنکه محتاج به استدلال و توجیه باشد کارمندان واجد شرایط قانونی را بازنشسته کنند یا از بازنشسته کردن او ( تا مدتی که در قانون تصریح شده) خودداری ورزند. حقوق اداری ما نیز این رویه پیروی کرده است.
برای اینکه متقاضیان بازنشستگی برای خدمت نامعین از حق قانونی خود محروم نشوند، یا آنهایی که به سن بازنشستگی رسیدهاند، ولی مایل به کنارهگیری از خدمت نیستند سد راه جوانان برای نیل به مقامات بالاتر نشوند، قانونگذار دولت را مکلف میکند کارمندانی را که به سن معینی رسیده اند به اجبار بازنشسته کند، بدیهی است در این باره صلاحیت دولت، صلاحیت تکلیفی است نه اختیاری. (طباطبایی مؤتمنی، پیشین: 199-200)
بند اول: شرایط بازنشستگی
در اسناد بین المللی کار برای برخورداری بازنشستگی و برخورداری از مستمری آن دو شرط؛ رسیدن به سن بازنشستگی، تکمیل دوره احراز ( سابقه خدمت) پیش بینی شده است. در مورد شرط اول، مقاوله نامه 128 سازمان بین المللی کار سقف سنی 65 سال را برای بازنشستگی مشخص کرده و متذکر میگردد که این سن تنها در شرایط خاص میتواند از 65 سال بیشتر باشد. ( بند 2 ماده 15 مقاوله نامه 128) برای اشخاص شاغل در کارهای سخت و زیان آور باید سن کمتری در نظر گرفته شود. ( بند 3 ماده 15 مقاوله نامه 128) شرط دوم نیز تکمیل دوره احراز برخورداری از مستمری است. بر اساس مقاوله نامه 102 و 108 سازمان بین المللی کار این دوره احراز میتواند به صورت مدت بازپرداخت حق بیمه یا سالهای اشتغال به کار باشد و در هر حال نباید از 30 سال بیشتر باشد. هیچ قانونگذار ملی نمیتواند پرداخت مستمری بازنشستگی را منوط به پرداخت 31 سال حق بیمه و یا 31 سال اشتغال بداند. عدم رعایت دورههای احراز پرداخت حق بیمه یا اشتغال به معنای عدم پرداخت مستمری نیست و در صورتی که ذینفع قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، سابقه پرداخت 15 سال حق بیمه یا اشتغال را داشته باشد، از مستمری بازنشستگی برخوردار میشود و تنها میزان آن کمتر خواهد بود. ( عراقی، 1386: 384) بر اساس بند 17 توصیه نامه 131 سازمان بین المللی کار در صورتی که ذینفع، قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، سابقه 10 سال پرداخت حق بیمه یا اشتغال را داشته باشد، میتواند از مستمری بازنشستگی برخوردار شود، هرچند میزان آن کمتر است. ( همان منبع: 384)
در ایران بازنشستگی یک عمل حقوقی یکجانبه اداری است، و به چند صورت در قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان پیش بینی شده است.
1- بازنشستگی به اختیار دستگاه اجرائی 2- بازنشستگی به درخواست کارمند 3- بازنشستگی به عنوان تکلیف دستگاه اجرائی
1-بازنشستگی به اختیار دستگاه اجرائی:
طبق ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرائی میتواند کارمند خود را با داشتن یکی از شرایط زیر بازنشسته کند.
الف: حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سیوپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی، کارشناسی ارشد و بالاتر. در اینجا شرط سن ملاک نیست البته به موجب تبصره 1 ماده مذکور سابقه خدمت برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر میباشد.
ب: حداقل شصت سال سن و حداقل بیستوپنج سال سابقه با بیستوپنج روز حقوق. در این مورد نیز شرط سنی برای زنان منظور نمیگردد و برای متصدیان مشاغل سخت و زیانآور، جانبازان و معلولان نیز شرط سنی پنج سال کمتر است.
2- بازنشستگی به درخواست کارمند:
طبق بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان نیز میتوانند با داشتن بیش از سی سال سابقه خدمت درخواست بازنشستگی نمایند. البته با توجه به صدر ماده مذکور قبول درخواست کارمند در اختیار دستگاه اجرائی است.
3- بازنشستگی به عنوان تکلیف دستگاه اجرائی:
طبق تبصره 2و3 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی مکلفند در موارد زیر کارمندان را راساً و بدون تقاضای آنان بازنشسته نماید.
الف: برای مشاغل غیرتخصصی، کارمندانی که دارای سیسال سابقه خدمت و شصتسال سن باشند و برای مشاغل تخصصی کارمندانی که دارای سیوپنج سال سابقه خدمت و شصتوپنج سال سن باشند.
ب: کارمندانی که دارای شصتوپنج سال سن و حداقل بیستوپنج سال سابقه خدمت باشند. البته برای مشاغل تخصصی سقف سنی هفتاد سال است. کارمندانی که سابقه خدمت آنها کمتر از بیستوپنج سال است و در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته یاشند میتوانند تا رسیدن به بیستوپنج سال سابقه خدمت ادامه دهند، در غیر این صورت بازخرید میشوند. (امامی، پیشین: 4-293)
بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی
غیر از موارد کلی بازنشستگی برابر قانون مدیریت خدمات کشوری، موردهای ویژه دیگری که در آن وزارتخانه و مؤسسات عمومی میتوانند مستخدمان را بازنشسته کنند، نیز وجود دارد.
1- در صورتی که مستخدمی با شرط داشتن حداقل ده سال سابقهی خدمت اصالتاً یا تبعاً از استفاده از حقوق اجتماعی محروم میشود. اگر مستخدم در هنگام محرومیت حداقل پنجاهوپنج سال سن داشته باشد در این صورت اداره، حقوق وظیفهای برابر با نصف حقوق بازنشستگی که در تاریخ محرومیت از حقوق اجتماعی به این مستخدم تعلق میگیرد، به خانوادهی وی پرداخت میکند و در صورت اعادهی حیثیت، مستخدم خود از تمام حقوق بازنشستگیاش استفاده میکند. چنانکه میبینم این مستخدم باید دست کم پنجاهوپنج سال سن و ده سال سابقه خدمت داشته باشد، تا در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی از حقوق بازنشستگی استفاده کند. بدینترتیب قانونگذار تلویحاً بازنشسته کردن این گونه مستخدمان را پذیرفته است.
2- گونه دیگر مستخدمانی هستند که آماده به خدمت میگردند. بدین نحو که به موجب ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت عدم اشتغال مستخدمان آماده به خدمت در دستگاههای اجرایی دیگر، در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته میگردند. از این رو قانونگذار به اداره اجازه داده است این مستخدمان را که متصدی پستی نیستند و فعالیت اداری ندارند و واجدشرایط بازنشستگی هستند، بازنشسته کنند، که در واقع تبدیل یک حالت غیرفعال به حالت خروج همیشگی از خدمات حقوقی است.
3- مورد دیگر راجع به مستخدمانی است که بر طبق حکم قطعی مراجع قضائی یا رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، به انفصال دائم از خدمت وزارتخانه یا موسسه عمومی متبوع محکوم شدهاند در صورت داشتن پنجاه سال سن و پانزده سال سابقه خدمت بنا بر نظر هیأت مذکور برای خانواده آنان مقرری ماهیانهای معادل حداقل حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته میشود. این مقرری ماهیانه شبیه بازنشستگی میباشد. ( ماده11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری: 1372)
4- مورد دیگر نیز در خصوص کارکنانی است که به سبب تخلف برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی به عنوان مجازات محکوم میگردند. بدین ترتیب که مستخدمان مرد با داشتن 25 سال سابقهی کار و مستخدمان زن با داشتن 20 سال سابقهی کار پس از تقلیل یک یا دو گروه خدمتی اجباراً بازنشسته میگردند. ( بند ط مادهی 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
بند سوم: آثار بازنشستگی
1-خاتمه خدمت (قطع رابطه خدمتی مستخدم با دولت):
بازنشستگی موجب خاتمه خدمت است. از تاریخ ابلاغ حکم بازنشستگی، عنوان کارمندی و صلاحیت ادامه خدمت از مستخدم بازنشسته سلب میشود و هر گونه اعمالی که پس از تاریخ انجام داده باشد، اثر قانونی نخواهد داشت و دیگر نمیتوان مستخدم بازنشست را به عنوان تخلفات انضباطی مورد تعقیب قرار داد.( سنجابی، 1342 :150)
2-منع اشتغال بازنشسته:
اشتغال مجدد مستخدمین بازنشسته در دستگاههای دولتی ممنوع میباشد. در قانون مدیریت خدمات کشوری منع اشتغال بازنشستگان به طور صریح بیان نگردیده است، اما از مفهوم مخالف ماده 95 این قانون ( که مجوز اشتغال ساعتی بازنشستگان متخصص را داده است) منع اشتغال مجدد بازنشستگان استنباط میشود. اگر بنا به مقتضیاتی دولت به وجود کارمندان بازنشسته احتیاج پیدا کند، اعاده به خدمت مستلزم مجوز قانونی و ابلاغ جدید خواهد بود.
3- مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت:
حقوق بازنشستگی مستمری ثابتی است که در برابر خدمات گذشته مستخدم بازنشسته، به طور مادام العمر به وی پرداخت میشود و پس از فوت وی، وراث مستخدم از محل آن استفاده مینمایند. علاوه بر این، طبق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته میشوند به ازاء هر سال سابقه خدمت یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر ( تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش
برابر ماده 106 قانون ارتش، بازنشستگی به عنوان یکی از راههای خروج از خدمت اداری عنوان گردیده ولی از آن تعریفی نشده است. بازنشستگی در ارتش را میتوان عادیترین روش خاتمه خدمت کارکنان بر مبنای قانون دانست. بدین ترتیب که پس از تصویب بازنشستگی کارکنان توسط مقامات ذیصلاح، مراتب در فرمان همگانی16 ارتش با ذکر تاریخ بازنشستگی درج و حکم بازنشستگی به فرد ابلاغ میگردد. پس از تسویه حساب با محل کار، از تاریخ بازنشستگی ارتباط کاری فرد بازنشسته با سازمان قطع و خاتمه خدمت صورت میپذیرد.
بند اول: شرایط بازنشستگی
براساس ماده 110 قانون ارتش، کارکنان مشمول این قانون، در سه صورت زیر بازنشسته می شوند:
1- کارکنانی که دارای 30 سال سابقه خدمت باشند.
بدین گونه که کارکنانی که دارای 30 سال سابقه خدمت می باشند، سازمان مکلف به بازنشسته نمودن آنها میباشد و برابر تبصره یکم ماده 110 قانون ارتش به تعویق انداختن بازنشستگی آنها در صورت عدم تمایل خودشان امکانپذیر نمی باشد.
2- کارکنانی که به سن 60 سالگی رسیده باشند.
بدین نحو که کسانی که به سن 60 سال برسند با هر چند سال سابقه خدمت میتوانند بازنشسته شوند و سازمان مکلف به بازنشسته نمودن آنها است. همچنین به تعویق انداختن بازنشستگی آنها جز با موافقت خودشان امکانپذیر نمیباشد17. لازم به ذکر است که محدودیت حداکثر سن استخدام کارکنان ارتش 40 سال منظور شده است. بدینگونه که با توجه به محدودیت سنی استخدام، کارکنان ارتش با 60 سال سن حداقل دارای 20 سال سابقه خدمت می باشند.
3-کارکنان مردی که دارای 25 سال سابقه خدمت و کارکنان زنی که دارای20 سال سابقه خدمت باشند، به شرط قبول سازمان میتوانند بازنشسته گردند. بدینترتیب که چنین افرادی به موجب تبصره دو اصلاحی ماده 110 قانون ارتش18 در صورت تمایل میتوانند تقاضای بازنشستگی بدهند، اما سازمان مکلف به پذیرش تقاضای چنین افرادی نیست. ولی اگر صلاح بداند میتواند درخواست آنها را پذیرفته و چنین کارکنانی را بازنشسته نماید. (شهلائی و همکار، 1379: 171) رویه فعلی ارتش در سال 1393 بر این منوال است که فعلاً بازنشستگی بر مبنای تبصره دو ماده 110 از دستور کار خارج شده و فردی را بدین ترتیب بازنشست نمیکنند.
همانطور که در بالا بیان شد در خصوص بازنشستگی به تکلیف دستگاه اجرائی، کارکنان ارتش در صورتی که 30 سال سابقه خدمت داشته باشند، بدون ملاک قرار دادن سن فرد، سازمان مکلف به بازنشسته نمودن آنها است. اما قانونگذار، کارمندان را به دو گروه شاغل در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره امنیت شغلی، قانون کار، نیروی انسانی، قانون اساسی Next Entries منابع تحقیق درباره سابقه خدمت، مشاغل تخصصی، امنیت شغلی، نیروهای مسلح