منابع تحقیق درباره سابقه خدمت، تخلفات اداری، ارزیابی عملکرد، هیأت علمی

دانلود پایان نامه ارشد

مکلف است سنوات خدمتی او را به میزان سالی یک ماه به وراث قانونی ایشان پرداخت نماید. ( رفیعی، 1393: 145)
در تطبیق وضعیت مستمری پرداختی به بازماندگان سه گروه شاغلین، کارگران متوفی به سبب انجام وظیفه مانند کارمندان وکارکنان ارتش از دو گروه تشویقی بالاتر بهرهمند نیستند. در خصوص فوت عادی نیز کارگران به تناسب سنوات خدمت که حق بیمه پرداخت نمودهاند، به وراث آنان مستمری یا در صورت داشتن سابقه کم غرامت مقطوع پرداخت میگردد. ولی در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش مستمری کامل پرداخت میشود.

مبحث پنجم :
بازخرید

بازخرید در فرهنگ فارسی معین به معنای، مزایای قانونی است که یک کارگر یا کارمند پس از مدتی خدمت در یک سازمان یا شرکت دریافت میکند و از ادامة کار در آن سازمان دست میکشد، آمده است. و در فرهنگ لغت عمید، به معنی کسی را با دادن پول از قید و بند یا اسیری رهانیدن اشاره شده است. بازخریدی بدین گونه است که سازمان به فرد شاغل در قبال مدتی که در آن شغل سابقه خدمت دارد، مبلغی به عنوان مابهازاء سابقه خدمت پرداخت نموده و فرد شاغل را از ادامه خدمت رها نماید. با بازخرید شدن سنوات فرد شاغل دیگر از ادامه کار محروم گردیده و خاتمه خدمت اتفاق می افتد.

گفتار اول: بازخریدی کارمندان
از نقطه نظر قانونی بازخرید وضع کارمندی است که سابقه خدمت او از طرف دولت خریداری و از خدمت معاف میگردد. بدینگونه کارمندی که بنا به دلایل شخصی یا کاری تمایل به ادامه خدمت ندارد میتواند تقاضای بازخریدی سنوات خدمتی خود را نموده و از خدمت رها گردد یا اینکه بدون میل و اراده وی به خواست سازمان بنا به دلایل فنی یا تنبیهی، سنوات خدمت کارمند بازخرید شده و خاتمه خدمت وی محقق شود. ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری بازخریدی به سبب کسب نتایج ضعیف در ارزیابی سالانه را یکی از حالتهای خاتمه خدمت کارمندان عنوان نموده است و در ماده 120 این قانون نیز به بازخریدی به عنوان یکی از حالات استخدامی اشاره شده است.

بند اول: انواع بازخرید
بازخریدی در سه حالت به تقاضای مستخدم، به عنوان مجازات، به اختیار دولت، قابل تصور است.
1-بازخریدی به تقاضای مستخدم:
در قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخریدی با تقاضای کارمند پیشبینی نشده است. اما برابر قانون استخدام کشوری44 این امکان وجود دارد که بر اساس درخواست کتبی مستخدمان دولت و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی، در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید شوند. در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام الأختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی مربوط این امر قابل اجرا خواهد بود. ( ابوالحمد، پیشین: 276)
2- بازخریدی به عنوان مجازات انضباطی:
به موجب بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از تنبیهاتی که برای کارمندان متخلف میتوان در نظر گرفت بازخرید از خدمت میباشد. بدیننحو که پرونده کارمندانی که مرتکب تخلفات اداری میگردند، در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به تشخیص این هیأتها میتوان کارمند متخلف را به وسیله بازخریدی از خدمت رها نمود.
3-بازخریدی به اختیار دولت:
بازخریدی به اختیار دولت یکی از حالتهای خاتمه خدمت کارمندان است که در ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان گردیده و این ماده، بازخریدی کارمند توسط دستگاه های اجرائی را در موارد ذیل پیش بینی نموده است.
الف: بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف در ارزیابی عملکرد: بر طبق ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان رسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب، بر اساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد، بازخرید میشوند.» کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان، امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید میشوند. ( آیین نامه اجرائی ارزیابی عملکرد کارکنان موضوع ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 13/10/88)
ب: بازخریدی پس از یک سال آمادگی به خدمت: طبق ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت عدم اشتغال کارمند در دستگاه های اجرائی پس از سپری شدن یکسال از دوران آمادگی به خدمت وی در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی بازنشسته و در غیر اینصورت بازخرید خواهد شد. ( امامی، پیشین: 17-316)
ج: بازخریدی به سبب واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی: بدین ترتیب کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد به پنج روش با آنها رفتار خواهد شد، که یکی از این روشها بازخریدی سنوات خدمت میباشد. که در صورت درخواست کارمند مبنی بر بازخریدی دستگاه اجرایی مکلف به اعمال آن میباشد. ( ماده 21 قانون خدمات مدیریت کشوری)
بند دوم: آثار بازخریدی
1-خاتمه خدمت:
پس از بازخرید شدن سوابق کارمند توسط دولت، دیگر فرد عنوان کارمندی خود را از دست داده و ارتباطی با دستگاه ندارد. بدین ترتیب خدمت اداری کارمند خاتمه مییابد.
2-اشتغال مجدد:
به کارگیری مجدد کارکنان بازخرید شده برابر بند ب ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ممنوع است. تنها استثناء آن مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر می باشد45.

3-مستمری و مزایا:
در بازخریدی استحقاق دریافت مستمری متصور نمیباشد. کارکنان بازخرید شده دولت برابر قانون مدیریت خدمات کشوری، استحقاق دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه بازخریدی را دارند، البته ماده 9 قانون تخلفات اداری، که بازخریدی کارمندان به صورت تنبیهی بیان نموده، پرداخت 30 تا 45 روز حقوق به تشخیص هیأت صادر کننده رأی در قبال هر سال خدمت را پیش بینی نموده است.

گفتار دوم: بازخریدی کارکنان ارتش
بازخرید یکی از صورتهای پایان خدمت کارکنان ارتش میباشد که در ماده 114 قانون ارتش به بیان آن پرداخته شده است. بازخریدی کارکنان ارتش به روشهایی چون ارادی و با درخواست شخصی کارکنان، غیر ارادی به صورت تنبیهی ناشی از انجام تخلف و یا به سبب تعدیل سازمان انجام میشود.
بند اول: انواع بازخرید
1-بازخریدی به درخواست مستخدم:
کارکنان متقاضی بازخریدی بنا به دلایل شخصی و… میتوانند تقاضای بازخریدی خود را به صورت کتبی به مقامات مافوق خود ارائه داده و خواهان بازخرید از خدمت گردند. شرط پذیرش تقاضای بازخریدی کارکنان این است که پس از پایان دوره آموزشی، به میزان حداقل دو برابر مدت آخرین دوره طی شده، خدمت نموده باشند. همچنین کارکنان متقاضی بایستی پنج سال بیشتر از مجموع سنواتی که به هزینه ارتش تحصیل کردهاند سابقه خدمت داشته باشند تا واجدشرایط بازخریدی محسوب گردند. شایان ذکر است تصویب تقاضای بازخریدی با هماهنگی مقامات نیرو یا سازمان ذیربط در ماده 78 قانون ارتش ( که در مبحث بازنشستگی عنوان گردید) میباشد. در زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد، تصویب تقاضای بازخریدی به عهده شورای عالی دفاع است. ( ماده 114 قانون ارتش) در بازخریدی به تقاضای مستخدم برای کارمندان با پذیرش مقامات رده بالاتر امکانپذیر است ولی برای کارکنان ارتش در صورت سپری شدن حداقل مدت پیش بینی شده در بند بالا ( 5 سال) امکانپذیر است.

2-بازخریدی به عنوان مجازات انضباطی:
کارکنان ارتش در صورتی که واجد شرایط ادامه خدمت در ارتش نبوده یا بهره خدمتی متناسب با درجه و رتبه خود نداشته باشند، در صورتی که کمتر از 15 سال سابقه خدمت داشته باشند، بازخرید و از ادامه خدمت معاف میگردند. ( ماده 114 قانون ارتش) بدین گونه که کارکنانی که تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه، صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاوردند، یا کارکنانی که فاقد توانایی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و همچنین کارکنانی که ادامه خدمت آنها به مصلحت ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها نبوده و در حد اخراج نیز نباشند، برابر ماده مذکور از خدمت بازخرید میگردند.
علاوه بر این آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 20/10/1369، ده مورد از تخلفات46 را بیان نموده که در صورت ارتکاب کارکنان پرونده آنان در هیأتهای رسیدگی موضوع ماده 104 قانون ارتش مطرح و در صورت اثبات تخلف، چنانچه سابقه خدمت آنان زیر20 سال باشد، بازخرید میگردند.
در بازخریدی به عنوان مجازات برای کارمندان تشخیص هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ملاک است شرط دیگری منظور نشده است ولی برای کارکنان ارتش شرط داشتن سابقه خدمت زیر 15 سال لحاظ شده است. لذا با این شرط قانونگذار خواسته است حتی المقدور خاتمه خدمت کارکنان ارتش که دارای سابقه بالای 15 سال هستند از راههای بهتری مانند بازنشستگی انجام شود و این قانون نسبت به قانون کارمندان مناسبتر به حال کارکنان است.
3- بازخریدی اجباری ناشی از حذف یا تعدیل سازمان:
ماده 127 قانون ارتش، بازخریدی به علت حذف یا تعدیل سازمان را بیان داشته است. بدین ترتیب که ارتش میتواند در موارد حذف و یا تعدیل سازمان، کارکنانی که بدون شغل گردیدهاند را مشروط بر اینکه در سازمانهای دیگر ارتش، شغل مناسبی برای آنان وجود نداشته باشد، با داشتن کمتر از 15 سال سابقه خدمت بازخرید نماید.
این روش بازخریدی به سبب تعدیل سازمان در خصوص کارمندان و کارکنان ارتش شبیه به هم میباشد.

بند دوم: آثار بازخریدی
1-خاتمه خدمت:
با بازخرید شدن رابطه استخدامی کارکنان با ارتش قطع گردیده و خاتمه خدمت بوجود میآید.
2-اشتغال مجدد:
ارتش میتواند کارکنان بازخرید شدهای که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت برکناری آنان بیش از 5 سال نگذشته باشد، با تقاضای شخصی و تصویب مقامات ذیصلاح فقط یک بار با همان شرایط شغلی قبلی اعاده به خدمت نماید. (شهلائی و همکار، پیشین: 175) که معمولاً این مورد شامل افراد بازخرید شده بصورت تنبیهی نمیگردد. اشتغال مجدد کارمندان بازخرید شده ممنوع میباشد و افرادی محدود مانند مقامات، اعضای هیأت علمی و فرزندان شهداء و جانبازان بالای 70 درصد از این قاعده مستثنی میباشند ولی برای کارکنان ارتش همه کسانی که بازخرید شدهاند به شرطی که بیش از 5 سال از بازخریدی آنها نگذشته باشد میتوانند برای یک بار به خدمت اعاده گردند. و ظاهراً استثناء عنوان شده برای کارمندان عام بوده و قابل تسری به کارکنان ارتش هم میباشد.
3-مستمری و مزایا:
به کارکنان بازخرید شده مستمری تعلق نمیگیرد و آنان به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغی معادل یک و نیم برابر آخرین حقوق و مزایا پرداخت میشود. (همان منبع: 175)
شایان ذکر است، کارکنانی که تقاضای بازخریدی ارادی را دارند در صورت اعتراض به تصمیم مقامات ماده 78 قانون ارتش مبنی بر عدم موافقت با بازخریدی آنان میتوانند به هیأتهای رسیدگی به ماده 104 قانون ارتش به عنوان شکایت از امور خدمتی جهت رسیدگی مراجعه نمایند.
مبلغ بازخریدی پرداختی به کارمندان مانند کارکنان ارتش ثابت نبوده و به تناسب نحوه بازخریدی آنان فرق میکند. بدین نحو که کسانی که برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری بازخرید شوند به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغی معادل 30 تا 45 روز حقوق به تشخیص هیأت رسیدگی دریافت می کنند ولی برای کسانی که برابر قانون مدیریت خدمات کشوری بازخرید میشوند مانند کارکنان ارتش (به ازاء هر سال سابقه خدمت مبلغی معادل یکونیم برابر آخرین حقوق و مزایا) به آنان پرداخت میگردد.

گفتار سوم: بازخریدی کارگران
کارگران با توجه به شرایط شغلی ویژهای که دارند، مانند کارمندان واجد شرایط بازخریدی نیستند چون در صورت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تأمین اجتماعی، قانون کار، مفقودالاثر، انقلاب اسلامی Next Entries منابع تحقیق درباره تخلفات اداری، قانون کار، امنیت شغلی، قانون مجازات