منابع تحقیق درباره روش تحقیق، تحلیل داده، جامعه آماری، روش تحقیق ترکیبی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از زبان و مفاهیم انتزاعی پژوهشی انجام دادند، اهداف این پژوهش عبارتند از 1- یک گروه از افراد دارای این مشکل تشکیل بدهند تا این گروه بتوانند با بقیه ی همسالان تعامل داشته باشند و مهارتهای حرکتی ابتدایی را یاد بگیرند . 2- این مدل از بازی های گروهی بتواند در بیشتر یادگیرندگان فرصت تقویت مهارت های اجتماعی و درک دیگران را ایجاد کنند . 3- اعتماد لازم را در معلمان ایجاد کنند ، تا یک برنامه ی منسجم را به اجرا گذارند تا این برنامه شکاف موجود در مهارت های اجتماعی و یادگیری حرکتی یادگیرندگان را تامین کند. این برنامه را به مدت 12 هفته اجرا شد با این وجود محققان در اجرای این تحقیق با این مشکل مواجه بودند که همبازی های این گروه را نمی توانستند به راحتی انتخاب کنند چون افراد عادی توانایی های بیشتری از گروه آزمایش داشتند . و نتایج تحقیق نشان می دهد که این بازی در تقویت درک اجتماعی و ایجاد فرصت تعامل با دیگران موثر بود .

2‌.15‌ جمع بندی:
لازمه داشتن جامعه سالم، داشتن کودکان سالم است.چرا که کودکان آیندهسازان یک جامعه هستند، از طرفی پرورش کودکان سالم در گرو برنامهریزی صحیح و آموزش به موقع و موثر است. رشد، شکوفایی و ترقی جامعه وقتی میسر است که افراد آن جامعه تواناییهای لازم و اولیه را فراگرفته باشند. بیشترین وظیفه آموزش این تواناییها بر دوش آموزش و پرورش و دیگر نهادهای آموزش است تا با طراحی مناسب، این تواناییها را در فراگیران ایجاد کنند.
به همین منظور موضوع مورد مطالعه در این پژوهش اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی بر هوش میانفردی کودکان قرار گرفت، تا بتوان تواناییهای مورد نیاز دانشآموزان برای حضور در جامعه که توانایی برقراری ارتباط وهمکاری با دیگران، درک دیگران و تشخیص امیال و مقاصد دیگران و … است را پرورش داد؛ این مهم با توجه به یکی از اساسیترین نیازهای کودک یعنی بازی میسر میشود. تا حدی که خزاعی و خزاعی(1392)بیان میکنند: بازی، زندگی کودک است، با زندگی کودک بازی نکنیم.
در این فصل مبانی نظری پژوهش و نتایج مطالعات در رابطه با طراحی آموزشی، بازی، هوش میانفردی، همکاری، همدلی، تشخیص مقاصد، فواید داستانگویی و… بیان شد، در این فصل انواع بازی، اهمیت بازی در فرایند اجتماعی شدن ،تاثیر بازی بر هوشمیانفردی، فواید داستان و داستانهای تصویری شرح داده شد. در پایان فصل نیز پژوهشهای مشابه داخلی و خارجی در این زمینه مطرح گردید.نتایج این فصل بیانگر موضوعات زیر است:
• هوش قابل تقویت است (مکنزی2005/1391).
• بازی موجب پرورش مهارتهای اجتماعی، روانی، جسمی و … در کودکان میشود.
• قصههای تصویری و داستانگویی موجب رشد و تقویت هوش، مهارتهای کلامی، خلاقیت، ایفای نقش و یادگیری مهارتهای اجتماعی و… میشود (مرتضوی کرونی،1391)

فصل سوم:
روش تحقیق

1
2
3

تصمیمگیری درباره روش تحقیق بستگی به هدف تحقیق، ماهیت مساله مورد مطالعه و روشهای مختلف بررسی آن دارد. پس روش تحقیق باید با توجه به مساله مورد مطالعه انتخاب شود(دلاور، 1391). در این فصل سعی میشود روش انجام تحقیق و مراحل آن مشخص و توصیف شود. بنابراین آنچه در این فصل به آن پرداخته میشود روشتحقیق،جامعه آماری، روش نمونه گیری،روش و ابزار جمعآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات میباشد.
3‌.1‌ روش تحقیق
روشها و رویکردهای بسیاری برای انجام تحقیقات علمی در رشته های گوناگون وجود دارند و در حوزه علوم رفتاری معمولآُدو دسته از روشهای تحقیق که شامل :
الف) روشهای کمی که در آنها از دادههای کمی استفاده میشود.
ب) روشهای کیفی که در آنها دادههای کیفی به کارمیرود
میباشد استفاده میشود.این روشها مکمل یکدیگر بوده،برای شناخت پدیدهها میتوان آنها را باهم مورد استفاده قرار داد.(سرمد و همکاران،1391)
روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی است:
3‌.1‌.1‌ روش تحقیق ترکیبی137
این نوع روش تحقیق نسبت به روشهای کمی و کیفی کمتر شناخته شده است و شامل آن دسته از روشهای گردآوری اطلاعات و تحلیل دادههاست که از هر دو روش کمی و کیفی در یک پژوهش استفاده میکند. مفهوم روشهای مختلف ترکیبی شاید ریشه در کار کمپل و فیسک138 (1959) داشته باشد که از روشهای چندگانه برای مطالعه روایی خصیصههای روانشناسانه استفاده کردند و دیگران را نیز در گردآوری دادهها در یک مطالعه به استفاده از رویکردهای چندگانه ترغیب نمودند. هنگامی از روش تحقیق ترکیبی استفاده میشود که:
• امکان گردآوری دادهها فقط با یک روش امکانپذیر نباشدو استفاده از هردوی آنها مکمل هم باشند و بتوانند مشکلات یکدیگر را برطرف نمایند.
• استفاده از یک روش ممکن است که به طور ذاتی تعصبات پژوهشگر در کار لحاظ گردد.
• نتایج حاصل از یک روش ممکن است که باعث افزایش کیفیت نتایج روش دیگر باشد یا در آن زمینه آگاهی لازم را بوجود آورد (کرسول139، 2008/1390)
در جهت انجام این پژوهش که با طرح همسوسازی از روش تحقیق ترکیبی است، چراکه:
• متغیر مورد بررسی در این پژوهش هوش میان فردی است که از طریق عملکرد و رفتار دانشآموزان در حین انجام بازیها سنجیده میشود و رفتار آنها را نمیتوان صرفا با روشهای کمی سنجید و دادههای حاصل از روشهای کمی پاسخگوی سوالهای پژوهشگر نمیباشد.
• روشهای کیفی نیز به تنهایی نتایج قابل اطمینان به دست نمیدهد. چراکه امکان سوءگیری و خطا در این روش بیشتر است
• روشهای کمی و کیفی درکنار هم نتایج کاملتر و قابل اطمینانی برای پاسخ به سوالات پژوهش حاصل میکند.
در اجرای این روش در پژوهش حاضر گامهای زیر طی میگردد:
الف) روش انجام تحقیق کیفی: استفاده از مصاحبه و مشاهده
ب) روش انجام تحقیق کمی:استفاده از پرسشنامه به صورت پیشآزمون و پس آزمون
قابل ذکر است که در طرح همسوسازی ،دو روش کمی و کیفی در جمعآوری وتحلیل اطلاعات همزمان انجام میشوند.
3‌.2‌ جامعه آماری
جامعه آماری تمام اعضای یک مجموعهی واقعی یا فرضی از افراد، وقایع یا اشیاء را در برمیگیرد و پژوهشگران انتظار دارند یافتههای پژوهشی خود را به آن تعمیم دهند( گال140 و همکاران،ترجمه نثر و همکاران، 1392). درپژوهش، مفهوم جامعه به کلیه افرادی اطلاق میشود که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند و عمل تعمیم پذیری در مورد آنها صورت میگیرد (دلاور،1391). جامعه آماری این پژوهش را دانشآموزان پیشدبستانی منطقه 19 تهران در سال تحصیلی 92-93 تشکیل دادهاند که تعداد 1350 دانشآموز را شامل میشود. جامعه آماری در بخش کمی و کیفی یکسان بود.
3‌.3‌ نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونهگیری عبارت است از انتخاب تعدادی از افراد،حوادث و اشیاء از یک جامعهی تعریف شده به عنوان نمایندهی آن جامعه( دلاور،1391). در این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمنددر بخش کیفی و نمونه گیری در دسترس در بخش کمی استفاده شد. به این صورت که با توجه به شرایط و ضوابط مورد نیاز برای اجرای پژوهش یک مدرسه دارای شرایط انتخاب گردید. سپس یک کلاس 18نفره به عنوان نمونه، مورد پژوهش قرار گرفت. نمونه در بخش کمی و کیفی یکسان بود.
3‌.4‌ روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش همانطور که در بالا اشاره شد به دو روش کمی و کیفی صورت گرفت که در روش کمی از پرسشنامه محقق ساخته شامل 22 سوال برای سنجش هوش میانفردی دانشآموزان مورد استفاده قرار گرفت.این پرسشنامه به صورت پیشآزمون و پس آزمون انجام گرفت. و در روش کیفی از مشاهده و مصاحبه استفاده شد که مصاحبه، از معلم و به شکل سوالهایی که پاسخ آنها با نمرهدهی (ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب )مشخص شده بود، انجام گرفت.و در حین انجام بازیها نیز سوالهای از پیش آماده شده از دانشآموزان پرسیده میشد.اغلب پس از هر جلسه نیز از معلم در رابطه با بازیها و عملکرد دانشآموزان در بازی همان روز مصاحبهای انجام میشد. برای مشاهده، آزمایشگر به همراه یک فرد دیگر در کلاس حضور پیدا کرد و آنچه را که از رفتار دانشآموزان (رفتارهایی که در زیر مجموعه مولفههای هوش میانفردی قرار میگرفت و قبلا برای مشاهدهگر تعریف شده بود)مشاهده و یادداشت کردند. همچنین برای دقت بیشتر با استفاده از دوربین از روند اجرایی بازیها تصویربرداری شده و با توجه به آنتصاویرمشاهدات ثبت شد.
3‌.5‌ ابزار پژوهش
ابزار این پژوهش همانطور که در بالا اشاره شد از سه روش، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه انجام گرفت.
مشاهده:مشاهده میتواند منظم،بسته،ساختاری و یا نامنظم، باز،غیرساختاری صورت گیرد. مشاهدهی منظم زمانی صورت میگیرد که پژوهشگر بر اساس برنامهریزی دقیق به محیط پژوهش وارد شده و مواردی که از قبل تنظیم شده، مورد مشاهده قرار دهد (شورینی،1391). که در این پژوهش همانطور که در بالا اشاره شد از همین نوع مشاهده استفاده شد.
مصاحبه: یکی از بنیادیترین،انعطافپذیرترین و شاید بهترین روش گردآوری اطلاعات مصاحبه است. مصاحبه میتواند منظم، بسته، ساختاری و یا نامنظم، باز، غیرساختاری صورت گیرد. در مصاحبه منظم یا یسته، سوالات و پاسخهای آنها از سوی مصاحبهگر از قبل تهیه و در زمان مصاحبه مطرح میشود (شورینی،1391). در پژوهش حاضر همانطور که در بالا اشاره شد از همین نوع مصاحبه استفاده شد.
پرسشنامه:در رابطه با پرسشنامه باید اشاره شود که این ابزار به صورت محقق ساخته برای سنجش هوش میانفردی دانشآموزان تهیه گردیده و شامل 22 سوال و سه بخش سوالات است. بخش اول شامل 6سوال که میزان توانایی همکاری دانشآموزان را میسنجد.بخش دوم شامل 9سوال که توانایی همدلی و بخش سوم شامل 7سوال که توانایی تشخیص مقاصد آنها را میسنجد. با توجه به سن کم دانشآموزان تعداد سوالها در حدکم در نظر گرفته شد تا از خستگی و بیحوصلگی دانشآموزان جلوگیری شود.همچنین به دلیل عدم توانایی دانشآموزان در خواندن این پرسشنامه توسط محقق خوانده میشد و دانشآموزان به آن پاسخ میدادند.
3‌.6‌ روایی
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره میکند. آزمونی دارای روایی است که برای اندازهگیری آنچه مورد نظر است کافی و مناسب باشد(سیف،1383). برای بدست آوردن روایی، پرسشنامه، چک لیست و مصاحبه معلم، بین تعدادی از اساتید مرتبط و متخصص موضوع توزیع شد تا معایب و اشکالات آنها مشخص گردد. پس از جمعآوری پیشنهادها و مشاوره مجدد با استاد راهنما عبارات و پرسشها و جملات مبهم، حذف گردید و نسخه نهایی تهیه گردید.
3‌.7‌ پایایی
مقصود از پایایی یک ابزار اندازهگیری، آن است که اگر خصیصهی مورد سنجش را با همان وسیله یا وسیله مشابه با آن تحت شرایط مشابه دوباره اندازهگیری کنیم، نتایج حاصله تا چه حد مشابه،دقیق و قابل اعتماد است( هومن،1383). به منظور برآورد ضریب پایایی پرسشنامه، چک لیست و مصاحبه معلم از نرم افزار spss و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده شد.
در زمان اجرای آزمایشی آلفا به میزان مورد قبول به دست نیامد و بعد از اصلاحات و تغییر گزارههای مبهم (طبق نظرآماریست) و سپس اجرا، آلفا در پرسشنامه به میزان 76% و به ترتیب 70% در مولفه اول(همکاری) و74%در مولفه دوم( همدلی) و 80%در مولفه سوم(تشخیص مقاصد) محاسبه شد همچنین در چک لیست به میزان 83% و مصاحبه معلم به میزان 80% محاسبه شد.
3‌.8‌ روش تحلیل دادهها
الف) تحلیل دادههای کمی:
در این پژوهش دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه،به وسیله نرمافزار spssمورد تحلیل قرار گرفت.ابتدا آمار توصیفی جهت مرتب کردن اطلاعات استفاده شده است براین مبنا دادههای حاصل از پژوهش در جدول مربوطه نشان داده میشود.بخش دوم تحلیل دادهها مبتنی بر آمار استنباطی صورت میگیرد. هدف از آمار استنباطی عبارت است از نتیجهگیری پیرامون ویژگیهای جامعهای که نمونه مورد مطالعه از آن استخراج شده است.(دلاور،1391،به نقل ازمنصوری،1393) در آمار توصیفی دادههای حاصله با تهیه و تنظیم جدول و نمودار توزیع فراوانی خلاصه میگردد.در بخش توصیف دادهها از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از آزمون t همبسته استفاده شده است.
ب) تحلیل دادههای کیفی:
در بخش دادههای کیفی نیز با استفاده از ارائه جدول و ثبت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره مهارت های اجتماعی، پیش دبستانی، گروه کنترل، مهارتهای اجتماعی Next Entries منابع تحقیق درباره پازل، آموزشگر، ، چیدن