منابع تحقیق درباره دانشگاه شیراز، قابلیت اعتماد، تجدید ارزیابی، روایی محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

و طبقه‌بندی گردد. در قسمت سوم از بخش اول با طرح 13پرسش به عنوان موانع احتمالی عدم تجدید ارزیابی در ایران، به شناسایی موانع موجود در مسیر ارائه و افشاء ارزش نهفته دارایی‌ها پرداختیم. لازم به‌ذکر است که این موانع از مطالب مندرج در متون حسابداری و تحقیقات پیشین و با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور استخراج گردیده است. بخش دوم به اطلاعات عمومي اختصاص دارد كه در ارتباط با رشته تحصيلي، آخرين مدرك تحصيلي، عنوان پست سازماني و ميزان تجربه كاري پرسش شوندگان مي باشد.

3-7. پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری

3-7-1. روایی ابزار اندازه‌گیری
مفهوم اعتبار (روايي) به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه‌گيري نمي‌توان به دقت داده‌هاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازه‌گيري ممكن است براي اندازه‌گيري يك خصيصه ويژه داراي اعتبار باشد، در حالي‌كه براي سنجش همان خصيصه بر روي جامعه ديگر از هيچ‌گونه اعتباري برخوردار نباشد. روش‌هاي متعددي مانند براي اعتبار محتوا1، اعبتار ملاكي2، اعتبار سازه3 تعيين اعتبار ابزار اندازه‌گيري وجود دارد كه در اين جا به اختصار در مورد هر يك توضيح داده خواهد شد.
در این پژوهش، روایی محتوایی پرسشنامه به روش صوری و سیگمای شمارشی با استفاده ازقضاوت 13 تن که شامل 4 تن از اساتید رشته حسابداری و 2 تن از دانشجویان دوره دکتری حسابداری دانشگاه شیراز و 7 تن از مدیران اعضای نمونه پژوهش، بدست آمده است.
چون امكان تهيه و تنظيم تعدادي سؤال كه همه آنها براي هر خواننده‌اي واضح و روشن و قابل هضم باشد، بسيار كم است. براي رفع اين نقص قبل از اجراي توزیع پرسشنامه در گروه اصلي به مطالعه‌اي كوچكتر و جنبي (Pilot study) مبادرت گردید و بعد از آن كه سؤال‌ها در گروه جنبي بررسي شد و سؤالات غير قابل فهم اصلاح گرديد آنگاه آن در گروه اصلي به مرحله اجراء گذاشته شد.

3-7-2. پایایی (قابليت اعتماد)4 ابزار اندازه‌گيري
قابليت اعتماد كه واژه‌هايي مانند پايايي، ثبات و اعتبار براي آن به كار برده مي‌شود، است.که يكي از ويژگي‌هاي ابزار اندازه‌گيري (پرسشنامه يا مصاحبه يا ساير آزمون هاي علوم اجتماعي) می‌باشد. مفهوم ياد شده با اين امر سروكار دارد كه ابزار اندازه‌گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي‌دهد. از جمله تعريف‌هايي كه براي قابليت اعتماد ارائه شده است مي‌توان به تعريف ارائه شده توسط ايبل و فريسبي5 (1989) اشاره كرد: «همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است.» با توجه به اين امر معمولاً دامنه ضريب قابليت از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط كامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي سنجد.
لازم به ذكر است كه قابليت اعتماد در يك آزمون مي‌تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد. براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه‌گيري شيوه‌هاي مختلفي به كار برده مي‌شود. از آن جمله مي‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. اجراي دوباره آزمون (روش بازآزمايي)6
2. روش موازي (همتا)7
3. روش تنصيف (دو نيمه كردن)8
4. روش كودر- ريچاردسون9
5. روش آلفای کرونباخ10

در این پژوهش به منظور سنجش قابلیت اعتماد ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ، ب

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، تجدید ارزیابی، شرکت‌های پذیرفته شده Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازاریابی، وفاداری مشتری، ضریب همبستگی، مدل مفهومی