منابع تحقیق درباره دانشگاه الزهرا (س)، علوم انسانی، تولید علم

دانلود پایان نامه ارشد

يكي از شاخصهاي مهم درعلم به حساب ميآيند و تحليل و سنجش آنها يك روش مناسب براي ارزيابي موفقيت طر حهاي علمي، تحقيقاتي و توان علمي يك كشور محسوب ميشود. اگر چه در تبديل نتايج تحقيقات وپژوهش ها به ثروت ملي بسيار كند عمل مي شود و برنامه مدوني در اين خصوص وجود ندارد. در واقع هدف از انجام تحقيقات، تبديل آن ها به مقاله و چاپ در مجلات علمي معتبر است و تا زمانيكه اين ديدگاه حاكم باشد، قطعاً تجاري كردن فناوري با مشكل رو به رو مي شود.با اين تحليل ايران از نظر سهم مقالات علمي ثبت شده در پايگاه معتبرموسسه اطلاعات علمي آمريكا ISI رشد قابل توجهي در دهه اخير داشته است به نحوي كه از 713 ركورد علمي در سال1376به 2133 ركورد در سال 1381 و 3852 ركورد در سال 1384 رسيده است. ليكن علي رغم رشد چند برابري مقالات هنوز هم در مقايسه با كشورهايي مثل چين، كره جنوبي، جاي بسيار زيادي براي رشد و توسعه دارد(جدول2-1).

جدول 2-1: سهم كشورهاي منتخب در توليد علمي جهان درسالهای 2004و2011 ميلادی
ردیف
كشور
درصد توليد
نسبت به جهان
در سال 2004
تعداد مقالات
درصد توليد
نسبت به جهان
در سال 2011
تعداد
مقالات
1
امريكا
36.3
450387
22.7
310206
2
انگلستان
7.3
90443
6.6
90018
3
ژاپن
6.8
84395
5
68308
4
آلمان
6.8
84266
6
82550
5
فرانسه
4.7
57774
4.2
57751
6
كانادا
4
50212
3.6
49947
7
چين
4.7
58781
10.4
142645
8
كره
2
24924
2.9
39285
9
تركيه
1.1
14107
1.4
19753
10
ايران
0.3
3852
1.38
17598
11
مصر
0.2
2946
0.4
5592

با توجه به جدول بالا سال 2004 سهم آمريكا 36.3% و سهم ايران در جهان3/.درصد بر آورد شده است.شايان ذكر است كه تنها سهم پنج كشور آمريكا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن 61 درصد توليدعلمي جهان و سهم 151 كشور ديگر جمعاً 39 درصد توليد علمي جهان ميباشد. ولی در سال 2011 سهم آمریکا 7/22درصد وسهم ایران به38/1درصد رسیده و سهم پنج کشور ذکر شده از 61درصد به 8/44درصد کاهش یافته است.

2-10-4) نسبت توليد علمي به توليد ناخالص ملي
یکی از شاخص های مهم ديگر در ارزيابي كشورها از بعد پژوهش هر كشور نسبت توليد علمي به توليد ناخالص ملي، مي باشد. اين نسبت نشان مي دهد هر كشور به ازاي هر يك ميليارد دلار توليد ناخالص ملي،چه تعداد توليد علمي داشته است اين شاخص در ايران89/28 ركورد علمي به ازاي
هريك ميليارد دلار است و اين درحالي است كه كشور تركيه، هندوستان و كره جنوبي از نظر كميت توليدات علمي موفقيت بالاتري نسبت به كشورمان دارند(شکل2-3).

شکل2-3: نسبت توليدات علمي به توليد ناخالص ملي در برخي از كشورهاي در حال توسعه

2-10-5) نسبت توليد علمي به بودجه تحقيق و توسعه
نسبت توليد علمي به بودجه تحقيق و توسعه از ديگر شاخصهاي قابل اهمیت است. اين شاخص نشان مي دهد كه به طور متوسط به ازاي هر يك ميليون دلار بودجه تحقيق و توسعه چه ميزان توليد علمي انجام گرفته است.
بررسي نسبت توليدات علمي به نيروي انساني شاغل در بخش تحقيق و توسعه نيز در پايگاه مؤسسه اطلاعات علمي آمريكا(ISI) به عمل آمده است(شکل 2-4)

شکل2-4 : تعداد توليد به ازاي صد نفر نيروي تحقيق وتوسعه در برخي از كشورهاي در حال توسعه

تنها بخش اندكي از ايده ها در ايران به محصول تبديل میشوند به طوري كه از هر 30هزار ايده محققان ايراني تنها يك ايده تبديل به محصول و خدمات قابل عرضه در بازار ميشود.
استنادهاي ISI به سه دسته نمايه استنادي علوم، نمايه استنادي علوم اجتماعي و نمايه استنادي هنر و علوم انساني تقسيم مي شود كه كل توليدات علمي ايران در بازه زمانی 2007 تا 1990 سی ودوهزار وششصد مقاله برآوردشده است. براساس تازه ترين آمار مؤسسه اطلاعات علمي(ISI) تعداد تعدادمؤسسات علمي برجسته ايراني نيز از شش موسسه به هفت موسسه رسيده و علاوه بر آن شمارمقالات پر استناد محققان ايراني نيز از 21 مقاله به 47 مقاله افزايش يافته است.
در هفت ماهه سال 2008 توليدات علمي ايران به 9193 مورد افزايش يافته است اين مطلب نشان دهنده شيب رشد بسيار قابل توجه توليد علم در ايران است. به طور مثال توليد علم ايران در سال 2005برابر 5744 مقاله، در سال 2006 برابر 6789 مقاله، در سال 2007 برابر 9062مقاله بوده است. رشدي كه توليد علم ايران در فاصله 2005 تا 2006 و 2006 تا 2007 داشته است به ترتيب21 درصد و 34 درصد است. در صورتي كه اگر دوسال قبل را مورد بررسي قرار دهيم مشخص مي شود كه در هر ماه تقريباً بيش از هزار مقاله توسط اساتيد و محققان كشورمان توليد شده است. با توجه به روند رو به رشد توليدات علمي ايران و تلاش دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و فناوري تا پايان سال 2014 درصدتولید علم ايران نسبت به جهان درISIبه بيش 1.69 % برسد.بر اساس این آمار، درصد ارجاعات و استنادها كه نشان دهنده اهمیت مقالات مورد استنادتوسط محققان و استادان در سطح جهان است، در طی سالهای 2008 تا پایان 2013 به ترتیب 3.48، 3.99 ، 4.29،5.97 و 7.93 بوده که رشد قابل توجهی داشته است.
با در نظر گرفتن توليدات علمي كشورهاي منطقه وضعيت توليد علم ايران در منطقه پس از تركيه قرار دارد .جمع كلّ توليد علم ايران تاكنون مربوط به پايگاههاي اطلاعاتي استنادي علوم، علوم اجتماعي، هنر و علوم انسانی است كه سه پايگاه عمده ISI را تحت عنوانWeb of Science تشكيل ميدهند. رشته هاي فني و مهندسي، پزشكي، كشاورزي و دامپزشكي و رشته هاي وابسته بهعلوم پايه جزء نمايه استنادي علوم به حساب ميآيند.

2-11) بررسي جايگاه فعلي و عملكرد حوزه پژوهش و فناوري در رتبه بندي دانشگاه ها
در سال هاي اخير مقايسه وضعيت علمي دانشگاه هاي مختلف از موضوعات مورد بحث مقالات علمي بوده است. اين مقايسه در سطح ملي و جهاني، تحت عنوان رتبه بندي دانشگاه ها انجام ميگيرد. آشنايي وارزيابي معيارها وروشهاي مختلف رتبه بندي دانشگاهها از اين جهت ميتواند مفيد باشد كه دانشجويان در سراسر دنيا، حتي حاضر به دادن شهريه بيشتر و تحصيل در دانشگاهي بهتر مي باشند.
در كشورهاي مختلف، رده بندي دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي در سطح ملي و در سطح جهاني صورت مي گيرد. در سطح جهاني و يا ملي تاكنون بيش از 25 روش رتبه بندي متفاوت ارايه شده است. رتبه بندي آكادميك دانشگاه هاي جهان بر اساس پارامترهاي مختلفي انجام ميگيرد. رتبه بندي ها مي تواند بر اساس كيفيت برخي شاخص ها ي موجود انجام شود. از جمله اين شاخص ها مي توان به آمارهاي تجربي، برآوردهاي مربوط به مدرسان و اساتيد، بورسيه ها، دانشجويان، داوطلبان ورود به دانشگاه و برخي ديگر اشاره كرد. برخي از رتبه بندي ها هم هستند كه بر اساس نحوه پذيرش و ورود دانشجويان به دانشگاه صورت مي گيرد.
علاوه بررتبهبندي موسسات، برخي رتبهبنديهاي ديگري هم وجود دارد كه براي برنامههاي آموزشي، دپارتمان ها و مدارس صورت مي گيرد. رتبه بندي ها بر اساس جهت دهي برخي مجلات و روزنامه ها و گاهي هم توسط دانشگاهيان و فرهنگيان انجام مي گيرد.
رتبهبندي ممكن است از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشد. يك تحقيق در دانشگاه كرنل نشان مي دهد كه رتبه بندي دانشگاه ها در ايالات متحده به صورت معناداري تحت تأثير سيستم پذيرش دانشجوست، ولي در انگلستان تعداد نشريات و مقالات، رتبه دانشگاه ها را تعيين مي كند.
لازم به ذكر است رده بنديهاي اعلام شده تا حدي با هم متفاوت هستند و اين دليل تفاوت معيارهاي رده بندي موسسات مختلف مي باشد (خالقی، 1390).

2-12) عملكرد پژوهش در سطح كشور
2-12-1) رده بندي دانشگاه هاي ايران در جهان توسط موسسه سايماگو در سال 2010
رده بندي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در جهان كه سالانه از طريق برخي مراكز معتبر مانند موسسه رده بندي سايماگو وابسته به مركز اسناد علمي انجام مي شود، شاخص مناسبي است تا وضعيت دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي كشور را بررسي نمود. در آمار رتبه بندي مربوط به سال 2010 ميلادي، 35 مركز دانشگاهي و پژوهشي ايران در ميان 2833 دانشگاه برتر جهان وجود دارند كه اگر چه تا جايگاه كشورهاي بالاي جدول (مانند چين، آمريكا، آلمان، انگلستان و ژاپن) راه بسياري مانده است اما نويد بخش روزهاي بهتر در عرصه هاي علمي براي دانشگاه هاي كشور در سال هاي آتي خواهد بود.
در رده بندي 2010 مانند سال هاي گذشته، دانشگاه تهران، نماد آموزش عالي و دانشگاه مادر، رتبه اول كشوري را كسب كرده است. دانشگاه تهران در رتبه بندي جهاني 2010، به رتبه 474 صعود كرده كه در ساليان اخيربا 100پله صعود ، جهشي قابل توجه داشته است.

جدول2-2 : رده بندي دانشگاه هاي ايران در جهان در سال 2010 (خالقی، 1390)
نام دانشگاه يا مركز پژوهشي
رتبه در ايران
رتبه در جهان
دانشگاه تهران
1
474
دانشگاه صنعتي شريف
2
546
دانشگاه علوم پزشكي تهران
3
691
دانشگاه تربيت مدرس
4
855
دانشگاه علم و صنعت ايران
5
922
دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)
6
932
دانشگاه شيراز
7
1062
دانشگاه صنعتي اصفهان
8
1252
دانشگاه شهيد بهشتي
9
1367
دانشگاه فردوسي مشهد
10
1398
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
11
1450
دانشگاه صنعتي خواجه نصير
12
1478
دانشگاه تبريز
13
1496
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
14
1595
پژوهشگاه دانش هاي بنيادين (IPM)
15
1635
دانشگاه اصفهان
16
1757
دانشگاه مازندران
17
1930
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
18
2000
دانشگاه علوم پزشكي تبريز
19
2003
دانشگاه بوعلي سينا (همدان)
20
2072
دانشگاه گيلان
21
2091
دانشگاه علوم پزشكي ايران (منحل شده)
22
2119
دانشگاه رازي (كرمانشاه)
23
2127
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
24
2345
دانشگاه اروميه
25
2390
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
26
2406
دانشگاه تربيت معلم تهران
27
2435
دانشگاه الزهرا (س)
28
2485
دانشگاه آزاد اسلامي (واحد علوم تحقيقات)
29
2531
انستيتو پاستور ايران
30
2547
دانشگاه يزد
31
2667
دانشگاه شهيد چمران (اهواز)
32
2643
دانشگاه زنجان
33
2691
دانشگاه پيام نور
34
2746
دانشگاه سيستان و بلوچستان
35
2778
دانشگاه شاهد
36
2793
پژوهشگاه مواد و انرژي
37
2818

2-13)معيارهاي رتبه بندي جهان اسلام و اهميت پژوهش
براي رتبه بندي دانشگاه ها از 5 معيار كلي پژوهشي، آموزشي، وجهه بين المللي، امكانات و فعاليت هاي اجتماعي، اقتصادي استفاده مي شود. اين معيارها داراي شاخص هايي هستند كه هر يك از آنها داراي ارزش و وزن مخصوص به خود مي باشد. معيار پژوهشي 50%، معيار آموزشي 35% كه از اين 35%، 8% آن مربوط به شاخص اساتيد پر استناد و 3% آن مربوط به شاخص فارغ التحصيلان پر استناد مي باشد، وجهه بينالمللي 7% كه 4% آن مربوط به همكاري هاي بينالمللي و كنفرانس هاي بين المللي مي باشد، امكانات (تسهيلات) 3% كه شامل عناوين كتب به ازاي هر دانشجو، تعداد مجلات دوره اي و تعداد موسسات تحقيقاتي است. فعاليت هاي اجتماعي اقتصادي 5% كه 4% آن مربوط به درآمد قراردادها، برنامه هاي ارتباط با صنعت و تعداد مراكز رشد مي باشد. با دقت در شاخص ها و درصدها نتيجه گيري مي شود كه 72% معيار رتبه بندي به پژوهش اختصاص يافته است و اين اهميت پژوهش را نشان مي دهد. براي رتبه بندي دانشگاه ها، با محاسبه اين شاخص ها از اطلاعات خام دريافت شده، اعمال وزن ها و محاسبه مجموع آنها طبق فرمول هايي، وضعيت دانشگاه ها از نظر رتبه بندي معلوم مي گردد. در شكل ذيل نماي كلي شاخص ها و وزن هر يك نمايش داده شده است.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره برنامه پنجم توسعه، حوزه آموزش، دانش آموختگان Next Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه ریزی استراتژیک، روش شناسی پژوهش