منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، چشم انداز 1404، اعضای هیات علمی

دانلود پایان نامه ارشد

عملکرد کمی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه در سال 92
ردیف
عنوان
تعداد
1
کل مقالات چاپ شده در مجلات
898
2
کل مقالات ارائه شده در کنفرانسها و همایشها
1192
3
کل کتب تالیفی و ترجمه ای
28
4
تعداد اختراعات اعضای هیات علمی
6
5
تعداد طرح های مصوب دانشگاه
38
6
تعداد طرح های خاتمه یافته دانشگاه
50
7
تعداد طرح های خارج از دانشگاه
61
8
تعداد افراد شرکت کننده در کنفرانسهای خارج از کشور
13
9
تعداد افراد شرکت کننده در کنفرانسهای داخلی
38
10
تعداد افراد شرکت کننده در دوره فرصت مطالعاتی
2
17
تعداد مجلات دانشگاه ارومیه
14
18
تعداد کتاب کاغذی چاپ شده توسط انتشارات دانشگاه
4
19
تعداد کتاب الکترونیکی
8
20
تعداد مقالات ISI
(2013)375

جدول4-2 : آمار مقالات چاپ و ارائه شده درمجلات، همایش ها ومیزان طرح های درون دانشگاهی
ردیف
دانشکده
مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
مقالات ارائه شده در همایش ها
طرحهای درون دانشگاهی
1
ادبیات و علوم انسانی
82
80
3
2
دامپزشکی
114
140
8
3
علوم
140
175
11
4
فنی
85
112
4
5
کشاورزی
200
515
7
6
منابع طبیعی
30
25
2
7
هنر
2
8

8
پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
33
5
3
9
اقتصاد
38
25

10
تربیت بدنی
40
41

شکل 4-1: مقالات (کامل و چکیده) ارائه شده در کنفرانسها

شکل 4-2: تعداد مقالات ISI دانشگاه ارومیه

شکل 4-3 تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی دانشگاه ارومیه

شکل 4-4: مجلات متقاضی اخذ مجوز علمی پژوهشی، به تفکیک دانشکده

شکل4-5: آمار کتب تالیفی دانشگاه ارومیه

شکل 4-6 : آمار اختراعات ثبت شده ازسال 87 در دانشگاه ارومیه

شکل 4-7: توزیع اعضای هیات علمی در دانشکده ها ومراکز

شکل 4-8: وضعیت رتبه علمی کارکنان هیات علمی دانشگاه ارومیه

توجه به شکل 4-8 ملاحظه میگردد ازمجموع 459 عضو هیات علمی دانشگاه شاغل در 51 گروه آموزشی وپژوهشی %9استاد 23% دانشیار57%استاد یارو11%مربی می باشند
4-4) يافته هاي پژوهش
در این بخش از فصل به گزارش یافتههای استنباطی پژوهش به شرح ذیل پرداخته میشود.

4-4-1) بیانیه ارزش
در راستای تحقق اهداف پژوهش پس از برگزاری جلساتی با برخی کارشناسان صاحب نظر ، بررسی اسناد بالا دستی ،سند چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور ومطالعه برنامه های راهبردی برخی سازمان ها ودانشگاه های داخلی وخارجی به تحلیل واستخراج بیانیه ارزش به شرح ذیل ومطابق نمودار اقدام گردید.
حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه در راستای ایفای نقش ومسئولیت خود ،رشد وتعالی تقوی وفضائل انسانی، ارتقای جایگاه علمی وپژوهشی دانشگاه ، تولید دانش وفناوری جهت برآورده کردن نیازهای جامعه، احترام به حقوق مالکیت معنوی همسو با سیاست های کلان کشور در سطح جهانی را وظیفه خود می داند.

شکل 4-9: بیانیه ارزش حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه

4-4-2) بیانیه رسالت
در راستای تحقق اهداف پژوهش پس از برگزاری جلساتی با برخی کارشناسان صاحب نظر، بررسی اسناد بالا دستی، سند چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور ومطالعه برنامه های راهبردی برخی
سازمانها ودانشگاههای داخلی وخارجی به تحلیل واستخراج بیانیه رسالت مطابق نمودار ذیل اقدام گردید.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، تحلیل داده، عوامل داخلی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، مصلحت و مفسده، امام رضا (ع)