منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، تحلیل داده، عوامل داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

استراتژي هاي قابل اجرا درحوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه مي باشد. لذا مي توان اين پژوهش را در قلمرو موضوعي برنامه ريزي استراتژيك دسته بندي كرد.

3-8-2) قلمرو مكاني: مهمترين مسأله در يك تحليلSWOT بررسي محيط داخلي سازمان جهت مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف يك سازمان و بررسي روندهاي موجود در يك محيط خارجي آن برای تعيين فرصت ها و تهديد هايي كه پيش روي سازمان قرار دارند، مي باشد.
اين پژوهش به صورت خاص جهت دانشگاه ارومیه در نظر گرفته شده است، وارائه ،SWOT روندهاي محيط خارجي و همچنين درروندادها، عملكرد ها و استراتژي داخلي جهت تجزيه و تحليل وپيشنهاد براي استراتژي هاي قابل اجرا، مورد بررسي قرار گرفته است. در برآورد اهميت هريك از اين عوامل داخلي وخارجي نظر مديران، معاونين، كارشناسان در سطح دانشگاه موردلحاظ قرار گرفته است.
3-8-3) قلمرو زماني: مراحل انجام با توجه به مدارک و مستندات، در مدت 8 ماه (تیرتا بهمن ماه سال 1393( انجام يافته است.

3-9) روش گرد آوری اطلاعات وداده ها
به طور کلی عقیده بر این است که دراین نوع پژوهش ها از شیوه هایی نظیر بررسی اسناد ومدارک(سندکاوی)، تحلیل تحقیقات انجام شده (فراتحلیل)،تولید اطلاعات (اکتشافی) و توصیف وضعیت مطلوب (آینده پژوهی) استفاده می شود.
در این تحقیق برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از روشهای ذیل استفاده شده است:
• بررسی اسناد ومدارک موجود مربوط به سوابق وفعالیت های گذشته دانشگاه ، قوانین و مصوبات بالا دستی و سایر اطلاعات مور نیاز
• بررسی ومطالعه برنامه های دانشگاههایی که کل یا بخشی از برنامه های استراتژیک تدوین شده خود را منتشر کرده بودند
• نظر سنجی از خبرگان با استفاده ازمصاحبه ، پرسشنامه ها وفرم های شناسایی و تعیین موضوعات مندرج در برنامه استراتژیک و موضوعات مربوط به اجرای استراتژی

3-10) ابزار پژوهش

براساس موضوعات استراتژیک مورد نظر برای جمع آوری دادههای پژوهش از روشهای مختلفی به شرح ذیل استفاده گردید:
در بخش اول به منظور شناخت مبانی نظری و ادبیات پیشینه موضوع، با استفاده از روش کتابخانهای شامل بررسی کتب، نشریات، مجلات، مقالات علمی معتبر داخلی وخارجی و شبکه اینترنت اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد.
در بخش دوم به منظور شناخت وضع موجود حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه وطراحی وتدوین برنامه ریزی استراتژیک برای آن براساس موضوعات استراتژیک مورد نظر در برنامه در طول انجام کار از فرم هاوپرسشنامه هایی به شرح زیر استفاده گردید:
فرم شناسایی SWOT محتوی سوالات باز: با استفاده از مطالب مندرج در ادبیات پیشینه وبه صورت محقق ساخته برای شناسایی کلی نقاط قوت وضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه طراحی گردید وشامل4سوال باز بود که پرسش شوندگان نظرات خود رادر مورد هر سوال ارائه نمودند(پیوست1).
پرسشنامه ارزیابی عوامل داخلی (IFE): این پرسشنامه با استفاده از مطالب مندرج در ادبیات پیشینه وبه صورت محقق ساخته برای شناسایی نقاط قوت وضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه طراحی گردید که شامل 18سوال بود که پرسش شوندگان برای تعیین میزان تاثیر هریک ازعوامل ضریب (وزن) بین 0تا 100 به آن می دادند(پیوست2).
پرسشنامه ارزیابی عوامل خارجی (EFE): این پرسشنامه با استفاده از مطالب مندرج در ادبیات پیشینه وبه صورت محقق ساخته برای شناسایی فرصت ها وتهدیدات حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه طراحی گردید که شامل 14سوال بود که پرسش شوندگان برای تعیین میزان تاثیر هریک ازعوامل ضریبی (وزن) بین 0تا 100 به آن می دادند(پیوست3).
جدول تعیین استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه: این جدو ل بر اساس الگوی تدوین برنامه ریزی استراتژیک دیوید(اعرابی وهمکاران، 1385) به منظور شناسایی استراتژی های حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه و براساس تحلیل SWOT طراحی گردید که با مقایسه دو به دو عوامل داخلی و خارجی حوزه (یعنی قوت ها با فرصتها و قوتها با تهدیدات، ضعفها با فرصتها، وهمچنین ضعفها با تهدیدات) بدست آمد (پیوست4).

3-11) الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه تحلیل داده ها، اطلاعات جمع آوری شده پس از استخراج ودسته بندی در بخش کمی برحسب موضوع بر اساس تحلیل های استراتژیک به ویژه مدل SWOT بهره گرفته و دور نماي استراتژي بصورت ماتریس ذیل ترسیم گردید:

S
W
O
SO
WO
T
ST
WT
شکل 3-3: الگوي تجزیه و تحلیل اطلاعات(دیوید،2001(

در بخش کیفی تحقیق برای تجزیه تحلیل داده ها از روش استقرائ منطقی به منظور مفهوم سازی استفاده شد در این رابطه فرایند تحلیل داده ها به صورت زیر بود:
• اجرا و ویرایش مصاحبه ها وآنالیز پرسشنامهها
• کد گذاری نظرات
• دسته بندی نظرات در گروه های مفهومی یکسان
• ترکیب مفاهیم و نتیجه گیری

3-12) خلاصه فصل
در این فصل نخست به ارایه روش تحقیق و مدل سازی استراتژی وتجزيه وتحلیل محیط در خصوص تدوین برنامه استراتژیک حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه مطرح وپس از آن به معرفی جامعه آماری پژوهش ،قلمروزمانی ومکانی تحقیق وهمچنین روش گرد آوری اطلاعات وداده ها پرداخته شد.بیان تئوری ماتريس هاي ارزيابي عوامل داخلي (IFE) ، خارجي(EFE) ، اصلي (IE) وسوات(SOWT) ازبخش های این فصل می باشد. سپس شیوه های تجزیه تحلیل داده ها بررسی شد.

4-1) مقدمه
در این فصل داده های گرد آوری شده بصورت نمودار وجدول ارایه وتحلیل شده است. به نظر میرسد شیوه مناسب برای ساختارها ی فصل: ارایه یافته های توصیفی واستنباطی، بررسی وضعیت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه با توجه به پرسشنامهها ونظرات خبرگان است. با جمع آوري و جمع بندي نظرات و ديدگاه هاي منعكس شده و مطالعه پاسخ هاي دريافت شده، نظرات و ديدگاه هاي جالبي در زمينه نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدها بدست آمد.
در تحلیل داده هاي مربوط به نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات میانگین ضریب اهمیت هر شاخص و میانگین ارزش عددي وضعیت هر شاخص محاسبه شد. در نهایت ماتريس ارزيابي عوامل خارجي EFE و ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه استخراج گردید.

4-2) تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها براي بررسی صحت و سقم هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است امروزه در بیشتر پژوهش هایی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوري شده ازموضوع مورد پژوهش می باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش هاي پژوهش محسوب می شود . داده هاي خام با استفاده از فنون آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیاراستفاده کنندگان قرار می گیرند.
براي تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهاي جمعیت شناختی پژوهش شامل: منابع انسانی، نوع بنگاه، سابقه فعالیت، عملکردکمی و…. می پردازد؛ ارائه شده است. سپس، از آمار استنباطی براي تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید جهت تشکیل ماتریس SWOT براي رتبه بندي هریک از اجزاء ماتریس بهره گرفته شده است.

4-3) يافتههاي توصیفی
در این بخش از فصل به گزارش یافته هایتوصیفی پژوهش به شرح ذیل پرداخته می شود.

4-3-1) معرفی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه
معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه در حوزه سیاست گذاری، مدیریت، نظارت و ارزیابی فعالیتهای علمی ،پژوهشی وفناورانه دانشگاهیان با هدف تولید علم و نشر آن،تلاش برای تجاریسازی یافتههای علمی و یا کاربردی کردن آن و ایجاد ارتباط موثر با صنعت وجامعه و حل مشکلات و معضلات آن فعالیت مینماید.

4-3-11-) اهم فعالیتهای حوزه پژوهش و فناوری
• تهيه برنامه های پژوهشي وفناوری دانشگاه و ارايه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي وفناوری در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت
• بررسي و ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي وفناوری دانشگاه وارایه آن به مراکزمختلف در راستای اسناد بالادستی كشور
• توسعه،تقويتو هدايت طرح هاي پژوهشي مصوب دانشگاه در راستای اسناد بالادستی دانشگاه
• برنامه ريزي و سياست گذاري به منظور ارتقاء و افزايش سطح همكاري هاي علمي بين المللي
• اولويت بخشي به نوآوري در حوزه نظري و پژوهش هاي كاربردي و مورد نياز كشور
• ايجاد ارتباط لازم با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي
• كنترل و نظارت بر فرآيندهاي پژوهشي بر اساس تقويم پژوهشي
• بازنگري و ارتقاي شيوه ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه
• همكاري در ارائه خدمات علمي و برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي علمي

4-3-12-) اهم وظايف مدیریت امور پژوهش:
• بررسي و تعيين امتيازهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي
• همكاري با معاونان پژوهشي دانشكده ها در زمينه امور پژوهش
• انجام امور مربوط به گرنت پژوهشي اعضاي هيات علمي
• ارزیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی در راستای اعطای ترفیع پایه
• انجام امور مربوط به سفرهاي خارج و داخل براي شركت در همايشها
• انجام امور مربوط به فرصت هاي مطالعاتي داخل يا خارج از كشور
• حمايت از پايان نامه های کاربردی
• مشاوره دادن به اعضاي هيات علمي و مراجعان ذيربط در خصوص امور پژوهش
• تهيه آمار و گزارش فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه و ارسال آن براي متقاضيان ذيربط
• همكاري وکمک به رفع موانع پژوهشي در واحدهاي تحت پوشش
• انجام امور مربوط به چاپ مجلات با نام دانشگاه ارومیه
• حمايت از دانشجويان ارشد و دكتري در قالب حمايتي بنياد ملي نخبگان
• انجام امور مربوط به طرح پژوهانه

4-3-13-) اهم وظايف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی:
• نياز سنجي در صنايع وجامعه به عنوان اصلي ترين مخاطبان بيروني دانشگاه در اين حوزه
• سوق دادن اعضاي هيات علمي دانشگاه به سمت انجام پژوهش هاي کاربردی و فناورانه
• كمك به تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه
• حمايت از اعضاي هيات علمي براي ايجاد شركت هاي دانش بنيان
• هدايت شركت هاي دانش بنيان به سمت تجاري نمودن يافته هاي پژوهشي
• بررسی وارزیابی اظهار نامه های ثبت اختراع دانشگاهیان ومتقاضیان بیرون ازدانشگاه
• همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي موسسات غير دانشگاهي
• ايجاد پل ارتباطي بين دانشگاه و صنعت در انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري پژوهشي وفناوری
• انعكاس دقيق و به موقع نيازهاي مخاطبان به اعضاي هيات علمي دانشگاه
• دريافت پيشنهادهاي تحقيق واصله از دانشكده ها و اعلام آن به مخاطبان بيروني
• عقد قراردادهاي كلي و يا موضوعي براي انجام طرح هاي تحقیقاتی برون دانشگاهی
• نظارت بر حسن انجام قراردادهاي تحقیقاتی بین دانشگاه وسایر موسسات
• همكاري با مركز رشد دانشگاه براي هدايت پژوهش هاي كاربردي دانشگاه و تجاریسازی آنها

4-3-14-) اهم وظايف مدیریت خدمات علمی وفناوری :
• نیاز سنجی لوازم وتجهیزات تحقیقاتی مورد نیاز دانشگاه و اولویتبندی و تامین آنها
• انجام خرید های مربوط به آزمایشگاه مرکزی
• تدوین وپیاده سازی نظام نامه استاندارد سازی آزمایشگاه های دانشگاه
• تدوین ونظارت بر اجرای نظام نامه ایمنی در آزمایشگاه مرکزی
• تامین منابع علمی وپایگاه های اطلاعاتی
• یکپارچه سازی و شبکه ای کردن تجهیزات تحقیقاتی دانشگاه
• ارایه خدمات علمی وفناوری به خارج از دانشگاه درسطوح استانی- ملی وبین المللی
• تعریف تعرفه های خدمات علمی وفناوری
• اداره و نظارت بر امور كتابخانه ها و ارایه سرویس های اطلاع رسانی
• کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی وارتباط سیستماتیک با شبکه شاعا
• تلاش در جهت ایجاد آزمایشگاه های مرجع- استاندارد- معتمد
• انجام امور مربوط به چاپ كتاب (ترجمه و تأليف) توسط انتشارات دانشگاه
• بررسی ورصد فعالیت های دانشگاه در چارچوب اصول علم سنجی
4-3-2) عملکرد کمی جامعه تحت بررسی

جدول 4-1:

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه ریزی استراتژیک، روش شناسی پژوهش Next Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، چشم انداز 1404، اعضای هیات علمی