منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه ریزی استراتژیک، رشد و بالندگی

دانلود پایان نامه ارشد

87 در دانشگاه ارومیه …………………………………………… 58
شکل4-7: توزیع اعضای هیات علمی در دانشکده ها ومراکز ………………………………………………..59
شکل 4-8:وضعیت رتبه علمی کارکنان هیات علمی دانشگاه ارومیه ………………………………………. 59
شکل 4-9: بیانیه ارزش حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………………… 60
شکل 4-10:بیانیه رسالت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه …………………………………………….. 61
شکل 4-11:بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………….. 62
شکل 4-12:نمره نهایی ماتريس عوامل داخلی وخارجي حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه …… 68
شکل4-13: نمره نهایی ماتريس وتعیین نوع راهبرد سازمانیدر ماتریس نه خانه ای دیوید ……………. 69

-11 مقدمه
اساساً انسان موجودی برنامهدار است. او خودآگاه یا ناخودآگاه برای فعالیتها و تعاملات فردی و اجتماعی خود پیشنگری میکند. شاید بهتوان گفت قسمت قابل توجهی از این رفتارها به طور ناخودآگاه برنامهریزی میشود. لکن وقتیکه درتعاملات و مناسبات با دیگران اعم از خانواده، مدرسه، سازمان، دانشگاه گام مینهیم؛ برای برقراری یک ارتباط مؤثر به افکار و پیش نگریهای خود نظم و انسجام میبخشیم، این ساده ترین و ابتداییترین نمود برنامهریزی در زندگی است.
وقوع تغييرات مداوم و اغلب غير قابل پيش بيني در سازمانها، و محدوديت امكانات و منابع، امكان اقدام و فعاليت در عرصههاي مختلف زندگي را بسيار مشكل نموده ونياز به برنامهريزيهاي دقيق و كارشناسانه را تا سطح يك نياز حياتي بالا برده است. اين امر مستلزم شناخت وضعيت فعلي ، نگاهي جامع و در عين حال كاربردي از اهداف بلندمدت و كوتاه مدت است. به دليل ماهيت متغير و پويايی حركت هاي طبيعي و اجتماعي، بدون آشنائي به گذشته افراد، سازمانها، جوامع و ترسيم روند تغييرات را،غيرممكنمينمايد. فرمايش گهربار امام علي)ع(1، لزوم و اهميت شناخت مبداء حركت، در كنار وضعيت فعلي و مقصد نهائي به خوبي تبيين شده است، آنجا كه مي فرمايد: خدا رحمت كندآن كس را كه مي داند از كجاست، در كجاست و به کجا مي رود.
در قرآن مجيد2 نيز تغيير وضعيت موجود و رهائي از نواقص، موانع و انواع تاريكيها، و ارتقاء انسان و ورود او به عوالم نوراني و در يك كلام، هدايت انسان، بهعنوان رسالت عظيم انبياء عظام، تحت برنامهاي مدون و در قالب كتاب مطرح شده است: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور باذن ربهم الي صراط العزيز الحميد.
زمانی که با پدیدهای به نام سازمان(دانشگاه) با رسالت و اهداف خاصی روبرو هستیم،برنامهریزی نمودی عینیتر، با ارزشتر و حساستر پیدا می کند، تحقق اهداف سازمانی مستلزم به کارگیری منابع لازم اعم از مادی،مالی، انسانی و اجتماعی است.انجام بهینه به کارگیریاین منابع و در نتیجه حصول اهداف سازمان در سایه برنامه ریزی امکان پذیر میگردد. با گسترش و پیچیدگی سازمانهای بشری، برنامهریزی نیز به تدریج شکل های مختلفی به خود گرفت، به عبارت دیگردر توسعه مناسبات اجتماعی و بروز نیازهای متعدد بشر،سازمانها خود را در پیش بینی آینده اجتناب ناپذیر دیدند. لذا به تدریج شکلی از برنامه ریزی به نام برنامه ریزی استراتژیک یا جامع بوجود آمد. از دلائل روی آوردن به برنامه ریزی استراتژیک،تحولات ،دگرگونیها و تغییرات پرشتاب محیط سازمانهاست و در گذشته تغییرات و تحولات به گستردگی الان نبوده و مدیران می توانستند هدفهای آینده را بر اساس گذشته تنظیم نمایند. اما اکنون، تجربه گذشته لزوماً راه مطمئنی برای آینده نیست و مدیران باید با مدد گرفتن از برنامهریزی استراتژیک، استراتژیهای آینده سازمان را طوری طراحی کنند که متناسب با موقعیت و شرایط آینده باشد. توجه به این مهم به مدیران کمک میکند تا در مقابل تغییرات و تحولات فردا مجهز باشند و تصویری روشن از سازمان و هدفهای آن داشته باشند و فعالیتهای سازمان را در لوای استراتژی واحدی هماهنگ نمایند.
بدون ترديد آينده متعلق به کسانی است که بر روی چالشها و مسائل جاری وآتی مجموعه سازمانی خود با همه توان، همت و تلاش خستگی‌ناپذير کار می‌کنند و کليه منابع و امکانات بالقوه و بالفعل را برای رويارويی با چالشهای جديد به خدمت می‌گيرند. اقدام برای تدوين برنامه‌ريزی راهبردی شرايطی را فراهم می‌سازد که سازمان می‌تواند در جهت افزايش اعتبار، امکان بقاء، رشد و بالندگی دراز‌مدت خود از يک سوء و کاهش مخاطرات و تهديدات محيطی از سوی ديگر، اهتمام ورزد.
در این راستا پژوهش پیش رو درصدد است با بهرهگیری از روشها و مدلهای علمی، طراحی برنامهریزی استراتژیک با استفاده از تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات، حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه را با انتخاب استراتژی مناسب در جهت رشد و بالندگی در عرصههای داخلی و بین المللی یاری نماید.
در این تحقیق، بطور ویژه اسناد بالا دستی(سند چشمانداز، نقشه جامع علمی، سند تحول راهبردی علم وفناوری)، مطالعات تطبیقی و بهرهمندی ازنظرات نخبگان وخبرگان دانشگاه مد نظر قرار گرفته است. رسالت اصلي دانشگاه تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز جامعه، ترويج و ارتقاء دانش، گسترش تحقيق و فراهم نمودن زمينه مساعد براي توسعه كشور است. يكي ازعلل بسيار مهم رشد، تعاليو پيشرفت جوامع بشري، فراگيري علوم كاربردي است. از اين رو حركتهاي عملي در كشور ما بايد در جهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر خطمشي مراكز آموزش عالي با نياز و تقاضای جامعه باشد.
امید است، این تحقیق بتواند توجه مدیران حوزه پژوهش و فناوری را به طور اخص و سایران مدیران آموزش عالی را به طور اعم به تشخیص صحیح، تصمیم درست و اقدام به جا در سایه تفکر و برنامه ریزی، جلب نماید.
-12 بیان مساله
بقا ودوام سازمانها وتوسعه آنها نیازمند درک بههنگام فرصتهای محیطی تغییرات در بازار و برنامه ریزی استراتژیک وانتخاب استراتژی مناسب واثر بخش است(کوولی،32000). استراتژی مدل یا برنامهای است که اهداف، سیاستها و اقدامات سازمانها را یکپارچه می سازد(دیوید فردآر، 1386).
بسیاری از صاحب نظرانی که معتقدند مدیریت با نگرشهای سنتی در جهان امروزی امکان پذیر نیست، نیز با تایید این دیدگاه تاکید دارند که افزایش رقابت ونیاز بیشتر به پاسخگویی بودن لازمهاش،
تعریفی جدید از ساختارهای سازمانی سیستمها، فرهنگها، نقشها و روابط است و نمیتوان با شیوههای قدیمی به فعالیت ادامه داد، بلکه باید به دنبال یافتن فرصتهایی بود که مزیت رقابتی برای دانشگاهها ایجاد نماید (رابیرسون،4 1991).
یکی از راههای رسیدن به این مزیت شناخت محیط است زیرا که عامل بقا موسسات آموزشی در محیط دائم و در حال تغییر امروزی برنامه ریزی جامع وواکنش به موقع میباشد. همچنین موسساتی که برای آینده برنامهای ندارند مسلما ازدیگرانی که پیشاپیش با برنامهریزی خود را آماده نمودهاند عقب خواهند افتاد(گرمون،52001).
با توجه به اینکه دانشگاه ارومیه فاقد هر گونه استراتژی یا برنا مهریزی استراتژیک برای توسعه خود میباشد محقق با مطالعه این موضوع درصدد است با بررسی اسناد موجود این مسأله را در حوزه پژوهش وفناوری بررسی و راهبرد مناسبی با استفاده از تکنیک تحلیل SWOT ارایه دهد.
مدل SWOT معرف قوتها، ضعفها، فرصتها وتهدیدات سازمان است. این روش امکان بررسی عوامل ومقایسه تنگناها، تهدیدها و جنبه های آسیب زننده به سازمان، فرصت ها، تقاضا ها و موقعیت بیرونی را با ضعفها و قوتهای سازمان بهوجود می آورد (حمیدی زاده، 1382).
-13 اهمیت و ضرورت پژوهش
برنامهریزی استراتژیک برای سازمانهای خصوصی ودولتی امری ضروری محسوب می شود. توسعه رقابت ودستیابی به اهداف برای دانشگاهها وموسسات آموزش عالی بدون برنامهریزی استراتژیک غیرممکن است. برنامه ریزی استراتژیک ابزار مهمی است که دانشگاه ارومیه می تواند با استفاده از آن نیازهای ناشی از تغییرات سریع و پویایی محیط خارجی را برآورده ساخته وعکس العمل مناسب نشان داده و در راستای چشم انداز و ماموریت حرکت کرده ونیل به اثر بخشی را ممکن سازد.
با توجه به استقلال دانشگاه ها در چارچوب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، تدوین استراتژی مناسب در حوزه پژوهش وفناوری برای دانشگاه ارومیه بسیار مفید و راهگشا میباشد. بنابر این انجام این پژوهش از جهات زیر حائز اهمیت است:
– نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدید ها شناخته میشود.
– استراتژی مناسب روشن شده وافق اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مشخص خواهد گردید.
– سیاستگذاران وبرنامهریزان توسعه استان به ظرفیتها وتوانمندیهای دانشگاه ارومیه و نقشی که باید در آینده برای توسعه استان ایفا نماید پی خواهند برد.
– ترسیم برنامه ها وتخصیص اعتبارات مورد نیاز برای توسعه دانشگاه ارومیه عملی خواهد شد.
– ادبیات پژوهش های مرتبط با دانشگاه ارومیه غنی وافق هایی برای انجام پژوهشهای آتی در دانشگاه بهوجود خواهد آمد.
-14 اهداف پژوهش
1-4-1)هدف کلی
هدفکلیاز این پژوهش شناخت وضعیت فعلی پژوهش وفناوری در دانشگاه ونیز مطالعه و شناخت روندهای اجتماعی، فنی، آموزشی و پژوهشی تأثیرگذار بر فعالیتهای حوزه پژوهش وفناوری میباشد تا براساس یافته های به دست آمده، برنامه استراتژیک را دنبال کند.
1-4-2) اهدف اختصاصی
الف- شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت وتهدیدها در حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه.
ب‌- شناسایی و تحلیل محیط داخلی وخارجی در حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه.
ج – ارائه استراتژي متناسب باشرایط حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه و بر اساس تقابل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهديدهادر مدل SWOT.
-15 سوالات پژوهش
سوالات اصلی این پژوهش به شرح زیر قابل ذکر است:
– نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، و تهديدهاكدام است؟
– استراتژي مبتني بر فرصت ها و نقاط قوت (SO)كدام است؟
– استراتژي مبتني بر فرصت ها و ضعف ها (WO)كدام است؟
– استراتژي مبتني بر تهديدها ونقاط قوت( ST) كدام است؟
– استراتژي مبتني بر تهديد ها و ضعف ها (WT) كدام است؟
– استراتژی های حاصل از تحلیل مدل SWOTکدام است؟

-16 مبانی نظری تحقیق (برنامه ریزی استراتژیک)
(1-6-1 استراتژي6
واژه‌ استراتژی‌ از کلمه‌ یونانی‌STRATEGO مرکب‌ ازSTRATOS به‌ معنای‌ ارتش‌ وEGO به‌معنای‌ رهبر گرفته‌ شده‌ است. استراتژي طرح يا برنامهاي است كه اهداف عمده و سياستهای سازمان و مراحل عمل آنها را در يك كل به هم پيوسته هماهنگ مي كند (کوئین،71980 ).
اندروز8 استراتژي را یك الگو می داند او معتقد است که استراتژي یك نوع یکپارچگی، انسجام و ثبات داخلی است که موقعیت شرکت را در محیط تعیین می کند، به آن هویت می دهد و شرکت را قادر می سازد از نقاط قوت خود استفاده کند و در امر بازار و محصول به موفقیت دست یابد) رحمان سرشت،(1389.
استراتژيها بهتدریج شکل میگیرند، تغییر مییابندودر طی زمان به طور نسبی تعدیل میشوند و توسعه مییابند و سپس گام به گام اجرا میشوند)رضاییان،(1390 تدریجیگرایی منطقی بدین معنی است که استراتژي ها به صورت تدریجی تکمیل میشوند و نمیتوان تدوین استراتژي را به یك نقطه
زمانی معین نسبت داد. مينتز برگ براي استراتژي 5 تعريف را پيشنهاد مي کند وسپس پيوندها وهمبستگیهای آنها را مورد بررسي قرار مي دهد(مینتزبرگ 1390)9. اين 5تعريف عبارتند از:
استراتژي به عنوان طرح و نقش10
استراتژي به عنوان صف آرايي11
استراتژي به عنوان الگو12
استراتژي به عنوان موضع13
استراتژي به عنوان ديدگاه14
از نظردسلر15 استراتژي نوعي برنامه است که مقصود يا منظور اصلي سازمان را بر حسب خدمتي که به جامعه عرضه خواهد کرد بيان مي دارد.

(2-6-1 برنامه ریزی
در متون مدیریتی گاهی دو واژه planning و programming را به جای

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، استراتژی ها، عوامل داخلی Next Entries منابع تحقیق درباره برنامه ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک، رهبری استراتژیک