منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، استراتژی ها، عوامل داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

: روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 43
3-2) روش انجام پژوهش …………………………………………………………………………………. 43
3-3) عوامل داخلي …………………………………………………………………………………………. 44
3-4) عوامل خارجي ………………………………………………………………………………………… 44
3-5 (فرايند طراحي و تدوين برنامه ي استراتژيك ………………………………………………………… 45
3-6( مدل سازی استراتژی وتجزيه وتحلیل محیط ……………………………………………………….. 46
3-6-1)ماتريس ارزيابي عوامل خارجی ………………………………………………………………. 46
3-6-2)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ……………………………………………………………….. 46
3-6-3( ماتريس قوت ضعف فرصت تهديد …………………………………………………………. 46
3-6-4( ماتريس داخلي و خارجي …………………………………………………………………… 48
3 -7( جامعه و نمونه آماری تحقیق ……………………………………………………………………….. 48
3-8) قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 48
3-8-1)قلمرو موضوعي ……………………………………………………………………………… 48
3-8-2 (قلمرو مكاني ………………………………………………………………………………… 48
3-8-3) قلمرو زماني …………………………………………………………………………………. 48
3-9( روش گرد آوری اطلاعات وداده ها ………………………………………………………………. 49
3-10) ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 49
3-11( الگو و روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………. 50
3-12) خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………… 50
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 52
4-2) تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش …………………………………………………………………… 52
4-3)يافته هاي توصیفی …………………………………………………………………………………….. 52
4-3-1)معرفی حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ……………………………………………………… 52
4-3-11-) اهم فعالیتهای حوزه پژوهش و فناوری ………………………………………………… 53
4-3-12-) اهم وظايف مدیریت امور پژوهش ……………………………………………………… 53
4-3-13-) اهم وظايف مدیریت ارتباط با صنعت وکار آفرینی ……………………………………. 54
4-3-14-) اهم وظايف مدیریت خدمات علمی وفناوری ………………………………………….. 54
4-3-2) عملکرد کمی جامعه تحت بررسی …………………………………………………………. 55
4-4)يافته هاي پژوهش ……………………………………………………………………………………. 59
4-4-1)بیانیه ارزش ……………………………………………………………………………………. 60
4-4-2) بیانیه رسالت ………………………………………………………………………………….. 61
4-4-3)بیانیه چشم انداز ………………………………………………………………………………. 62
4-4-4) ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE ……………………………………………………. 63
4-4-4-1) نحوه تهیه ماتريس ارزيابي عوامل داخلیIFE …………………………………………… 64
4-4-5)ماتريس ارزيابي عوامل خارجي EFE ………………………………………………………. 64
4-4-5-1) نحوه تهیه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ……………………………………………… 66
4-4-6)ماتریس مدل نه خانه ای مدل دیوید …………………………………………………………. 68
4-5)راهبردها و اقدامات عملیاتی حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه ……………………………… 70
فصل پنجم: نتایج تحقیق
5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 73
5-2) خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 73
5-3) نتایج ویافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 74
5-3-1) بیانیه ماموریت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… 74
5-3-2) بیانیه چشم انداز حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………. 74
5-3-3) نقاط قوت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………….. 74
5-3-4) نقاط ضعف حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… 74
5-3-5) فرصت های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………………… 75
5-3-6) تهدید های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه …………………………………………. 75
5-3-7) ارزش های محوری حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………….. 75
5-3-8) اهداف بلند مدت حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………………………….. 76
5-3-9) استراتژی های حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………………… 76
5-3-9-1) استراتژی های تهاجمی SO ………………………………………………………….. 76
5-3-9-2) استراتژی های رقابتی ST ……………………………………………………………. 76
5-3-9-3) استراتژی های محافظه کارانه WO ………………………………………………………. 77
5-3-9-4) استراتژی های تدافعی WT ………………………………………………………….. 77
5-3-10) برنامه های عملیاتی حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ……………………………… 77
5-3-11) شاخص های کلیدی عملکرد حوزه پژوهش وفناوری دانشگاه ارومیه ………………….. 78
5-4) محدودیت هاي پژوهش …………………………………………………………………………….. 79
5-5) بحث ونتیجه گیری …………………………………………………………………………………… 79
5-6) پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………. 79
5-7) پیشنهادات براي پژوهش های آتی …………………………………………………………………… 80

فهرست منابع و مآخذ
فهرست فارسی …………………………………………………………………………………………… 82
فهرست انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 86
پیوستها و محاسبات
پیوست 1 ………………………………………………………………………………………………… 88
پیوست 2 ………………………………………………………………………………………………… 90
پیوست 3 ……………………………………………………………………………………………….. 91
پیوست 4 ………………………………………………………………………………………………… 92
محاسبات …………………………………………………………………………………………. 93
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………. 98

عنوانصفحه

شكل1-1: الگوي تفكر استراتژيك …………………………………………………………………………………….15
شكل1-2:موانع اساسي پياده سازي استراتژي در سازمانها …………………………………………………….. 16
شکل 1-3: مدل مکتب طراحی ………………………………………………………………………………………….. 19
شکل2-1:سهم اعتبارات پژوهشي كشورازتوليدناخالص داخلي دربخش دولتي ……………………..33
شکل 2-2: تعدادمحققين به ازاي يك ميليون نفرجمعيت ……………………………………………………..34
شکل2-3:نسبتتوليداتعلميبهتوليدناخالصمليدربرخيازكشورهايدرحالتوسعه…….. 36
شکل2-4:تعدادتوليدبهازايصدنفرنيرويتحقيقوتوسعهدربرخيازكشورهايدرحالتوسعه ..36
شکل2-5: نماي كلي شاخص ها و وزن ها در رتبه بندي جهان اسلام ……………………………………….. 40
شکل 3-1:مدل تدوين برنامه استراتژيك حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه اروميه ……………………….. 45
شکل3-2:تحلیل ماتريسSWOT…………………………………………………………………………….. 47
شکل 3-3:الگويتجزیهوتحلیلاطلاعات………………………………………………………………………. 50
شکل4-1:مقالات (کامل و چکیده) ارائه شده در کنفرانسها …………………………………………………. 56
شکل 4-2:تعداد مقالات ISI دانشگاه ارومیه ……………………………………………………………………… 56
شکل4-3: تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمیپژوهشی دانشگاه ارومیه …………………………. 57
شکل 4-4: مجلات متقاضی اخذ مجوز علمی پژوهشی، به تفکیک دانشکده ……………………………… 57
شکل 4-5:آمار کتب تالیفی دانشگاه ارومیه ………………………………………………………………………. 58
شکل4-6:آمار اختراعات ثبت شده ازسال

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان رولان بارت Next Entries منابع تحقیق درباره دانشگاه ارومیه، برنامه ریزی استراتژیک، رشد و بالندگی