منابع تحقیق درباره دادگاه صالح، حقوق ثبت

دانلود پایان نامه ارشد

ثبت پس از اين كه اظهار نامه ثبتي ملكي و مندرجات آن تكميل گرديد به جهت انتشار آگهي های نوبتي 34در دستور كار قرار ميگيرد. آگهي هاي نوبتي طي دو مرحله به فاصله سي روز انتشار يافته و پس از پايان مهلت واخواهي واعتراض كه از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي نود روز از تاريخ انتشار دومين آگهي نوبتي شصت روز خواهد بود. نماينده ثبت موظف است پس از سپري شدن مهلت اعتراض به آگهي نوبتي35 و انتشار آگهي تحديد حدود ملك در فاصله اي كه كمتر از بیست روز وبيشتر از شصت روز از تاريخ انتشار آگهي تحديد نمي باشد36، به محل ملك مراجعه وعمليات تحديد حدود را به انجام برساند. لازم به ذكر است در روز تحديد حدود، حضور مالك يا نماينده قانوني وي و مجاورين لازم مي باشد. كه اين موضوع در آگهي تحديد حدود منتشره اعلام خواهد شد37. اما عدم حضور هر كدام به تنهايي مانع از انجام كار نخواهد بود. پس از معرفي ملك مورد تقاضا از سویی متقاضي كه در داخل در محدوده مورداظهارمي باشد38 و بررسي مجاورين و حقوق ارتفاقي ملك در صورت وجودنماينده ثبت اقدام به تنظيم صورتجلسه تحديد حدود مي نمايد كه در صورتجلسه مزبور مشخصات ملك اعم از پلاك فرعي، اصلي، محل وقوع و بخش ثبتي مربوطه، مالك، مجاورين با قيد طول و ابعاد ملك و مساحت ملك درج و به امضا نماينده ثبت ومالك خواهد رسيد39. چنانچه اعتراضي از ناحيه مجاورين در روز تحديد حدود وجود داشته باشد، مراتب وجود اعتراض در صورتجلسه مزبور درج خواهد گرديد40. از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود كسانيكه حق اعتراض دارند، احدي از مالكين مشاعي ملك، مجاورين،‌شخص مالك و يا اداره اوقاف‌مي تواند ظرف سي روز به دادگاه صالح مراجعه و گواهي طرح دعوي را به ثبت محل تسليم نمايند. لازم به ذكر است چنانچه تمامي حدودمجاورين ملك معرفي شده از لحاظ ثبتي تثبیت شده باشد، احتياجي به انتشار آگهي تحديدي نخواهد بود41. حال باتوجه به سيستم كاداسترو جانمائي پلاكهاي ثبتي، درعمل عمده كار تحديد حدود با نقشه موجود در كاداستركه مشخصاًٌ‌ املاك مجاور را با ذكر نام مالك و طول و ابعاد ارائه مي دهد، راحت تر و دقیق تر انجام خواهد شد.
روندتحديد حدوداملاك با دقت بيشتري انجام پذير شده وتشخيص اين مهم كه آيا ملك مورداظهار تحديدحدودي از سوي مالك داخل در حدود اظهار شده طبق اظهار نامه مي باشد، يا خير، ضريب اطمينان خاطر بيشتري را فراهم خواهد آورد. پس از پايان مهلت اعتراض سی روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود وچنانچه معترضی نباشد، عمليات ثبتي خاتمه پذيرفته شده مي باشد و ملك آماده ثبت دفتر املاك خواهد بود.كه نماينده پيش نويس مربوطه راتنظيم و پس از پرداخت حقوق دولتي و به جهت ثبت دردفتر املاك به دفتر املاك ارسال مي نمايد. مي توان گفت كه كاداستردر آينده باعث كاهش پروسه عمليات ثبتي و تشخيص به موقع اشتباهات عمليات ثبتي خواهد شد.
4-1-1-2-2- افراز
افراز درحقوق ثبت به معنی جدا كردن و مفروز نمودن سهم مشاع شريك و يا شركای يكملك به نسبت سهم هر یک مي باشد.الزامات در افراز وجود مالكين متعدد مشاعي در يك ملك واحد یعنی وجود حالت اشاعه بين چند مالك و عدم تراضي در تقسيم بين مالكين مشاع یعنی وجود اختلافات در تعيين حصه مشاعي بين مالكين می باشد. مراجع صلاحيتدار افراز، اداره ثبت محل در صورتي كه جريان ثبتي ملك مورد تقاضاي افراز خاتمه يافته باشد42 و دادگاه در صورتي كه بين مالكين مشاع شخص محجوري وجود داشته باشد ويا اين كه جريان ثبتي ملك خاتمه نيافته باشد43، است.
برابر بند 378 مجموع بخشنامه هاي ثبتي، واحد هاي ثبتي در موقع اجراي حكم افراز صادره از سوي مراجع قضايي و يا انجام عمليات افراز بعنوان بخشي از امور ثبتي بايستي ضمن تطبيق مفاد حكم افراز با محدوده ثبتي و سند مالكيت حدود و فواصل قطعات را ضمن تنظيمات صورت مجلس تعيين و مبادرت به صدور سند مالكيت نمايند.بعضاً مشاهده مي گردد، واحدهاي ثبتي قبل از تطبيق مفاد حكم افراز صادره از سوي مراجع قضايي با محدوده ثبتي ملك مبادرت به صدور سند مالكيت افرازي نموده اند. كه نتيجتاً قسمتي از مورد سند مالكيت صادره خارج از محدوده ثبتي بوده وبه مجاورين يا اموال عمومي تجاوز گرديده است. حال چنانچه واحدهاي ثبتي با استفاده از نقشه كاداسترپس از جانمايي شش دانگ كل پلاك مورد افراز، نسبت به تنظيم صورت مجلس افرازي اقدام نمايند، در عمل امكان بروز خطا واشتباه به شرحي كه توضيح داده شده منتفي وسند افرازي صادره با وضعيت موجود مالكيت متقاضي در محل تطابق خواهد داشت.
ازطرفی با توجه به اینکه ماهیت افراز بعنوان دادخواست حقوقی احدی از مالکین مشاعی به طرفیت سایر مالکین مشاع یک پلاک ثبتی مطرح می گردد دراختیارداشتن نام کلیه مالکین مشاعی و ارائه مشخصات آنان از سوی متقاضی افراز ازدیگرالزامات اداری عملیات افراز به جهت ابلاغات لازم می باشد.
در سیستم ثبت نوین با جانمایی پلاک ثبتی و محدود قابل افراز در بانک جامع املاک کاداستر امکان دسترسی به نام کلیه مالکین مشاعی پلاک مورد افراز به جهت تهیه ابلاغات میسرو اطمینان لازم برای ثبت محل از این حیث فراهم خواهد گردید که در جریان انجام عملیات افراز دیگر تضیع حقی از سایر مالکین مشاعی بدلیل عدم ابلاغ به مالک خاصی از پلاک ثبتی بوجود نخواهد آمد و این امر خود اثر مطلوبی در امر قضازدائیدر محاکم حقوقی و جلوگیری از ورود پرونده های قضائی که بعضا بدلیل عدم ابلاغ به مالکین مشاعی در ملک مورد افراز مفتوح و مورد رسیدگی قرار می گیرد خواهد داشت .
4-1-1-2-3- در خواست تفكيك
تفكيك در عرف ثبتي تبديل ملك به چند قطعه بامشخصات معين مي باشد. كه نسبت به املاك مشاع و املاك غیر مشاع فقط نزد اداره ثبت انجام مي پذيرد. تفكيك ممكن است نسبت به عرصه ويا نسبت به اعيان پلاك ثبتي انجام پذيرد. در تفكيك عرصه مالك و يا مالكين پلاك ثبتي داخل محدوده شهری، ابتدا به شهرداري مراجعه وبه تهيه نقشه ملك موردتفكيك ( نقشه موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها 44توسط شهرداري و تسليم آن به متقاضي ) اقدام می نماید. سپس متقاضي تفكيك به دفتر خانه اسناد رسمي مراجعه نموده ودرخواست تفكيك عرصه پلاك ثبتي با درج اطلاعات پلاك ثبتي در فرم چاپي خاص ( استعلام ) به ضميمه نقشه مزبور پیوست شده توسط دفتر خانه، به اداره ثبت محل مراجعه خواهد نمود. تقاضاي تفكيك مزبور به احدي از نمايندگان ثبت ارجاع، كه نماينده مزبور پس از ملاحظه تقاضا وبررسي پرونده ثبتي نقشه ارائه شده از سوي متقاضي راطي نامه اي جهت تاييد وموافقت با تفكيك عرصه به شهرداري ارسال مي دارد. پس از وصول پاسخ شهرداري نماينده ثبت به اتفاق نقشه بردار به محل ملك مراجعه و درصورتي كه قطعات تفكيكي داخل در محدوده ملك باشند و اختلافي با مجاورين ملاحظه نگردد، نقشه تفكيكي را باتوجه به نقشه تاييد شده شهرداري تر سيم و قطعات تفكيكي را ضمندرج در صورت مجلس تفکيكي به جهت اقدام بعدي نزدمسئول ثبتي ارسال مي نمايد.چنانچه تفكيك قسمتي از ملك موردتحديد و يا ثبت شده اي كه بدون قيد طول واضلاع مساحت سند مالكيت ملك در قديم صادر شده است مد نظر باشد، نقشه برداري موردتفكيك و باقي مانده پلاك ثبتي با رعايت جهات مذكور در صورت مجلس تحديد حدود وسند مالكيت ضروري مي باشد و بايد از حدودمندرج در صورت مجلس تحديد حدود تجاوز ننمايد. ضمناً‌تفكيك املاك فاقد ساختمان كه داراي حدودمشخص نمي باشد، منوط به پي كني45 از سوي متقاضي تفكيك بوده و چنانچه سيستم كاداستر و جانمايي پلاكهاي ثبتي به نحو دقيق اجرا گردد و در آينده امكان دسترسي به اين سيستم فراهم گردد، مي توان گفت كه درعمل بحث ارسال نقشه موضوع ماده 101 شهرداري را جهت تفكيك عرصه پلاك ثبتي منتفي خواهد بود و شهرداري ها خواهند توانست ضمن ارسال درخواست تفكيك از سوي مالك توسط ثبت محل به شهرداري راساً‌ نسبت به تفكيك عرصه پلاك ثبتي به استناد نقش همسان سازي شده كاداسترشهري وجانمايي پلاكهاي ثبتي اين امكان را براي نماينده ثبت فراهم آورندكه در باب بررسي اوليه پرونده ثبتي به جهت تشخيص اينكه آيا عمليات ثبتي نسبت به پلاك مورد تفكيك وفق مقررات به نحو صحيح خاتمه يافت و تحديد حدود پلاك ثبتي انجام پذيرفته است، يا خير؟ نياز به اتلاف وقت و وقتگير نخواهد بود. يعني مي توان گفت چنانچه پلاك ثبتي قابليت رَصد از سامانه كاداستر را داشته باشد، قطعاً‌امكان تفكيك براي آن ملك وجود خواهد داشت. در ادامه توجه به اين مطلب لازم است كه طبق مجموع بخشنامه هاي ثبتي، وقتي امكان تفكيك پلاك ثبتي وجود خواهد داشت كه عمليات ثبتي كل پلاك موردتفكيك خاتمه پذيرفته باشد یعنی تحديد حدود انجام و مهلت اعتراض بدون واخواهي سپري گرديده باشد.
4-1-1-2-4- تجميع املاك 46
در مواردي كه دو يا چند ملك كه بر اثر ساختمان و يا ديوار كشي بصورت واحد درآمده باشند، والزاماً‌شرط مجاورت املاك مزبور وجود داشته باشد. وچنانچه مالك بيش از يك نفر باشد، شرط تساوي سهام مالكين در كليه قطعات مورد تجميع فراهم باشد. حسب درخواست مالك ويا مالكين ثبت محل مي تواند نسبت به صدور سند مالكيت پس از تعريف حدود جديد ملك تجميع شده مطابق قوانين اقدام و پس از ابطال اسناد مالكيت قطعات مورد تجميع سند مالكيت جديدالصدور را تحويل نمايد.
چنانچه يك يا چندحد مشترک از حدود پلاكهاي مورد درخواست تجميع عوارض طبیعی از قبیل مسيل، كوه، رودخانه و نظاير اينها محدود باشد، مشمول عمل تجميع قرار نمي گيرد. ضمناً ‌در زمان تجميع حدودچند ملك به حد جديد لازم است. كاربري كليه املاك موردتجميع يكسان باشد، از آنجايي كه پس از جانمايي پلاك ثبتي در سيستم كاداسترمشخصات ملك اعم ازنوع ملك، مالك، ميزان مالكيت،‌پلاك اصلي و فرعي وكاربري و آدرس ملك درج مي گردد.علاوه بر طول وعرض جغرافيايي ملك كه درزمان جانمايي پلاك ثبتي صورت مي گيرد و مختصات در سيستم ثبت به پلاك ثبتي مورد جانمايي لحاظ مي گردد. با عنايت به توضيحات مزبور مبرهن است كه نماينده تجميع به جهت انجام عمليات تجميع، حدود ،كليه مشخصات و الزامات و شروط تجميع را از سيستم كاداستر رَصد نموده سپس نسبت به انجام عمليات تجميع بدون كمترين خطاي ممكنه اقدام نمايد.47
4-1-1-2-5- اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت
چنانچه در اجراي طرح هاي جامع شهري و نيز در اثر توسعه وتعريض وايجاد و احداث معابر وخيابان هاي جديد تمام و ياقسمتي از ملك در مسير معابر مزبور قرار گيرند، ادارات ثبت حسب اطلاع مالك و يا شهرداري محل نسبت به اجراماده 45 آئين نامه قانون ثبت اقدام مي نمايند. بدين نحو كه چنانچه كل ملك قبل ازدرخواست ثبت از سوي مالك در اثر وقوع در مسير و معبر از بين برودو پس از اطلاع ثبت محل نماينده و نقشه برداري ثبت به محل وقوع ملك مراجعه و پس از تنظيم صورتجلسه موضوع را به اطلاع رئيس ثبت رسانده و مراتب در دفتر توزيع اظهار نامه قيد مي گردد. چنانچه عمليات ثبتي خاتمه يافته باشد، يعني آگهي هاي نوبتي، تحديدي انتشار يافته وصورت مجلس تحديد حدود نيز تنظيم ومدت اعتراض سپري شدهباشد؛ و كل ملك در مسير قرار گيرد، مراتب امر ضمن تنظيم صورتجلسه به امضاء‌نماينده نقشه بردار و رئيس ثبت محل رسيده و در دفتر توزیع اظهار نامه و صورتمجلس تحديد حدود قيد مي گیرد و چنانچه نسبت به همين ملك پس ازخاتمه عمليات ثبتي ثبت دفتر املاك نيز صورت پذيرفته و سند مالكيت صادر وتسليم شده باشد، مراتب وقوع ملك در مسير در ستون ملاحظات دفتر املاك قيد وسند صادره اخذ و ابطال مي گردد. حال چنانچه قسمتي از ملكي درمسير تعريض و اجرای طرح جامع شهري قرار گيرد و ثبت دفتر املاك نيز شده باشد، پس از اطلاع ثبت محل نماينده ونقشه بردار به محل وقوع ملك مراجعه و ضمن تطبيق حدودملك اظهار شده با پرونده ثبتي، نسبت به تنظيم صورت مجلس اجرا ماده 45 مطابق با وضع موجود پس از كسر مقدار در مسير واقع شده با حدود جديد اقدام و پس از صدور دستور رياست سند مالكيت اوليه اخذ و ضميمه گرديده وسند مالكيت جديد باحدود اصلاحي صادر و تسليم خواهدشد. نقشه بردار ونماينده اداره ثبت در اثناي تنظيم صورتجلسه مزبور ضمن اصلاح حدود ملك در اندكس كاداستربرابر مجوز شهرداري محل، اقدام

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره برنامه چهارم توسعه، تحلیل داده، ثبت اسناد Next Entries منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، صدور سند مالکیت، جبران خسارت