منابع تحقیق درباره حرمت نکاح، محدودیت ها، زنان مسلمان، آیات و روایات

دانلود پایان نامه ارشد

مزاوجت خواهر نسبی با برادر نسبی باطل است ازدواج خواهر رضاعی با برادر رضاعی نیز باطل و محکوم به فساد است و قس علیهذا و این معنی را قانون مدنی در ماده مزبوره به این عبارت می گوید(قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است).
قسم سوم –در اقربای رضاعی
مادر رضاعی تو زنی است که مستقیماً تو را شیر داده و یا کسی را که نسب تو به او می رسد شیر داده باشد اعم از این که آن کس مرد باشد یا زن –همچنین زنی که نسب زن شیر دهنده یا نسب مرد صاحب شیری که تو از آن ارتضاع نموده به آن زن می رسد مادر رضاعی تو محسوب است خواهران این زن ها که مادر رضاعی تو هستند برای تو خاله رضاعی و برادر ایشان دائی رضاعی و پدر ایشان جد رضاعی می باشند کما این که پسر زنی که تو از پستان او شیر خورده برادر رضاعی تو است و دخترش خواهر رضاعی و خواهرش خاله رضاعی دختر رضاعی تو دختری است شیری را که مال تو بوده خورده یا از شیری که متعلق به پسران تو بوده است ارتضاع کرده همچنین دختری که از پستان زن یا از پستان دختران زن شیر خورده و کلیه دختران نسبی و رضاعی این اشخاص دختر رضاعی تو است عمه ها و خاله های رضاعی شخص عبارت است از خواهران (فحل)یعنی مرد صاحب شیر و خواهران زنی که به او شیر می دهد خواه خواهر رضاعی آن ها باشند یا خواهر نسبی و رضاعی پدران و مادران این اشخاص و خواهران نسبی و رضاعی کلیه کسانی که دو نفر مزبور از آن ها به وجود آمده اند و همچنین زن هائی که یکی از جده های تو او را شیر داده یا از شیری که از اجداد تو ارتضاع نموده اند جزء خواهران رضاعی می باشند دختر برادر و دختر خواهر رضاعی دخترانی هستند که از اولاد مرد صاحب شیر متولد شده یا از فرزندان زن مرضعه شخصی به وجود آمده باشند و کذا زنانی که خواهر یا دختر خواهر تو اورا شیر داده و همچنین دختران هر مردی که شیر مادر تو را خورده یا مادر تو او را شیر داده است105.
3-6- زن هایی که ازدواج با آنها حرام است.
ازدواج در شریعت مقدس اسلام امری مورد تأکید و مقدس است و به همین خاطر دارای آداب، شرایط و محدودیت های خاصی است بر همین مبنا در  دین اسلام ازدواج با هر کسی مجاز نیست.
حضرا ت آیات امام خمینی، مکارم،صافی،بهجت و سیستانی:
3-6-1- ازدواج با زن هایی مثل مادر، خواهر و مادر زن، دختر، عمه، خاله، دختر برادر، دخترخواه، زن پدر و دختر زن حرام است.
3-6-2- اگر كسى زنى را براى خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكى نكند، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مى‏ شوند. و ازدواج با آنها حرام است.( مکارم: ولی دختر زن و نوه دختری و پسری آن زن در صورتی به آن مرد حرام می شوند که با آن زن نزدیکی کرده باشد.)
3-6-3- اگر زنى را عقد كند و با او نزديكى نمايد، دختر و نوه دخترى و پسرى آن زن هر چه پايين روند، چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مى ‏شوند. و ازدواج با آنها حرام است.
3-6-4- اگر با زنى كه براى خود عقد كرده نزديكى هم نكرده باشد، تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى‏ تواند با دختر او ازدواج كند.( سیستانی: بنابر احتیاط واجب با دختر او ازدواج نکند).
 3-6-5- عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر، و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند. و ازدواج با آنها حرام است ( سیستانی: همچنین عمه و خاله مادر پدر و پدر مادر هرچه بالا روند)
3-6-6- اگر زنى را براى خود عقد كند، دائمه باشد، يا صيغه تا وقتى كه آن زن در عقد او است نمى‏ تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد. (مکارم: حتی بعد از طلاق مادام که در طلاق رجعی باشد و احتیاط مستحب زمانی که در طلاق بائن باشد.)
3-6-7- انسان نمى‏ تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند ولى اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد و بعدا زن بگويد به آن عقد راضى هستم اشكال ندارد. ( بهجت: بنابر اقرب اشکال ندارد.)
3-6-8- اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا كند، ديگر نمى ‏تواند با آنان ازدواج نمايد.
3-6-9- زن مسلمان نمى‏تواند به عقد كافر در آيد،( سیستانی: چه دائم چه موقت) مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زنهاى كافره غير كتابيه بطور دائم ازدواج كند و به احتياط واجب ازدواج دائم با زنهاى كافره اهل كتاب نيز جايز نيست، ولى صيغه كردن زنهاى اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد106.
3-7- درخواست ازدواج چه کسانی را باید رد کرد
در قرآن کریم می خوانیم:« و لا تنکحوا المشرکات حتی یومن ولا مه مؤمنه خیر من مشرکه ولوا اعجبتکم ،ولا تنکحوا المشکرین حتی یؤمنوا و لعبد مؤمن خیر من مشرک ولوا اعجبکم اولئک یدعون الی النار والله یدعوا الی الجنه والمغفرة باذن و یبین آیاته لناس لعلهم یتذکرون»107. با زنان مشرکه ازدواج نکنید تا ایمان آورند و البته کنیز مؤمنه بهتر است از مشرکه اگر چه برای شما جالب باشد، و نیز نکاح مردان مشرک را نپذیرید تا مؤمن شوند و بنده مؤمن بهتر است از مشرک اگرچه مرد مشرک در نظرتان خوب آید، آنها شما را به آتش دعوت می کنند و خدا به بهشتتان می خواند و آمرزشی از سوی خود، و آیات خود را برای مردمان بیان می دارد شاید که پند پذیرند.
همچنین در سوره ممتحنه آیه 11 آمده:
ولا تمسکوا بعصم الکوافر- هرگز به حفظ و مراقبت کافران متوسل نشوید .و در معنا یعنی با کافران – عمل و عهدی انجام ندهید که مجبور شوید از ایشان حمایت نموده و حفاظت نمائید، بدیهی است دوستی و نکاح از مصادیق آن است زیرا هر کس احساساً و الزاماً از دوست و همسر خود حمایت و حفاظت می نماید.
با توجه به آیات قرآن و طبق روایات رسیده ازدواج با چند گروه که ذیلاً به آن می پردازیم، مطابق شریعت نیست:
1- ازدواج با مشرکان
2- ازدواج با اهل نصب
3- ازدواج با شرابخوار و زناکار و فرزند زنا
نکته ایی که در این تحریم قابل توجه است این است: مادامی که شرایط اجتماعی و خانوادگی میان مؤمنان عادی است این تحریم شدیداً برقرار بوده و زنان مؤمنه نباید به ازدواج با یکی از موارد فوق تن دهند. در مستثنائات یعنی شرایط غیر عادی یا ضروری که مومنان امکان ازدواج با مردان و زنان مؤمن را به دلائلی نیابند مثل آنکه در سرزمینی زندگی کنند که از مؤمنان کسی در آنجا نباشد و یا مسائل دیگری که در زمان حاضر قاعدتاً منتفی است .
مطلب کلی دیگر آن است که ممنوعیت هر یک از موارد ممنوعه می تواند با توبه قابل قبول و یا در آمدن کفار و مشرکین به اسلام و ایمان برطرف شده و با ایشان ازدواج نموده و از آنان زن گرفت. اما رعایت سه مورد بالا الزامی است :
1- ازدواج با مشرکان
در اینکه ازدواج با مشرکان در اسلام و ایمان ممنوع است تریدید نیست، اما اینکه آیا مشرکان و کفار فقط به بت پرستان اطلاق می شود یا اهل کتاب و یهودیان و مسیحیان را نیز شامل می گردد، بعضی محل بحث دانسته اند. آن چه از روایات معلوم شده آن است که اهل کتاب و یهودیان و مسیحیان نیز در گروه مشرکان هستند و نباید با آنان وصلت نمود، زیرا پس از حضور چهره طلعت منظر اسلام و نزول آیات کریمه قرآن، اهل کتاب نیز موظف به پذیرش این دین بوده اند و به مصداق آیه «و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل منه» نسبت به اسلام کافر شده اند. به همین دلیل روایاتی که از سوی معصومین علیهم السلام رسیده تأکید دارند اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان نیز در آن گروه قرار دارند. اما اینکه بعضاً بر سَنَد بعضی از این روایات اشکال کرده اند قابل قبول نیست زیرا اولاً لحن و فضای بیان حکایت از معصومانه بودن آن دارد. ثانیاً روایات در کتابی چون کافی نقل شده که مولف آن مرحوم شیخ کلینی خود حدیث شناس و کاملاً آشنا با فرهنگ ائمه معصومین علیهم السلام بوده است. ثالثاً گوینده حدیث که گفته شده ضعیف بوده چه هدفی را می توانسته دنبال کند؟ اگر وی حدیثی نقل می کرد که در آن گفته می شد ازدواج با اهل کتاب جایز است ممکن بود انسان شک کند که راوی به خاطر روابط خود با اهل کتاب و سر و سرّ پنهان وی و یا مناسبت های دیگر، به جعل حدیث به نفع یهودیان و مسیحیان و اهل کتاب پرداخته است، اما وقتی بگوید با اهل کتاب و یهود و نصاری نباید وصلت نمود، شایستگی تردید وجود ندارد. بلکه چنین مطلب مهمی که با فضا و فرهنگ و قاموس اسلام سازگار است، اگر حتی از دهان بدتر از ضعیف نیز خارج شود باید به عنوان گفتار درست مورد قبول قرار گیرد.
رابعاً: آیا ازدواج با یهود و نصاری که در جهان معاصر مترادف با کشورهای فرهنگ و ممالکی نام گرفته که پوشیده از فساد و تباهی و سوء اخلاق عمومی است چه مزیت و خوبی دارد که خلاف آیات و روایات خود تجویزش نموده و ثابت کنیم که مسلمانان و مؤمنان ما بروند و برای خود از میان ایشان همسر اختیار کنند و فرزندان دو رگه به دنیا آورند و آن فرزندان بیش از بیش فرهنگ بی دینی و بی اعتقادی نیمه اجداد خود را به میان مسلمانان و مؤمنان آورند و به عنوان تحفه های از آب گذشته به میان جامعه رسول خدا(ص) و کشور حضرت بقیه الله الاعظم(عج) ریزش دهند.
در این مورد روایات زیاد است و در این جا به نقل بعضی از کتاب شریف کافی اکتفا می کنیم:
عن محمدبن مسلم، عن ابی جعفر (ع) قال: لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیه ولا نصرانیه و هو یجد مسلمهٌ حره اوامه .
حضرت امام محمد باقر (ع) فرمود: مسلمانان نباید با زنان یهودیه و یا نصرانیه ازدواج کنند در حالیکه می توانند از زنان مسلمان آزاد یا مملوک به نکاح خود در آورند.
عن زراره بن اعین، عن ابی جعفر (ع) قال: لا ینبغی نکاح اهل الکتاب قلت: جعلت فداک و این تحریمه؟ قال: قوله: و لا تمسکوا بعصم الکوافر.و فرمودند: نباید با اهل کتاب نکاح نمود. عرض کردم: قربانت گردم تحریم در کجاست؟ فرمودند: بیان خداوند تبارک و تعالی: ولا تمسکوا بعصم الکوافر.
2- ازدواج با اهل نصب
اهل نصب یا ناصبیان دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) هستند و ازدواج با ایشان بدون شک و تردید ناممکن است، در روایات آمده است:
عن فضیل بن یسار، عن ابی عبدالله (ع) قال: لا یتزوج المومن الناصبیه المعروفه بذالک. حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمودند: مؤمن نباید با ناصبه مشهور به نصب ازدواج کند
عن عبدالله بن سنان قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الناصب الذی قر عرف نصبه و عداوته هل نزوجه المؤمنه و هو قادر علی ردّه و هو لا یعلم برّده؟ قال: لا یزوج المومن الناصبه و لا یتزوج الناصب المؤمنه. آیا ناصبی شناخته شده به نصب و دشمنی، می تواند با مؤمنه ای ازدواج کند در حالیکه قادر به رد آن و نادان به رد می باشد؟ فرمودند: هیچ مومنی نباید زن ناصبه و هیچ مؤمنه ای نباید مرد ناصب به همسری گزیند.
عن ابی عبدالله (ع) انه قال: تزویج الیهودیه و النصرانیه افضل _ او _خیر من تزوج الناصب و الناصبه. و فرمودند: ازدواج با یهودی و مسیحی برتر یا بهتر از ازدواج با زن و مرد ناصبی است.
این روایات در حقیقت تأییدی بر مطالب گذشته است، یعنی با یهودیان و نصرانیان نباید عقد نکیت نکاح منعقد نمود، نه آن که این جوازی در مقابل ناصبی هاست، و مفهوم آن این می شود: با آن که یهودیان و مسیحیان در نکاح مسلمانان و مؤمنان تحریح شده اند، حرمت نکاح ناصبیان به قدری زیاد است که ازدواج با آنان ترجیه دارد، یعنی ناصبیان در تحریم بدترند.
در خصوص حضرت امام جعفر صادق (ع) مطلبی روایت شده که اصل آن در آینده خواهد آمد، اما چون داستان به این قسمت مربوط می شود توجهی به آن می گردد. نقل کرده اند آن حضرت زنی داشتند و به او علاقمند بودند. روزی آن زن را طلاق داده و بعضی اصحاب علت آن را سؤال کردند حضرت فرمود: چون آن زن در مقابل بزرگداشت من از نام حضرت امیرمؤمنان علیه السلام سردی نشان می داد وی را طلاق دادم چون نمی خواستم جمره ای از جهنم بدن مرا لمس کند .
کتاب شریف کافی روایتی هم درمورد شکاکان که در مذهب خود دچار شک می شوند و نمی توانند میان حضرت مولی الموحدین امیر المؤمنین (ع) و اولویت حق ایشان و دشمنان آن حضرت فرق گذاشته و به تشخیص درست و قاطع برسند نقل نموده :
عن ابی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره قانون مدنی، عقد ازدواج، عقد نکاح، روابط جنسی Next Entries منابع تحقیق درباره گناهان کبیره، قرآن کریم، طبقه اجتماعی، خسرو پرویز