منابع تحقیق درباره جامعه آماری، روش تحقیق، روش نمونهگیری، استفاده از کتابخان

دانلود پایان نامه ارشد

به شرح شکل زير ميباشد.
شکل 2-13: الگوي توسعه کارآفريني زنان شکل 2-13: الگوي توسعه کارآفريني زنان

شکل2-13: الگوي توسعه کارآفريني زنان
منبع: گلراد، 1384
2-13- جمعبندی
با جمعبندي نتايج ادبيات تحقيق ميتوان گفت که هيچ يک از اين عوامل به تنهايي نميتواند موفقيت کارآفرينان را تضمين کند بلکه مجموعهاي از آنها در کنار هم مورد نياز است که اين عوامل هم، از صنعتي به صنعت ديگر و در زمانهاي گوناگون متفاوت خواهد بود. بنابراين با توجه به اينکه، کشور ايران داراي فرهنگ و تاريخ مخصوص خود است، ضروري است که تحقيقات جامعي در زمينه عوامل موثر بر موفقيت کارآفرينان ايراني انجام پذيرد تا عواملي همراستا با نيازهاي فرهنگي- اجتماعي آن، مورد شناسايي قرار گيرد.

فصل سوم

3-1- مقدمه
بی تردید توسعه کمی و کیفی جوامع، همگی مرهون تصمیمسازیها و تصمیمگیریها، بر پایه تحقیقات علمی است و فرایندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناخته به جست و جو پرداخت و نسبت به آن، شناخت لازم را کسب کرد، در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد آنها به یافتهها، تحت عنوان روششناسی یاد میشود (خاکی، 1382). انتخاب متدولوژی تحقیق یکی از مهمترین و فنیترین مراحلی هر پژوهشی است. استفاده از یک روششناسی کارآمد و مناسب در تحقیقات یک امر مهم و ضروری است تا بدان وسیله بتوان از طریق یک مطالعه علمی و کاملاً بیطرفانه به تحقیق در خصوص موضوعی پرداخت.
علاوه بر این، انتخاب روش پژوهش مناسب امری دشوار و مهم است. همچنین شناخت روشهای پژوهش و آگاهی از دقیق بودن آنها از حساسیت بیشتری برخوردار میباشد (دلاور، 1376، ص 10).
در این راستا، در این فصل روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونهگیری، تعیین حجم نمونه، ابزار جمعآوری دادهها، روایی و اعتبار سنجش و همچنین روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها مطرح شده است.
3-2- روش تحقیق
واژه «تحقیق» از زبان عربی گرفته شده است در لغت به معنای درست کردن، رسیدن، رسیدگی، بررسی، مطالعه، حقیقت و واقعیت است (فرهنگ معین).
تحقیق از نظر روششناسی عبارت است از کاربرد روشهای علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال (خورشیدی و همکارانش، 1378، ص 52).
فعالیتهای تحقیق از لحاظ ماهیت و هدف، به تحقیق بنیادی، کاربردی و توسعهای تقسیم میشود. تحقیق کاربردی هر نوع کاوش اصیلی میباشد که به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژهای در نظر گرفته شود (خورشیدی و همکارانش، 1378، ص 74).
هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود. تحقیق کاربردی در جستجوی یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم (دلاور، 1376، ص 27) و بهبود محصول یا فرایند آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسائل واقعی است (بست، 1371، ص 40).
و از آنجایی که در این تحقیق در یک سازمان واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن میتوان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی میباشد.
روش تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری دادهها نیز به انواع ذیل طبقهبندی میشوند:
1) تحقیقات توصیفی که شامل؛ تحقیقات پیمایشی، همبستگی و موردی و … می‌باشد.
2) تحقیقات آزمایشی
دراغلب تحقیقات علوم انسانی از روش توصیفی استفاده میشود. تحقیقات توصیفی شامل مجموعهای از روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن مورد بررسی است. با اجرای این تحقیقات میتوان شرایط موجود را بیشتر شناخت و از آن در فرایند تصمیمگیری استفاده نمود.
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگیهای متغیرهای یک موقعیت صورت میگیرد. از اینرو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبههایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن (سکاران، 1380، صص 24-123).
در تحقیق توصیفی میتوان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت است از جمعآوری اطلاعات است که با طرح و نقشه به عنوان راهنمای عملی توصیف و پیشبینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت میگیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیدهای خاص در محیطی معین میپردازد، برای آزمون نظریهها و یا پاسخگویی به پرسشهای پژوهشی به کار میرود و شامل توصیف و نتیجهگیری است (کومار، 1374، صص47-19).
بنابراین با توجه به مطالب مذکور، میتوان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد.
در تحقیقات مدیریتی با دو روش به سوالات تحقیق پاسخ میگویند که عبارتند از: 1- استفاده از فنون آماری 2- استفاده از فنون غیرآماری مانند تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره. در گروه اول از فنون آماری استنباطی استفاده خواهد شد. ولی در گروه دوم با استفاده از طریق بهینه سازی مساله به سوالها پاسخ داده میشود (آذر، 1373). بر اساس این تقسیم بندی، در تحقیق حاضر از فنون آماری و تکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره برای دستیابی به پاسخ سوالات تحقیق استفاده شده است.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، 1380، ص 294). به بیان ساده جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی، یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. در تعریف جامعه باید به جامع و مانع بودن آن توجه نمود. جامع یعنی در بر گیرنده تمام اجزاء مورد نظر باشد و مانع یعنی واحدهایی را که شامل نمیشود در بر نگیرد.
جامعه آماری این پژوهش را کارآفرینان برتر استان هرمزگان را تشکیل میدهند. این جامعه متشکل از 40 نفر بود.
3-4- نمونه آماری
نمونه عبارت است از مجموعهای از نشانهها که یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشوند. به گونهای که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و نراقی، 1378، ص 159).
از آنجا که پژوهش پیرامون تمامی اعضاء جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونهگیری نماید. برای نمونهگیری باید فهرست کامل افراد جامعه در دسترس باشد. این فهرست چارچوب نمونهگیری نامیده میشود. یکی از جنبههای مورد نظر در گزینش روش نمونهگیری آن است که چارچوب نمونهگیری در دسترس باشد. به طور کلی در پژوهشهای علوم رفتاری، متداولترین روشهای نمونهگیری شامل نمونهگیری تصادفی ساده، نمونهگیری نظامیافته، نمونهگیری طبقهای، خوشهای و نمونهگیری چند مرحلهای است.
در این پژوهش با توجه به محدود بودن حجم جامعه به جای نمونهگیری از سرشماری کامل استفاده شده است و تعداد جامعه و نمونه آماری با هم برابر است. نتایج قابل تعمیم نیست و فقط به افراد مورد مطالعه تعمیم داده میشود. پس از توزیع پرسشنامه در میان کلیه اعضای جامعه آماری، تعداد33 عدد پرسشنامه تکمیل شده، بازگشت داده شد که نرخ بازگشتی برابر با 82 درصد را نشان میدهد.
3-5- روش گردآوری دادهها
اطلاعات را میتوان به روشهای گوناگون در مکانهای مختلف و از انواع مختلف منابع گردآوری کرد. روشهای گردآوری اطلاعات مشتمل است بر مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، مصاحبه رایانهای؛ پرسشنامههای حضوری، پستی، الکترونیکی؛ مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط) صوتی یا تصویری، و انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمونهای برون افکنی (سکاران، 1380، ص 243).
همچنین ابزارهای متنوع برای گردآوری دادهها وجود دارند که به وسیله آنها میتوان دادههای مورد نیاز را جمعآوری و ثبت نمود؛ در این بین میتوان به مواردی نظیر پرسشنامه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانهای) اشاره کرد محقق برای به دست آوردن دادههای مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیهها بپردازد (کیوی و کامپنهود، 1377، ص 157).
ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمعآوری دادهها؛ مطالعات کتابخانهای، پرسشنامه ساختاریافته و مصاحبه ساختارمند میباشد.
مطالعات کتابخانهای: یکی از مهمترین مراحل مربوط به جمعآوری اطلاعات، برای انجام دادن هر گون تحقیق علمی، استفاده از کتابخانه است. فواید عمده استفاده از کتابخانه به شرح زیر است:
الف) کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد بحث
ب) اخذ تصمیم راجع به این مورد که چه محلی و چه اشخاصی و چه کتبی باید مورد مطالعه قرار گیرد و درباره موضوع تحقیق چه سوابقی در دست است.
ج) گرفتن تجربه از آنچه که قبلاً تهیه شده و پرهیز از تکرار مکررات.
د) استفاده از حقایق، آمارها، کتب، مآخذ و اسناد موجود (خورشیدی و همکارانش، 1378، ص 322).
در تحقیق حاضر نیز برای گردآوری و تدوین ادبیات مربوط به موضوع تحقیق و بررسی سوابق تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است. بدین منظور از کتب و مقالات موجود در کتابخانهها و مقالات موجود در اینترنت و همچنین پایاننامههای فارسی و لاتین استفاده شده است.
مصاحبه: یکی از روشهای گردآوری اطلاعات اجرای مصاحبه با افراد به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نظر پژوهشگر است. مصاحبه را میتوان به صورت هدایت شده یا غیر هدایت شده (آزاد) و نیز به شکل حضوری و تلفنی اجرا کرد (سکاران، 1380، ص 246).
مصاحبه در کارهای تحقیقاتی، در کنار پرسشنامه و تکمیلکننده آن میباشد؛ در مصاحبه ارزیابی، بهخصوص در درک نگرش، علائق و ادراکات آزمونیها، عمیقتر از پرسشنامه است. مصاحبه بر دو قسم است:
1) مصاحبه ساختارمند: که از قبل تمام سؤالات و دامنه پاسخ آن مشخص است.
2) مصاحبه غیر ساختارمند (آزاد): یک سؤال اولیه به طور کلی انتخاب کرده و از مصاحبه شونده خواسته میشود پاسخ سوالات را ارائه نماید.
در این تحقیق با تعدادی از اساتید، متخصصین و صاحبنظران خبره در زمینه موضوع تحقیق، مصاحبههایی انجام گرفت.
3-6- ساختار پرسشنامه تحقیق
پرسشنامه: پرسشنامه حاوی مجموعهای از سؤالات است که پاسخگو به گونهای کتبی به آنها پاسخ میدهد. در پرسشنامه معمولاً، پرسشنامههائی درباره نظریه، رفتار و طرز تفکر اشخاص مطرح میشود. سؤالات پرسشنامه به شکل باز و بسته طرح میشود. در سؤالات بسته، محقق پاسخهای احتمالی را از قبل مشخص کرده است و پاسخگو باید یکی از موارد از قبل انتخاب شده را برگزیند و علامت بزند. سؤالات باز پرسشهایی است که پاسخی از قبل تهیه شده را ندارد و پاسخگو جواب را که مناسب تشخیص میدهد با کلمات و عبارات خود عرضه میدارد (طاهری، 1376، ص 93).
در این تحقیق بخش عمدهای از دادهها از طریق پرسشنامه به دست آمد.

3-7- روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
3-7-1- روایی پرسشنامه
مهمترین سؤالی که باید در مورد هر نوع روش سنجش پرسیده میشود، این است که آن روش تا چه حد رواست؟ وقتی این پرسش را مطرح میسازیم، در حقیقت در پی آن هستیم که ابزار سنجش، آنچه را که مورد نظر است میسنجد یا نه؟ و اگر جواب مثبت است، تا چه اندازه از دقت و درستی آن میسنجد؟ آیا همه آنچه که مورد نظر است و یا عوامل دیگری را میسنجد؟ (خورشیدی و همکارانش، 1378، ص 322).
روایی، عبارت است از آن که آیا ابزار اندازهگیری خصیصه مورد نظر را که باید اندازه میگیرد یا نه؟ روایی تعیین میکند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه میگیرد.
در تحقیق حاضر، جهت تعیین میزان روایی پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی اندازهگیری، از نظرات خبرگان و متخصصان صاحبنظر استفاده شد.
3-7-2- پایایی پرسشنامه
اگر ابزار اندازهگیری دو یا چند بار استفاده شود و به یک نتیجه واحد برسد، گفته میشود که ابزار دارای اعتبار یا پایایی است.
آنچه که در اینجا مورد علاقه ما است، درجه دقت اندازهگیری است و میخواهیم بدانیم اگر فردی را دوباره با روش مورد نظر بسنجیم، نتایجی که به دست میآید با چه دقتی تکرار میشود (خورشیدی و همکارانش، 1378، ص 322).
برای تعیین ضریب پایایی ابزار اندازهگیری شیوههای

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره موانع رشد، برنامه سوم توسعه، اعتماد متقابل Next Entries منابع تحقیق درباره سلسله مراتب، موفقیت کارآفرینان، تحلیل داده، کارآفرینان برتر