منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، صدور سند مالکیت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ومراتب كسر مالكيت متقاضي متعاقباً‌به اطلاع شهرداري خواهد رسيد.

4-1-2-ثبت اطلاعات مالک رسمی درسیستم کاداستر
4-1-2-1- ثبت اطلاعات مالکین از طریق صدورسند در بانک جامع املاک بواسطه سندمالکیت
4-1-2-1-1- ثبت اطلاعات مالک جدید مسبوق به سابقه ثبت
چنانچه نسبت به ملکی تقاضای ثبت پذیرفته و پساز انجام عملیات مقدماتی ثبت صورتمجلس تحدید حدود تنظیم و مدت واخواهی بدون اعتراض سپری گردد، عملیات ثبتی خاتمه یافته و پس از آن ملک مشمول ماده 22 قانون ثبت48می باشد. پس از صدور سند مالکیت نسبت به پلاک ثبتی که مالکیت آن برابر مقررات به نحو صحیح ثبت دفتر املاک گردیده باشد، اطلاعات سجلی مالک، کد پستی ملک نشانی ملک در سامانه جامع املاک ثبت می گردد. حال چنانچه پلاك ثبتيكه به نام مالك ثبت دفتر املاك وسامانه مربوطه گرديده است، در راستاي اجراي فرآيند هاي ثبتي اعم از تفكيك، افراز، تجميع، اجرا ماده 45 ويا صدور اسناد تجديدي ورثه اي قرار گيرد، پس ازخاتمه عمليات مربوطه ثبتي برابر قوانين موضوعه، مالكيت و مشخصات مالك بعضاً دستخوش تغييرات خواهد گرديد. كه دفتر املاك ثبت نسبت به درج اطلاعات مالك ويا مالكين جديد در سامانه اقدام و سپس نسبت به صدور اسناد مالكيت اقدام مي نمايد .
4-1-2-1-2 – ثبت اطلاعات مالك براي اولين بار در دفتر املاك و سامانه جامع املاك
4-1-2-1-2-1- 1– در راستاي اجراي ماده 21 قانون ثبت
پس از قبول درخواست ثبت و تنظيم اظهارنامه و صدور آگهي هاي نوبتي ، تحدیدی و سپري شدن مدت هاي اعتراض كه طبق قانون پيش بيني گرديده است، صورت مجلس تنظيم واز تاريخ تنظيم صورت مجلس مزبور چنانچه يك ماه (سي روز ) بدون وصول اعتراض سپري گردد، عمليات مقدماتي ثبت خاتمه يافته تلقي و ملك آماده ثبت دفتر املاكمي گردد. نماينده ثبت نسبت به تنظيم پيش سند با درج اطلاعات سجلي مالك و … به شرحي كه سابقاً گفته شد، اقدام و مشخصات مالك در سامانه جامع املاك براي اولين بار درج خواهد گرديد.
4-1-2-1-2-2 – قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند مالكيت
با توجه به اينكه در چندين سال متمادي ماده 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مورد تمديد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، نسبت به صدور اسناد مالكيت موضوع فوق که در اصطلاح عام ماده 147 اطلاق مي گردد. در حال حاضر ماده4 قانون تعيين تكليف اراضي فاقد سند رسمي مي باشد. متقاضي به استناد سند عادي ويا سند مشاعي ثبت شده وبا سند اجاره خط رسمي از اين طريق تقاضاي صدور سند مفروز مي نمايد. كه در اين صورت اگر مستند مالكيت وي سند عادي (قولنامه ) باشد، پس از انجام كارشناسي و صدور رأي هیات مشخص موضوع قانون مزبور و انتشار آگهي هاي مربوط طي دو مرحله به فاصله پانزده روز نسبت به صدور سند مالكيت ودرج اطلاعات مالك در سامانه جامع املاك اقدام مي نمايد.
4-1-2-1-2-3- اجراي ماده 133 بنياد مسكن صدور اسناد مالكيت منازل روستايي
با توجه به اينكه قانونگذار به جهت صدور اسناد مالكيت منازل روستايي در راستاي اهداف برنامه توسعه پنج ساله دوم همكاري بنياد مسكن واداره ثبت اسناد و املاك را مقرر نموده است. بدواً با توجه به روستاهاي واقع در حوزه ثبتي ادره ثبت محل؛ بنياد مسكن و انقلاب اسلامي نسبت به تهيه نقشه منازل روستايي فاقد سند در بافت روستا ها اقدام و ضمن ارسال نقشه به ضميمه صورتجلسه ماده 133 به اداره ثبت محل، اداره ثبت توسط نماينده ثبت از طريق هيات ماده 133 مصرح در قانون صدور سند مالكيت را در دستور كار قرر داده و نسبت به جانمائي پلاك ثبتي مطابق نقشه ارائه شده و صدور سند مالكيت ودرج اطلاعات مالك در سامانه املاك اقدام مي نمايد
.4-1-2-1-2-4- ثبت مالكیت اعياني اجرا ماده 104 مكرر آيين نامه قانون ثبت
چنانچه مالك عرصه اي كه پلاك ثبت دفتر املاك گرديده باشد به موجب قرارداد حق استفاده از منافع و احداث اعياني بر روي عرصه را به غير واگذار نمايد، و صاحب حق فوق نسبت به احداث اعياني ويا تصرف اعياني از پيش ساخته شده بر روي عرصه برابر اجازه مالك اقدام نمايد مي تواند از اداره ثبت محل تقاضاي صدور سند مالكيت اعيان را نمايد در اين مورد اداره ثبت محل ضمن اخذ سند اجاره خط معتبر كه در مدت اجاره باشد از مالك اعياني ( مستاجر) اقدام و موضوع به نماينده ثبت ارجاع مي گردد نماينده مزبور پس از اخذ تاريخ تحديدحدود مطابق دفتر اوقات از مدير بايگاني نسبت به تنظيم اخطاريه هاي مجاورين شهرداري و مالك عرصه اقدام و مامور ابلاغ ثبت نسبت به ابلاغ اخطاريه هاي مزبور اقدام و پس از وصول اخطاريه و تنظيم صورت مجلس تحديدحدود و طي مدت قانوني واخواهي نسبت به تنظيم پيش سند مالكيت اعيان در پرونده ثبتي اقدام ونام اطلاعات مالك اعياني در بانك جامع اطلاعات ثبت مي گردد.

4-1-2-1-2-5– اجراي ماده 13 و 39 قانون ملی شدن جنگلها49
چنانچه قسمتي از اراضي واقع در يك پلاك ثبتي به تشخيص اداره منابع طبيعي و جنگلها راي به مالكيت دولت صادر گردد سازمان مزبور ضمن ارسال نقشه وراي صادره در اين باب و تعيين مقدار مالكيت دولت و اشخاص به تفكيك موضوع را به ثبت محل اطلاع داده و اداره ثبت محل پس از ارسال نماينده و نقشه بردار به محل وقوع ملك نسبت به تنظيم صورتجلسه اجراي ماده 13 و 39 موضوع قانون ملی شدن جنگلها پس از مساحي پلاك و تعيين مستثنیات و مشخص نمودن قطعات باقي مانده در سهم اشخاص با قيد پلاك فرعي به جهت هر قطعه اقدام و سپس نسبت به تنظيم پيش سند بنام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان منابع طبيعي و ثبت در بانك جامع املاك اقدام و پس از مراجعه مالكين ودرخواست سند مالكيت توسط مالكين و اشخاص، به همين منوال عمل خواهد گرديد.
4-1-2-2- ثبت اطلاعات مالكین از طريق ارسال خلاصه معاملات باسیستم یکپارچه
در باب دفاتر اسناد رسمي لازم به ذکر است چنانچه دفاتر اسناد رسمي قصد تنظيم اسناد رسمي اعم از اسناد بيع قطعی، رهني، بيع مشتمل بر رهن، صلح و …. را داشته باشند، برابر مجموع بخشنامه هاي ثبتي ابتدا بايستي از ادره ثبت محل نسبت به وضعيت ملك استعلام نمايند50. پس از صدور پاسخ استعلام از سوي اداره ثبت كه اين امر با استفاده از سامانه پاسخ الكترونيك استعلامات انجام مي پذيرد. در مدت مهلت هاي مصرح در قانون دفاتر اسناد رسمي مي توانند نسبت به انجام معامله ويا تنظيم سند رسمي اقدام و الزاماً بايستي معامله و سند رسمي مزبور در پورتالسازمان ثبت درج و منعكس كه متعاقباً با توجه به اينكه درحال حاضر پورتال سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت نواحي بصورت شبكه اي يكپارچه عمل مي نمايند، نسبت به ارسال خلاصه معامله از طريق سامانه اقدام نمايند. مشخصات مالك جديد طبق سند انتقال دفتر اسناد رسمي در بانك جامع املاك نسبت به پلاكثبتي که سابقاً اطلاعات آن ثبت بانك مزبور گرديده مشاهده خواهد گرديد كه پس از رويت انتقال انجام شده در سامانه بانك جامع املاك مسئول دفتر املاك نسبت به تأييد اقدام وپس از آن نام مالك در دفتر املاك و بانك جامع املاك ثبت مي گردد.

4-2- بخش دوم- استفاده دفاتر اسناد رسمی از سیستم ثبت نوین
نهاد مدني است وابسته به قوه قضاييه ايران براي تنظيم و ثبت رسمي اسناد كه بصورت مستقل و بدون وابستگي مالي به حاكميت سياسي اداره مي شود. دفتر اسناد رسمي بعنوان يك مركز حقوقي و مدني رابط حاكميت و شهروندان است. مهم ترين كار اين نهاد تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه است. سر دفتر در رأس اين نهاد شخصاً داراي مسئوليتي مستقل از دولت و قواي حاكم بوده و تنظيم دقيق اسناد نقش حساسي در جلوگيري از وقوع نزاعات بي مورد و كاهش مراجعات مردم به محاكم دادگستري دارد. كمك به تأمين بهداشت حقوق جامعه، از طريق تثبيت مالكيت شهروندان براموال و دارائيهاي خود ورسميت بخشيدن به عقود و تعهدات و وصول برخي درآمدهاي دولت از ديگر كارهاي اين نهاد است.
از ابتداي تأسيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در نظام و ساختار سنتي وقديمي اداري ومديريتي آن كه در عين حال در نوع خود مترقي بوده، بخشي از وظايف اجرايي به عهده نهادهاي تخصصي مدني يعني دفاتر اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق محول شده است. دفاتر اسناد رسمي بخش قابل توجهي از عرضه خدمات ثبتي و تنظيم و ثبت اسناد رسمي را به عهده داشته و ضمن انجام امور مزبور كار مشاوره رايگان و خدمات معاضدت قضائی جامعه را نيز انجام مي دهند. واگذاري بخشي از امور حاكميتي شامل ثبت نقل و انتقالات و تعهدات توسط قوه قضاييه به بخش خصوصي متخصص علاوه بر بالا بردن دقت در تنظيم اسناد و سلب مسئوليت حاكميت در اين زمينه، شكايات عليه حكومت ياكارگزان حكومتي و جبران خسارت ناشي از اشتباه در تنظيم اسناد را به سمت گروهي از خود مردم يعني سر دفتران اسناد رسمي هدايت نموده است. ثبت اسناد از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است تا آنجايي كه قرآن كريم به كتابت اسناد توجه خاصي داشته است. ودر سوره بقره آيه 282مي فرمايد اي اهل ايمان چون به قرض و نسيه معامله كنيد تا زماني معين سند و نوشته در ميان باشد و بايستی نويسنده درست كاري معامله ميان شمارا بنويسد واز نوشتن آن ابا نكنيد كه خدا به وي نوشتن آموخته پس بايد بنويسيد و مديون امضاء كند واز خدا بترسيد از آنچه مقدر شده چيزي نكاهید. روحانيون و علماء مذهبي مرجع ثبت معاملات اشخاص بوده اند كه بعدها دفاتر علما به نام دفتر شرعيات معروف گرديد.
در قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي مصوب 1307 از واحد مزبور تحت عناوين دفتر اسناد رسمي و دفتر رسمي و دفتر رسمي اسناد ودفتر نام برده شده است در گذشته قبل از تأسيس دفاتر اسناد رسمي با توجه به اينكه امر تنظيم و ثبت اسناد راجع به معاملات اشخاص به عهده علما و مجتهدين بوده و معاملات نزد علما واقع مي شده ودر محضر ايشان صورت گرفته به همين خاطر دفتر شرعيات و محضر مورد استفاده قرار گرفته و هنوز به همين اعتبار بعضاً به دفترخانه محضر نيز گفته مي شود.
دراين پ‍ژوهش از تعاريف و اختيارات دفاتر اسناد رسمي خودداري مي نمائيم.و به تأثيرات ثبت نوين در دفاتر اسناد رسمي مي پردازيم .
آنچه مسلم و غير قابل انكار است اين است كه مطالبي كه ذيلاً به آن مي پردازيم، فقط قسمتي از كارهايی است كه فعلاً سازمان ثبت اسناد مبادرت به انجام آن نموده است. ودر آينده به ناچار بايد ساير خدمات دفاتر اسناد رسمي نيز با استفاده از سيستمهاي پيشرفته بهره گيري وفن آوري اطلاعات مثل اينترنت انجام پذیرد و بسياري از كارهايي كه اكنون به صورت فيزيكي انجام مي پذيرد، حذف خواهد شد. و مالكين بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و صرفاً با استفاده از اينترنت در منزل يا محل كار خود مي توانند درخواست انتقال و يا ساير اعمال ثبتي را بنمایند.
النهايه با توجه به اينكهسازمان ثبت اسناد و املاك در راستاي پیاده سازی و رسيدن به اهداف ثبت نوين در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به استفاده از ابزارها وراهكارهایی نموده است كه امنيت ،سرعت و دقت در تنظيم اسناد را بالا برده و نگاه ويژه اي نيز به كاهش هزينه هاي تنظيم اسناد داشته نموده است.
در ادامه بررسي خواهيم نمود تاكنون چه كارهايي در اين راستا انجام پذيرفته و چه تأثيراتي را در برداشته است.
انجام مراحلی که در دفاتر اسناد رسمي به جهت هرگونه تنظيم سند ملك اعم از انتقال و غيره صورت مي گيرد.ابتدا دفاتر اسناد رسمي بايد براي اينكه از صحت و تنظيم ملك مورد نظر اطمینان حاصل نموده واز نظر محدودیت (بازداشت ملك ) اطمينان پيدا كنند. از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام اخذ وپس از تأييدپاسخ استعلام ملك از سوی ثبت محل نسبت به تنظيم سنداقدام نمایند، ارسال خلاصه معامله مربوطه به عهده دفتر خانه مي باشد.قبل از اينكه سيستم بصورت يكپارچه و آنلاين باشد، ارسال خلاصه معاملات بصورت دستي انجام مي گرفت وبا توجه به اين امر دفاتر اسناد رسمی با پاره ای مشكلات به شرح ذیل مواجه بودند.
1 – امكان سرقت، مفقود شدن يا آسيب ديدن اصل سند كه به جهت اخذ پاسخ استعلام در سيستم دستي صدور پاسخ ،به اداره ثبت محل ارسال مي گردید.
2 – تكليف هزينه اياب و ذهاب نماينده دفتر اسناد رسمي با توجه به اين

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره دادگاه صالح، حقوق ثبت Next Entries منابع تحقیق درباره ارباب رجوع، ثبت اسناد، فساد اداری