منابع تحقیق درباره توسعه پایدار، توسعه پاید، توسعه پایدار شهری، اسکان غیررسمی

دانلود پایان نامه ارشد

از روش شاخص توسعه انسانی7 مورد بررسی قرار دادهاند. بر اساس نتایج حاصله محله صفائیه به عنوان پایدارترین و محله کشتارگاه ناپایدارترین محلات شناخته شده‏اند و در مجموع از 45 محله، 4 محله پایدار، 28 محله نیمه پایدار و 13 محله ناپایدار بودهاند، به صورتی که محلات پایدار در حومه شهر، با گسترش شتابان شهرنشینی و سکونت اقشار ثروتمند شکل گرفته است(حکمتنیا و زنگی آبادی، 1383).
نقدی و صادقی (1385) در پژوهش تحت عنوان «حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان)»، به بررسی حاشیه نشینی به عنوان چالشی فراروی توسعه پایدار شهری پرداخته و در این ارتباط علل، مکانیسم و پیآمدهای حاشیه نشینی در شهر همدان با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از تکنیکهای مصاحبه و مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته در مناطق حاشیه شهر همدان داده های مورد نیاز جمع‏آوری گردیده است. براساس یافته های این مطالعه بخش عمده اسکان غیررسمی شهر همدان ناشی از مهاجرتهای روستا- شهری است. حاشیه نشینان از شهر و محله زندگی خود رضایت بالایی ندارند و از احساس تعلق شهروندی پایینی برخوردار هستند. بهبود زیرساخت‏های فیزیکی شهر یا محله مهم ترین اولویت آنان برای بهبود وضعیت‏شان محسوب می گردد.
عزیزی (1385)، در پژوهش « محله مسکونی پایدار، مطالعه موردی نارمک» که در قالب یک طرح پژوهشی انجام گرفته است و در نهایت به عنوان یک مقاله پژوهشی به چاپ رسیده، میزان پایداري محله مسکونی نارمک را مورد مطالعه قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می‏دهد که اصول و معیارهای پایداری محله نظیر هویت، سرزندگی، دسترسی، تنوع، تأمین خدمات و امنیت، در حد بالایی در نارمک تحقق یافته است. در آینده باید به اصل ظرفیت قابل تحمل محله توجه نمود و به عنوان یک اصل تعیین کننده و اجتناب ناپذیر برای پایداری محله‏ها مورد توجه جدی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این مطلب است که این محله را میتوان به عنوان یک محله با هویت، پویا و سرزنده و پایدار تلقی کرد .با این حال ظرفیت قابل تحمل محله به حد اشباع رسیده است و توجه به ظرفیت قابل تحمل محله میتواند تنها تضمین براي پایداري آن باشد(عزیزی، 1385).
عبدی (1386) در پایان نامه ارشد خود تحت عنوان « تأثیر اسکان غیررسمی بر فرایند توسعه پایدار شهری (شهر سنندج، محله عباس آباد)»، در این پایان نامه جهت تحلیل میزان پایداری (فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) سکونتگاههای غیررسمی شهر سنندج از شاخص‏های مختلفی مانند شیب، سرانه‏ها، نوع مصالح ساختمانی، درصد باسوادی، نوع شغل، درصد بیکاری و درآمد خانوار استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این تحقیق مبین این مطلب است میزان پایداری در همه شاخص‏ها انتخاب شده بسیار پائین است.
کوروش لطفی در پایان نامه دکتري شهرسازي خود در سال (1386)،با عنوان «علل شکل گیري سکونتگاههاي غیر رسمی وتاثیر آن بر توسعه کالبدي شهرها(نمونه موردي شهر اهواز)» به روند شکل گیري سکونتگاههاي غیر رسمی در نمونه مورد مطالعه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گسترش سکونتگاههاي خودرو منجر به گسترش نامتوازن شهر شده و مشکلات کالبدي و فضایی مختلف چون نارسایی خدمات شهري، توسعه مسکن نامتناسب و نا امن، از بین رفتن اراضی کشاورزي، گسترش فقر و … را سبب ساز می شود.
سالک (1386)، در پایاننامه « عوامل مؤثر بر پایداري توسعه محله در فرآیند برنامهریزي شهري» سطح پایداري محله ده ونک تهران را مورد سنجش قرار داده است .بر اساس یافتههاي تحقیق، معیار هویت وخوانایی بیشترین ضریب تاثیر(0.88) بر پایداري محله را دارد و وابستگی شدید و مستقیم(0.52) با احساس تعلق را دارد. همچنین امنیت و ایمنی کمترین میزان تأثیر را بر پایداري محله داشتهاند. مطالعات کلی حاکی از ان است که میزان پایداري محله ده ونک معادل4.76 است و به صورت معنی داري از عدد 5 که این تحقیق به عنوان شاخص پایداري در نظر گرفته شده پایین تر بوده است(سالک، 1386).
نوریان و عبدالهی ثابت (1387)، در پژوهش « تبیین معیارها و شاخص‏هاي پایداري در محله مسکونی» معیارهاي پایداري در مقیاس محله مسکونی و برخی شاخص‏هاي سنجش معیارهاي مذکور و همچنین نحوه کسب اطلاعات آنها را متناسب با شرایط کشور پیشنهاد میدهند. در پایان این پژوهش با تأکید بر جنبهها اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی به عنوان مؤلفههای اساسی پایداری در مقیاس جهانی تا شهری، به ارائه معیارها و شاخص‏های هریک از این سه مولفه اساسی در مقیاس محله مسکونی میپردازند(نوریان و عبدالهی ثابت، 1387).
قرخلو و همکاران (1388)، در پژوهشی تحت عنوان «تحلیل سطح پایدار شهری در سکونتگاههای غیررسمی (سنندج)» به موضوع توسعه پایدار شهری در سکونتگاههای غیررسمی پرداخته است. براي دستيابي به هدف تحقيق، تحليل ميزان پايداري سكونتگاه هاي غيررسمي شهر سنندج، از روش تحليلي ـ توصيفي با استفاده از تعيين متغيرهايي در هريك از ابعاد سه گانه اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي پايداري شهري مانند شيب، سرانه ها، نوع مصالح ساختماني، درصد باسوادي، نوع شغل، درصد بيكاري و درآمد خانوار استفاده گرديده است. نتايج حاصل از اين تحقيق بيان مي دارد كه ميزان پايداري در تمامي متغيرهاي انتخاب شده بسيار پايين است.
رفیعیان و همکاران (1389)، در پژوهشی تحت عنوان «اسكانهاي غيررسمي، نگرشى بر رويكرد ها و رهيافت ها» به مطالعه اسكان‏هاي غير رسمي که در پاسخگويي فقرا به نياز سكونت شان در مدت زمان بسيار كوتاه شكل مي‏گيرند که اين نواحي را مي‏توان در شهرها جزئي از فرايند عدم تعادل شهري/ منطقه اي و سازگاري دوگانه اقتصادي در جامعه تلقي كرد كه منجر به تغيير مكاني جمعيت از نواحي فقير و توسعه نيافته روستایی به سمت و سوي نواحي برتر شهري مي گردد. در اين جريان انتقال جمعيتي به دليل عدم پاسخگويي بازار رسمي، به نواحي بي دفاع و فاقد نظارت شهري صورت مى گيرد. به اين ترتيب كه اين زمین‏ها توسط گروههاي تازه وارد، كه توان رقابت در بازار رسمي زمين و مسكن را ندارند با سرعت مهارنشدني اشغال مي‏گردند. در اين پژوهش ابتدا مفاهيم و تعاريف مرتبط با موضوع اسكان غيررسمى مورد بحث قرار مي گيرد. سپس سكونت غير رسمى در ايران و جهان و برنامه‏هاي جهاني مرتبط با توسعه سكونتگاه‏هاي غير رسمي مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه به تبيين ويژگي‏ها، علل و سياست هاي مداخله در اسكان هاي غيررسمي پرداخته مي‏شود. در انتها پيرامون رويكردهاى مداخله در اين گونه بافت ها بحث شده و مناسب ترين رويكرد در نحوه برخورد با اسكان هاي غير رسمي، ديدگاه اصلاح طلبانه معرفى مى‏گردد كه در چارچوب آن راهبرد توانمندسازي مناسب‏ترين راه حل براي چاره جويي مشكل سكونتگاه‏هاي غيررسمي به شمار مي رود.
ایراندوست (1389) در پژوهشی تحت عنوان « مرور تجربه كوتاه توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي نمونه شهر كرمانشاه» به بررسی سیاستهای مداخله در سکونتگاههای غیررسمی پرداخته شده است که در ايران و در شهر كرمانشاه، به عنوان يكي از مراكز عمده‏ي استاني و داراي مساله ي اسكان غيررسمي، طي چند دهه‏ي گذشته اقدامات و رويكردهاي متفاوتي براي رفع اين مشكل اجرا شده است.
فرهودی و همکاران (1390)، سنجش توسعه پايدار محلّههاي شهري با استفاده از منطق فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: منطقه 17 شهرداري تهران)، در مقاله خود با استفاده از روش تلفيقي منطق فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي به دنبال سنجش ميزان پايداري در سطح محلّههاي شهري تهران بودهاند. يافتههاي پژوهش حاکی از آن است كه استفاده از روش تركيبي منطق فازي و سيستم اطلاعات جغرافيايي، تحليل فضايي مطلوبي را از وضعيت پايداري در سطح محلّهها نشان مي دهد. نتيجه مطالعه نشان ميدهد كه وضعيت پايداري محلّههاي شهري منطقه 17 در سطوح متوسط و پايين از آن قرار دارند. از جهت پايداري، محلّه فلاح در وضعيت متوسط قرار دارد كه بهترين وضعيت را در بين محلّهها دارد و بدترين وضعيت از جهت پايداري براي محلّه بلورسازي است(فرهودی و همکاران، 1390).
 ملکی (1390)، در پژوهشی تحت عنوان « سنجش توسعه پایدار در نواحی شهری با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی (شهر ایلام)»، شناسايي پايداري و ناپايداري نواحي شهر ايلام و نقاط قوت و ضعف اين نواحي با استفاده از شاخص هاي توسعه‏ي پايدار است. روش مورد استفاده در اين پژوهش تركيبي از روش هاي تحليلي و موردي- زمین‏هاي است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل عاملي، شاخص تركيبي توسعه ي انساني (HDI) و ضريب پراكندگي استفاده شده است. نوع تحقيق كاربردي– توسعه اي و جامعه ي آماري آن شامل نواحي 14 گانه‏ي شهر ايلام است. نتايج نشان مي دهد كه از ميان 14 ناحيه ي شهري، يك ناحيه ي پايدار، با شاخص تركيبي توسعه‏ي انساني و با ضريب 72/0 ، سه ناحيه‏ي نيمه پايدار و 10 ناحيه ي ديگر ناپايدار بوده اند. ناحيه ي مركزي به عنوان تنها ناحيه‏ي پايدار و ناحيه ي چاليمار ناپايدارترين ناحيه ي شهري شناخته شده است. بر اين اساس در ناحيه ي مركزي دسترسي به امكانات آموزشي، بهداشتي و درماني، فرهنگي و غيره و بالا بودن ميزان اشتغال و صرفه جويي در دسترسي و هزينه ها با سكونت اقشار ثروتمند همراه است. درحالي كه در نواحي ناپايدار عدم انطباق رشد جمعيت با نيازهاي خدماتي، كمبود فضاهاي تفريحي، اشتغال پايين، ساخت و سازهاي بدون مجوز و گسترش بي رويه با سكونت اقشار كم درآمد همراه شده است. بنابراين دستيابي به توسعه‏ي پايدار در نواحي شهري ايلام، تنها با شناخت ابعاد توسعه ي پايدار و نقاط قوت و ضعف نواحي شهري و نيز توجه به شاخص هاي پايدار و تقويت عوامل ناپايدار امكان پذير است.
نقدی و زارع (1390)، در پژوهشی تحت عنوان « الگوي زيست حاشيه، تهديدي براي توسعه و سلامت پايدار شهري»، به بررسی افزايش سريع شهرنشيني بدون همراهي رشد و توسعه شاخص‏هاي اقتصادي و اجتماعي به عنوان لازمه شهرنشيني پايدار، شهرها را با مشكلات و معضلات بسياري مواجه كرده است. يكي از اين مشكلات اسکان غیررسمی است. اسکان غیررسمی از نظر بهداشت محيط، بهداشت روان، سلامت اجتماعي، پايداري شهري و … داراي پيامدهاي مخربي بر توسعه پايدار شهري است. حاشيه‏ها با ويژگي هايي همچون كيفيت پايين زندگي، وضعيت نامساعد مسكن، تراكم بالاي جمعيت، خدمات نازل شهري و… ؛ حاشيه نشينان با خصوصياتي چون سطح پايين سواد، بيكاري، مشاغل نامطمئن و… محيط مساعدي براي رشد و ظهور انواع آسيب هاي اجتماعي را مانند اعتياد، دزدي، ولگردي، فروش و مصرف مواد مخدر، فروش و مصرف مشروبات الكلي، فحشا و … فراهم مي كنند كه اين امر مي‏تواند تهديدي جدي براي توسعه و سلامت پايدار شهري محسوب شود. اين مطالعه به شيوه پيمايشي با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تجربه زيسته پژوهشگران در حاشيه هاي شهرهاي همدان و كرمانشاه به منظور بررسي معضل حاشيه نشيني به عنوان تهديدي جدي براي توسعه و سلامت پايدار شهري است. حجم نمونه شامل ۵۲۳ نفر از حاشيه نشينان شهر همدان و ۳۷۴ نفر از حاشيه‏نشينان جعفرآباد كرمانشاه است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه حدود ۶۳ درصد از پاسخگويان يا اصلاً از وضعيت بهداشتي محله خود راضي نبوده اند و يا رضايت اندكي داشته اند، خانوارهاي مناطق حاشيه نشين از نظر كميت مسكن بطور متوسط داراي دو اتاق بوده اند. حدود ۴۳ درصد از آنها وضعيت مالي و اقتصادي خود را از لحاظ شيوع فقر در محله بد و ضعيف ارزيابي نموده اند و در پژوهشی دیگر در سال (1391)، تحت عنوان « حاشيه نشيني به مثابه آپانديست شهري (مورد مطالعه: جعفرآباد– كرمانشاه)»، به موضوعاتي همچون علل مهاجرت، دوره زماني و منشا جغرافيائي مهاجران، وضعيت تحصيلات، آرزوها و مشكلات در حاشيه‏ها، وضعيت اقتصادي خانوار و كم و كيف مسكن، بُعد خانوار، تعلق شهروندي، آسيب‏هاي اجتماعي، رضايت از زندگي در شهر و بطور كلي سيماي اجتماعي اقتصادي حاشيه جعفرآباد، بررسي شده است. روش مطالعه حاضر پيمايشي مبتني بر «پرسشنامه محقق ساخته» با حجم نمونه شامل 374 نفر از حاشيه‏نشينان

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه شهر، توسعه شهری Next Entries منابع تحقیق درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، پایداری شهری، توسعه پایدار شهری