منابع تحقیق درباره توزیع فراوانی، سطح تحصیلات

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………116
5-3-1 محدودیتهای تحت کنترل تحقیق………………………………………………………………………………………………116
5-3-2 محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………………..116
فهرست منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………117
الف) منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………117
ب) منابع خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………124
پیوستها……………………………………………………………………………………………127
پیوست شماره(1)……………………………………………………………………………………………………………………………….127
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول2-1 نقاط قوت و ضعف چهار چوب نظری مطالعه برنامهدرسی مستتر……………………………………………………64
جدول شماره 3-5-1 ضریب آلفای کرونباخ …………………………………………………………………………………………….65
جدول شماره 4-1-1-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسيت………………………………………………..66
جدول شماره 4-1-2-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن ………………………………………………….. 67
جدول شماره4-1-3-1توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سطح تحصيلات………………………………………68
جدول شماره 4-1-4-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير مدرسه محل تدریس………………………………68
جدول شماره 4-1-5-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب متغير وضعیت استخدام………………………………….69
جدول شماره 4-2-1-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در خصوص نقش معلم………………………………………….70
جدول شماره4-2-1-2 مقايسه ميانگين نظرات معلمان در خصوص نقش معلم ………………………………………………71
جدول شماره4-2-1-3 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم
بر حسب متغیر جنسيت…………………………………………………………………………………………………………………………72
جدول شماره 4-2-1-4 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم
بر حسب متغیر سن…………………………………………………………………………………………………………………………..73
جدول شماره 4-2-1-5 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم
بر حسب متغیرسطح تحصيلات……………………………………………………………………………………………………………..74
جدول شماره 4-2-1- 5-1 تحصیلات………………………………………………………………………………………………..75
جدول شماره4-2-1-6 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم
بر حسب متغیر محل تدریس………………………………………………………………………………………………………………..76
جدول شماره 4-2-1-7 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش معلم
بر حسب متغیر وضعیت استخدام………………………………………………………………………………………………………….77
جدول شماره 4-2-2-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز ……………………………..78
جدول شماره4-2-2-2 مقايسه ميانگين نظرات معلمان در خصوص تاثیر نقش دانشآموز……………………………..79
جدول شماره 4-2-2-3 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانش آموز
بر حسب متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….80

جدول شماره4-2-2-4 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز
بر حسب متغیر سن ……………………………………………………………………………………………………………………………..81
جدول شماره4-2-2-5 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز
بر حسب متغیر سطح تحصیلات …………………………………………………………………………………………………………….82
جدول شماره 4-2-2-6 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز
بر حسب متغیر مدرسه محل تحصیل………………………………………………………………………………………………………..82
جدول شماره4-2-2-7 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش دانشآموز
بر حسب متغیر وضعیت استخدام …………………………………………………………………………………………………………….83
جدول شماره 4-2-3-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش مکان………………………………………..84
جدول شماره 4-2-3-2 مقايسه ميانگين نظرات معلمان در خصوص نقش مکان فیزیکی…………………………………..85
جدول شماره4-2-3-3 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی
بر حسب متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………86
جدول شماره4-2-3-4 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی
بر حسب متغیر سن ……………………………………………………………………………………………………………………………….87
جدول شماره 4-2-3-5 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی
بر حسب متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….88
جدول شماره 4-2-3-5-1تحصیلات………………………………………………………………………………………………………89.
جدول شماره 4-2-3-6 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی برحسب متغیرتدریس…………………………………………………………………………………………………………………………….90
جدول شماره4-2-3-7 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش مکان فیزیکی
بر حسب متغیر وضعیت استخدام ……………………………………………………………………………………………………………91
جدول شماره 4-2-4-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش روش تدریس ………………………….92
جدول شماره 4-2-4-2 مقايسه ميانگين نظرات معلمان در خصوص نقش روش تدریس…………………………………93
جدول شماره 4-2-4-3 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………………..94
جدول شماره 4-2-4-4 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر سن ……………………………………………………………………………………………………………………………….95
جدول شماره 4-2-4-5 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….96
جدول شماره 4-2-4-6 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس………………………………………………………………………………………………………….97
جدول شماره 4-2-4-7 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش روش تدریس
بر حسب متغیر وضعیت استخدام………………………………………………………………………………………………………………98
جدول شماره 4-2-5-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش قوانین و مقررات……………………..99
جدول شماره 4-2-5-2 مقايسه ميانگين نظرات معلمان در خصوص نقش قوانین ومقررات……………………………..100
جدول شماره 4-2-5- 3 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………….101
جدول شماره 4-2-5-4 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیرسن………………………………………………………………………………………………………………………………..102
جدول شماره 4-2-5-5 بررسي وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیر سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………103
جدول شماره 4-2-5-6 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیر مدرسه محل تدریس ………………………………………………………………………………………………………104
جدول شماره 4-2-5-7 بررسی وجود تفاوت معنادار بين اظهارات پاسخگویان در خصوص نقش قوانین و مقررات
بر حسب متغیر وضعیت استخدام …………………………………………………………………………………………………………..105
جدول شماره 4-2-6-1 توزیع فراوانی نظرات پاسخ گویان در خصوص نقش ارزشیابی ………………………………..107
جدول شماره 4-2-6-

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره مسئولیت پذیری، تحلیل داده، برنامه درسی پنهان، نظریه انتقادی Next Entries منابع تحقیق درباره برنامه درسی، برنامه درسی پنهان، دانش آموزان متوسطه، تعلیم و تربیت