منابع تحقیق درباره تلفن همراه، آسیب شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

دهد كه پيام مربوطه متعلق به اوست . به اين ترتيب ؛ در صورت وجود اين امضاء آن پيام از امتياز ويژه قانوني برخوردار است و به عنوان مثال مي توان بدون بررسي ديگر قرائن و امارات هويت پديدآورنده را به اثبات رساند.78
قانون فناوري اطلاعات هندوستان مصوب 2000 در مقام اصلاح قانون ادله اثبات 1872با اختصاص مبحثي در ذيل فصل 13 خود كه به ‹‹فرض توافقات الكترونيك›› اختصاص دارد.79 در بخش A85 كه به بخش 85 اضافه شده است با عنوان ‹‹ فرض سوابق الكترونيكي و امضاها ي ديجيتال›› چنين مقررمي كند :
1- در هر رسيدگي كه سوابق الكترونيكي مطمئن در آن دخالت دارند، دادگاه موظف است در صورت عدم اثبات مغاير ، تا زماني كه وضعيت مطمئن باقي است ، فرض را برعدم تغيير سابقه الكترونيكي مطمئن بگذارد.
2- در هر رسيدگي كه مشتمل برامضاي ديجيتال مطمئن است . رد صورت عدم مغاير، دادگاه بايد فرض كند كه: الف) امضاي ديجيتال مطمئن توسط مشتري و باقصد امضاء يا تاييد سابقه الكترونيكي ضميمه شده است . ب- جز در موارد سابقه الكترونيكي مطمئن يا امضاي ديجيتال مطمئن، هيچ چيز مطابق اين بخش در رابطه با اعتبار و تماميت سابقه الكترونيك يا هرگونه امضاي ديجيتال موجد فرد نخواهد بود.››
همچنين در اصلاحيه قانون ادله كانادا نيز كه به موجب تصويب قانون حمايت از اطلاعات شخصي و اسناد الكترونيكي به عمل آمد به بحث امضاهای الكترونيك مطمئن به عنوان يك رويكرد جديد در حوزه ادله الكترونيك توجه ويژه اي شده است . 80
مزيت قسمت 31.4در اين است كه صراحتاً به دو مبحث هويت پديدآورندگان و تماميّت اسنادي كه ازامضاهاي الكترونيك مطمئن برخوردارند اشاره كرده است . اين قسمت با عنوان ‹‹ فروض راجع به امضاهاي الكترونيك مطمئن›› چنين مقرر مي دارد:
‹‹ رئيس شورا مي تواند در خصوص فروض دليل انگاري اسناد الكترونيكي كه با امضاء هاي الكترونيكي مطمئن امضاء شده اند ، مقرراتي را وضع كند . از جمله اين مقررات عبارتند از:
الف- رابطه امضاء هاي الكترونيكي مطمئن با اشخاص
ب- تماميت اطلاعات موجود در اسناد الكترونيكي امضاء شده با امضاء هاي الكترونيكي مطمئن››
به نظر مي رسد يكي از اقداماتي كه مي توان انجام داد توجه به سوابق و اسناد الكترونيكي و چاپي ارائه دهندگان خدمات ارتباطات الكترونيكي به ويژه ارائه دهندگان خدمات اينترنتي(ISPs) است كه البته بايد در اين راستا ضوابط و مقررات الزام آور خاصّي را نيز پيش بيني كرد به عنوان مثال ارائه دهندگان خدمات اينترنتي معمولاً هرگز يا براي مدّت ناجيزي سوابق ناشي از انتقال پيام هاي الكترونيكي را نگهداري و پس از آن پاك مي كنند يا اينكه ممكن است به نحوي سوابق را نگهداري كنند كه يا معتبر نباشد و يا اينكه نتوان از ميان آنها دلايل و مدارك قابل قبولي استخراج كرد البته ناگفته پيداست اين ضوابط نسبت به انواع ارائه دهندگان خدمات ارتباط الكترونيكي متفاوت است . ضوابطي كه يك متصدي سيستم هاي برقرار كننده ارتباطات تلفن همراه موظف است رعايت كند با آنچه كه بايد براي متصدي سيستم هاي پيجر يا پست الكترونيك مقرر كرد متفاوت و لازم است هر يك از آنها را براساس ماهيت و شرايط خاص كاري خودشان مورد توجه قرار داد شايد يكي از مهم ترين ضوابطي كه بتوان براي اين گروه از متصديان و دارندگان سيستم هاي ارتباط الكترونيكي وضع كرد نحوه عضوگيري و اشتراك گيري آنهاست.
اين كار بايد براساس ضوابط خاصي انجام شود و اطلاعات صحيح و دقيقي از مشتركين و اعضاء دريافت گردد و به نحو مناسب و قابل اطمينان محافظت گردد تا در صورت درخواست مراجع ذي صلاح بتوانند اين اطلاعات را به همراه سوابقي كه راجع به ارتباطات خاص هريك از آنها نگهداري كرده اند ارائه دهند . همچنين ، در اين ميان ضروري است به ديگر قواعد حقوقي ، نظير رعايت حريم خصوصي افراد نيزتوجه ويژه اي مبذول گردد تا امكان زير سوال رفتن استناد پذیري ادله به دليل عدم رعايت اينگونه ضوابط حقوقي سخت و لازم الاجرا به وجود نيايد.81

گفتار دوم : آسیب شناسی و مزایای ادله الکترونیک بر اساس ضوابط حاکم بر خود ادله
براي نشان دادن كفايت رعايت ادله ضوابط و مقررات حاکم براستناد پذيري ادله، از اصطلاحات گوناگوني استفاده مي شود كه از آن جمله مي توان به معتبر بودن82 اعتماد پذيري83 يا قانوني بودن 84اشاره كرد.
در مجموع مي توان گفت همه آنها يك هدف را دنبال مي كنند و آن اينكه صحت85و يا اصالت 86 يك مانند (مانند يك سند) را به ويژه در جايي كه قرار است به عنوان دليل ارائه شود اثبات كنند. زيرا اين تنها راه انعكاس صحيح و تاحدودي دقيق وقايع يا اعمال مورد نظر در دادگاه است و به همين دليل چنانچه ادله با كوچكترين خدشه اي مواجه باشند ، از چنين كاري باز مي مانند و به همين دليل لاجرم بايد آنها را از اعداد دلايل خارج كرد.
براين اساس نكته بسيار مهمي كه براي ما محرز مي شود اين است كه با توجه به تعريف عام و جهان شمولي كه در بخش اول درباره دليل كيفري بيان كرديم و عبارت بود از هرچيزي ، وجود يا عدم وجود چيزي يا صحت و سقم ادعايي را ثابت مي كند اصولاً در استناد به مصاديق جديد دلايل نظير سوابق و داده هاي الكترونيكي با مشكلي مواجه نيسيتم ولي بايد يك شرط مهم و اساسي را در خصوص آنها رعايت كنيم و آن اثبات اعتبار انها طبق تعريف فوق است كه بي ترديد از جايگاه تعيين كننده اي برخوردار است. دراين راستا براي اينكه با نحوه اعتبار انگاري سوابق و اسناد الكترونيكي بيستر آشنا شويم پيش از بيان اصول حاكم براعتبار ادله الكترونيك ، در ادامه به اختصار به ويژگي هاي اين نوع دليل مي پردازيم .
براي اينكه با ماهيت اين داده ها بهتر آشنا شويم به طور جداگانه مشكلات و مزايا آنها در مقايسه با ادله فيزيكي مورد بررسي قرار مي دهيم. البته لازم بذکر است که در مباحث بعد بطور دقیق تر به بررسی ویژگی شکلی و ماهوی ادله الکترونیک خواهیم پرداخت.

الف- مزاياي ادله الكترونيكي در مقايسه با ادله فيزيكي
به طوركلي داده هاي الكترونيكي از مزايايي برخودارند كه سوابق فيزيكي از آنها بي بهره اند عمده اين مزايا از آنجا ناشي مي شوند كه داده هاي الكترونيكي مي توانند در اشكال كاملاً متمايزي ظاهر شوند به نحوي كه آنچه در قالب نسخه چاپي يا پرينت در مقابل ديدگان ما قرار مي گيرد .87 به همان شكل در سيستم رايانه اي وجود ندارد ومجموعه اي صفر و يك هاست كه براساس فرمول ها و الگوريتم هاي دقيق رياضي كنار يكديگر قرار گرفته اند اين تفاوت در ظاهر شدن در قالب هاي مختلف برخلاف اسناد فيزيكي كه در همه حال به يك شكل وجود دارند. مزاياي بي شماري براي داده هاي الكترونيكي به ارمغان اورده است از جمله:
از داده هاي الكترونيكي مي توان دقيقاً كپي برداري كرد، به نحوي كه تنها راه تفكيك اصل از كپي آانها مستلزم مراجعه به يك سري داده هاي ثبت شده خاص در سيستم رايانه اي مورد نظر است . اين در حالي است كه چنين چيزي تقريباً در مورد اسناد كاغذي صادق نيست و حتي با دقيق ترين دستگاه هاي كپي نيز نمي توان همانند كپي الكترونيكي يا خروجي چاپي داده ها ي الكترونيكي تهيه كرد.88
به لحاظ قرار داشتن داده ها در يك قالب انعطاف پذير الكترونيكي و همچنين امكان كپي برداري دقيق از آنها به راحتي مي توان هرگونه تغيير و اصلاح را درنسخه هاي كپي به مثابه نسخه اصل انجام داد و اصل سند را محفوظ داشت . بديهي است جنين كاري در رابطه با دلايل فيزيكي ممكن نيست . زيرا اولاً امكان كپي برداري از هر چيز وجود ندارد و عمدتاً در مورد اسناد صادق است ، ثانياً در همين موارد نيز نمي توان كپي كاملاً برابر با اصل تهيه كرد .
يكي ديگر از مزايای برجسته داده هاي الكترونيكي نسبت به دلايل فيزيكي اين است كه هرگونه تغيير و اصلاح انجام شده در آنها در فايل هاي جاگانه اي به ثبت مي رسند و به همين دليل مي توان با بكارگيري ابزارها و برنامه هاي بسيار متنوعي كه در اين خصوص طرح ريزي و توليد شده اند به موارد تغيير يافته پي برد به عنوان مثال الگوريتم تنظيم پيام MD589 همانند جعبه سياه هواپيما عمل مي كند و براي هرورودي شمارگان 32تايي متفاوتي توليد مي كند . بنابراين تنها در صورت يك كپي برداري دقيق تنظيم پيام كپي با تنظيم پيام اصل يكسان خواهد بود و حتي در صورت بروز تغييرات بسيار جزئي تنظيم پيام كاملاً متفاوتي ايجاد خواهد شد.
مزيت بسيار مهم ديگر سوابق الكترونيكي نسبت به سوابق فيزيكي اين است كه از بين بردن آنها مشكل است. انچه كه ما در واقع امر به هنگام پاك كردن 90 داده ها انجام مي دهيم ، از بين بردن آنها نيست ، بلكه غير قابل دسترس كردن آنها ست و آنهادر فضاهاي راكد91و تخصيص نيافته 92 ديسك هاي ذخيره باقي مي مانند كه با بكارگيري ابزارهاي ويژه مي توان بسياري از آنها را بازيابي كرد.
ويژگي دیگری كه مي توان به اقتضاي اين بحث اشاره كرد به ماهيت فضاي سايبر برمي گردد چنانچه داده هاي رايانه اي از حالت آف لاين در يك سيستم رايانه اي خارج شوند و در فضاي سايبر رها گردند كپي هاي آنها در بسياري از نقاط ذخيره خواهند شد. اين وضعيت باعث مي شود از يك سو امكان از بين رفتن ادله به حداقل برسد و از سوي ديگر با استناد به سوابق الكترونيكي بيشتر و متنوع تر ، امكان محكمه پسند بودن آن افزايش يابد .

ب- آسيب پذيري ادله الكترونيكي در مقايسه با ادله فيزيكي
با وجود مزاياي قابل توجهي كه براي داده هاي الكترونيكي برشمرديم اما بسيار آسيب پذيرند اين نوع داده ها بسيار ناپايدار و فرارند و با اينكه در فوق اشاره شد امكان شناسايي هرگونه تغيير در آنها وجود دارد اما نبايد از ياد برد كه ايجاد تغيير در آنها بسيار آسان است و اين در حالي است كه براي شناسايي آنها به ابزارهاي خاص و پيشرفته نيروي با تجربه و ماهر و همچنين زمان نسبتاً زيادي نياز است . همچنين امكان از بين بردن اين داده ها بسيار آسان است . كافي است با نصب يك برنامه نه چندان پيشرفته بر روي سيستم خود و تنظيم آن ، تنها با چند ضربه به صفحه كليد ؛ تمامي داده هاي مورد نظر از بين بروند . گاهي اوقات مجرمين حرفه اي سايبر به نحوي ادله مجرمانه خود را پاك مي كنند كه با ابزارهاي پيشرفته نيز نمي توان آنها را بازيابي كرد. به هر حال ، به طور كلي اسيب پذيري داده هاي الكترونيكي را مي توان به شرح ذیل خلاصه كرد :
– نقص سيستم يا رسانه ذخيره: يكي از تفاوت هاي اصلي داده هاي الكترونيكي با اسناد و مدارك فيزيكي در اين است كه به تنهايي در دنياي خارج موجوديت ندارند و وجود آنها همواره به يك سيستم يا رسانه وابسته است. لذا هرگونه تغيير در وضعيت سيستم مي تواند بر وضعيت داده ها تاثير بگذارد.
– نقص برنامه: بي ترديد هرداده اي كه به يك سيستم رايانه اي وارد مي شود نوعي از پردازش93 بر روي آن دنبال مي شود حتي صرف نگهداري و ذخيره داده ها در سيستم يا انتقال آنها بر روي يك رسانه نيز پردازش تلقي ميشود . بديهي است براي هر پردازش نياز به برنامه اي خاص است تا داده هاي مورد نظر را براساس دستورالعمل تعريف شده پردازش كند . به اين ترتيب ، حتي در ساده ترين حالت نيز داده ها به يك يا چند برنامه وابستگي كامل دارند كه در نتيجه چنانچه آن برنامه ها دچار نقص باشند . بر خروجي داده ها نتيجه مستقيم خواهند داشت . لذا به لحاظ اهميت موضوع باید گفت كه علاوه بر سيستم ها صحت و دقت عمل برنامه (هاي) بكار رفته در پردازش داده ها نيز اثبات شود.
– دسترس پذيري اسان براي افراد غير مجاز : همانطور كه مي دانيم دستيابي به يك سند يا مدرك فيزيكي ، براي افراد بسيار محدودي امكانپذير است . درنتيجه مي توان با اتخاذ تدابيري احتمال دستيابي افراد غير مجاز را به حداقل رساند . چنين مساله اي در خصوص داده هاي موجود در سيستم هاي رايانه اي مستقل نيز صادق است . زيرا محدودي از افراد هستند كه از ان بهره برداري مي كنند اما هنگامي كه همين داده ها به صورت آن لاين در فضاي سايبر قرار مي گيرند با امكاناتي كه هم اكنون خود فضاي سايبر در اختيار همگان قرارمي دهد با پياده كردن و اجراي برنامه هاي بسيار متنوعي كه كار با انها نيازمند تخصص

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره سند الکترونیکی، ادله الکترونیکی، انواع ارتباطات، قواعد عمومی Next Entries منابع تحقیق درباره داده پردازی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ارتکاب جرم