منابع تحقیق درباره تعهد سازمانی، میانجی گری، تحلیل مسیر

دانلود پایان نامه ارشد

استخدامی»، «استخدام گزینشی»، «تیم های خودگردان»، «پرداخت بالا مبتنی بر عملکرد»، «آموزش گسترده»، «کاهش در تفاوت مقام و موقعیت» و «تسهیم اطلاعات» بر «پیامدهای مالی»، «معیارهای کارآیی عملکرد» و «تعهد سازمانی» با میانجی گری «حمایت ادراک شده ی سازمانی» مورد بررسی قرار گرفته است.

بدلیل اینکه مدل فوق فقط از متغیرهای اندازه گیری شده تشکیل شده است، از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. برازش مدل فرض شده ی فوق با نرم افزار AMOS نسخه ی 21 و به وسیله ی شاخص های برازش با روش حداکثر درستنمایی (ML) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، ضرایب مسیر نیز از نظر معنی داری آماری در سطح P< 0/05 مورد سنجش قرار گرفتند. لازم به ذکر است که قبل از انجام تحلیل و برای جلوگیری از انحراف در نتایج، داده های پرت (outliers) از تحلیل حذف شدند و لذا حجم نمونه به 105 نفر کاهش پیدا کرد. در جدول شماره 11 خلاصه ی شاخص های برازش را برای مدل مسیر فوق مشاهده می کنید. جدول12- شاخصهای برازش مدل مسیر مفروض Df
CMIN
RMR
GFI
AIC
مدل مفروض
45
2865/41
5/74
0/49
2907/41

جدول13: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
امنیت استخدامی(1)
1

تسهیم اطلاعات(2)
.531**
1

استخدام گزینشی(3)
.250*
.539**
1

پرداخت بالا(4)
.200
.504**
.433**
1

کاهش در تفاوت شان(5)
.408**
.545**
.255*
.334**
1

آموزش گسترده(6)
.249*
.523**
.432**
.311**
.399**
1

تیم های خودگردان(7)
.269*
.385**
.542**
.479**
.208*
.469**
1

حمایت ادراک شده(8)
-.191
-.148
-.193
-.129
-.023
-.112
.346**
1

پیامدهای مالی(9)
.124
.086
.274*
.062
.000
.245*
.346**
-.005
1

کارایی عملکرد(10)
.124
.086
.274*
.062
.000
.245*
.368**
-.005
1**
1

تعهد سازمانی(11)
.032
.289*
.347**
.356**
.048
.308**
.346**
.018
.165
.165
1
*p< 0/05 , **p<0/01
جدول 14: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
ابعاد متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
امنیت استخدامی
105
3.24
1.185
تسهیم اطلاعات
105
34.53
5.69
استخدام گزینشی
105
29.85
6.30
پرداخت بالا
105
16.90
3.39
کاهش در تفاوت شان
105
3.22
1.13
آموزش گسترده
105
39.31
5.62
تیم های خودگردان
105
24.89
4.67
حمایت ادراک شده
105
23.13
2.51
پیامدهای مالی
105
17.83
3.10
بعد نامحسوس عملکرد
105
30.85
5.13

همانطور که در جدول شماره ی 11 ملاحظه می کنید، مدل مسیر ارائه شده برازش ندارد و لذا می توان گفت داده های نمونه ای، از مدل مفروض حمایت نمی کنند. بر طبق شکل 2 متغیرهای مستقلِ پیش بین توانسته اند در حدود 10 درصد از واریانس «حمایت ادراک شده» را تبیین نمایند اما حمایت ادراک شده تقریباً نتوانسته است هیچ درصدی از ابعاد عملکرد سازمانی را تبیین نماید.
بر اساس جدول 15، هیچ کدام از اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای پیش بین بر ملاک، معنی دار نیست و لذا تمام فرضیات تحقیق رد شده است. اما در سطح خطای 10% رابطه بین امنیت شغلی بر متغیر ملاک معنی دار خواهد بود.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، معادلات ساختاری Next Entries پایان نامه رایگان درمورد جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق اشخاص