منابع تحقیق درباره تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری، تعیین مجازات، تجدید نظرخواهی

دانلود پایان نامه ارشد

پیشین: 147)
هیأتهای رسیدگی، هنگام رسیدگی و رأی دادن و تعیین مجازات باید زندگی شخصی و خانوادگی، سابقه کار، نیاز مالی و پریشان حالی مستخدم را در نظر بگیرند، تا بتوانند قانونی، مستدل و منصفانه تصمیم بگیرند.
هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منسوب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند کرد. اگر هیأتها هنگام رسیدگی به تخلف مستخدم، متوجه جرمی از سوی مستخدم متخلف شدند که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است، باید محاکم قضایی را از وقوع جرم آگاه کنند. ( ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) ولی خود هیأت در مورد تخلف مستخدم رأیش را صادر میکند. ( ابوالحمد، پیشین: 458)
هیأت موظف است که یک بار کارمند متخلف را به جلسه دعوت کند. ولی روشن نیست چرا قانون رسیدگی تخلفات اداری از وکیل و شرکت او در جلسه ی رسیدگی سخن نمیگوید. منطقی این است که قانون به روشنی به وکیل مستخدم متهم حق شرکت در جلسه رسیدگی میداد و رسیدگی به صورت ترافعی باشد. زیرا در این رسیدگی سرنوشت کاری و استخدامی مستخدم در میان است. هیأت پس از رسیدگی همه مدرکهای اتهامی و توجه کامل به مدافعات متهم و همچنین توجه به وجود یا فقدان سوءنیت رأی میدهد. هیأتها مکلفاند در رأی بنویسند که فقط یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی مستخدم محکوم حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت برد. ( ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
ب: هیأت تجدیدنظر:
هیأت تجدیدنظر اداری برای تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظر هیأتهای بدوی در محل مرکزی وزارتخانه یا مؤسسات مستقل تشکیل میگردد. همه آراء هیأتهای بدوی بدون تجدیدنظر نیستند، بلکه طبق ماده 10 قانون تخلفات اداری، مجازات های انفصال موقت، تغییر محل جغرافیایی خدمت، بازخرید، بازنشستگی، اخراج و انفصال دایم قابل تجدیدنظر هستند. در مورد آراء قابل تجدیدنظر، مستخدم باید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تقاضای تجدیدنظر نمایند. ( ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) این مدت در مورد اخراج به لحاظ غیبت غیرموجه با حکم مقامات اداری سه ماه میباشد، در این صورت هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. ( تبصره 1 ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) از قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنین استنباط میشود که مقامات اداری و به طور کلی کسانی که به عنوان شاکی پرونده مستخدم را پیگیری میکنند، حق تجدیدنظر خواهی ندارند.
در صورت تجدید نظرخواهی از آراء هیأتهای بدوی، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. چون رسیدگی هیأتهای تجدیدنظر نیز ماهوی است، لذا از نظر آیین رسیدگی تابع همان احکامی هستند که در مورد هیأتهای بدوی گفته شد. هیأت تجدیدنظر موظف است در مدت 3 ماه به پرونده رسیدگی کرده و رأی لازم صادر کند. اگر هنگام رسیدگی نیاز به نظر کارشناس رسمی باشد، هیأتهای رسیدگی بدوی یا تجدید نظر مورد را به کارشناس ارجاع میدهند. ( ماده 14قانون رسیدگی به تخلفات اداری) آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراست که برای اجرای به اداره کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای زیربط ارسال میگردد. (امامی، 1388: 271) همچنین در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.
لازم به ذکر است که در مورد آن دسته از تخلفاتی که دارای دو جنبه هستند، یعنی هم تخلفات اداری محسوب و هم تحت یکی از عناوین جزایی مندرج در قوانین جزایی قرار میگیرند، مانند اختلاس و رشوه نمیتوان گفت که رسیدگی قضایی و تصمیم مرجع قضایی بر رسیدگی اداری و تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بدون تأثیر است، در این گونه موارد مرجع اداری باید از نظر مرجع قضایی تبعیت کند، زیرا مرجع تشخیص عناوین مجرمانه مندرج در قوانین جزایی و توجه انتساب اتهامات مربوطه به متهم محاکم عمومی ( به طور کل مراجع قضایی) هستند و مراجع قضایی در مورد تشخیص این موارد صلاحیت ذاتی دارند. بنابراین در مورد این گونه اتهامات مانند اختلاس و رشوه پرونده باید نخست به مرجع قضایی جهت رسیدگی به اصل جرم ارسال گردد و هیأتها باید از نظر مراجع قضایی تبعیت کنند. چون مراجع قضایی صلاحیت ذاتی در این خصوص دارند. (همان منبع: 277)
ج:هیأت عالی نظارت51:
برای اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در همهی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مشمول این قانون خوب به اجرا درآید و بر کار هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری کارمندان نظارت شود، هیأت عالی نظارت ایجاد شده است. این هیأت میتواند بخشی یا همهی تصمیمهای هیأتها

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره تخلفات اداری، قانون کار، امنیت شغلی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه درباره انسجام دستوری، تحلیل داده، انسجام واژگانی، منابع فارسی