منابع تحقیق درباره تحمل ابهام، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

از آنكه بر فرد كارآفرين تمركز نمائيم بايد به «رويداد كارآفريني»35 توجه كنيم. چرا كه چنين ديدگاهي تمامي مشكلات مربوط به تعريف كارآفرين را كنار مي گذارد. در اين زمينه او بيان مي دارد كه «رويداد كارآفريني» دربرگيرنده موارد زير است:
– ابتكار: يك فرد يا گروه، ابتكاري را انجام مي دهد.
– سازمان: منابع لازم در جهت براورده كردن يك سري اهداف كه بشكل سازماني تركيب مي شوند (يا اينكه منابع در يك سازمان موجود شناسايي مي شود).
– مديريت اجرايي: كسانيكه ابتكار را در دست دارند و مديريت سازمان را برعهده مي گيرند.
– استقلال نسبي: مبتكران به آزادي نسبي براي تخصيص منابع نياز دارند.
– مخاطرهپذيري: مديران و مبتكران در موفقيت يا عدم موفقيت سازمان سهيم هستند.
شكل 2-1: فرآيند شكل گيري فرآيند

تغيير مسير زندگي

جابجايي هاي منفي

مهاجرت
آتش سوزي
توهين
عصبانيت
خستگي
بحران هاي دوران ميانسالي
طلاق و يا بيوگي
عوامل نابينايي:
خروج از نظام
خروج از مدرسه
خروج از زندان
حوادث مثبت:
شريك
سرمايه گذار
مشتري

كارآفريني از ديدگاه شاپيرو
منبع: Shappiro, 1975
2-7-2-1-2- مدل رويدادي فري36
از نظر وي سه مجموعه در انگيزة كارآفرين در تأسيس يك شركت نوپا دخالت دارد. اين سه مجموعه عبارتند از متغيرهاي مقدم يا پيشينه، متغيرهاي تسريع كننده يا حركت دهنده37 ، و متغيرهاي توانبخش38 ، هر سه گروه از متغيرها بعنوان نيروهاي انگيزشي در تصميم گيري كارآفرين دخالت مي كنند.
در ابتدا به بسط معادلة كارآفريني از ديدگاه «فري» مي پردازيم و سپس مدل فرايندي وي را تشريح مي نمائيم.
عامل مقدم: عامل مقدم با متغيرهاي زمينه ساز39 در ارتباط است. اين موقيعت ها با ويژگيها، عواملي هستند كه باعث مي شوند، فرد به طور ناخودآگاه يا خودآگاه امكانات كارآفريني را مورد بررسي قرار دهد. بعضي از اين متغيرها ماهيتاً تدريجي يا محيطي مي باشند. براي مثال، بسياري از كارآفرينان در خانواده هايي كارآفرين بدنيا مي آيند. براي بسياري از آنها نيز در اوايل زندگي شان، حوادثي پيش آمده كه شخصيت كارآفرين آنها را شكل داده است.
عامل تسريع كننده: در حاليكه عامل مقدم در طول زمان باعث ايجاد شركت نوپا مي شود. عامل تسريع كننده حادثه يا موقعيتي است كه به طور ويژه اي عمل كارآفريني را سرعت مي بخشد. اين ها، حوادث برجسته زندگي مي باشند و شامل تحولات شخصيتي، مالي يا حرفه اي در زندگي يك كارآفرين هستند. كه در تصميم گيري كارآفرين تأثير گذار مي باشند. براي مثال، اخراج شدن از يك كار مي تواند يك عامل تسريع كننده باشد. آشنا شدن با يك كارآفرين ديگر كه در پي يك شريك مي باشد مي تواند عامل ترك شغل جاري شخصي و تبديل شدن وي به يك كارآفرين باشد.
عامل توانبخش: متغيرهاي مقدم و تسريع كننده، انگيزه بالقوة كارآفرين براي تأسيس شركت را بوجود مي آورند. اما اين مسأله بدين مفهوم نيست كه شركت نوپا به طور واقعي تأسيس خواهد شد. برانگيخته شدن براي راه اندازي يك تشكيلات اقتصادي، بدين مفهوم نيست كه شروع آن تشكيلات، عاقلانه يا امكان پذير خواهد بود. فرد كارآفرين تنها يكي از اجزاء تشكيل دهنده شركتهاي نوپاي كارآفرينانه است. دو جزء فرصت و منابع، در تصميم گيري براي تأسيس شركت هاي نوپا حياتي مي باشند كه آنها را عامل توان بخش مي ناميم.
معادله كارآفريني را مي توان با دربرگرفتن اين دو متغير مهم گسترش داد. در جدول ذيل عامل توان بخش به عنوان تسريع كننده و مقدم اضافه مي شود، كه باعث جمع شدن فرصت و منابع مي شود.

عامل پيشينه × عامل تسريع كننده × عامل نيروبخش = احتمال تأسيس شركت نوپا
1.خلاقيت
2.زمينه
3.شخصيت
4.تجربه گذشته
5.تحصيلات

متغيرهاي پيشينه = Ai
متغيرهاي تسريع كننده = Tj
متغيرهاي نيروبخش= Ex
شكل 2-2: معادله كارآفريني از ديدگاه فري
منبع: پوردارياني،‌1381
همچنين وي پنج جزء اصلي را در فرايند كارآفريني شامل كارآفرين، فرصت، ساختار، منابع و استراتژي را لازم و ضروري دانست و برهمين اساس مدل خود را به صورت شكل (2-3) ارائه نمود.
اجزاي تشكيل دهنده

شكل 2-3: فرايند كارآفريني از ديدگاه فري
منبع: پوردارياني، 1381
2-7-2-1-3-مدل رويدادي ويليام باي گريو40
از نظر وي عوامل مهم در رخداد كارآفريني عوامل شخصي، رواني و محيطي مي باشند. اين ها عواملي هستند كه باعث تولد يك مؤسسه جديد مي شوند. يك شخص، فكر نو براي ايجاد تشكيلات اقتصادي جديد را يا از طريق تحقيقات دقيق و يا به طور تصادفي به دست مي آورد. تصميم گيري يا عدم تصميم گيري براي پيگيري آن فكر به عواملي همچون زمينه هاي شغلي، خانواده، دوستان، الگوي نقش، وضعيت اقتصاد و قابل دسترس بودن منابع بستگي دارد.
ضمن اينكه هميشه يك حادثه سرعت زا در توليد يك سازمان جديد نقش دارد. در شكل (2-4) مدل رخدادي «باي گريو» آمده است.
سازماني
شخصي
جامعه شناختي
شخصي
شخصي
تيم
استراتژي
ساختار
فرهنگ
محصولات
كارآفرين
رهبر
مدير
تعهد
بينش
شبكه ها
تيم ها
والدين
خانواده
الگوي نقش
مخاطره پذيري
نارضايتي شغلي
از دست دادن شغل
تحصيلات
سن
تعهد
نياز به توفيق
كنترل درون
تحمل ابهام
مخاطره پذيري
ارزش هاي شخصي
تحصيلات
تجربه

محيط
رقبا
مشتريان
عرضه كنندگان
سرمايه گذاران
بانك داران
وكلا
منابع مالي
سياست دولت

محيط
رقابت
منابع مالي
سياست دولت

محيط
فرصت ها
الگوي نقش
خلاقيت

شكل 2-4: فرايند شكل گيري رويداد كارآفرينانه از ديدگاه باي گريو
منبع: Bygrave, 1994

2-7-2-2- مدل هاي فرايند چند بعدي
در مدلهاي فرايند چند بعدي، كارآفريني يك چارچوب چند بعدي و پيچيده مي باشد كه كليه عوامل از قبيل فرد كارآفرين و ويژگي هاي او، مهارت ها و سبك هاي مديريت او، فرهنگ استراتژي، ساختار، نظام و سازمان را دربر مي گيرد.
2-7-2-2-1- مدل فرايندي جفري تيمونز و ديگران41
وي در مدل خود، محيط، ويژگي هاي شخصيتي، انگيزه ها، رفتار، اهداف و نتايج را در نظر مي گيرد و بر توانايي سرمايه گذاري بر فرصت ها تكيه مي نمايد. همچنين كارآفرين را فردي مي پندارد كه داراي مهارت هاي چندگانه است. مدل پيشنهادي وي در سال 1985 در شكل (2-5) آمده است.

شكل 2-5: نمودار كارآفريني جفري تيموز
منبع: Teymonz, 1985

7-2-2-2- مدل چند بعدي ويليام گارتنر42
وي چهار عنصر فرد، محيط، سازمان و فرايند را در ايجاد يك شركت دخيل مي داند و آن ها را به ترتيب ذيل با يكديگر مرتبط مي كند كه اين روابط در شكل (2-6) نشان داده شده است.

شكل 2-6: متغيرهاي ايجاد شركت نوپا از ديدگاه گارتنر
منبع: Gartner, 1985

2-7-2-2-3- مدل فرايندي استيونسون و ديگران43
استيونسون فرايند كارآفريني را چنين تعريف مي كند: كارآفريني عبارتست از فرايند ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصت ها. وي عناصر مؤثر در كارآفريني را در هر بعد از فرايند كسب و كار به شرح ذيل بيان مي دارد. فعاليت هاي لازم در هر مرحله در شكل (2-7) به تفصيل تشريح شده است.
بعد اصلي كسب و كار
عنصر فرايند كارآفريني
گرايش استراتژيك
پايبندي به فرصت
تخصيص منابع
تسلط بر منابع
ساختار مديريت
ارزيابي فرصت
پرورش مفهوم كسب و كار
ارزيابي منابع لازم
دستيابي به منابع لازم
اداره و بهره برداري از فعاليت هاي اقتصادي
شكل 2-7: مدل فرايندي استيونسون و ديگران
منبع: Stevenson et al, 1989
اين نكته حائز اهميت است كه اين مراحل فرايندي به ترتيب طبيعي تنظيم گرديده و نمي توان هر يك از آن ها را بدون ارتباط با ديگري در نظر گرفت. براي مثال، لازم است كارآفرين براي ارزيابي فرصت، برداشتي از مفهوم كسب و كار نيز داشته باشد، يا بداند اجراي آن مفهوم نياز به چه منابعي خواهد داشت، و يا هزينه آن منابع چقدر خواهد بود.
تنها در اين صورت است كه كارآفرين مي تواند به قضاوت درستي از جذابيت فرصت دست يابد. در عين حال، ترتيب فوق ، زنجيره حلقه هايي كه مي بايست از آن ها عبور نمود را نشان نمي دهد. در شكل (2-8) اين زنجيره نشان داده شده است.

جدول 2-2: عناصر كارآفريني از ديدگاه استيونسون
عناصر فرايند
ارزيابي فرصت
توسعه مفهوم
كسب و كار
ارزيابي منابع
لازم
دستيابي به منابع
لازم
مديريت و
بهره برداري از
فعاليت اقتصادي
مسائل
درك نيروهاي
پديدآورنده فرصت
تعيين افق
زماني مناسب
تعيين منابع
حياتي و غيرحياتي
تشخيص منابع
جايگزين
ارزيابي متغيرهاي
اصلي

ارزيابي چشم انداز فرصت
توسعه راههاي
خروجي
ارزيابي مخاطره
منابع مختلف
ارزيابي نيازهاي
حياتي
عرضه كنندگان
توسعه ساختار
مديريت

تعيين ارزش واقعي محصول يا
خدمات
طراحي موانع ورود
ارزيابي منابع
موجود
تنظيم برنامه عمل
مسائل بالقوه

ارزيابي مخاطره
اتخاذ استراتژي
كارآفرين يا گروه
توسعه ساختار
معاملات
تنظيم استراتژي
جهت بهره برداري

ارزيابي بازده، و ارزش
تعيين نوع ساختمان
تشخيص شكافها

اجراي سيستم هاي كنترل

تعيين ميزان تناسب با اهداف و
مهارت هاي شخصي

تشخيص عرضه كنندگان
و منابع ديگر

تنظيم رويكردهاي جايگزين براي كنترل منابع

ارزيابي ساير وابستگي هاي سازماني

روشهاي ارزشيابي و تكميل
مخاطره در برابر پاداش
اقتصاد
جريان نقدينگي
ارزشيابي
ارزشيابي

ارزيابي شخصي
صنعت
مسير بحران
قيمت گذاري
تجزيه و تحليل مالي

ارزشيابي
رقبا
ارزيابي اهرم هاي مالي
ساختار معامله

تجزيه و تحليل
حساسيت ها

منبع: Stevenson et al, 1989

2-7-2-2-4- مدل فرايندي چل و هاورس44
چل و هاورس يكي از جامع ترين مدل هاي كارآفريني را ارائه نمودند. اين مدل شامل ويژگي هاي شخصيتي و عناصر شناختي مي باشد و همچنين بر قدرت سرمايه گذاري در فرصت ها كه مخالفت تجهيز منابع مي باشد نيز تأكيد دارد. در اين مدل كارآفرين موفق فردي پنداشته مي شود كه مهارت هاي مختلفي همچون تشكيل تيم هاي كاري و انجام كار با كمك ديگران را داشته باشد. در شكل 2-8 مدل پيشنهادي آنها آمده است.

شكل 2-8: تأثير شخص و وضعيت در كارآفريني
منبع: Chell. & Haworth

2-7-2-2-5- مدل يكپارچه45
اين دو محقق ضمن مطالعات خود چهار عنصر اصلي محيطي را معرفي نموده اند كه تأثير تقويت كننده يا تضعيف كننده زيادي بر فرايند ايجاد شركت هاي نوپا دارند. اين چهار عامل عبارتند از:
• رويكردها و سياست هاي دولت
• مهارت هاي شغلي و كارآفريني
• شرايط اقتصادي و اجتماعي
• حمايت هاي مالي و غيرمالي
كليهي عوامل رابطه مستقيم با ايجاد شركت هاي جديد دارند. مدل پيشنهادي اين دو محقق و روابط بين اين عوامل در شكل 2-9 آمده است.

شكل 2-9: عناصر اصلي در ايجاد يك شركت نوپا از نگاه نياوالي46 و فوگل47
منبع: Gnyawali &. Fogel, 1994

2-8- انواع كارآفريني
در مورد انواع كارآفريني تقسيم بندي هاي گوناگوني وجود دارد ولي به طور كلي كارآفريني مي تواند در سه زمينه يا قالب ذيل شكل گيرد(صمد آقايي، 1378):
2-8-1- در قالب افراد مستقل و غيروابسته به سازمان(كارآفرينان شخصي48 كارآفريني مستقل49)
كارآفريني مستقل(فردي) فرآيندي است كه كارآفرين طي ميكند تا فعاليت كارآفرينانه اي را به طوري مستقل به ثمر رساند. اين نوع از كارآفريني كه فرد به طور مستقل و بودن وابستگي به يك سازمان انجام مي دهد معمولاً منجر به تأسيس يك شركت مي شود. شركتهاي ايجاد شده توسط كارآفريني مستقل و فردي معمولاً به عنوان يكي از بهترين راهكارهاي اشتغال زايي شمرده مي شوند.
2-8-2- در قالب كاركنان سازمان (كارآفرينان سازماني50 – كارآفريني درون سازماني51)
كارآفريني درون سازماني فرآيندي است كه كارآفرين طي مي كند تا فعاليت كارآفرينانه اي را

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ارزش اطلاعات Next Entries منابع تحقیق درباره کسب و کار