منابع تحقیق درباره تحلیل محتوا، تحلیل محتوای کیفی، مصرف کننده، بازاریابی الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

-در سری اول پخش این مجموعه- با متخصصان موسیقی که عموماً موسیقی دان های پاپ بودند انجام داده است، ضبط و مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به سوال های تحقیق کدهای نظری از آنها استخراج شد.
ت: مصاحبه های خوانندگان و موسیقی دان های پاپ مذهبی در رسانه های مکتوب و اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت، برای نمونه تمام مصاحبه های محمد اصفهانی، حمید شاهنگیان، محمد علیزاده، محسن چاووشی، حامد زمانی، حامد محضرنیا و سایر خوانندگانی که آثاری در حوزه موسیقی پاپ مذهبی تولید کرده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت و کدهایی نظری با توجه به مسئله پژوهش استخراج شد.
ث: مصاحبه های مدیران حوزه موسیقی و گفتگوی شفاهی آنها چه در برنامه های تلویزیونی و چه در رسانه های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت، که از آن جمله می توان به مصاحبه پیروز ارجمند مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و مدیر دفتر موسیقی حوزه هنری، رضا مهدوی، مدیر سابق دفتر موسیقی حوزه هنری، و حمید شاه آبادی، مشاور هنری وزیر ارشاد، بررسی و کد گذاری نظری انجام گرفت.
3-8-2 تحلیل محتوای کیفی ادبیات پژوهش:
یکی از تکنیک های تحلیل محتوای کیفی تلخیص است(فلیک،1390). در خلاصه کردن تحلیل محتوا داده ها بازگویی می شوند. به این معنا که گزاره هایی که ارتباطی با پرسش تحقیق ندارند یا آنهایی که معنای مشابهی با سایر عبارت ها دارند کنار گذاشته می شوند(تلخیص اول) و گزاره های مشابه دسته بندی و خلاصه می شوند(تلخیص دوم).(همان،348). در تحلیل محتوای کیفی ادبیات پژوهش ابتدا آن دسته از مفاهیمی که در ارتباطی مستقیم با موضوع پژوهش بود را جدا نموده و سپس مطالبی را که به دستیابی به پاسخ های تحقیق کمک می کردند دسته بندی شده و کدگذاری شدند تا در مقوله های کلی تر در تدوین نظریه نهایی مورد استفاده قرار گیرند. از مجموعه ادبیات پژوهش 11 کد محوری استخراج شد که در مقوله های کلان تر جای گرفتند.

3-9 یاداشت های نظری پژوهشگر در میدان:
در این یادداشت ها، مطالب نظری از قبیل تجزیه تحلیل های اولیه، فرضیه هایی که به ذهن محقق می رسد یا فرضیه هایی که بر مبنای اطلاعات اولیه ساخته و پرداخته شده اند، تأیید یا رد می شوند و یا ارتباط بعضی یافته ها تا آن مرحله از کار با بعضی نظریه های رایج و امثال آنها یادداشت می شود( محمدی،1390:93). علاوه بر مصاحبه با متخصصان و مخاطبان و نیز استخراج کد های نظری از ادبیات پژوهش، پژوهشگر یادداشت های نظری خود را که در میدان تحقیق جمع آوری کرده بود، دسته بندی نمود و از میان آنها 17 کد محوری استخراج شد.

فصل چهارم:
یافته های پژوهش
4-1. مقدمه
در این فصل، بعد از بررسی ادبیات پژوهش با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی ابتدا ادبیات پژوهش را مورد مطالعه قرار داده و از دورن آن کدهایی را انتخاب می کنیم که در تحلیل نهایی به ما کمک خواهد کرد. در بخش دیگر با استفاده از روش کدگذاری، مصاحبه های نیمه استاندارد با متخصصان این حوزه را ابتدا کدگذاری باز و در مراحل بعدی با استفاده از مفاهیم اکتشافی و کدهای محوری وگزینشی، به سمت تدوین نظریه نهایی حرکت می کنیم.
به دلیل فقدان مطالعات قبلی، در برخی از حوزه ها، پژوهشگر با استفاده از یادداشت های نظری در میدان تحقیق برخی از موضوعات مرتبط را برای مطالعه بعدی کدگذاری کرد و گردهم آورد.
در نهایت با روش کدگذاری گزینشی تعدادی از مقوله ها را دسته بندی کردیم تا در فصل پنجم در تحلیل نهایی و تدوین نظری مورد بهره برداری قرار دهیم.

4-2. کدهای محوری
4-2-1. کدهای محوری که از تحلیل محتوای کیفی ادبیات پژوهش بدست آمده است.
با استفاده از تکنیک تلخیص در تحلیل محتوای کیفی، ادبیات پژوهش را با کدهای باز به بخش های مرتبط و کوچک تر تقلیل دادیم و سپس با استفاده از تکنیک های کدگذاری ، کدهای باز را به کدهایی محوری تقلیل دادیم.

کد1: موسیقی، رسانه ای پویا
آدورنو، موسیقی را در کانون نقدهای خود از مدرنیته قرار دارد و برخی از مهمترین پرسش ها درباره ی نقش موسیقی در جامعه معاصر را مطرح کرد. او موسیقی را یک رسانه پویا در زندگی اجتماعی و از ابزارهای مهم مدیریت اجتماعی و کنترل می داند(دنورا،2003).
کد2: همه جا به گوش می رسد
موسیقی مردم پسند همه جا به گوش می رسد، چندان که می توان گفت به جنبه ی اجتناب ناپذیری از زندگیِ ما تبدیل شده است. در سال های اخیر، اهمیت تردید ناپذیر فرهنگی و اقتصادی موسیقی مردم پسند باعث شده است تا این نوع موسیقی به نحو مرکزی تری در کانون توجه مطالعات فرهنگی قرار گیرد(استوری 1389).
کد3: شیوه ای برای ارتباط
اگر نمی توانیم به زبان شهر با هم سخن بگوییم، دست کم می توانیم با استفاده از واژه ها و عباراتِ ترانه های پاپ حرف بزنیم. (فریث، به نقل از استوری 1389)
کد4: استفاده از عناصر غیرهارمونیک و غیر موسیقایی
مانند استفاده از آژیر ماشین پلیس، صدای حیوانات(برگرفته از یک مقاله)، در موسیقی های پاپ مذهبی از انواع صدا ها که غالباً غیر موسیقایی یعنی غیر هارمونیک هستند استفاده زیادی می شود.
کد5: کنار زدن واسطه های سنتی فعال در صنعت موسیقی
مسائل دیگری که به ماهیت موسیقی مردم پسند در روی شبکه مربوط هستند و بار فرهنگی دارند به مطالعه ی موسیقی مردم پسند پیوند می یابند و جایگاه مهم صنعت موسیقی و مصرف موسیقی مردم پسند را مورد نظر قرار می دهند. شبکه می تواند با کنار زدن واسطه های سنتی فعال در صنعت موسیقی( در درجه اول شرکت های ضبط صفحه) اقتدار مصرف کننده و امکان انتخاب را بیشتر کند، ولی شرکت های بزرگ تر نیز در حال ایجاد پایگاه هایی برای خود بوده اند، هرچند این امر را به آهستگی صورت می دهند. هر شکل از رسانه یا فن آوری جدید راهی را که ما از طریق آن موسیقی را تجربه می کنیم تغییر می دهد و بستگی به آن دارد که ما چگونه با موسیقی رابطه برقرار کرده و آن را مصرف کنیم.در محیط شبکه سؤال این است که بر سر ذهنیت سنتیِ«فاصله» بین مصرف کننده و تولید و میانجیگری فن آورانه چه آمده است؟ بالاخره، ماهیت حقوق مالکیت معنوی آثار و نظم دادن به آن حتی باعث شدیدتر به روش بازاریابی الکترونیکی اطلاعات در شبکه شده است.
کد6: اقتدار مصرف کننده و امکان انتخاب بیشتر
شبکه می تواند با کنار زدن واسطه های سنتی فعال در صنعت موسیقی( در درجه اول شرکت های ضبط صفحه) اقتدار مصرف کننده و امکان انتخاب را بیشتر کند، ولی شرکت های بزرگ تر نیز در حال ایجاد پایگاه هایی برای خود بوده اند، هرچند این امر را به آهستگی صورت می دهند. هر شکل از رسانه یا فن آوری جدید راهی را که ما از طریق آن موسیقی را تجربه می کنیم تغییر می دهد و بستگی به آن دارد که ما چگونه با موسیقی رابطه برقرار کرده و آن را مصرف کنیم.در محیط شبکه سؤال این است که بر سر ذهنیت سنتیِ«فاصله» بین مصرف کننده و تولید و میانجیگری فن آورانه چه آمده است؟ بالاخره، ماهیت حقوق مالکیت معنوی آثار و نظم دادن به آن حتی باعث شدیدتر به روش بازاریابی الکترونیکی اطلاعات در شبکه شده است.
کد7: موسیقی مردم پسند همزاد رادیو
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد، دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺟﻮك ﺑﺎﻛﺲ. ﺟﻮك ﺑﺎﻛﺲ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ دﻳﺮي ﻧﭙﺎﻳﻴﺪﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ. ﺟﻮك ﺑﺎﻛﺲ راﻳﺞ و ﺑﻪ ﺑﺎزاري ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ در 1927 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ اﻓﻮل 1930 ﻇﻬﻮر رادﻳﻮ و ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ در دﻫﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن 1933 ﮔﺬاﺷﺖ. (کوثری،1386)
تا ظهور MTV در اواخر دهه ی 1980، بدون شک رادیو مهم ترین وسیله برای تعیین فرم و محتوای موسیقی مردم پسند بود. سازماندهی پخش رادیویی و قالب های موسیقی آن در شکل دادن به ماهیت « چهره ی عمومی» موسیقی مردم پسند دانسته می شد، به خصوص راک و پاپ و ژانر های فرعی دیگر، بسیار نقش داشته است. به علاوه رادیو نقش اصلی را به ویژه در رواج یا به حاشه راندن ژانر های موسیقی در لحظات تاریخی ایفا کرده است.(شوکر،84:1386)
کد8: موسیقی مردم پسند همگام با تغییرات فن آوری
شوکر(73:1386) به تاثیرات فن آوری بر تاریخ موسیقی مردم پسند و نیز بر نحوه شکل گیری و اثر بخشی آن می پردازد. وی به فن آوری ها و رسانه های مختلفی می پردازد، که در این بخش به چند فن آوری تاثیرگذار اشاره می شود:
تولید صدا، ضبط صدا، قالب ها

کد9: سازهای جدید، امکانات بالقوه
همانگونه که اشاره شد، امکانات وسیعی که این ساز در دسترس آهنگسازی نوین قرار داده است از طریق سازهای آکوستیک قابل دستیابی نیست، طوریکه بهره گیری از آن دریچه نوینی را در ساخت موسیقی فیلم، موسیقی مجالس عمومی، موسیقی مردمی، موسیقی رادیو و تلویزیون و موسیقی های تبلیغاتی گشوده است؛
کد10: موسیقی اسلامی موسیقی با کلام است.
شیلوا(شیلوا،35:1390) اظهار می کند، در استفاده از موسیقی سه کاربرد بسیار مهم وجود داشت: ترتیل قرآن، اذان و معدودی سرود های روحانی برای مناسبت های خاص و اعیاد. نیز با اشاره به کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی (284-357) که گنجینه ی اطلاعاتی راجع به موسیقی، مغنیان و حیات موسیقی طی چندین قرن ارائه می کند، می افزاید:
از این منابع و اقران آنها می توان به این استنباط رسید که «موسیقی نو» نتیجه ی امتزاج موفق عناصر گوناگون، هر چند دارای برخی صفات مشترک، بود. با وجود این به نظر می رسد عامل مسلطی که علت وجودی «موسیقی نو» را بدان ارزانی داشت سهم اعراب، یعنی زبان و شعر آنان بود. بنابراین تعجبی ندارد که موسیقی آوازی بر انواع دیگر ترجیح داده شد.(همان:12)
[در این نوع موسیقی] شخص اتحادی صمیمانه میان متن و موسیقی می یابد و موسیقی برای تاکید بر معنای متن به کار گرفته می شود. غالباً انحنای کلام و قواعد عروض، ساختار ضربی و ملودیک (نغمگی) را معین می کنند(همان:13)
کد1: یادسپاری آسان
اوﻟﻴﻦ ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﭘﺎپ و رپ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ، ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻧﻴﺘﻴـﻮ دﻳﻦ26 ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺧﻮدﺧﻮاﻧـﺪه ﺑـﺮاي ﺟـﺬب واﻟـﺪﻳﻦ و ﺧﻮدِ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ آوازﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدﻧﺸﺎن آﺳـﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

4-2-2. کدهای محوری استخراج شده از مصاحبه با متخصصان و گروه های مخاطب
در این قسمت، بخش هایی از مصاحبه با متخصصان و گروه های مخاطب که کدهای محوری از دورن آنها استخراج شده است، به صورت زیر آورده شده است.

کد1: اهمیت ذائقه مخاطب در برابر چرخه ی بازار
“با اینکه در غرب خلاقیت و تغییر ژانر های موسیقی مردم پسند را به شرکت های بزرگ نسبت می دهند
و با نظریه چرخه بازار آن را تبیین می کنند، موسیقی مردم پسند در ایران بیشتر در اثر ذائقه مخاطب تغییر یافته تا نفوذ شرکت‌های موسیقی.”
کد 2: اهمیت مخاطب جوان موسیقی پاپ
یکی از اساتید موسیقی ضمن اشاره به اهمیت جوانان در موسیقی پاپ ادامه می دهد” آن چیزی که به ما اجازه می دهد موسیقی و تبلیغات را در کنار یکدیگر قرار دهیم مخاطب جوان و گسترده موسیقی پاپ است. در واقع آن ویژگی که در موسیقی خاصیتی تبلیغاتی می آفریند مخاطب آن و ویژگی های قشر از مخاطبان است.”
کد3: مخاطب منعطف
“منظور از مخاطب جوان، مخاطبی است که نه لزوما سن پایینی دارد بلکه قابلیت تغییر در عقاید او وجود دارد . در واقع مخاطبی که در هر سنی به موسیقی پاپ گوش می دهد.”
کد4: ارزانی
“موسیقی پاپ چون ارزان تولید می شود می تواند وسیله ای برای بهره برداری گروه های مذهبی کوچک باشد و این خرده فرهنگ های مذهبی هستند که با موسیقی مردم پسند هویت خود را معین می کنند. در واقع موسیقی پاپ از قالب کلاسیک و مشخص جدا شده است و به تولید کننده- موسیقی دان- اجازه می دهد که حرف خود را در قالب های متفاوت از دیگران ارائه بدهد و این یعنی ایجاد هویتی مستقل با استفاده از موسیقی ای که متفاوت است. در واقع تفاوت هویت گروه ها با گوش کردن به موسیقی آنها که اینجا موسیقی پاپ است مشخص می شود و این ویژگی موسیقی پاپ است که اجازه می دهد خود را از قالب سبک ها و سنت های سر سخت گذشته رها کنید.”
کد 5:

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره کدگذاری باز، کدگذاری محوری، تحلیل داده، تحلیل محتوا Next Entries منابع تحقیق درباره فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، جامعه ایرانی، فرهنگ ایرانی