منابع تحقیق درباره تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

در نهايت‌ اسیدهای چرب مختلف با استفاده از مقایسه زمان بازداری هر اسید چرب در ترکیب استاندارد اسیدهای چرب و نمونه ها شناسایی شدند و میزان هر اسید چرب با توجه به سطح زیر منحنی نمودار آنها نسبت به سطح زیر منحنی کل اسيدهاي چرب هر نمونه‌ و متیل استر کل استخراج شده از هر گرم وزن تر آرتمیا محاسبه‌ شدند (Lepage and Roy, 1984).

شکل 3-7. دستگاه GC برای تعیین میزان اسیدهای چرب.

3-11- آنالیز آماری
قبل از مقایسه میانگین ها، ابتدا نرمال بودن داده ها به کمک آزمون کولموگروف-اسمیرنوف43 بررسی شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به تعداد تیمارهای قابل مقایسه از روش آنالیز واریانس دوطرفه44 (Multivariate) یا tIndependent samples T-tes، نرم افزار SPSS (نسخه 16) و آزمون دانکن45 استفاده شد. در تمام بررسی ها، سطح معنی دار بودن آزمون ها 05/0> P در نظر گرفته شد.

4-نتایج
تراکم های مختلف آرتمیا و غلظت های متفاوت روغن کلزا اثرات متفاوتی بر میزان طول کل و درصد بقا و میزان اسیدهای چرب ناپلیوس های آرتمیا ارومیانا و آرتمیا فرانسیسکانا غنی شده دارند که در برخی از تراکم های ناپلی و غلظت های مختلف روغن مقدار آن ها بیشتر و در تراکم ها و غلظت های خاصی میزان این فاکتورها حداقل بود. میزان طول کل و درصد بقای ناپلیوس های آرتمیا فرانسیسکانا و آرتمیا ارومیانا طی غنی سازی تحت تاثیر تراکم ها و غلظت های متفاوت در جداول 3-1 و 3-2 آمده است. همچنین پروفیل اسیدهای چرب ناپلی آرتمیا فرانسیسکانا و آرتمیا ارومیانا قبل از عمل غنی سازی در جدول 3-3 آورده شده است. میزان اسیدهای چرب مختلف در دو گونه نیز در جداول 3-4، 3-5، 3-6، 3-7، 3-8، 3-9، 3-10، 3-11 مورد بررسی قرار گرفته اند.

4-1- تغییرات میزان طول کل و درصد بقا در دو گونه آرتمیا فرانسیسکانا و آرتمیا ارومیانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در 5 زمان متفاوت
میانگین طول کل و درصد بقا در هر دو گونه با تراکم های 50000، 100000 و 200000 در غلظت های 1/0، 2/0 و 3/0 گرم در لیتر روغن کلزا به مدت 6، 9، 12، 15 و 18 ساعت غنی سازی در جداول 4-1 و 4-2) آورده شده اند. لازم به ذکر است که طول اولیه آرتمیا فرانسیسکانا و آرتمیا ارومیانا به ترتیب 5±65/0 و 5±55/0 میلی متر بودند.

جدول 4-1- طول کل و درصد بقا در آرتمیا فرانسیسکانا با تراکم های متفاوت ناپلی و غلظت های مختلف روغن کلزا در 5 زمان متفاوت (میانگین ± انحراف از معیار)
تراکم (ناپلیوس در لیتر)
مدت زمان غنی سازی (ساعت)
غلظت (گرم در لیتر)
طول کل (میلی متر)
بقا (%)

میانگین
انحراف از معیار
میانگین
انحراف از معیار

200000

6
1/0
mn723/0
021/0
a 87/98
240/0

2/0
k-n733/0
025/0
a 84/98
887/0

3/0
k-n737/0
011/0
a 27/99
313/0

9
1/0
i-m753/0
025/0
a 67/98
713/0

2/0
e-j780/0
010/0
a 97/97
213/1

3/0
g-k770/0
017/0
a 38/97
489/1

12
1/0
b-h797/0
035/0
a 52/97
133/0

2/0
b-h797/0
011/0
abc 23/96
767/1

3/0
a-d820/0
010/0
abc 35/95
336/2

15
1/0
ab833/0
031/0
h-l47/84
505/2

2/0
a-d823/0
029/0
a-g13/92
941/1

3/0
abc827/0
042/0
c-i75/88
308/3

18
1/0
a850/0
030/0
i-l 88/82
947/0

2/0
abc827/0
015/0
j-k 20/85
291/2

3/0
abc830/0
010/0
h-l 35/84
320/3

100000

6
1/0
lmn727/0
015/0
a 73/96
654/2

2/0
i-m750/0
010/0
a 66/98
275/0

3/0
j-m747/0
031/0
abc 28/96
052/2

9
1/0
c-h793/0
025/0
a 88/97
864/0

2/0
f-j777/0
006/0
ab 60/96
896/0

3/0
d-i787/0
032/0
abc60/95
005/2

12
1/0
b-g803/0
015/0
b-i11/89
056/2

2/0
e-j780/0
026/0
a-f 88/92
348/2

3/0
b-g807/0
015/0
a-h 53/91
049/2

15
1/0
b-f810/0
020/0
mn 05/75
842/2

2/0
c-h793/0
021/0
j-m 23/80
143/2

3/0
b-g807/0
011/0
i-l50/82
939/2

18
1/0
a-e817/0
006/0
op37/63
068/0

2/0
b-h797/0
006/0
o06/67
837/3

3/0
a-f813/0
015/0
o08/66
558/2

6
1/0
n703/0
006/0
a 49/98
305/1

2/0
k-n733/0
006/0
a-e 37/94
175/1

3/0
j-m743/0
006/0
a 22/99
673/0

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع R〖، ∇〗_α، r_c^2 Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع f''(R_0، f'''(R_0، f(R_0